Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Huisvestingsverordening gemeente Geldermalsen 1994, houdende regels omtrent de verdeling van woonruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuisvestingsverordening gemeente Geldermalsen 1994, houdende regels omtrent de verdeling van woonruimte
CiteertitelHuisvestingsverordening gemeente Geldermalsen 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpHuisvesting, wonen, huren, vergunning, huisvestingsvergunning, kernbinding, economische

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Huisvesting, wonen, huren, vergunning, huisvestingsvergunning, kernbinding, economische

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-199401-07-2015Nieuwe regeling

28-06-1994

Nieuwsblad Geldermalsen, 7-7-1994

Raadsbesluit, 1994, 06.16a

Tekst van de regeling

Intitulé

HUISVESTINGSVERORDENING

 

De raad van de gemeente Geldermalsen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 1994, nummer 10;

gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet;

besluit:

vast te stellen de volgende

Huisvestingsverordening gemeente Geldermalsen 1994”, houdende regels omtrent de verdeling van de woonruimte.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Huisvestingswet;

 • b.

  besluit: het Huisvestingsbesluit

 • c.

  woonruimte: het daaromtrent in artikel 1, sub b. van de wet bepaalde;

 • d.

  huurprijs: het daaromtrent in artikel 1, sub f van de wet bepaalde;

 • e.

  koopprijs: het daaromtrent in artikel 1, sub g van de wet bepaalde;

 • f.

  huurprijsgrens: het daaromtrent in artikel 6, lid 3 onder b van de wet bepaalde;

 • g.

  koopprijsgrens: het daaromtrent in artikel 6, lid 3 onder a van de wet bepaalde;

 • h.

  economische binding: het daaromtrent in artikel 2 onder a van het besluit bepaalde;

 • i.

  maatschappelijke binding: het daaromtrent in artikel 2 onder b bepaalde;

 • j.

  regio Rivierenland: het grondgebied van de gemeenten Ammerzoden, Brakel, Buren, Culemborg, Echteld, Geldermalsen, Hedel, Heerewaarden, Kerkwijk, Kesteren, Lienden, Lingewaal, Maasdriel, Maurik, Neerijnen, Rossum, Tiel en Zaltbommel;

 • k.

  huishouden: een alleenstaande, danwel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren;

 • l.

  inkomen: het daaromtrent in artikel 7, juncto artikel 8, de leden 3 en 4 van het besluit bepaalde;

 • m.

  huisvestingsvergunning: de vergunning, bedoeld in artikel 7 van de wet;

 • n.

  eigenaar: het daaromtrent in artikel 1, lid 2 van de wet bepaalde;

 • o.

  ingezetene: degene die in het bevolkingsregister van een der gemeenten, vermeld onder j., of –waar wordt gedoeld op kernbinding- in het bevolkingsregister van de gemeente Geldermalsen in de betreffende kern, is opgenomen, en feitelijk hoofdverblijf heeft in een voor permanente bewoning aangewezen woonruimte.

HOOFDSTUK 2 VERDELING VAN WOONRUIMTE

Paragraaf 1 Werkingsgebied

Artikel 2 Huurprijs en koopprijs.

Het bepaalde in dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op:

 • a.

  woonruimten met een huurprijs niet hoger dan de laatste door de minister c.q. staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vastgestelde maximum huurprijsgrens ingevolgde de Wet Individuele Huursubsidie;

 • b.

  vervallen. (goedkeuring aan onthouden)

Artikel 3 Nadere afperking.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 is het bepaalde in dit hoofdstuk niet van toepassing op woonruimten, als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de wet.

Paragraaf 2 Huiwvestingsvergunning

Artikel 4 Vergunningsvereiste

 • 1.

  Het is verboden zonder een huisvestingsvergunning een woonruimte, aangewezen in artikel 2 in gebruik te nemen voor bewoning.

 • 2.

  Het is verboden de in het vorige lid bedoelde woonruimte voor bewoning in gebruik te geven aan een huishouden die niet beschikt over een huisvestingsvergunning.

Artikel 5 Aanvragen van een huisvestingsvergunning

 • 1.

  De aanvraag van een huisvestingsvergunning wordt ingediend bij burgemeester en wethouders middels gebruikmaking van een door de gemeente te verstrekken aanvraagformulier.

 • 2.

  Uit de te verstrekken gegevens moet blijken of er sprake is van een economische- danwel maatschappelijke binding of dat artikel 5 lid 1 van het besluit van toepassing is.

 • 3.

  Bij het aanvraagformulier kunnen bewijsstukken worden gevraagd waaruit de binding van aanvrager, en/of de koopprijs of huurprijs van de in gebruik te nemen woonruimte, wordt aangetoond.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders verlenen de huisvestingsvergunning binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag. De beslissing omtrent de vergunningverlening kan eenmalig vier weken worden verdaagd.

 • 5.

  Op of bij de huisvestigingsvergunning vermelden burgemeester en wethouders de volgende informatie:

  • a.

   de mededeling dat binnen acht weken van de huisvestingsvergunning gebruik moet worden gemaakt.

  • b.

   de naam of namen van de persoon of personen die als vergunninghouder worden aangemerkt.

 • 6.

  Aanvrager kan, ten aanzien van de vergunningverlening, burgemeester en wethouder (vooraf) verzoeken een principe-uitspraak te doen over de toelating c.q. het erkennen van de binding.

Artikel 6 Criteria voor vergunningverlening.

Burgemeester en wethouder verlenen de huisvestingsvergunning indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  het huishouden dat de huisvestingsvergunning aanvraagt behoort tot de ingevolge paragraaf 3 van dit hoofdstuk aangewezen categorieën van woningzoekenden die voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning in aanmerking komen;

 • b.

  de woonruimte wordt met toepassing van het bepaalde in paragraaf 4 van dit hoofdstuk passend geacht voor het huishouden dat de huisvestingsvergunning aanvraagt.

Artikel 7 Vruchteloze aanbieding

 • 1.

  In afwijking van het in artikel 6 bepaalde wordt de vergunning altijd verleend, indien de woonruimte door de eigenaar overeenkomstig de in de leden 2 en 3 weergegeven procedure gedurende acht weken vruchteloos is aangeboden aan de woningzoekenden die ingevolge artikel 6 voor die woonruimte in aanmerking komen.

 • 2.

  De eigenaar moet de woonruimte in de in het vorige lid genoemde termijn tenminste acht maal door middel van een advertentie, geplaatst in een binnen de regio Rivierenland verschijnend dag- of weekblad te huur of te koop hebben aangeboden. Onder dag- of weekbladen worden in ieder geval begrepen: de Zakengids, Extra Nieuws, de Gelderlander en Dagblad Rivierenland. De advertentie moet in ieder geval bevatten:

  • a.

   het adres van de woonruimte;

  • b.

   de overeenkomstig artikel 26 lid 2 van de wet bepaalde huur- of koopprijs van de woonruimte;

  • c.

   de mededeling dat degene die voldoen aan het bepaalde in artikel 6 de voorkeur genieten. De in het vorige lid genoemde termijn begint te lopen op de datum van plaatsing van de eerste advertentie die voldoet aan het hier bepaalde.

 • 3.

  Indien de eigenaar aan burgemeester en wethouders aannemelijk kan maken, dat hij woonruimte op andere, gelijkwaardige wijze vruchteloos heeft aangeboden aan de in het eerste lid genoemde woningzoekenden, wordt eveneens toepassing gegeven aan het in het eerste lid bepaalde.

Artikel 8 Intrekking.

Burgemeester en wethouders kunnen een huisvestingsvergunning intrekken, indien:

 • a.

  de vergunninghouder de erin vermelde woonruimte niet binnen de door burgemeester en wethouders bij de verlening van de vergunning gestelde termijn in gebruik heeft genomen;

 • b.

  de vergunning is verleend op grond van door de vergunninghouder verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn onjuist of onvolledig waren.

Paragraaf 3 Toelating

Artikel 9 Economische en maatschappelijke binding

 • 1.

  Ten minste een der volwassen leden van het huishouden moet maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan de regio Rivierland of, indien lid 3 van toepassing is, aan de gemeente Geldermalsen of aan de betreffende kern in de gemeente Geldermalsen, danwel gedurende een termijn van tenminste 1 jaar of in het verleden 6 jaar ingezetene zijn als omschreven in artikel 1, danwel in een positie verkeren als aangegeven in artikel 5, lid 1 van het besluit.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt de eis van economische of maatschappelijke binding niet, indien zich een situatie voordoet als omschreven in artikel 6 van het besluit.

 • 3.

  Per woonruimtesegment en per kern gelden verschillende bindingsvereisten:

  • a.

   voor huurwoningen met een huurprijs beneden de huurprijsgrens in de kernen Acquoy, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Gellicum, Meteren, Rhenoy, Rumpt en Tricht is een binding aan de betreffende kern vereist;

  • b.

   voor huurwoningen met een huurprijs beneden de huurprijsgrens in de kernen Beesd en Geldermalsen is een binding aan de regio Rivierenland vereist;

  • c.

   voor nieuwbouwkoopwoningen met een koopprijs beneden de koopprijsgrens in de kernen Acquoy, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Gellicum, Meteren, Rhenoy, Rumpt en Tricht is een binding aan de betreffende kernen vereist;

  • d.

   vervallen (goedkeuring aan onthouden)

  • e.

   voor bestaande koopwoningen met een koopprijs beneden de koopprijsgrens in alle kernen is een binding aan de regio Rivierenland vereist.

Paragraaf 4 Passendheid

Artikel 10 Verhouding inkomen-huurprijs

 • 1.

  Het inkomen van het huishouden moet in een redelijke verhouding tot de huurprijs van de woonruimte staan.

 • 2.

  Bij het toepassen van het gestelde in lid 1 hanteren burgemeester en wethouders de huurprijs- en inkomensgrenzen vermeld in de Regeling wijziging huurprijs- en inkomensgrenzen in Besluit beheer sociale huursector en Huisvestingsbesluit.

Artikel 11 Overeenkomsten.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen met eigenaren overeenkomsten sluiten over het in gebruik geven van woonruimte. Deze overeenkomsten dienen een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte te bevorderen en worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

 • 2.

  In deze overeenkomsten kunnen de volgende onderwerpen worden geregeld:

  • a.

   bepalingen omtrent de registratie van woningzoekenden;

  • b.

   nadere passendheidscriteria voor wat betreft de verhouding inkomen-huurprijs;

  • c.

   passendheidscriteria voor wat betreft bezettingsnorm;

  • d.

   urgentiecriteria en toewijzingssystematiek;

  • e.

   verslaglegging en verantwoording;

  • f.

   vrijstellingsbepaling voor wat betreft het verlenen van huisvestingsvergunningen;

  • g.

   bijzondere bepalingen ten aanzien van koopwoningen, beheer en exploitatie van huurwoonwagens en woonwagenstandplaatsen, taakstelling ten aanzien van specifieke doelgroepen van beleid en het toepassing geven aan de Wet Individuele huursubsidie.

HOOFDSTUK 3 VERDERE BEPALINGEN

Artikel 12 Hardheidsclausule.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 13 Strafbepaling.

Hij die handelt in strijd met artikel 4 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste vier maanden of geldboete van de derde categorie. De genoemde strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel 14. Handhaving.

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

 • 2.

  Met de opsporing van de bij artikel 13 strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering en de in artikel 75 van de wet aangewezen ambtenaren, voor zover zij door de minister van justitie daartoe zijn aangewezen.

 • 3.

  De in het eerste lid genoemde ambtenaren hebben de bevoegdheden als genoemd in artikel 76, 77 en 78 van de wet.

Artikel 15 Restbepaling.

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders, waarbij zij zich uitsluitend zullen laten leiden door overwegingen betrekking hebbende op de evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte.

Artikel 16 Overleg bij wijziging.

Bij de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze verordening plegen burgemeester en wethouders overleg met de in de gemeente werkzame, ingevolge artikel 70, eerste lid, of artikel 72, eerste lid, van de Woningwet (Stb 1991,439) toegelaten instellingen en met andere daarvoor naar hun oordeel in aanmerking komende organisaties die binnen de gemeente op het gebied van de woonruimteverdeling werkzaam zijn.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 17 Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als Huisvestingsverordening gemeente Geldermalsen 1994.

Artikel 18 Inwerkingtreding.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Op de datum van inwerkingtreding vervalt de Huisvestingsverordening gemeente Geldermalsen 1980.

Aldus besloten in de openbare vergadering,

van 28 juni 1994, nummer 16a,

de secretaris, de voorzitter,