Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Geldermalsen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Geldermalsen 2011
CiteertitelVerordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Geldermalsen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpPeuterspeelzaal, kwaliteit, verordening, kinderopvang, inrichtingseisen, groepsruimte, inrichting, toezicht, handhaving, inspectie
Externe bijlageBijlage bij Verordening ruimte-en inrichtingseisen psz 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage met overzicht kwaliteitseisen op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Regeling vervangt Kwaliteitsverordening peuterspeelzalen Geldermalsen 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201101-01-2018nieuwe regeling

28-06-2011

Gemeenteblad, 2011-24

Raadsbesluit, 2011, 6.7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Geldermalsen 2011

VERORDENING RUIMTE- EN INRICHTINGSEISEN PEUTERSPEELZALEN 2011

De raad van de gemeente Geldermalsen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011 nummer 103,

 

overwegende dat het gewenst is in aanvulling op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen nadere eisen te stellen aan de inrichting van peuterspeelzalen;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen:

 

de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Geldermalsen 2011

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder peuterspeelzaal hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Artikel 2 Groepsspeelruimte

 • 1.

  In een peuterspeelzaal is voor ieder kind minimaal 3,5 m2 bruto-oppervlakte aan groepsspeelruimte beschikbaar.

 • 2.

  Elke ruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Artikel 3 Buitenspeelruimte

 • 1.

  De peuterspeelzaal beschikt over aangrenzende buitenspeelruimte.

 • 2.

  De buitenspeelruimte voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar;

  • b.

   een oppervlakte van minimaal 3 m2 bruto-oppervlakte speelruimte per aanwezig kind;

  • c.

   ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Artikel 4 Aanwijzing toezichthouders

 • 1.

  Het college ziet toe op de naleving van de bij deze verordening gestelde regels.

 • 2.

  Het college wijst de directeur van de GGD aan als toezichthouder.

Artikel 5 Onderzoek door de toezichthouder

 • 1.

  De toezichthouder onderzoekt na een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen binnen 10 weken of de instandhouding redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de voorschriften uit deze verordening.

 • 2.

  De toezichthouder onderzoekt jaarlijks of de exploitatie van een peuterspeelzaal plaatsvindt in overeenstemming met de voorschriften uit deze verordening.

 • 3.

  Naast het onderzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, kan de toezichthouder incidenteel onderzoek verrichten naar de naleving van de bij deze verordening gestelde voorschriften.

Artikel 6 Vastleggen onderzoeksresultaten

 • 1.

  De toezichthouder legt zijn oordeel, naar aanleiding van een onderzoek bij een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 5, schriftelijk vast in een inspectierapport.

 • 2.

  De toezichthouder zendt het inspectierapport onverwijld aan de houder van de peuterspeelzaal, die een afschrift daarvan ter inzage legt op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

 • 3.

  De toezichthouder maakt het inspectierapport uiterlijk drie weken na ontvangst openbaar.

 • 4.

  Indien bij een onderzoek, als bedoeld in het eerste lid, tekortkomingen zijn geconstateerd zendt de toezichthouder een afschrift van het inspectierapport aan het college.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 en 3 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van kwalitatief verantwoorde opvang voor kinderen in een peuterspeelzaal leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Overgangsbepaling

Binnen twaalf maanden na inwerkingtreding van deze verordening voldoet de houder van een peuterspeelzaal aan de voorschriften uit deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt, in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van die datum wordt de Kwaliteitsverordening peuterspeelzalen Geldermalsen 2005 ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als: Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Geldermalsen 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 28 juni 2011, nummer 7,

de griffier, de voorzitter,