Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Regels subsidieverstrekking procesondersteuning Impulsplan Wonen Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegels subsidieverstrekking procesondersteuning Impulsplan Wonen Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011
CiteertitelRegels subsidieverstrekking procesondersteuning Impulsplan Wonen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidies, zorg en welzijn, ruimtelijke ordening, huisvesting, financiën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011, art. 2.1, lid 2
 2. Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011, titel 4.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

27-11-2012

Provinciaal Blad, 2012/190

zaaknummer 2012-007475

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels subsidieverstrekking procesondersteuning Impulsplan Wonen Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op artikel 1.2, tweede lid, van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011; Gelet op titel 4.5 van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011;

BESLUITEN

vast te stellen: Regels subsidieverstrekking procesondersteuning Impulsplan Wonen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regels wordt verstaan onder:

 • Impulsplan Gelderse Woningmarkt, PS2012-656: provinciaal beleid inzake het stimuleren van projecten op het gebied van de thema's binnenstedelijk wonen, functieverandering van leegstaande gebouwen, herstructurering als verdunningsopgave, revitalisering van kernen in krimpgebieden of gebieden met soortgelijke problematiek, langer zelfstandig wonen en innovatieve initiatieven.

 • Kansrijke projecten: projecten die een maatschappelijke impact hebben, waarin alle partijen zich verbinden tot uitvoering van het project en die passen in de inhoudelijke criteria van het Impulsplan Wonen.

 • Verdunningsopgave: reactie op teruglopende woningbehoefte of het voorsorteren op een dergelijke situatie. Na sloop van woningen worden er minder woningen 'teruggebouwd', omdat er in een krimpsituatie minder nodig zijn. Daardoor zijn er minder kostendragers.

 • Gelderse huistest: een mede door de provincie Gelderland ontwikkeld instrument waarmee ouderen en mensen met een beperking zelf de geschiktheid van hun woning voor hun situatie kunnen bepalen.

 • Domotica: (geavanceerde) technische hulpmiddelen in woningen om de kwaliteit van wonen en leven op peil te houden.

 • Kleinschalig wonen: voorziening waar een bewonersgroep samen met het personeel een gezamenlijke huishouding voert, ondersteund met zorg.

 • Krimpgebieden: gebieden waar als gevolg van demografische ontwikkelingen het draagvlak voor voorzieningen dreigt te verdwijnen.

 • Intentieovereenkomst: geeft het einddoel weer, geeft inzicht in de voorgeschiedenis van het project en de nog te onderzoeken knelpunten, geeft inzicht in de financiële verhoudingen en bevat een planning. Ook moet daaruit blijken hoe de resultaten van de in het eerste lid genoemde activiteiten tot uitvoering van het project leiden en passen in het traject om te komen tot een uitvoeringsverplichting.

 • Project: activiteit die voldoet aan de inhoudelijke criteria (subsidiabele activiteiten) uit het Vervolgvoorstel Uitwerking Impulsplan Gelderse Woningmarkt (PS 2012-656).

Artikel 2 Criteria

 • 1

  Subsidie als bedoeld in artikel 1.2 van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 kan worden verstrekt voor:

  • a

   het verrichten van een technische haalbaarheidsstudie of

  • b

   het verrichten van een studie naar de financiële uitvoerbaarheid of

  • c

   het opstellen van een plan van aanpak, waarin de maatregelen die tot de uitvoering van het project moeten leiden beschreven staan.

 • 2

  Voorwaarde voor subsidieverlening is dat de aanvrager met deelnemende partijen een intentieovereenkomst heeft gesloten.

 • 3

  De activiteiten in het eerste lid komen uitsluitend ten goede aan projecten die passen binnen de thema's van het impulsplan Wonen.

 • 4

  Voor het thema langer zelfstandig wonen:

  • a

   toont de aanvrager aan dat sprake is van een samenhangende aanpak van wonen, welzijn en zorg, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen wonen en

  • b

   voor zover subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van een plan van aanpak neemt de aanvrager maatregelen op, die leiden tot woon- en zorgtechnologische aanpassingen met toepassing van domotica in de woning op grond van de Gelderse huistest of neemt de aanvrager maatregelen op die leiden tot een kleinschalige woonvoorziening voor dementerenden.

 • 5

  Voor het thema functieverandering van leegstaande gebouwen:

  • a

   toont de aanvrager aan dat revitalisering niet leidt tot een oplossing van de leegstand;

  • b

   neemt de aanvrager een omschrijving van de functieverandering op voor zover subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van een plan van aanpak;

  • c

   geeft de aanvrager aan dat de in het eerste lid genoemde activiteiten maatregelen bevatten die deze functiewijziging mogelijk maken.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • a

  De kosten voor de inhuur van deskundigen komen voor subsidie in aanmerking.

 • b

  De kosten voorafgaand aan de intentieovereenkomst komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 4 Aanvraag

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000,- per aanvraag en tot een maximum van €100.000,- per gemeente per jaar.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1

  Deze regeling wordt aangehaald als Regels subsidieverstrekking procesondersteuning Impulsplan Wonen Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011.

 • 2

  Deze regeling is vastgesteld onder voorbehoud van inwerkingtreding op 1 januari 2013 van de wijziging van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 (besluit van PS van 7 november 2012, PS2012/756).

 • 3

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Toelichting regels

De procesondersteuning is bedoeld om kansen te verzilveren. Er is pas echt sprake van een kans als verschillende partijen in samenwerking een project tot stand willen brengen. Een goede basis voor deze samenwerking wordt gelegd in een intentieovereenkomst. Daarin staat onder meer wat partijen met elkaar willen, hoe de financiële relatie is en welke knelpunten nog moeten worden opgelost om tot feitelijke uitvoering van het project over te kunnen gaan. Ten behoeve van dit laatste wordt subsidie verstrekt op grond van dit artikel voor procesondersteunende activiteiten. Hiermee wordt getracht knelpunten die zich voorafgaand aan de uitvoering voordoen, te verhelpen. Het kan gaan om haalbaarheidsonderzoeken gericht op een concreet initiatief , een verdere financiële verkenning maar ook - in het geval van initiatieven op het gebied van wonen/zorg/welzijn - om een plan van aanpak waarin wordt aangegeven met welke maatregelen het doel het beste kan worden bereikt. In alle gevallen moet het streven er op gericht zijn een kansrijk initiatief te vertalen naar een tastbaar resultaat.