Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening Cliëntenondersteuning Geldermalsen 2015 en 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenondersteuning Geldermalsen 2015 en 2016
CiteertitelVerordening Cliëntenondersteuning Geldermalsen 2015 en 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening voor Maatschappelijke activiteiten gemeente Geldermalsen 2014
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017intrekking

16-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 19-02-2015

06c
20-02-201504-08-201401-01-2017nieuwe regeling

16-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 19-02-2015

06c

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenondersteuning Geldermalsen 2015 en 2016

De raad van de gemeente Geldermalsen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, nummer 003,

gelet op

De Algemene Subsidieverordening voor Maatschappelijke activiteiten gemeente Geldermalsen 2014 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overwegende dat:

 • -

  de gemeente op grond van artikel 2.1.2 onder 4 g en 2.2.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor cliëntondersteuning;

 • -

  de gemeente en MEE Gelderse poort op 22 april 2014 afspraken hebben gemaakt over de continuïteit van de cliëntondersteuning in het regionaal transitiearrangement MEE Gelderse Poort;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders de afspraken heeft vastgesteld bij collegebesluit van 22 april 2014;

 • -

  cliëntondersteuning toegankelijk moet zijn voor alle burgers, maar zich vooral richt op burgers met beperkte regie, beperkte sociale zelfredzaamheid, die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving, waarbij het bijvoorbeeld gaat om burgers met chronische (psychiatrische) beperkingen, ziekte en/of ouderdomsverschijnselen en hun ouders, andere verwanten, verzorgers of vertegenwoordigers.

 • -

  e gemeente Geldermalsen per 1 januari 2015 een Kernteam realiseert waarin cliëntondersteuning is opgenomen.

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  subsidieaanvrager: MEE Gelderse Poort;

 • b.

  cliëntenondersteuning: activiteiten die bijdragen aan het versterken van zelfredzaamheid en participatie die toegankelijk is voor alle burgers met beperkte regie, beperkte sociale zelfredzaamheid, die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving;

 • c.

  Kernteam: uitvoeringsorganisatie voor Wmo 2015 en Jeugdwet van de gemeente Geldermalsen;

 • d.

  ASV: Algemene Subsidieverordening voor Maatschappelijke activiteiten gemeente Geldermalsen.

 • e.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Doel van de subsidie

 • 1.

  Het doel van de subsidie is het in het jaar 2015 en 2016 continueren van ondersteuning bieden met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

 • 2.

  Subsidie kan worden verleend voor de volgende vormen van cliëntenondersteuning op individueel- en op groepsniveau waarvan de beschikbaarheid in 2015 en 2016 wordt gecontinueerd door middel van stationering van medewerkers in het Kernteam van de gemeente Geldermalsen en die toegankelijk is voor alle burgers met beperkte regie en beperkte sociale zelfredzaamheid, en die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving:

  • a.

   het geven van informatie en advies;

  • b.

   vraagverheldering;

  • c.

   toegang;

  • d.

   korte ondersteuning;

  • e.

   evaluatie zorg;

  • f.

   lokale netwerken;

  • g.

   casemanager meerdere partijen;

  • h.

   casemanagement IVH;

  • i.

   coördinatie IVH;

  • j.

   ondersteuning bezwaar;

  • k.

   intelligentieonderzoek;

  • l.

   specialistische expertise;

  • m.

   ondersteuning crisissituaties;

  • n.

   groepswerk;

  • o.

   langdurige trajecten;

  • p.

   regionale netwerken;

  • q.

   consultatie ouders;

  • r.

   deskundigheidsbevordering;

  • s.

   mediation/vertrouwenspersoon.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door MEE Gelderse Poort dat in 2014 subsidie heeft ontvangen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor cliëntondersteuning.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvrager dient een subsidieaanvraag in met behulp van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier in de periode tot en met 9 september 2014.

 • 2.

  De subsidieaanvraag bevat het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen.

 • 3.

  Bij de subsidieaanvraag wordt ingediend:

  • a.

   een verklaring conform het format in de bijlage waarmee subsidieaanvrager akkoord gaat met de in artikel 10 genoemde verplichtingen;

  • b.

   het bankrekeningnummer waarop de subsidie moet worden overgemaakt.

  • c.

   een stationeringsovereenkomst voor de medewerkers die deel gaan uitmaken van het Kernteam.

Artikel 4 Subsidieplafond en subsidiehoogte

 • 1.

  Het subsidieplafond voor MEE Gelderse Poort bedraagt voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016 € 191.538 per jaar.

 • 2.

  De maximale subsidiehoogte is gelijk aan het bedrag bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  De subsidie wordt verleend om de volgende taken uit te voeren gestationeerd vanuit het Kernteam van de gemeente Geldermalsen:

  • a.

   het geven van informatie en advies;

  • b.

   vraagverheldering;

  • c.

   toegang;

  • d.

   korte ondersteuning;

  • e.

   evaluatie zorg;

  • f.

   lokale netwerken;

  • g.

   casemanager meerdere partijen;

  • h.

   casemanagement IVH;

 • 4.

  De subsidie wordt verder verleend om de volgende taken uit te voeren:

  • a.

   coördinatie IVH;

  • b.

   ondersteuning bezwaar;

  • c.

   intelligentieonderzoek;

  • d.

   specialistische expertise;

  • e.

   ondersteuning crisissituaties;

  • f.

   groepswerk;

  • g.

   langdurige trajecten;

  • h.

   regionale netwerken;

  • i.

   consultatie ouders;

  • j.

   deskundigheidsbevordering;

  • k.

   mediation/vertrouwenspersoon.

 • 5.

  Voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, kan zij worden verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6 Subsidieverlening

Het college beslist uiterlijk op 1 november 2014 over de subsidieaanvraag.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd de weigeringsgronden in de ASV en de Awb kan de subsidie worden geweigerd als er beleidsmatige gronden zijn om de subsidie te weigeren.

Artikel 8 Beoordelingsprocedure

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door het college van de gemeente Geldermalsen.

Artikel 9 Beoordelingscriteria

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als de subsidieaanvrager voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  voor cliëntondersteuning mag geen eigen bijdrage gevraagd worden;

 • b.

  er wordt zorggedragen voor de kwaliteit en continuïteit van de voorziening cliëntondersteuning voor alle burgers

 • c.

  met het oog op het belang van de cliënt werken de cliëntondersteuners op basis van professionele autonomie, vergelijkbaar met sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs;

 • d.

  het aanbod richt zich op een integrale aanpak van de cliëntondersteuning op het verbeteren of behouden van zelfredzaamheid en participatie van de doelgroep;

 • e.

  De uitvoerende medewerkers maken deel uit van het Kernteam van de gemeente Geldermalsen.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de verplichtingen uit de ASV is de subsidieontvanger verplicht om:

 • a.

  een zodanig ingerichte administratie te voeren, dat te allen tijde voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan.

 • b.

  inzage te verlenen aan het college dan wel aan de door het college aangewezen ambtenaren of deskundigen in de administratie, indien dit naar het oordeel van het college nodig is voor de beoordeling van de besteding van de verstrekte subsidie.

 • c.

  onverwijld schriftelijk mee te delen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

 • d.

  op de door het college in de beschikking aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 11 Subsidievaststelling
 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen 13 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van een financieel verslag en een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 van de Awb.

 • 3.

  Onverminderd artikel 4:80 van de Awb bevat het activiteitenverslag een verantwoording van:

  • a.

   per taak als bedoeld in artikel 4 lid 3: het aantal cliënten en het aantal uren dat hieraan is besteed

  • b.

   een overzicht van lopende en afgesloten cases

 • 4.

  Op de aanvraag tot subsidievaststelling wordt binnen 13 weken een besluit genomen.

Artikel 12 Vermogensvorming en tekorten
 • 1.

  De egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72 van de Awb die de subsidieontvanger vormt bedraagt niet meer dan 10% van het vastgestelde boekjaarsubsidiebedrag over hetzelfde subsidiejaar. Indien deze egalisatiereserve negatief komt te staan, wordt het meerdere bij de vaststelling voor het betreffende boekjaar afgetrokken.

 • 2.

  De egalisatiereserve komt niet eerder negatief te staan dan voordat het overige beschikbare eigen vermogen is aangewend. Indien de egalisatiereserve negatief komt te staan, wordt in de toelichting op de balans gemotiveerd weergegeven hoe deze weer positief wordt gemaakt.

Artikel 13 Betaling en bevoorschotting
 • 1.

  Bevoorschotting vindt plaats op aanvraag.

 • 2.

  Bevoorschotting vindt plaats in vier gelijke termijnen: voor 1 februari, voor 1 april, voor 1 juli en voor 1 oktober.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot 4 augustus 2014.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenondersteuning Geldermalsen 2015 en 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

16 december 2014, nummer 06c,

de griffier, de voorzitter,