Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Tijdelijke uitvoeringsregeling subsidie cliëntenondersteuning 2015 en 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke uitvoeringsregeling subsidie cliëntenondersteuning 2015 en 2016
CiteertitelTijdelijke uitvoeringsregeling subsidie cliëntenondersteuning 2015 en 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening voor Maatschappelijke activiteiten gemeente Geldermalsen 2014
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017intrekking

05-08-2014

Elektronisch gemeenteblad, 22-08-2014

Onbekend.
23-08-201401-01-2017nieuwe regeling

05-08-2014

Elektronisch gemeenteblad, 22-08-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke uitvoeringsregeling subsidie cliëntenondersteuning 2015 en 2016

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen,

Gelet op:

De Algemene subsidieverordening voor Maatschappelijke activiteiten gemeente Geldermalsen 2014 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende dat:

 • -

  gemeenten op grond van artikel 2.1.2 onder 4 g en 2.2.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor cliëntondersteuning;

 • -

  gemeenten en MEE Gelderse poort afspraken hebben gemaakt over de continuïteit van de cliëntondersteuning in het regionaal transitiearrangement MEE Gelderse Poort, welke afspraken namens de gemeenten in de regio Rivierenland en MEE Gelderse Poort zijn ondertekend op 22 april 2014 en aanvullend zijn vastgesteld door de colleges van de individuele gemeenten, in Geldermalsen op 22 april 2014;

 • -

  cliëntondersteuning toegankelijk moet zijn voor alle burgers, maar zich vooral richt op burgers met beperkte regie, beperkte sociale zelfredzaamheid, die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving, waarbij het bijvoorbeeld gaat om burgers met chronische (psychiatrische) beperkingen, ziekte en/of ouderdomsverschijnselen en hun ouders, andere verwanten, verzorgers of vertegenwoordigers.

 • -

  de Gemeente Geldermalsen per 1 januari 2015 een Sociaal Kernteam wil realiseren waarin cliëntondersteuning wordt opgenomen;

   

  BESLUIT:

  Vast te stellen de navolgende Tijdelijke uitvoeringsregeling subsidie cliëntenondersteuning 2015 en 2016.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  subsidieaanvrager: MEE Gelderse Poort;

 • b.

  cliëntenondersteuning: activiteiten die bijdragen aan het versterken van zelfredzaamheid en participatie die toegankelijk is voor alle burgers met beperkte regie, beperkte sociale zelfredzaamheid, die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving;

 • c.

  Sociaal Kernteam: uitvoeringsorganisatie voor Wmo 2015 en Jeugdwet van de gemeente Geldermalsen;

 • d.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening voor Maatschappelijke activiteiten gemeente Geldermalsen 2014;

 • e.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Doel van de subsidie

 • 1.

  Het doel van de subsidie is het in het jaar 2015 en 2016 continueren van ondersteuning bieden met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

 • 2.

  Subsidie kan worden verleend voor de volgende vormen van cliëntenondersteuning op individueel- en op groepsniveau waarvan de beschikbaarheid in 2015 en 2016 wordt gecontinueerd door middel van stationering van medewerkers in het Sociaal Kernteam van de gemeente Geldermalsen en die toegankelijk is voor alle burgers met beperkte regie en beperkte sociale zelfredzaamheid, en die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving:

  • a.

   het geven van informatie en advies;

  • b.

   vraagverheldering;

  • c.

   toegang;

  • d.

   korte ondersteuning;

  • e.

   evaluatie zorg;

  • f.

   lokale netwerken;

  • g.

   casemanager meerdere partijen;

  • h.

   casemanagement IVH;

  • i.

   coördinatie IVH;

  • j.

   ondersteuning bezwaar;

  • k.

   intelligentieonderzoek;

  • l.

   specialistische expertise;

  • m.

   ondersteuning crisissituaties;

  • n.

   groepswerk;

  • o.

   langdurige trajecten;

  • p.

   regionale netwerken;

  • q.

   consultatie ouders;

  • r.

   deskundigheidsbevordering;

  • s.

   mediation/vertrouwenspersoon.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door MEE Gelderse Poort dat in 2014 subsidie heeft ontvangen uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) voor cliëntondersteuning.

Artikel 4 Subsidieplafond en subsidiehoogte

 • 1.

  Het subsidieplafond voor MEE Gelderse Poort voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016 bedraagt € 172.384,- per jaar.

 • 2.

  De maximale subsidiehoogte is gelijk aan het bedrag bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  De subsidie wordt verleend om de volgende taken uit te voeren gestationeerd vanuit het Sociaal Kernteam van de gemeente Geldermalsen:

  • a)

   het geven van informatie en advies;

  • b)

   vraagverheldering;

  • c)

   toegang;

  • d)

   korte ondersteuning;

  • e)

   evaluatie zorg;

  • f)

   lokale netwerken;

  • g)

   casemanager meerdere partijen;

  • h)

   casemanagement IVH;

 • 4.

  De subsidie wordt verder verleend om de volgende taken uit te voeren:

  • a)

   coördinatie IVH;

  • b)

   ondersteuning bezwaar;

  • c)

   intelligentieonderzoek;

  • d)

   specialistische expertise;

  • e)

   ondersteuning crisissituaties;

  • f)

   groepswerk;

  • g)

   langdurige trajecten;

  • h)

   regionale netwerken;

  • i)

   consultatie ouders;

  • j)

   deskundigheidsbevordering;

  • k)

   mediation/vertrouwenspersoon.

 • 5.

  Voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, kan zij worden verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvrager dient een subsidieaanvraag in met behulp van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier vanaf het moment van bekendmaking van deze regeling tot en met 9 september 2014.

 • 2.

  De subsidieaanvraag bevat het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen.

 • 3.

  Bij de subsidieaanvraag wordt ingediend:

  • a.

   een verklaring conform het format in de bijlage waarmee subsidieaanvrager akkoord gaat met de in artikel 10 genoemde verplichtingen;

  • b.

   het bankrekeningnummer waarop de subsidie moet worden overgemaakt.

  • c.

   Een stationeringsovereenkomst voor de medewerkers die deel gaan uitmaken van het Sociaal Kernteam.

Artikel 6 Subsidieverlening

Het college beslist uiterlijk op 1 oktober 2014 over de subsidieaanvraag.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd de weigeringsgronden in de ASV en de Awb kan de subsidie worden geweigerd als er beleidsmatige gronden zijn om de subsidie te weigeren.

Artikel 8 Beoordelingsprocedure

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door het college van de gemeente Geldermalsen.

Artikel 9 Beoordelingscriteria

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als de subsidieaanvrager heeft voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  voor cliëntondersteuning mag geen eigen bijdrage gevraagd worden;

 • b.

  er wordt zorg gedragen voor de kwaliteit en continuïteit van de voorziening cliëntondersteuning voor alle burgers;

 • c.

  met het oog op het belang van de cliënt werken de cliëntondersteuners op basis van professionele autonomie, vergelijkbaar met sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs;

 • d.

  het aanbod richt zich primair op het verbeteren of behouden van zelfredzaamheid en participatie van de doelgroep;

 • e.

  de uitvoerende medewerkers deel uit maken van het Sociaal Kernteam van de gemeente Geldermalsen.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de verplichtingen uit de ASV is de subsidieontvanger verplicht om:

 • a.

  een zodanig ingerichte administratie te voeren, dat te allen tijde voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan.

 • b.

  inzage te verlenen aan het college dan wel aan de door het college aangewezen ambtenaren of deskundigen in de administratie, indien dit naar het oordeel van het college nodig is voor de beoordeling van de besteding van de verstrekte subsidie.

 • c.

  onverwijld schriftelijk mee te delen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

 • d.

  op de door het college in de beschikking aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 11 Subsidievaststelling
 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen 13 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van een financieel verslag en een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 van de Awb.

 • 3.

  Onverminderd artikel 4:80 van de Awb bevat het activiteitenverslag een verantwoording van:

  • a.

   per taak als bedoeld in artikel 4 lid 3: het aantal cliënten en het aantal uren dat hieraan is besteed

  • b.

   een overzicht van lopende en afgesloten cases

 • 4.

  Op de aanvraag tot subsidievaststelling wordt binnen 13 weken een besluit genomen.

Artikel 12 Vermogensvorming en tekorten
 • 1.

  De egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72 van de Awb die de subsidieontvanger vormt bedraagt niet meer dan 10% van het vastgestelde boekjaarsubsidiebedrag over hetzelfde subsidiejaar. Indien deze egalisatiereserve negatief komt te staan, wordt het meerdere bij de vaststelling voor het betreffende boekjaar afgetrokken.

 • 2.

  De egalisatiereserve komt niet eerder negatief te staan dan voordat het overige beschikbare eigen vermogen is aangewend. Indien de egalisatiereserve negatief komt te staan, wordt in de toelichting op de balans gemotiveerd weergegeven hoe deze weer positief wordt gemaakt.

Artikel 13 Betaling en bevoorschotting
 • 1.

  Bevoorschotting vindt plaats op aanvraag.

 • 2.

  Bevoorschotting vindt plaats in vier gelijke termijnen: voor 1 februari, voor 1 april, voor 1 juli en voor 1 oktober.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsregeling subsidie cliëntenondersteuning 2015 en 2016

Aldus besloten in de vergadering van het college

van 5 augustus 2014, nummer

de secretaris, de burgemeester,

J.C. Steurrijs mevrouw dr. M.W.M. de Vries