Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Geldermalsen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Geldermalsen 2013
CiteertitelVerordening marktgelden gemeente Geldermalsen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Geldermalsen 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014intrekking

17-12-2013

Gemeenteblad, 23-12-2013

2
22-12-201201-01-2014nieuwe regeling

18-12-2012

Gemeenteblad, 21-12-2012

9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Geldermalsen 2013

De raad van de gemeente Geldermalsen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012, nummer 9;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Geldermalsen 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.

marktverordening

:

de in de gemeente Geldermalsen geldende marktverordening;

b.

marktdag

:

de dag en tijd gedurende welke de in de marktverordening bedoelde markten worden gehouden;

c

maand

:

een kalendermaand.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats op een markt als bedoeld in de marktverordening, daaronder begrepen de diensten welke in verband hiermee door de gemeente worden verleend.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een marktdag aangemerkt als een gehele marktdag.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is de periode waarvoor een vergunning voor een standplaats is afgegeven, met dien verstande dat bij een vergunning voor meer dan twaalf maanden het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving, danwel ingeval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De "Verordening marktgelden gemeente Geldermalsen 2012", van 20 december 2011, nummer 8d, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 , tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden gemeente Geldermalsen 2013".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 18 december 2012, nummer 08E,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel

behorende bij de "Verordening Marktgelden 2013"

 

Algemeen

 • 1.

  Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting, indien deze verschuldigd is.

 • 2.

  Maatstaf van heffing is het langs de grond gemeten aantal strekkende meters van de frontbreedte van de standplaats, waarbij een gedeelte van een strekkende meter als een gehele meter wordt aangemerkt.

 • 3.

  De frontbreedte wordt gemeten langs die zijden waar het publiek toegang heeft en alwaar handelswaren zijn uitgestald.

 • 4.

  Onder “vaste standplaats” wordt verstaan een standplaats welke tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld.

 

Hoofdstuk 1 Standplaatsen

 • 1.

  Het marktgeld voor het innemen van een vaste standplaats bedraagt per strekkende meter fontbreedte, per maand: € 9,50

 • 1.1

  In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid bedraagt het marktgeld voor het innemen van een niet vaste standplaats per strekkende meter frontbreedte, per marktdag: € 2,70

 

Hoofdstuk 2 Diensten

 • 2.

  Het marktgeld voor het ter beschikking stellen van een elektriciteitska voor verbruik tot en met 10 KWh, bedraagt per marktdag: € 2,35

 • 2.1

  Het marktgeld voor het ter beschikking stellen van een elektriciteitskast voor verbruik vanaf 10 KWh, bedraagt per marktdag: € 4,70

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 18 december 2012, nummer 08E.

De griffier van de gemeente Geldermalsen,