Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Reglement van Orde raad gemeente Geldrop-Mierlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van Orde raad gemeente Geldrop-Mierlo
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpReglement van Orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 16

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201101-09-2016Nieuwe regeling

07-02-2011

Onbekend

RB GM2010.0953

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo,

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende Reglement van Orde

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • -

  Raadsplein: samenstel van vergaderingen gehouden door de gemeenteraad bestaande uit raadsrondes en een plenaire vergadering;

 • -

  Voorzitter raadsronde: de voorzitter van de raadsronde of diens plaatsvervanger voor wat betreft de raadsronde;

 • -

  Voorzitter raad: de voorzitter van de raad of diens plaatsvervanger voor wat betreft de plenaire vergadering;

 • -

  Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen;

 • -

  Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft;

 • -

  Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken;

 • -

  Voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van de vergadering;

 • -

  Initiatiefvoorstel: een voorstel voor een verordening of een ander voorstel, afkomstig van

 • -

  één of meerdere raadsleden;

 • -

  Interpellatie: het vragen van inlichtingen aan het college of de burgemeester over een onderwerp dat niet vermeld staat op de agenda;

 • -

  Wet: de Gemeentewet;

 • -

  Fractieassistent: een door de fractievoorzitter middels een verklaring aangewezen persoon, die namens die fractie mag deelnemen aan de raadsrondes in het Raadsplein.

 • Artikel 2 De voorzitter raadsronde en voorzitter raad

 • De voorzitter is belast met:

 • a. het leiden van de vergadering;

 • b. het handhaven van de orde;

 • c. het doen naleven van het reglement van orde;

 • d. hetgeen de wet of dit reglement hem verder opdraagt.

 • Artikel 3 De griffier

 • 1. De griffier is in elke vergadering van de raad aanwezig.

 • 2. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door de plaatsvervangend griffier dan wel door een andere door de raad daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 3. Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen

 • als bedoeld in dit reglement deelnemen.

 • Artikel 4 De secretaris

 • De raad kan het college verzoeken de secretaris in de vergadering aanwezig te laten zijn en deel te laten

 • nemen aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement.

 • Artikel 5 Presidium

 • 1. De raad heeft een presidium.

 • 2. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters en de voorzitter van de raad.

 • 3. De voorzitter van de raad is ook de voorzitter van het presidium. De plaatsvervangend voorzitter van de raad is tevens plaatsvervangend voorzitter van het presidium.

 • 4. Plaatsvervanging wordt door de desbetreffende fractie zelf geregeld.

 • 5. De griffier is in elke vergadering van het presidium aanwezig.

 • 6. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

 • Artikel 6 Agendacommissie; samenstelling

 • 1.

  De vicevoorzitter van de raad is tevens voorzitter van de agendacommissie.

 • 2.

  De agendacommissie bestaat buiten de voorzitter uit nog 4 leden van de raad, die optreden als voorzitter in de raadsrondes. De leden worden door de raad benoemd bij aanvang van de zittingsperiode.

 • 3.

  Een van de vier leden wordt benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de agendacommissie.

 • 4.

  De burgemeester, secretaris en de griffier treden op als adviseur van de agendacommissie.

 • 5.

  De leden kunnen zich bij afwezigheid laten vervangen door de 2 leden van de raad, die optreden als plaatsvervangend voorzitter in de raadsrondes.

 • Artikel 7 Agendacommissie; taken

 • 1.

  De agendacommissie organiseert namens de raad het raadsplein, bepaalt de orde van het Raadsplein en stelt een agenda voor het Raadsplein op.

 • 2.

  De agendacommissie bepaalt uit zijn midden en uit de daarvoor benoemde leden van de raad, de voorzitter van de respectievelijke raadsrondes.

 • 3.

  De agendacommissie ziet toe op een evenwichtige samenstelling van de agenda, ten aanzien van onderwerpen van het college en onderwerpen van de raad.

 • 4.

  De agendacommissie ziet toe op tijdige aanlevering van onderwerpen met een harde deadline, waardoor de raad voldoende tijd en ruimte heeft voor het nemen van een weloverwogen besluit.

 • 5.

  De agendacommissie ziet toe op een werkbaar format ten aanzien van de onderwerpen, die besproken worden.

 • 6.

  De agendacommissie kan naar eigen inzicht of op verzoek van een lid van de raad, een lid van het college, de burgemeester of de secretaris uitnodigen om deel te nemen aan de beraadslagingen in de raadsronden.

 • Artikel 8 Commissies en werkgroepen

 • 1.

  De raad kan commissies en werkgroepen instellen.

 • 2.

  De taken en bevoegdheden van de commissies en de werkgroepen zijn bij afzonderlijk raadsbesluit geregeld.

 • 3.

  In overleg met de secretaris kunnen ambtenaren op ad hoc basis als adviseur aan commissies of werkgroepen worden toegewezen.

 • 4.

  De vergaderingen van commissies en werkgroepen zijn (alleen) toegankelijk voor (alle) raadsleden en fractieassistenten. Tevens krijgen alle raadsleden en fractieassistenten de agenda en het verslag / de besluitenlijsten.

 • 5.

  De leden van de commissies en werkgroepen worden door de raad benoemd.

 • 6.

  Het secretariaat van de commissies en de werkgroepen wordt verzorgd door de griffie.

Hoofdstuk 2: toelating van nieuwe leden en benoeming wethouders; fracties

Artikel 9a Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging

 • 1.

  Bij elke benoeming van nieuwe leden stelt de raad een commissie in bestaande uit drie leden van de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop betrekking hebbende stukken van nieuw benoemde leden en de processen-verbaal van de stembureaus.

 • 2.

  De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven schriftelijk verslag uit aan de raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit. In het verslag wordt ook melding gemaakt van een minderheidsstandpunt.

 • 3.

  Na een raadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten leden op om in de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling, bedoeld in artikel 18 van de wet, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

 • 4.

  In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een nieuw benoemd lid van de raad op voor de vergadering van de raad waarin over diens toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

Artikel 9b Benoemingsprocedure wethouders

 • 1.

  Bij elke benoeming van een wethouder stelt de raad een ad hoc commissie in bestaande uit drie leden van de raad. Bij tussentijdse benoeming van (een) wethouderhouder(s) zal in deze commissie geen raadslid zitting hebben, behorende tot de fractie van waaruit de kandidaat wordt voorgedragen. Bij een compleet nieuwe collegebenoeming wordt deze voorwaarde losgelaten.

 • 2.

  De commissie toetst de van de kandidaat wethouder ontvangen documenten en informatie aan de hand van in elk geval een zestal voorschriften:

  • a.

   De artikelen 35, 36a, 10 en 41a Gemeentewet (benoembaarheidvereisten)

  • b.

   De artikelen 41b en 12 Gemeentewet (nevenfuncties)

  • c.

   Artikel 36 b Gemeentewet (onverenigbare functies);

  • d.

   De artikelen 41c, 15 en 46 Gemeentewet (onverenigbare of verboden handelingen);

  • e.

   De Bestuurlijke gedragscode

  • f.

   Verklaring omtrent gedrag

 • 3.

  De commissie brengt na haar onderzoek schriftelijk verslag uit aan de raad ten aanzien van de benoembaarheid van de voorgedragen wethouder. In het verslag wordt ook melding gemaakt van een minderheidsstandpunt.

 • 4.

  Na aanvaarding van de benoeming legt de wethouder, alvorens zijn functie te kunnen uitoefenen, in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af.

 • Artikel 10 Fractie

 • 1.

  De leden, die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts één lid van de raad verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd.

 • 2.

  Indien boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie in de raad deze aanduiding als naam. Indien geen aanduiding boven de kandidatenlijst was geplaatst, deelt de fractie in de eerste vergadering van de raad aan de voorzitter mee welke naam deze fractie in de raad wil voeren.

 • 3.

  De namen van degenen die als voorzitter van de fractie en als diens plaatsvervanger optreden worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter.

 • 4.

  a. Indien:

 • 1° één lid van een fractie als zelfstandige fractie gaat optreden of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie gaan optreden, of

 • 2° twee of meer fracties als één fractie gaan optreden, of

 • 3° één lid van een fractie zich aansluit bij een andere fractie of meer leden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie;

 • wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter.

 • b. Met de onder a beschreven veranderde situatie wordt rekening gehouden met ingang van de eerstvolgende vergadering van de raad na de mededeling daarvan.

Hoofdstuk 3: Vergaderingen

Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen; voorbereidingen, indeling

Artikel 11 Vergaderingen raadsplein

 • 1.

  Vergaderingen van het raadsplein worden één maal per drie weken gehouden op maandagavond.

 • 2.

  De agendacommissie stelt jaarlijks voor het begin van het kalenderjaar een schema op voor de in dat jaar te houden vergaderingen. De vergaderingen vinden plaats in Sociaal Cultureel Centrum Hofdael.

 • 3.

  De agendacommissie bepaalt in het kader van zijn taak voor elk Raadsplein:

  • a.

   Het aantal raadsrondes die avond, de verdeling daarvan over de vergaderruimtes alsmede de tijdsduur en het onderwerp van iedere raadsronde;

  • b.

   De aanwijzing van de personen die in de raadsrondes zullen optreden als voorzitter en griffier van de raadsronde;

  • c.

   De voorlopige agenda van de plenaire vergadering.

 • 4.

  In bijzondere gevallen kan, in onderling overleg, tussen raadsrondes van voorzitter en griffier gewisseld worden.

 • 5.

  Wisselingen met betrekking tot het tijdstip of de vergaderruimte van raadsrondes zijn na het vaststellen van de agenda voor het Raadsplein niet meer mogelijk.

 • 6.

  Er kunnen ten hoogste twee raadsronden tegelijkertijd in verschillende vergaderruimtes plaatsvinden.

 • 7.

  De vergaderingen van de raadsronden beginnen om 19.30 uur en eindigen, niet later dan 21.55 uur. De plenaire vergadering begint in beginsel 20 minuten na de laatste raadsronde.

 • 8.

  Tenzij de voorzitter van de raad, de raad gehoord, anders beslist, wordt de plenaire vergadering om 23.00 uur geschorst en de volgende dag om 19.30 uur heropend.

 • 9.

  De voorzitter van de raad kan in bijzondere gevallen, zo mogelijk na overleg met de agendacommissie, een andere dag en/of een ander aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen.

 • 10.

  Bij ieder Raadsplein kunnen burgers onder verantwoordelijkheid van de griffie worden uitgenodigd als gast van de raad.

 • Artikel 12 Oproep

 • 1.

  De voorzitter zendt ten minste 10 dagen voor een vergadering de leden en de wethouders een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, tijdstip en plaats van het Raadsplein.

 • 2.

  De agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 25 eerste en tweede lid van de wet bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden per post of digitaal verzonden. Deze stukken worden tevens aan de pers toegezonden.

 • 3.

  Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 13, tweede lid, worden deze agenda en de daarop vermelde voorstellen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang aan de leden en de wethouders toegezonden.

 • Artikel 13 De agenda

 • 1.

  De agendacommissie stelt de agenda van de raadsrondes definitief vast en bepaalt daarbij de status van de onderwerpen.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de raad na het verzenden van de schriftelijke oproeping tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen in en na overleg met de agendacommissie.

 • 3.

  Wanneer de raad een onderwerp onvoldoende voor de openbare besluitvorming voorbereid acht, kan hij het onderwerp verwijzen naar een raadsronde of aan het college nadere inlichtingen of advies vragen.

 • 4.

  Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter van de raad, kan de raad de volgorde van behandeling van de agendapunten in de plenaire vergadering wijzigen.

Artikel 14 De raadsronden

 • 1.

  De raadsronden duren een halfuur, een uur, anderhalf uur, twee uur of twee en een halfuur minus 5 minuten pauze (voor verplaatsing).

 • 2.

  De raadsrondes bestaan uit verschillende activiteiten met als doel voorbereiding op toekomstige besluitvorming. In een raadsronde kan sprake zijn van informatieverstrekking (incl. presentaties), beeldvorming en oordeelsvorming. De agenda geeft duidelijk aan om welk type het gaat en wat de rol van de burgers daarbij is.

 • 3.

  Raadsleden en college(leden) kunnen een voorstel doen om een activiteit c.q. onderwerp te agenderen in de raadsrondes. De indiener licht middels een agendaverzoek de vorm van behandeling en de inhoud van het te behandelen onderwerp nader toe.

 • 4.

  Voorafgaand aan de raadsrondes worden burgers in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de leden van de raad. Dit vragenhalfuur begint om 19.00 uur.

 • 5.

  Het college wordt, indien van toepassing, door de agendacommissie of een fractie uitgenodigd om deel te nemen aan een raadsronde.

 • 6.

  Bij de raadsvoorstellen, behandeld in de raadsrondes, kunnen ambtenaren via de wethouder worden uitgenodigd om technische vragen van de raad te beantwoorden.

 • 7.

  De voorzitter vat aan het einde van de raadsronde de concrete uitkomst samen. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal zetels dat de fractie in de raad vertegenwoordigd (gewogen stemmen). Mogelijke uitkomsten zijn: het onderwerp is afdoende besproken, het wordt opnieuw geagendeerd ter bespreking in de raadsronde of plenair, het voorstel is rijp voor besluitvorming en/of het wordt voorafgaand aan besluitvorming nog plenair besproken.

 • 8.

  Een fractie aanwezig tijdens de raadsronde kan, gemotiveerd, verzoeken een onderwerp terug te laten komen in een volgende raadsronde.

 • 9.

  Voorstellen en onderwerpen kunnen worden doorgeleid ter bespreking in een volgende plenaire vergadering. Bij uitzondering kan een voorstel ter besluitvorming naar de aansluitende plenaire vergadering worden doorgeleid, indien de vergadering hiertoe unaniem adviseert.

 • 10.

  Bij aankondiging van amendementen, subamendementen en moties tijdens de beraadslaging in de raadsrondes, wordt het voorstel of onderwerp bij voorkeur opnieuw geagendeerd voor een raadsronde op het eerstvolgende raadsplein.

Artikel 15 De fractieassistenten

 • 1.

  Iedere fractie is het toegestaan om maximaal 2 fractie assistenten aan te stellen.

 • 2.

  Fractie assistenten zijn bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen tijdens de raadsronden.

 • 3.

  De fractie assistenten worden bij de griffie aangemeld door de fractievoorzitter van de betreffende fractie.

Artikel 16 Aanwezigheid wethouders

 • 1.

  Van een portefeuillehouder of diens plaatsvervanger wordt verwacht dat hij/zij bij een raadsronde, waarin een onderwerp of voorstel betreffende diens portefeuille wordt behandeld, aanwezig is en aan de beraadslagingen deelneemt.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij een raadsronde aanwezig wil zijn en wil deelnemen aan de beraadslagingen, doet hij hiertoe voor de vaststelling van de voorlopige agenda een verzoek aan de voorzitter van de agendacommissie.

 • 3.

  In de regel worden wethouders geacht in de besluitvormende vergadering aanwezig te zijn en indien daartoe uitgenodigd aan de beraadslagingen deel te nemen.

 • Artikel 17 Ter inzage leggen van stukken

 • 1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegd. De voorzitter van de raad maakt van de ter inzage legging melding in de openbare kennisgeving bedoeld in artikel 19. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproeping stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.

 • 2. Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentehuis gebracht.

 • 3. Indien voor stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de wet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en bepaalt de griffier de wijze waarop de leden van de raad inzage hebben in deze stukken.

 • Artikel 18 Openbare kennisgeving

 • 1. De vergadering wordt door aankondiging in een in de gemeente verschijnend huis-aan-huisblad en door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter openbare kennis gebracht.

 • 2. De openbare kennisgeving vermeldt:

 • a. de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

 • b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

 • c. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 19.

 • Artikel 19 Spreekrecht, meedenken en meepraten op het raadsplein

 • 1.

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor de burgers en belanghebbenden om mee te praten op het Raadsplein. De mogelijkheden worden per onderdeel op de agenda aangegeven en bij de publicatie van de agenda toegelicht.

 • 2.

  Degene, die gebruik wil maken van het spreekrecht, dient dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur te melden bij de griffie;

 • 3.

  Aanwezige burgers en belanghebbenden, die gebruik maken van het spreekrecht kunnen gedurende maximaal 20 minuten het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn, onmiddellijk voorafgaand aan de behandeling van dat onderwerp;

 • 4.

  Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Als er meer dan vijf insprekers zijn, verdeelt de voorzitter van de raadsronde de spreektijd evenredig over de sprekers. Een spreker voert het woord, nadat de voorzitter van de raadsronde hem dit heeft gegeven.

 • 5.

  Wanneer een onderwerp meer dan één keer in een raadsronde behandeld wordt, kan een burger alleen op de gewijzigde onderdelen gebruik maken van het spreekrecht, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

 • 6.

  Degene, die gebruik wil maken van het vragenhalfuur cf. artikel 14, lid 4, dient zijn of haar vraag schriftelijk vóór 9 uur de vrijdag voor het Raadsplein bij de griffie in te dienen.

 • 7.

  Na overleg met de fractievoorzitters wordt door de griffie op de dag van het Raadsplein vóór 12.00 uur aan de indiener doorgegeven of hij/zij de vraag aan de raad kan stellen of dat de vraag op een andere wijze wordt afgehandeld.

 • 8.

  Degene, die gebruik maakt van het vragenhalfuur, krijgt maximaal 5 minuten de tijd de vraag toe te lichten.

 • 9.

  Het woord kan door burgers of belanghebbenden niet gevoerd worden over:

  • a.

   Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

  • c.

   Indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

   Paragraaf 2 Orde van de raadsrondes

   Artikel 20 Spreekregels Raadsronde

   De leden van de raad en overige aanwezigen, waaronder de fractieassistent spreken vanaf hun plaats en richten zich via de voorzitter van de raadsronde tot de overige aanwezige deelnemers.

   Artikel 21 Volgorde sprekers

   Een lid voert slechts het woord na het aan de voorzitter van de raadsronde gevraagd en van hem verkregen te hebben.

   Artikel 22 Aantal spreektermijnen Raadsronde

   • 1.

    De beraadslaging over een onderwerp of een voorstel geschiedt in de regel in twee termijnen, tenzij de leden anders beslissen.

   • 2.

    Elke spreektermijn wordt door de voorzitter van de raadsronde afgesloten.

   • 3.

    Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

   • 4.

    Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing op: -de rapporteur van een commissie; -het lid dat een (sub)amendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, voor wat betreft dat amendement, die motie of dat voorstel.

   • 5.

    Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

   Artikel 23 Spreektijd

   De voorzitter en een lid van de raad kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden en de overige aanwezigen.

   Artikel 24 Beraadslaging Raadsrondes

   De aanwezige leden kunnen op voorstel van de voorzitter van de raadsronde of een lid van de raadsronde beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

   Artikel 25 Deelname aan beraadslaging door anderen

   • 1.

    De leden in de raadsronde kunnen bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden van de raad, de wethouder, ambtelijke ondersteuning, de secretaris, de griffier of de voorzitter deelnemen aan de beraadslaging.

   • 2.

    Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter van de raadsronde of één der leden van de raad genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen, of direct na een schorsing met uitdrukkelijke instemming van de leden.

 • Artikel 26 Verslagen raadsrondes

 • 1.

  De (samenvattende) verslagen van de raadsrondes worden, zo mogelijk, aan de leden toegezonden gelijktijdig met de overige voorstellen.

 • 2.

  Bij het begin van de iedere plenaire vergadering worden, zoveel mogelijk, de besluitenlijsten van de raadsrondes vastgesteld.

 • 3.

  De leden, de voorzitter van de raad, de wethouders en de griffier hebben het recht, een voorstel tot verandering aan de raad te doen, indien de besluitenlijst onjuistheden bevatten of niet duidelijk weergeeft hetgeen besloten is. Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uurvoor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.

 • 4.

  De besluitenlijst moet inhouden:

 • -

  de naam en van de voorzitter van de raadsronde, de griffiemedewerker, de ter vergadering aanwezige leden;

 • -

  een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

 • -

  een zakelijke weergave van de gegeven adviezen of afgelegde stemverklaringen;

 • -

  een beknopte weergave van de gedane toezeggingen.

 • 5.

  De besluitenlijsten worden opgesteld onder de zorg van de griffier.

  • Paragraaf 3 Orde van de plenaire vergadering

  • Artikel 27 Agenda

  • De agendacommissie stelt de agenda voor de plenaire vergadering voorlopig vast. De voorlopige agenda bevat in ieder geval de volgende agendapunten:

   • 1.

    Raadsvoorstellen, onder welk punt de raad bij de vaststelling van de agenda kan besluiten over besluitvorming van onderwerpen als bedoeld in artikel 14, lid 7 en lid 10;

   • 2.

    Raadsbesluiten, onder welk punt de raad bij de vaststelling van de agenda kan besluiten over besluitvorming van onderwerpen als bedoeld in artikel 14, lid 7;

   • 3.

    Raadsvoorstellen (hamerstukken), onder welk punt de raad bij de vaststelling van de agenda kan besluiten over besluitvorming van onderwerpen, waarvan alle fracties hebben aangegeven op basis van de in de conceptagenda voorgestelde behandeling, dat hierover direct, zonder beraadslaging, besloten kan worden;

   Daarnaast kan de voorlopige agenda punten ter (plenaire) bespreking of behandeling bevatten op verzoek van de raadsronde (artikel 14, lid 10) of op voorstel van de agendacommissie.

  • Bij aanvang van de plenaire vergadering stelt de raad de agenda definitief vast. Op voorstel van een lid van de raad of van de voorzitter van de raad kan de raad bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • Artikel 28 Presentielijst

 • Aan het begin van de vergadering tekent ieder lid van de raad de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld.

 • Artikel 29 Kennisgeving van verhindering

 • Het lid van de raad dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, geeft daarvan voor aanvang van de vergadering kennis aan de voorzitter en de griffier

 • Artikel 30 Zitplaatsen

 • 1. De voorzitter van de raad, de leden van de raad, de griffier en de wethouders hebben een vaste zitplaats; door de voorzitter van de raad wordt na overleg met het presidium bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van de raad de zitplaatsen aangewezen.

 • 2. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de voorzitter van de raad de indeling herzien na overleg in het presidium.

 • 3. De voorzitter van de raad draagt zorg voor een zitplaats voor de overige personen, die voor de vergadering zijn uitgenodigd.

 • Artikel 31 Opening vergadering; quorum

 • 1.

  De voorzitter van de raad opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien het daarvoor door de wet vereiste aantal leden blijkens de presentielijst aanwezig is.

 • 2.

  De raad kan nadere regels vaststellen omtrent een woord van welkom en een slotwoord na afhandeling van de agenda.

 • 3.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter van de raad, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering, met inachtneming van artikel 20 van de Gemeentewet.

 • Artikel 32 Primus bij hoofdelijke stemming

 • Voor de aanvang van een hoofdelijke stemming wordt door het lot beslist bij welk nummer van de presentielijst de hoofdelijke stemming begint.

 • Artikel 33 Vragen betreffende de actualiteit: vragenhalfuurtje raad aan college

 • 1.

  Bij de vaststelling van de agenda kan de raad, op voorstel van een lid, gelegenheid geven aan raadsleden tot het stellen van één of meer vragen aan het college durende maximaal 30 minuten

 • 2.

  De vragen dienen betrekking te hebben op belangrijke en actuele onderwerpen en ook voor publiek en pers van belang te zijn. Het karakter van de vragen dient informatie-uitwisseling te zijn.

 • 3.

  Het raadslid dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp zo mogelijk voor 11.00 uur van de dag van de vergadering bij de voorzitter en de griffier.

 • 4.

  Indien een vraag is ingediend voor 11.00 uur van de dag van de vergadering, zal direct na het stellen van de vraag mondeling gereageerd worden .

 • 5.

  De voorzitter kan weigeren een onderwerp tijdens het vragenuur aan de orde te stellen indien hij het onderwerp niet voldoende nauwkeurig acht aangegeven, het onderwerp niet voldoet aan de uitgangspunten genoemd in lid 2, of indien het onderwerp in de vergadering van die dag aan de orde komt.

 • 6.

  De voorzitter van de raad bepaalt de volgorde, waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenhalfuur aan de orde worden gesteld.

 • 7.

  De voorzitter van de raad bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller(s), voor de collegeleden en voor de overige leden.

 • 8.

  Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan het college te stellen en een toelichting daarop te geven.

 • 9.

  Na de beantwoording door het college krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.

 • 10.

  Vervolgens kan de voorzitter van de raad aan andere leden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.

 • 11.

  Tijdens het vragenhalfuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrupties toegelaten.

 • Artikel 34 Verslagen raadsrondes en plenaire vergadering

 • 1.

  De (samenvattende) verslagen van de voorgaande plenaire vergadering en de raadsrondes worden, zo mogelijk, aan de leden toegezonden gelijktijdig met de overige voorstellen.

 • 2.

  Bij het begin van de iedere plenaire vergadering worden, zoveel mogelijk, de verslagen van de raadsrondes en de vorige plenaire vergadering vastgesteld.

 • 3.

  De leden, de voorzitter van de raad, de wethouders en de griffier hebben het recht, een voorstel tot verandering aan de raad te doen, indien de besluitenlijsten onjuistheden bevatten of niet duidelijk weergeven hetgeen besloten is. Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.

 • 4.

  Het (samenvattend) verslag van de plenaire vergadering moet inhouden:

  • o

   de namen van de voorzitter, de griffiemedewerker, de ter vergadering aanwezige leden, alsmede van de leden die afwezig waren;

  • o

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • o

   een zakelijke weergave van de besluiten en/of afgelegde stem verklaringen;

  • o

   de tekst van de ter vergadering voorstellen van orde, moties en amendementen;

  • o

   een beknopte weergave van de gedane toezeggingen.

 • 4.

  De besluitenlijsten worden opgesteld onder de zorg van de griffier.

Artikel 35 Spreekregels

 • 1.

  De leden van de raad en overige aanwezigen, spreken vanaf hun plaats en richten zich via de voorzitter van de raad tot de overige aanwezige leden.

 • 2.

  Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter van de raad toestaan dat de leden van de raad en de overige aanwezigen vanaf een andere plaats spreken.

Artikel 36 Volgorde sprekers

Een lid voert slechts het woord na het aan de voorzitter van de raad gevraagd en van hem verkregen te hebben.

Artikel 37 Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Tijdens de plenaire vergadering worden geen beraadslagingen meer gevoerd, tenzij punten ter bespreking c.q. behandeling zijn geagendeerd, en krijgt ieder lid de gelegenheid om een beknopte stemverklaring af te leggen.

 • 2.

  Ten aanzien van moties, amendementen en sub amendementen kan op voorstel van de raad maximaal één termijn van beraadslaging worden toegestaan door de voorzitter.

Artikel 38 Handhaving orde; schorsing

 • 1.

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

 • a.

  de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren;

 • b.

  een lid van de raad hem interrumpeert. De voorzitter kan, indien interrupties geen verdere vernieuwende inzichten verschaffen, bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

 • 2.

  Indien een spreker, zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk hinderlijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en -indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord -de vergadering sluiten.

Artikel 39 Beraadslaging; schorsing

Op verzoek van een lid of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde burgemeester en wethouders of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

Artikel 40 Deelname aan de beraadslaging door anderen

 • 1.

  De raad kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden van de raad, de wethouder, de secretaris, de griffier of de voorzitter deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of één der leden van de raad genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen, of direct na een schorsing met uitdrukkelijke instemming van de raad.

Artikel 41 Stemverklaring

Na het sluiten van de beraadslaging en voor dat de raad tot stemming overgaat, heeft ieder lid het recht zijn uit te brengen stem kort te motiveren.

Artikel 42 Beslissing plenaire vergadering

Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht,sluit hij de beraadslaging, tenzij de raad anders beslist.

Nadat de beraadslaging is gesloten, vindt na een stemming over eventuele amendementen, de stemming plaats over het voorstel, zoals het dan luidt, in zijn geheel, tenzij geen stemming wordt gevraagd.

Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel over de te nemen eindbeslissing.

 • Paragraaf 4 Procedures bij stemmingen

 • Artikel 43 Algemene bepalingen over stemming

 • 1.

  De voorzitter vraagt, of stemming wordt verlangd. Indien geen stemming wordt gevraagd en ook de voorzitter dit niet verlangt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder hoofdelijke stemming is aangenomen.

 • 2.

  In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in de besluitenlijst vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich van stemming te hebben onthouden.

 • 3.

  Indien door een of meer leden stemming wordt gevraagd, doet de voorzitter daarvan mededeling.

 • 4.

  De voorzitter (of de griffier) roept de leden van de raad bij naam op hun stem uit te brengen. De stemming begint bij het lid dat daarvoor overeenkomstig artikel 32 is aangewezen. Vervolgens geschiedt de oproeping naar de volgorde van de presentielijst.

 • 5.

  Bij hoofdelijke stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem uit te brengen.

 • 6.

  De leden brengen hun stem uit door het woord ‘voor’ of ‘tegen’ uit te spreken, zonder enige toevoeging.

 • 7.

  Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing nog herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft. Bemerkt het lid zijn vergissing pas later, dan kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt wel aantekening vragen dat hij zich heeft vergist; in de uitslag van de stemming brengt dit echter geen verandering.

 • 8.

  De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, met vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit.

 • Artikel 44 Stemming over amendementen en moties

 • 1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement gestemd.

 • 2. Indien op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement.

 • 3. Indien twee of meer amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel zijn ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. Daarbij geldt de regel, dat het meest verstrekkende amendement of subamendement het eerst in stemming wordt gebracht.

 • 4. Indien aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, vindt stemming over deze motie plaats bij de behandeling van het voorstel.

 • Artikel 45 Stemming over personen

 • 1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het opstellen van een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter twee leden tot stembureau.

 • 2. Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet op grond van de wet van stemming moet onthouden is verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes dienen identiek te zijn.

 • 3. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. De stemmingen worden zo mogelijk samengevat op één briefje.

 • 4. Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal leden dat ingevolge het tweede lid verplicht is een stembriefje in te leveren.

 • Wanneer de aantallen niet gelijk zijn worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden.

 • 5. Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de wet worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die leden die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd. Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan:

 • a. een blanco stembriefje;

 • b. een ondertekend stembriefje;

 • c. een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming verschillende vacatures betreft;

 • d. een stembriefje waarbij, indien het een benoeming op voordracht betreft, op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen;

 • e. een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de stemming is beperkt.

 • 6. Onder de zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag vernietigd.

 • Artikel 46 Herstemming over personen

 • 1. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan.

 • 2. Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben.

 • 3. Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

 • Artikel 47 Beslissing door het lot

 • 1. Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing moet plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven.

 • 2. Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze gevouwen, in een stemvaas gedeponeerd en omgeschud.

 • 3. Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stemvaas. Degene wiens naam op dit briefje voorkomt, is gekozen.

Hoofdstuk 4: Rechten van leden

Artikel 48 Amendementen

 • 1. Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Er kan alleen beraadslaagd worden over amendementen die ingediend zijn door leden die de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn.

 • 2. Ieder lid van de raad dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een lid is ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement).

 • 3. Elk (sub)amendement en elk voorstel moetom in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde - oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.

 • 4. Intrekking, door de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden.

 • Artikel 49 Moties

 • 1. Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen of aankondigen, voorafgaand of tijdens een raadsronde of plenaire vergadering.

 • 2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

 • 3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.

 • 4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.

 • Artikel 50 Voorstellen van orde

 • 1. De voorzitter en ieder lid van de raad kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3. Over een voorstel van orde beslist de raad terstond.

 • Artikel 51 Initiatiefvoorstel

 • 1. Ieder lid van de raad kan een initiatiefvoorstel indienen. Een initiatiefvoorstel wordt alleen in behandeling genomen, indien het schriftelijk bij de voorzitter is ingediend.

 • 2. De voorzitter plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dit laatste geval wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende vergadering geplaatst.

 • 3. Indien het voorstel eerst voor advies naar het college dient te worden gezonden, dan wordt door de agendacommissie bepaald in welke vergadering van de raad het voorstel opnieuw wordt geagendeerd.

 • 4. De raad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening.

 • Artikel 52 Collegevoorstel

 • 1. Een voorstel voor een verordening of een ander voorstel van het college aan de raad, dat vermeld staat op de agenda van het Raadsplein, kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de raad.

 • 2. Indien de raad van oordeel is dat een voorstel als bedoeld in het eerste lid voor advies terug aan het college moet worden gezonden, bepaalt de raad in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • Artikel 53 Interpellatie

 • 1. Ieder lid van de raad kan een verzoek indienen tot het houden van een interpellatie. Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen.

 • 2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad, de wethouders en de griffier. Bij de vaststelling van de agenda wordt het verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.

 • 3. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden, de burgemeester en de wethouders niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.

 • Artikel 54 Schriftelijke vragen

 • 1.

  Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd.

 • 2.

  De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden van de raad en het college worden gebracht.

 • 3.

  Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

 • 4.

  De antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college aan de leden van de raad medegedeeld.

 • 5.

  De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.

 • Artikel 55 Inlichtingen

  • 1.

   Indien een lid van de raad over een onderwerp inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180, derde lid, van de wet verlangt, wordt een verzoek daartoe schriftelijk ingediend bij het college of de burgemeester.

  • 2.

   Een afschrift van dit verzoek wordt door de indiener toegezonden aan de raad.

  • 3.

   De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daarop volgende vergadering gegeven.

  • 4.

   De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering, waarin de antwoorden zullen worden gegeven.

Hoofdstuk 5: Begroting en jaarrekening

Hoofdstuk 6: Lidmaatschap van andere organisaties

Artikel 58 Verslag; verantwoording

 • 1.

  Eenlid van de raad, een wethouder, de burgemeester of de secretaris, die door de gemeenteraad is aangewezen tot lid van het algemeen bestuur van een openbaar lichaam of van een ander gemeenschappelijk orgaan, ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft het recht om tijdens een raadsronde of in de plenaire vergadering verslag te doen over zaken die in het algemeen bestuur als bedoeld aan de orde zijn.

 • 2.

  Ieder lid van de raad kan aan een persoon als bedoeld in het eerste lid, schriftelijke vragen stellen. De regels voor het stellen van schriftelijke vragen, vastgesteld in artikel 55, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Wanneer een lid van de raad een persoon als bedoeld in het eerste lid ter verantwoording wenst te roepen over zijn wijze van functioneren als zodanig, besluit de raad over het toestaan daarvan. De regels voor het vragen van inlichtingen, vastgesteld in artikel 55, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op andere organisaties of instituties, waarin de raad één van zijn leden, een wethouder, de burgemeester of de secretaris heeft benoemd.

Hoofdstuk 7: Besloten vergadering

Artikel 59 Algemeen

 • Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

 • Artikel 60 Notulen

 • 1. De notulen van een besloten vergadering worden vertrouwelijk toegezonden aan de leden van de raad.

 • 2. Deze notulen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad een besluit over het al dan niet openbaar maken van deze notulen. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de griffier ondertekend.

 • Artikel 61 Geheimhouding

 • Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raad overeenkomstig artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet, of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. Stukken waarvoor geheimhouding geldt verlaten het gemeentehuis niet. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

 • Artikel 62 Opheffing geheimhouding

 • Indien de raad op grond van het gestelde in artikel 25, derde en vierde lid, of artikel 55, tweede en derde lid, of artikel 86, tweede en derde lid, van de wet voornemens is geheimhouding op te heffen wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

 • Hoofdstuk 8: Toehoorders en pers

 • Artikel 63 Toehoorders en pers

 • 1. De toehoorders en de vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • Artikel 64 Geluid- en beeldregistraties

 • Degenen die in de vergaderzaal tijdens de raadsvergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

 • Artikel 65 Verbod gebruik mobiele telefoons e.a.

 • In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik alsmede standby houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de voorzitter, niet toegestaan.

 • Hoofdstuk 9: Slotbepalingen

 • Artikel 66 Uitleg reglement

 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de raad op voorstel van de voorzitter.

 • Artikel 67 In werking treden

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo.

 • 2.

  Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Geldrop- Mierlo d.d. 7 februari 2011,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

G.A.A. van Luijn M.J.D. Donders- de Leest

Bijlage I

 • Toelichting Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

 • Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 • Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • Onder ‘aanhangig’ wordt verstaan aan de orde/in behandeling zijnde.

 • Artikel 2 De voorzitter raadsronde en voorzitter raad

 • De burgemeester is voorzitter van de raad. Artikel 125, derde lid, van de Grondwet en artikel 9 van de wet schrijven dit dwingend voor. Op grond van artikel 77, eerste lid van de wet, is bepaald dat het langstzittende raadslid het raadsvoorzitterschap waarneemt bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester. Als twee raadsleden even lang zitting hebben, is de oudste in jaren degene die het raadsvoorzitterschap waarneemt. Daarnaast heeft de raad de mogelijkheid zelf te kiezen voor een andere waarnemer. De raad heeft een waarnemend voorzitter benoemd. Overigens geldt ditzelfde regime in het geval dat alle wethouders afwezig zijn voor de waarneming van het ambt van de burgemeester.

 • De burgemeester heeft het op grond van artikel 21 van de Gemeentewet het recht in de vergadering aan de beraadslaging deel te nemen. Als voorzitter zorgt hij onder andere voor de handhaving van de orde in de vergadering. De burgemeester treedt op als voorzitter van de plenaire vergadering.

 • Als voorzitter van een raadsronde wordt een daartoe benoemd raadslid aangewezen door de agendacommissie.

 • Artikel 3 De griffier

 • De wet eist dat de raad de vervanging van de griffier regelt (artikel 107d, eerste lid). In het tweede lid is daarover een bepaling opgenomen. De raad heeft een plaatsvervangend griffier benoemd.

 • In verband met artikel 22 Gemeentewet (verschoningsrecht) is in het derde lid een bepaling opgenomen met betrekking tot het deelnemen van de griffier aan de beraadslaging.

 • Artikel 4 De secretaris

 • De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de ondersteuning van het college en de leiding van de ambtelijke organisatie. In het kader van die twee taken kan het tevens wenselijk zijn dat de secretaris deelneemt aan de beraadslagingen van de raad. De secretaris wordt echter benoemd en ontslagen door het college. Dit houdt in dat de raad de secretaris niet kan dwingen om in de raad aanwezig te zijn. De raad zal het college moeten verzoeken of het college de secretaris opdraagt in de vergadering aanwezig te zijn om aan de beraadslagingen deel te nemen. Op deze wijze kan de raad onder meer een beroep doen op kennis en informatie die de secretaris bezit en kan de secretaris bijvoorbeeld deelnemen aan een discussie over de werking van de gemeentelijke organisatie.

 • Ten aanzien van de gemeentesecretaris zij verder nog het volgende opgemerkt. Hoewel in de artikelsgewijze toelichting op de Gemeentewet op een aantal plaatsen wordt aangegeven dat ten aanzien van de gemeentesecretaris een nadere regeling via het reglement van orde zou kunnen plaatsvinden hebben wij daarvan afgezien. De redenen daarvoor zijn dat wij in de eerste plaats van mening zijn dat de ambtenaarrechtelijke bepalingen die ook ten aanzien van de gemeentesecretaris van toepassing zijn voldoende waarborgen bevatten, en daarnaast dat de instructie voor de gemeentesecretaris c.q. het organisatiebesluit daarvoor een betere plaats is. In dit reglement vindt u dus geen bepalingen omtrent zijn beëdiging, zijn woonplaats, beëdiging van de vervanger, etc.

 • Artikel 5 Het presidium

 • De in lid 4 bedoelde vervanger van een raadslid die een eenpersoonsfractie vormt dient tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van de fractie.

 • Artikel 6 en 7 Agendacommissie; samenstelling en taken

 • De samenstelling van de agendacommissie worden bij raadsbesluit geregeld.

 • Artikel 8 Commissies en werkgroepen

 • De in artikel 8 bedoelde commissies en werkgroepen verrichten ‘slechts’ procedurele werkzaamheden ten behoeve van de raad. Hiermee worden derhalve niet de functionele raadscommissies voor advies bedoeld (zie artikel 82 van de Gemeentewet).

 • De commissies worden voor een langere termijn benoemd (b.v. een raadsperiode), terwijl werkgroepen meer incidentele werkzaamheden verrichten.

 • De door de raad ingestelde commissies en werkgroepen worden in het Reglement van Orde niet benoemd. Een uitzondering is gemaakt voor het presidium en de agendacommissie omdat die ook elders in het Reglement van Orde worden genoemd.

 • Hoofdstuk 2 Toelating van nieuwe leden; fracties

 • Artikel 9a Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging

 • Met de geloofsbrief geeft de voorzitter van het centraal stembureau aan de benoemde kennis van zijn benoeming. Bij deze brief moeten enkele in de Kieswet vereiste stukken worden gevoegd, waaruit blijkt, dat de benoemde voldoet aan de eisen om als lid van de raad toegelaten te kunnen worden. Het onderzoek van de geloofsbrieven moet in een openbare vergadering gebeuren. Ingevolge artikel V4 van de Kieswet beslist de raad over de toelating van zijn leden. Daarbij is er een verschil in de procedure bij de samenstelling van een nieuwe raad of bij de vervulling van een tussentijdse vacature.

 • De tekst van de eed of verklaring en belofte die een raadslid bij het aanvaarden van het raadslidmaatschap moet afleggen, is in artikel 14 van de Gemeentewet vastgelegd.

 • De mogelijkheid van beroep bij de Raad van State tegen de beslissing tot toelating als lid van de raad is komen te vervallen.

 • Artikel 9b Benoemingsprocedure wethouders

 • In dit artikel is de procedure voor de benoeming van wethouders geregeld.

 • Artikel 10 Fractie

 • In een aantal gevallen blijkt behoefte te bestaan aan een regeling van wat onder een fractie moet worden verstaan. De Gemeentewet kent een dergelijk begrip niet maar gaat onder andere in artikel 33, tweede lid, wel uit van het bestaan van in de raad vertegenwoordigde groeperingen (recht op fractieondersteuning). Er kunnen regelingen ten aanzien van vergoedingen aan fracties, faciliteiten voor fracties, fractieassistentie, etc. worden opgesteld. In deze nadere regelingen kan nu worden aangesloten bij het in het RvO opgenomen fractiebegrip.

 • Na het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen vindt de eerste zitting van de raad plaats. Bij de aanvang van deze zitting worden de leden die op de dezelfde lijst hebben gestaan, als één fractie beschouwd. De fractie gebruikt in de vergadering van de raad de aanduiding die zij boven de kandidatenlijst had staan. Op deze wijze is de relatie tussen de fractie in de raad en de fractie op de kandidatenlijst voor de burger duidelijk. Het kan echter voorkomen dat een fractie geen aanduiding boven de kandidatenlijst heeft staan. In een dergelijk geval deelt de fractie in de eerste vergadering de aanduiding mee.

 • In de loop van zittingsperiode kan het voorkomen dat leden de raad verlaten. Het beëindigen van de zitting in de raad kan verschillende oorzaken hebben. Raadsleden kunnen ongeneeslijk ziek zijn, een conflict met hun fractie hebben, te weinig tijd hebben voor het raadswerk en zo zijn er nog vele redenen denkbaar. In een dergelijk geval vindt er een verandering in de samenstelling van de fractie plaats. Als dit het geval is, deelt de fractie dit aan de voorzitter mede.

 • Hoofdstuk 3 Vergaderingen

 • Paragraaf 1 Tijd van vergaderen; voorbereidingen

 • Artikel 11 Vergaderingen Raadsplein

 • Ingevolge artikel 17 van de Gemeentewet vergadert de raad zo vaak hij daartoe heeft besloten en voorts indien de burgemeester het nodig oordeelt of indien ten minste een vijfde van het aantal leden van de raad schriftelijk met opgave van redenen daarom vraagt.

 • Artikel 12 Oproep

 • Raadsleden horen op tijd op de hoogte te worden gebracht van de dag, tijdstip en plaats van de vergadering. Tegelijkertijd krijgen zij ook de voorlopige agenda en de stukken toegestuurd.

 • Artikel 13 De agenda

 • De agendacommissie bepaalt in haar overleg wat de te behandelen agendapunten voor het komende Raadsplein zullen zijn. Dit is echter een voorlopige vaststelling van de agenda.

 • In de dagelijkse praktijk van de gemeente zal het niet altijd mogelijk zijn om twee weken voor de vergadering een agenda op te stellen, die ook zicht heeft op de ‘waan’ van de dag. In een dergelijke situatie kan de voorzitter na het verzenden van de oproepingsbrief zo nodig een aanvullende agenda opstellen. Dit kan echter niet tot op het laatste moment, maar tot uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de vergadering.

 • Naast initiatiefvoorstellen kunnen individuele raadsleden via de agendacommissie onderwerpen voor de agenda voordragen. Zij kunnen echter ook bij aanvang van de raadsvergadering een voorstel doen om onderwerpen aan de agenda toe te voegen of van de agenda af te voeren. Daarmee kan het individuele raadslid in ieder geval op drie momenten invloed uitoefenen op de vaststelling van de agenda.

 • Het derde lid vloeit voort uit de verplichting van het college om de raad van voldoende informatie te voorzien. Als de raad niet voldoende op de hoogte is van de inhoud en strekking van een onderwerp dan is het niet verantwoord dat de raad zich op hoofdlijnen over dit onderwerp uitspreekt. In een dergelijk geval bestaat de mogelijkheid, dat de raad het onderwerp naar een commissie verwijst of aan het college nadere inlichtingen of advies vraagt.

 • Het laatste lid regelt dat op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter de raad de volgorde van behandeling van de agendapunten kan wijzigen. Dit zal met name het geval zijn indien zich voor bepaalde onderwerpen insprekers hebben gemeld.

 • Artikel 14 De raadsrondes

 • Het aantal raadsrondes is afhankelijk van de aangeleverde onderwerpen/agendapunten.

 • Artikel 16 Aanwezigheid wethouder

 • Artikel 16 is een nadere uitwerking van artikel 21 lid 2 van de Gemeentewet. Dit artikel voorziet in een staande uitnodiging voor wethouders om tijdens de raadsvergaderingen aanwezig te zijn.

 • Artikel 17 Ter inzage leggen van stukken

 • In dit artikel gaat het, naast de geheime stukken, om de zogenaamde ‘achterliggende’ stukken waarvan vaak in de raadsvoorstellen melding wordt gemaakt (ambtelijke adviezen, toelichtende nota's, etc.).

 • Artikel 18 Openbare kennisgeving

 • Met dit artikel wordt invulling gegeven aan het voorschrift van artikel 19, tweede lid, van de Gemeentewet.

 • Voor wat betreft de wijze van publicatie is aangesloten bij artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens is de mogelijkheid van plaatsing op het internet toegevoegd.

 • Artikel 19 Spreekrecht, meedenken en meepraten op het Raadsplein

 • In dit artikel worden de regels gegeven voor het spreekrecht en het gebruik maken van het vragenhalfuur. Andere vormen van meedenken en –praten zijn afhankelijk van het onderwerp en worden in de agenda aangekondigd en door de voorzitter ter vergadering toegelicht. De voorzitter bewaakt de orde van de vergadering en zorgt ervoor, naar diens oordeel, dat op evenwichtige wijze het woord wordt verleend.

 • Paragraaf 2 Orde van de raadsrondes

 • Artikelen 20 t/m 26 behoeven geen nadere toelichting.

 • Paragraaf 3 Orde van de plenaire vergadering

 • Artikel 27 t/m 30 behoeft geen nadere toelichting

 • Artikel 31 Opening vergadering; quorum

 • De vergadering kan beginnen, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende raadsleden aanwezig is en de presentielijst heeft getekend.

 • Artikel 20 van de Gemeentewet voorziet in een procedure voor een tweede vergadering indien het vereiste aantal leden niet op komt dagen.

 • Artikel 32 t/m 37 behoeft geen nadere toelichting.

 • Artikel 38 Handhaving orde; schorsing

 • De bevoegdheid die in het tweede lid aan de voorzitter wordt gegeven om een spreker over een aanhangig onderwerp het woord te ontzeggen, gaat minder ver dan de mogelijkheid die artikel 26, derde lid, van de Gemeentewet biedt om aan dat lid van de raad, dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, de toegang tot de vergadering te ontzeggen. De laatstgenoemde bevoegdheid van de voorzitter blijft echter onverlet. Artikel 37 is slechts een aanvulling op de Gemeentewet.

 • Onder interruptie is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeuring; deze uitingen worden beschouwd als verstoringen van de orde.

 • Artikel 39 Beraadslaging; schorsing

 • Teneinde de vergaderduur niet te zeer te verlengen wordt over een voorstel dat in onderdelen of artikelen is verdeeld, in principe in zijn geheel beraadslaagd. In het eerste lid is een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen.

 • Indien de schorsing als bedoeld in het tweede lid aan het einde van de tweede termijn plaatsvindt, zijn er vervolgens twee mogelijkheden: er wordt direct tot stemming overgegaan of aan de beraadslagingen wordt een derde termijn toegevoegd (zie artikel 32).

 • Artikel 40 Deelname aan de beraadslaging door anderen

 • Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 Gemeentewet geregelde verschoningsrecht.

 • Het is uiteraard ook mogelijk dat de raad bepaalt dat een bepaalde functionaris in bepaalde gevallen altijd aan de beraadslaging mag deelnemen.

 • Artikel 41 Stemverklaring

 • Stemverklaringen zullen kort moeten zijn en mogen niet het karakter krijgen van een derde termijn, als laatste reactie op de vorige spreker.

 • Artikel 42 Beslissing

 • Deze bepaling beoogt niet meer, dan vast te leggen dat ook nog een beslissing over het voorstel (indien een amendement is aangenomen, in zijn geamendeerde vorm) moet worden genomen.

 • Paragraaf 4 Procedures bij stemmingen

 • Artikel 43 Algemene bepalingen over stemming

 • Indien een lid van de raad te kennen geeft een hoofdelijke stemming te wensen, moet de stemming plaatsvinden. De raad heeft niet de bevoegdheid om van deze bepaling van artikel 32 van de Gemeentewet af te wijken. Vraagt niemand stemming, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • De regeling in het tweede lid kan toepassing krijgen, indien de uitkomst van de stemming tevoren duidelijk is en slechts enkele leden zouden tegenstemmen.

 • Bij wie de stemming begint, is geregeld in artikel 31.

 • Bij staking van stemmen is het bepaalde in artikel 32 van de Gemeentewet van toepassing. Indien de vergadering voltallig is, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Is de vergadering niet voltallig, dan wordt het nemen van het besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Als ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

 • Artikel 44 Stemming over amendementen en moties

 • Voor meer informatie over een amendement of een motie (betekenis, indiening e.d.) wordt verwezen naar de artikelen 1, 48 en 49 van dit reglement. Voor alle duidelijkheid wordt hier een verschil in procedure aangegeven tussen een motie en een amendement. Een amendement komt in stemming voorafgaande aan de stemming over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Een motie strekt niet tot wijziging van een voorgesteld besluit; over een motie wordt een apart besluit genomen.

 • Artikel 45 Stemming over personen

 • De Gemeentewet geeft aan, dat over benoemingen (niet ontslag) van personen of het opstellen van een voordracht of aanbeveling schriftelijk moet worden gestemd (artikel 31 van de Gemeentewet).

 • Een voordracht is voor de raad bindend; de raad heeft slechts keus tussen degenen die op de voordracht zijn vermeld.

 • Een aanbeveling is een voorstel waarvan de raad mag afwijken.

 • Wanneer er veel benoemingen te doen zijn (bij voorbeeld aan het begin van een nieuwe zittingsperiode) zou een gecombineerd stembiljet kunnen worden ontworpen.

 • In het vijfde lid wordt aangesloten bij het bepaalde in artikel 30 Gemeentewet. Wat onder een (niet) behoorlijk ingevuld stembriefje moet worden verstaan is in de wet niet geregeld en daarom wel in dit reglement.

 • Artikelen 46 en 47 behoeven geen nadere toelichting.

 • Hoofdstuk 4 Rechten van leden

 • Artikel 48 Amendementen

 • Leden van de raad kunnen aan de raad wijzigingen op het voorstel van het college of het initiatiefvoorstel voorstellen, de zogenaamde amendementen. Wanneer een amendement is ingediend, kan dit voor een ander raadslid aanleiding zijn, op dit amendement nog weer een wijziging voor te stellen, het subamendement.

 • Een (sub)amendement kan ingediend worden op een voorgesteld besluit, dat aanhangig is. De beraadslaging over het (sub)amendement vindt plaats in ten hoogste twee termijnen. Indien (in uitzonderlijke situaties) een ingediend amendement verdere beraadslaging noodzakelijk maakt, kan de raad besluiten tot een derde termijn (artikel 32).

 • Voor wat betreft de stemming over amendementen wordt verwezen naar artikel 44.

 • Voorstel tot splitsing van een voorgestelde beslissing kan, indien aangenomen, meebrengen, dat één onderdeel van een besluit wel en een ander niet wordt aanvaard.

 • Artikel 49 Moties

 • Een motie is een voorstel tot het doen van een uitspraak. Het kan gaan om het uitspreken van een wens (van inhoudelijke, politieke, procedurele aard) of het uitspreken van instemming dan wel afkeuring over bepaalde ontwikkelingen. Een motie betreft dus niet een concreet besluit dat op rechtsgevolgen is gericht; een motie heeft geen juridische, maar een politieke betekenis. Daarom zijn burgemeester en wethouders formeel niet aan een motie gebonden of tot uitvoering ervan verplicht. Wel kan het naast zich neerleggen van een motie door het college leiden tot een vertrouwensbreuk tussen raad en college en hieruit kan het college dan zijn consequentie trekken.

 • Voor wat betreft de besluitvormingsprocedure omtrent een motie wordt opgemerkt, dat over een motie een apart besluit wordt genomen.

 • Voor de beraadslaging over een motie over een aanhangig onderwerp geldt, dat deze niet plaatsvindt in afzonderlijke termijnen, maar gelijktijdig met de beraadslaging over het onderwerp, waarop de motie betrekking heeft.

 • Een besluit over een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt aan het einde van de vergadering plaats. Dergelijke moties benaderen de in artikel 52 geregelde initiatiefvoorstellen.

 • Artikel 50 Voorstellen van orde

 • De voorzitter legt aan de raad ter beslissing voor of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door de raad. Indien het gaat om een niet geagendeerd voorstel, dient de procedure van een initiatiefvoorstel gevolgd te worden (artikel 52).

 • Artikel 51 Initiatiefvoorstel

 • Het is de taak van burgemeester en wethouders aan de raad de nodige voorstellen te doen. Maar raadsleden kunnen ook zelf een voorstel voor een ontwerp-verordening of ontwerp-beslissing doen. Hiervoor is het recht van initiatief toegekend (artikel 147a van de Gemeentewet). Een voorstel voor een ontwerpverordening moet de raad in behandeling nemen. Voor andere initiatiefvoorstellen is geen verplichte behandeling voorgeschreven. Dit betekent dat de raad (aanvullende) voorwaarden kan stellen aan het in behandeling nemen van een ander initiatiefvoorstel.

 • Artikel 52 behoeft geen nadere toelichting.

 • Artikel 53 Interpellatie

 • Dit artikel stelt nadere regels aan artikel 155 lid 2 van de Gemeentewet. Het interpellatierecht ligt in het verlengde van het mondelinge vragenrecht. Het gaat om een recht van een volksvertegenwoordiger om tijdens een vergadering over een niet geagendeerd onderwerp inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen. Daarvoor is verlof van de raad nodig.

 • Artikel 54 Schriftelijke vragen

 • Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking.

 • In de hier aangegeven procedure wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen over het antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft gegeven. Indien de vragensteller van mening is, dat de beantwoording van de vragen tot een besluit van de raad moet leiden, kan hij het recht van initiatief of het interpellatierecht benutten om het onderwerp of het voorstel op de agenda van de raad te krijgen.

 • Artikel 55 behoeft geen nadere toelichting

 • Hoofdstuk 6: Lidmaatschap van andere organisaties

 • Artikel 58 Verslag; verantwoording

 • Leden van de raad (of in voorkomende gevallen de burgemeester, een wethouder of de gemeentesecretaris), die lid zijn van een algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling, verrichten aldaar hun taak zowel als leden van dat bestuur en als vertegenwoordiger van en in naam van de gemeente. Voor de wijze, waarop zij in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling functioneren, zijn zij verantwoording verschuldigd aan de raad, die hen heeft aangewezen. Ook de gemeenschappelijke regeling dient over deze verantwoordingsplicht en over de informatieverstrekking aan de raad bepalingen te bevatten.

 • In het eerste lid van dit artikel is een regeling getroffen voor mondelinge verslaglegging (uiteraard kan ook een ander moment worden gekozen).

 • In het tweede lid wordt de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen aangegeven, overeenkomstig de regels, daarvoor gesteld in artikel 55.

 • Het derde lid bevat de procedure voor de ter verantwoording roeping, die aansluit bij de regels voor inlichtingen.

 • Het is zinvol de bepalingen van dit artikel ook van toepassing te verklaren op andere organisaties, waarin de raad een of meer van zijn leden heeft benoemd. Hierbij valt te denken aan privaatrechtelijke rechtspersonen en vennootschappen, zoals een (raad van commissarissen van een) NV. Hierin voorziet het vierde lid.

 • Hoofdstuk 7 Besloten vergadering

 • Artikel 59 Algemeen

 • Een besloten vergadering van de raad is een officiële vergadering, waarbij de vergaderregels van het reglement van orde in acht genomen dienen te worden, voor zover de bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

 • In artikel 23 van de Gemeentewet zijn procedurevoorschriften opgenomen voor ‘het sluiten van de deuren’, de wijze waarop een vergadering een besloten vergadering wordt.

 • Artikel 60 Notulen

 • In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan artikel 23, vierde lid, Gemeentewet.

 • Artikel 61 Geheimhouding

 • Hetgeen besproken wordt in een besloten vergadering, valt niet van rechtswege onder de geheimhoudingsplicht. Daarvoor is toepassing van de procedure volgens artikel 25 van de Gemeentewet nodig.

 • Artikel 62 Opheffing geheimhouding

 • In de aangehaalde artikelen wordt aan de raad de mogelijkheid geboden de geheimhouding van stukken op te heffen; stukken die niet perse aan hem behoeven te zijn overgelegd. Het kan dus (zie bij voorbeeld artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet) gaan om de situatie dat de burgemeester geheimhouding heeft opgelegd ten aanzien van stukken die hij aan de raadscommissie heeft overgelegd. De raadscommissie kan dan aan de raad verzoeken de geheimhouding op te heffen (indien de burgemeester daar niet toe bereid is). In het onderhavige artikel is nu ter zake een overlegverplichting opgenomen waardoor recht wordt gedaan aan het principe van hoor en wederhoor.

 • Hoofdstuk 8 Toehoorders en pers

 • Artikel 63 Toehoorders en pers

 • In artikel 26 lid 1 Gemeentewet is geregeld dat de voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering. Wanneer de orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord is de voorzitter bevoegd deze en zonodig andere toehoorders te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergaderingen ontzegd worden.

 • Artikelen 64 en 65 behoeven geen nadere toelichting

 • Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

 • Artikel 66 behoeft geen nadere toelichting.

 • Artikel 68 In werking treden

 • Het reglement van orde treedt na vaststelling direct in werking, dit ingevolge artikel 142 van de Gemeentewet dat het mogelijk maakt om in het besluit een tijdstip aan te wijzen. Bijlage II

 • Van toepassing zijnde artikelen uit de Gemeentewet op het Reglement van Orde

 • Artikel 7 De gemeenteraad

 • De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente.

 • Artikel 8 Aantal raadsleden

 • 1. De raad bestaat uit:

 • 9 leden in een gemeente beneden de 3 001 inwoners;

 • 11 leden in een gemeente van 3 001- 6 000 inwoners;

 • 13 leden in een gemeente van 6 001- 10 000 inwoners;

 • 15 leden in een gemeente van 10 001- 15 000 inwoners;

 • 17 leden in een gemeente van 15 001- 20 000 inwoners;

 • 19 leden in een gemeente van 20 001- 25 000 inwoners;

 • 21 leden in een gemeente van 25 001- 30 000 inwoners;

 • 23 leden in een gemeente van 30 001- 35 000 inwoners;

 • 25 leden in een gemeente van 35 001- 40 000 inwoners;

 • 27 leden in een gemeente van 40 001- 45 000 inwoners;

 • 29 leden in een gemeente van 45 001- 50 000 inwoners;

 • 31 leden in een gemeente van 50 001- 60 000 inwoners;

 • 33 leden in een gemeente van 60 001- 70 000 inwoners;

 • 35 leden in een gemeente van 70 001- 80 000 inwoners;

 • 37 leden in een gemeente van 80 001-100 000 inwoners;

 • 39 leden in een gemeente van 100 001-200 000 inwoners;

 • 45 leden in een gemeente boven de 200 000 inwoners.

 • 2. Vermeerdering of vermindering van het aantal leden van de raad, voortvloeiende uit wijziging van het aantal inwoners van de gemeente, treedt eerst in bij de eerstvolgende periodieke verkiezing van de raad.

 • Artikel 9 Voorzitter raad

 • De burgemeester is voorzitter van de raad.

 • Artikel 10 Vereisten raadslidmaatschap

 • 1. Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men ingezetene van de gemeente is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

 • 2. Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen tevens te voldoen aan de vereisten dat:

 • a. zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, d, e of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en

 • b. zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de gemeenteraad beslist over de toelating als lid tot de gemeenteraad gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel rechtmatig in Nederland verbleven op grond van artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000.

 • 3. Geen lid van de raad kunnen zijn zij die geen Nederlander zijn, en als door andere staten uitgezonden leden van diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen, in Nederland werkzaam zijn, alsmede hun niet-Nederlandse echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen en kinderen, voor zover dezen met hen een gemeenschappelijke huishouding voeren.

 • Artikel 11 Verbod vervullen opengevallen plaats

 • Ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats is niet benoembaar tot lid van de raad hij die na de laatstgehouden periodieke verkiezing van de leden van de raad wegens handelen in strijd met artikel 15 van het lidmaatschap van de raad is vervallen verklaard.

 • Artikel 12 Openbaar maken nevenfuncties

 • 1. De leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen.

 • 2. Openbaarmaking geschiedt door ter inzage legging van een opgave van de in het eerste lid bedoelde functies op het gemeentehuis.

 • Artikel 13 Incompatibiliteiten/onverenigbaarheden

 • 1. Een lid van de raad is niet tevens:

 • a. minister;

 • b. staatssecretaris;

 • c. lid van de Raad van State;

 • d. lid van de Algemene Rekenkamer;

 • e. Nationale ombudsman;

 • f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman;

 • g. commissaris van de Koning;

 • h. lid van gedeputeerde staten;

 • i. secretaris van de provincie;

 • j. griffier van de provincie;

 • k. burgemeester;

 • l. wethouder;

 • m. lid van de rekenkamer;

 • n. lid van een deelraad;

 • o. lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente;

 • p. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder k, kan een lid van de raad tevens wethouder zijn van de gemeente waar hij lid van de raad is gedurende het tijdvak dat:

 • a. aanvangt op de dag van de stemming voor de verkiezing van de leden van de raad en eindigt op het tijdstip waarop de wethouders ingevolge artikel 42, eerste lid, aftreden, of

 • b. aanvangt op de dag van zijn benoeming tot wethouder en eindigt op de dag waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de raad onherroepelijk is geworden of waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd.

 • 3. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder o, kan een lid van de raad tevens zijn:

 • a. ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • b. vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verricht;

 • c. ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.

 • Artikel 14 Eed voor ambtsaanvaarding raadslidmaatschap

 • Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de vergadering, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:

 • "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

 • Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

 • Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen.

 • Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"

 • (Dat verklaar en beloof ik!")

 • Artikel 15 Verboden handelingen en gedragscode voor raadsleden

 • 1. Een lid van de raad mag niet:

 • a. als advocaat, procureur of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

 • b. als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

 • c. als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente aangaan van:

 • 1e overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;

 • 2e. overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente;

 • d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:

 • 1e. het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente;

 • 2e. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente;

 • 3e. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente;

 • 4e. het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;

 • 5e. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente;

 • 6e. het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;

 • 7e. het onderhands huren of pachten van de gemeente.

 • 2. Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.

 • 3. De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast.

 • Artikel 16 Reglement van Orde

 • De raad stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast.

 • Artikel 17 Vergadering raad

 • 1. De raad vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten.

 • 2. Voorts vergadert de raad indien de burgemeester het nodig oordeelt of indien ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit de raad bestaat schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt.

 • Artikel 18 Eerste bijeenkomst nieuw verkozen raad

 • De raad vergadert na de periodieke verkiezing van zijn leden voor de eerste maal in nieuwe samenstelling op de dag met ingang waarvan de leden van de raad in oude samenstelling aftreden.

 • Artikel 19 Oproeping raadsleden voor en openbare kennisgeving van vergadering

 • 1.

  De burgemeester roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

 • 2.

  Tegelijkertijd met de oproeping brengt de burgemeester dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in artikel 25, tweede lid, bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

 • Artikel 20 Quorum voor opening vergadering

 • 1. De vergadering van de raad wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 2. Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de burgemeester, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. De raad kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • Artikel 21 Deelname aan de beraadslaging

 • 1. De burgemeester heeft het recht in de vergadering aan de beraadslaging deel te nemen.

 • 2. Een wethouder kan al dan niet op zijn verzoek door de raad worden uitgenodigd om in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslaging deel te nemen.

 • Artikel 22 Onschendbaarheid, verschoningsrecht

 • De leden van het gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over hetgeen zij in de vergadering van de raad hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd.

 • Artikel 23 Openbaarheid vergadering

 • 1. De vergadering van de raad wordt in het openbaar gehouden.

 • 2. De deuren worden gesloten, wanneer ten minste een vijfde van het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 3. De raad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 4. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad anders beslist.

 • 5 De raad maakt de besluitenlijsten van zijn vergaderingen op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar. De raad laat de openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 25 geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd met het openbaar belang.

 • Artikel 24 Verbod te vergaderen met gesloten deuren

 • In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over:

 • a. de toelating van nieuw benoemde leden;

 • b. de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;

 • c. de invoering, wijziging en afschaffing van gemeentelijke belastingen, en

 • d. de benoeming en het ontslag van wethouders.

 • Artikel 25 Opleggen geheimhoudingsplicht

 • 1. De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703), omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft.

 • 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van stukken die zij aan de raad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.

 • 3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.

 • 4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.

 • Artikel 26 Handhaving orde vergadering

 • 1. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 2. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

 • 3. Hij kan de raad voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

 • Artikel 27 Stemmen zonder last

 • De leden van de raad stemmen zonder last.

 • Artikel 28 Niet deelname aan stemming

 • 1. Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over:

 • a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;

 • b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welk bestuur hij behoort.

 • 2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van een stembriefje.

 • 3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.

 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing bij de beslissing betreffende de geloofsbrieven van de na periodieke verkiezing benoemde leden.

 • Artikel 29 Quorum voor geldige stemming

 • 1. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing:

 • a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was;

 • b. in een vergadering als bedoeld in artikel 20, tweede lid, voor zover het betreft onderwerpen die in de daaraan voorafgaande, ingevolge artikel 20, eerste lid, niet geopende vergadering aan de orde waren gesteld.

 • Artikel 30 Totstandkoming beslissing

 • 1. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.

 • 2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje.

 • Artikel 31 Geheime stembriefjes

 • 1. De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen geschiedt bij gesloten en ongetekende stembriefjes.

 • 2. Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden.

 • 3. Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan beslist terstond het lot.

 • Artikel 32 Overige stemmingen

 • 1. De overige stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, indien de voorzitter of een van de leden dat verlangt. In dat geval geschieden zij mondeling.

 • 2. Bij hoofdelijke oproeping is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem voor of tegen uit te brengen.

 • 3. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen.

 • 4. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.

 • 5. Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het vierde lid opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen.

 • 6. Onder een voltallige vergadering wordt verstaan een vergadering waarin alle leden waaruit de raad bestaat, voor zover zij zich niet van deelneming aan de stemming moesten onthouden, een stem hebben uitgebracht.

 • Artikel 33 Ambtelijke bijstand raadsleden

 • 1. De raad en elk van zijn leden hebben recht op ambtelijke bijstand.

 • 2. De in de raad vertegenwoordigde groeperingen hebben recht op ondersteuning.

 • 3. De raad stelt met betrekking tot de ambtelijke bijstand en de ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen een verordening vast.

 • Artikel 55 Oplegging geheimhouding

 • 1. Het college kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het college haar opheft.

 • 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de burgemeester of een commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan het college overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft.

 • 3. Indien het college zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft.

 • Artikel 60Kennisgeving van besluiten van college aan de raad

 • 1. De raad kan regelen van welke besluiten van het college aan de leden van de raad kennisgeving wordt gedaan. Daarbij kan de raad de gevallen bepalen waarin met ter inzage legging kan worden volstaan.

 • 2. Het college laat de kennisgeving of ter inzage legging achterwege voor zover deze in strijd is met het openbaar belang.

 • Artikel 74 Opening stukken

 • 1. Alle aan de raad of aan het college gerichte stukken worden door of namens de burgemeester geopend.

 • 2. Van de ontvangst van aan de raad gerichte stukken die niet terstond in de vergadering van de raad aan de orde worden gesteld, doet hij in de eerstvolgende vergadering van de raad mededeling.

 • Artikel 75 Ondertekening stukken

 • 1. De stukken die van de raad uitgaan, worden door de burgemeester ondertekend.

 • 2. De stukken die van het college uitgaan, worden door de burgemeester ondertekend. Het college van burgemeester en wethouders kan hem toestaan de ondertekening op te dragen aan een ander lid van het college, aan de secretaris of aan een of meer andere gemeenteambtenaren.

 • Artikel 81Kennisgeving burgemeesterlijke beslissingen aan de raad

 • 1. De raad kan regelen van welke besluiten van de burgemeester aan de leden van de raad kennisgeving wordt gedaan. Daarbij kan de raad de gevallen bepalen waarin met ter inzage legging kan worden volstaan.

 • 2. De burgemeester laat de kennisgeving of ter inzage legging achterwege voor zover deze in strijd is met het openbaar belang.

 • Artikel 107a Globale functieomschrijving en instructie griffier

 • 1. De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.

 • 2. De raad stelt in een instructie nadere regels over de taak en de bevoegdheden van de griffier.

 • Artikel 107bAanwezigheid griffier in vergadering raad

 • De griffier is in de vergadering van de raad aanwezig.

 • Artikel 107cMedeondertekening stukken

 • De stukken die van de raad uitgaan, worden door de griffier medeondertekend.

 • Artikel 107d Vervanging griffier

 • 1. De raad regelt de vervanging van de griffier.

 • 2. De artikelen 101 en 107 tot en met 107c zijn van overeenkomstige toepassing op

 • Degene die de griffier vervangt.

 • Artikel 107e Organisatie griffie

 • 1. De raad kan regels stellen over de organisatie van de griffie.

 • 2. De raad is bevoegd de op de griffie werkzame ambtenaren te benoemen, te schorsen en

 • te ontslaan.

 • Artikel 142 Inwerkingtreding

 • De bekendgemaakte besluiten treden in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, tenzij in deze besluiten daarvoor een ander tijdstip is aangewezen.

 • Artikel 147aRecht van initiatief

 • 1. Een lid van de raad kan een voorstel voor een verordening of een ander voorstel ter behandeling in de raad indienen.

 • 2. De raad regelt op welke wijze een voorstel voor een verordening wordt ingediend en behandeld.

 • 3. De raad regelt op welke wijze en onder welke voorwaarden een ander voorstel wordt ingediend en behandeld.

 • Artikel 147b Recht van amendement

 • 1. Een lid van de raad kan een voorstel tot wijziging van een voor de vergadering van de raad geagendeerde ontwerpverordening of ontwerpbeslissing indienen.

 • 2. Het tweede lid van artikel 147a is van overeenkomstige toepassing.

 • Artikel 149 Omvang verordenende bevoegdheid

 • De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.

 • Artikel 155 Oprichting van en deelname in privaatrechtelijke rechtspersonen

 • 1. Een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen.

 • 2. Een lid van de raad kan de raad verlof vragen tot het houden van een interpellatie over een onderwerp dat niet staat vermeld op de agenda, bedoeld in artikel 19, tweede lid, om het college of de burgemeester hierover inlichtingen te vragen. De raad stelt hierover nadere regels.

 • Artikel 169Verantwoordings- en inlichtingenplicht

 • 1. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur.

 • 2. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

 • 3. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

 • 4. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen ter zake ter kennis van het college heeft kunnen brengen.

 • 5. Indien de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder f geen uitstel kan leiden, geven zij in afwijking van het vierde lid de raad zo spoedig mogelijk inlichtingen over de uitoefening van deze bevoegdheden en het ter zake genomen besluit.

 • Artikel 180 Verantwoordings- en inlichtingenplicht

 • 1. De burgemeester is aan de raad verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur.

 • 2. Hij geeft de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

 • 3. Hij geeft de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

 • Artikel 190Aanbieding van de ontwerpbegroting

 • 1. Het college biedt jaarlijks, tijdig voor de in artikel 191, eerste lid, bedoelde vaststelling, de raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de gemeente en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.

 • 2. De ontwerpbegroting en de overige in het eerste lid bedoelde stukken liggen, zodra zij aan de raad zijn aangeboden, voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar. Van de ter inzage legging en de verkrijgbaar stelling wordt openbaar kennis gegeven.

 • 3. De raad beraadslaagt over de ontwerpbegroting niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving.

 • Artikel 197 Verantwoording over het gevoerde bestuur en financieel beheer

 • 1. Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag.

 • 2. Het college voegt daarbij de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 213, derde lid, het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, en de verslagen, bedoeld in artikel 213a, tweede lid.

 • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde stukken liggen, zodra zij aan de raad zijn overgelegd, voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar. Van de ter inzage legging en de verkrijgbaar stelling wordt openbaar kennis gegeven. De raad beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving.