Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen houdende regels omtrent de heffing en invordering van liggeld Verordening liggeld gemeente Geldermalsen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen houdende regels omtrent de heffing en invordering van liggeld Verordening liggeld gemeente Geldermalsen 2019
CiteertitelVerordening liggeld gemeente Geldermalsen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201801-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-276938

08b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen houdende regels omtrent de heffing en invordering van liggeld Verordening liggeld gemeente Geldermalsen 2019

De raad van de gemeente Geldermalsen;

 

gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 23 oktober 2018 en het West Betuwe Beraad van 5 november 2018,

 

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet in samenhang met de Wet op Woonwagens en Woonschepen artikel 31 tweede lid;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING op de heffing en de invordering van liggeld gemeente Geldermalsen 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot, dag- of nachtverblijf van een of meer personen;

 • b.

  ligplaats: een gedeelte van het openbaar water, bestemd of geschikt om door een woonschip met bijbehorende voorzieningen te worden ingenomen;

 • c.

  bijbehorende voorzieningen: zaken zonder welke het gebruik van het schip als woning niet goed mogelijk is, zoals een bijboot, steiger en een loopplank.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor het hebben van een ligplaats, daaronder begrepen de diensten die met de ligplaats verband houden, bij een verblijf langer dan twee weken op de in het “Besluit ligplaatsen en Huisnummerbesluit in het kader van de basisregistratie Adressen en Gebouwen” aangewezen ligplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de ligplaats heeft. Als degene die de ligplaats heeft wordt aangemerkt de houder van de ligplaatsvergunning dan wel de hoofdbewoner van het woonschip. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4 Belastingtarieven

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 472,60 per belastingtijdvak.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het recht verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat belastingtijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

De aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er, met inbegrip van de maand van dagtekening van het aanslagbiljet, nog maanden in het belastingtijdvak overblijven. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de liggelden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening liggeld gemeente Geldermalsen 2019".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 18 december 2018, nummer 08b

De griffier,

De voorzitter,