Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen houdende regels omtrent leges Legesverordening gemeente Geldermalsen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen houdende regels omtrent leges Legesverordening gemeente Geldermalsen 2017
CiteertitelLegesverordening gemeente Geldermalsen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Legesverordening gemeente Geldermalsen 2018.

Deze regeling vervangt de Legesverordening gemeente Geldermalsen 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 156 lid 1 Gemeentewet
 2. art. 156 lid 2 Gemeentewet
 3. art. 229 lid 1 Gemeentewet
 4. art. 2 lid 2 Paspoortwet
 5. art. 7 Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201601-01-2018nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad 2016, 186470

08G

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

De raad van de gemeente Geldermalsen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nummer 003,

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

Dag

:

De periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.

Week

:

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.

Maand

:

het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand;

d.

Jaar

:

het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

e.

Kalenderjaar

:

De periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of

  worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een

  omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die

  aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste

  lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in

  artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een

  activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte

  milieutoets);

 • d.

  het verstrekken van een inlichting, als bedoeld in de tarieventabel, titel 1, onderdeel 5.1, betreffende de

  registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet;

 • e.

  een abonnement op raadsstukken, als bedoeld in de tarieventabel, titel 1, onderdeel 7.5, indien de

  belastingplichtige een erkende politieke partij is. De vrijstelling blijft beperkt tot de rechten voor maximaal

  drie abonnementen per belastingplichtige;

 • f.

  het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van geld of goed als bedoeld in de tarieventabel,

  titel 1, onderdeel 20.5;

 • g.

  het verstrekken van een omgevingsvergunning, als bedoeld in de tarieventabel, titel 2, onderdeel 2.3.6, met

  betrekking tot activiteiten welke betrekking hebben op monumenten of beschermde stads- of

  dorpsgezichten;

 • h.

  de in de tarieventabel, titel 3, in de onderdelen 2.1 en 2.2 tot en met 2.5 bedoelde leges, indien de aanvraagtot een vergunning of ontheffing wordt aangevraagd door een niet-commerciële instelling ten behoeve van een niet-commerciële activiteit.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn:

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.3 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 3.

   onderdeel 3.1.1 en 3.1.2 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 4.1 en 4.2 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 7 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 9.4 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   onderdeel 16.1.2 en 16.1.3 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Legesverordening gemeente Geldermalsen 2016" van 15 december 2015, nummer 15H, sedert gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A), tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid, een tweede lid toegevoegd, luidende:

  • 2.

   Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening gemeente Geldermalsen 2017".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 20 december 2016, nummer 08G,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel leges

Tarieventabel leges