Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Besluit van het dagelijkse bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn houdende regels omtrent gegevensverstrekking Besluit gegevensverstrekking GBLT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijkse bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn houdende regels omtrent gegevensverstrekking Besluit gegevensverstrekking GBLT
CiteertitelBesluit gegevensverstrekking GBLT
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 67, tweede lid, van de Invorderingswet 1990
 3. artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2018artikel 4, toelichting

31-10-2018

bgr-2018-1292

20-03-201809-11-2018nieuwe regeling

07-03-2018

bgr-2018-350

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijkse bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn houdende regels omtrent gegevensverstrekking Besluit gegevensverstrekking GBLT

Het dagelijks bestuur van GBLT,

 

Gelet op artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de Invorderingswet 1990, en artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

Vast te stellen het ‘Besluit gegevensverstrekking GBLT

 

Artikel 1. Geen geheimhoudingsplicht

 • a.

  De geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, en artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht geldt niet voor verstrekking aan de in deze regeling genoemde bestuursorganen voor zover het betreft de genoemde gegevens ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taak.

 • b.

  De in deze regeling bedoelde gegevens worden verstrekt op verzoek van het betreffende bestuursorgaan.

 • c.

  De gegevens worden verstrekt op een passende beveiligde wijze.

Artikel 2. Verstrekking aan de deelnemers van GBLT (algemeen)

 • a.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor het voorbereiden of vaststellen van belastingverordeningen, begroting en rekening van de deelnemers.

 • b.

  Gegevens met betrekking tot de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen als bedoeld in artikel 40 van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016’.

Artikel 3. Verstrekking aan de deelnemende waterschappen

 • a.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van subsidies aan heffingplichtigen tot behoud van het gebruik van zuiveringtechnische werken teneinde een stijging van het tarief van de heffing zoveel mogelijk te voorkomen als bedoeld in artikel 122d, vijfde lid, onder b Waterschapswet.

 • b.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen van transport-, zuiverings, en afvalwaterketenplannen in het kader van de zorg voor het zuiveren van afvalwater op de voet van artikel 3.4 Waterwet.

 • c.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de hoeveelheid grensoverschrijdend afvalwater.

 • d.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in het geval van omstandigheden als bedoeld in § 5 Waterwet waar het waterschap optreedt als bevoegd gezag.

 • e.

  Gegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de analyse voor het doelmatig functioneren van de RWZI’s en gemalen binnen de zorg voor het zuiveren van afvalwater op de voet van artikel 3.4 Waterwet.

 • f.

  Gegevens die noodzakelijk voor het vaststellen van de (kostentoedelings)verordening als bedoeld in artikel 120 Waterschapswet.

 • g.

  Aan waterschap Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta; gegevens die noodzakelijk zijn voor analyses ten behoeve van DWA-RWA onderzoeken (droogweerafvoer-regenwaterafvoer) in het kader van de zorg voor het zuiveren van afvalwater op de voet van artikel 3.4 Waterwet.

Artikel 4. Verstrekking aan de deelnemende gemeenten

 • a.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede gebouwenregistratie als bedoeld in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 • b.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede geografische objectadministratie als bedoeld in de Wet basisregistratie grootschalige topografie.

 • c.

  Aan de gemeente Dronten; totaalcijfers die noodzakelijk zijn in het kader van de grensoverschrijdend afvalwater ten behoeve van de financiële verrekening van rioolheffing met de gemeente Kampen.

 • d.

  Aan de gemeente Bunschoten, Dalfsen, Nijkerk, Zwolle; gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een draagvlakmeting als bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

 • e.

  Aan de gemeente Zwolle; gegevens die noodzakelijk zijn voor het heffen van de BIZ-bijdrage.

Artikel 5. Verstrekking binnen GBLT

 • a.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor de interne controle en accountantscontrole als bedoeld in de ‘Controleverordening GBLT’.

 • b.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor het overmaken van ingevorderde belastingen en het periodiek verstrekken van overzichten van de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen als bedoeld in artikel 40 van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016’.

Artikel 6. Verstrekking aan overige bestuursorganen

 • a.

  [ gereserveerd ]

Artikel 7. Intrekking eerdere besluit

 • a.

  Het ‘Besluit gegevensverstrekking GBLT’ van 4 november 2015 wordt ingetrokken

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • b.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit gegevensverstrekking GBLT’

   

Aldus besloten in de vergadering van 7 maart 2018.

Het dagelijks bestuur van GBLT

M.A. van Helden

De directeur van GLBLT

B.J. Bussink

De voorzitter van het dagelijks bestuur van GBLT

Toelichting

Algemeen

GBLT beschikt door zijn taakuitoefening over veel gegevens die ook voor andere publiekrechtelijke taken van bestuursorganen relevant kunnen zijn. GBLT mag gegevens die hem bekend zijn geworden als gevolg van een strikte (fiscale) geheimhoudingsplicht niet zonder meer gebruiken voor andere doeleinden en ook niet zomaar verstrekken aan andere bestuursorganen.

 

Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van gegevens aan andere bestuursorganen is dat dit geschiedt binnen het wettelijke kader van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990. Het dagelijks bestuur van GBLT kan voor bepaalde publiekrechtelijke taken bepalen dat de (fiscale)geheimhoudingsplicht niet geldt. Bij het bepalen daarvan moet het dagelijks bestuur rekening houden dat gegevensverstrekking te allen tijde in overeenstemming dient te zijn met de beginselen van proportionaliteit (het doel van de gegevensverstrekking moet in redelijke verhouding zijn met het belang van geheimhouding) en subsidiariteit (het doel van gegevensverstrekking moet niet op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden bereikt). Bij het verstrekken van gegevens op grond van dit besluit worden nooit meer gegevens verstrekt dan waarom gevraagd wordt.

 

Dit besluit bevat een overzicht van de bestuursorganen aan wie GBLT structureel gegevens verstrekt. Per bestuursorgaan is vastgelegd voor welke publiekrechtelijke taak de verstrekking van gegevens noodzakelijk is. Het besluit bevat een artikelsgewijs overzicht van welke gegevens verstrekt worden aan alle deelnemers van GBLT, aan alle waterschappen of uitsluitend aan alle gemeenten. In enkele gevallen verstrekt GBLT uitsluitend aan één bestuursorgaan gegevens. In die gevallen blijkt dat expliciet uit de tekst van het betreffende artikellid.

 

In andere gevallen, waarin gegevensverstrekking (nog) niet van structurele aard is, kan om ontheffing als bedoeld in artikel 67, derde lid van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en Invorderingswet 1990 verzocht worden. Een ontheffing is in de volgende situaties denkbaar (ontleend aan Kamerstukken II, 2005-2006, 30 322, nr. 3, p. 19):

 

 • -

  voor gegevensverstrekkingen aan belastingplichtigen zelf voorzover de verstrekking niet noodzakelijk is voor de heffing of invordering (op grond van het eerste lid van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bestaat in die situatie geen geheimhoudingsplicht) en voor zover de verstrekking in artikel 67, tweede lid, onderdeel c, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet is uitgezonderd van de geheimhoudingsplicht. Dit gaat bij het Rijk bijvoorbeeld over verklaringen over inkomen, vermogen en de eventuele afwezigheid van belastingschulden van de belastingplichtige. Bij GBLT doet zich dit minder voor, maar gedacht zou kunnen worden aan verklaringen dat bepaalde aanslagen zijn voldaan;

 

 • -

  voor gegevensverstrekkingen die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak, maar waarbij dit (nog) niet is opgenomen in dit besluit. In dat geval wordt dit besluit na de ad hoc ontheffing aangepast indien het een structurele verstrekking is;

 

 • -

  voor incidentele of onvoorziene gevallen waarin gegevensverstrekking gewenst is, bijvoorbeeld vanwege een groot maatschappelijk belang.

 

Aanhef

GBLT is gehouden aan een (strikte) geheimhoudingsverplichting. Slechts onder bepaalde voorwaarden mogen gegevens verstrekt worden aan andere bestuursorganen. Voor belastinggegevens zijn de regels met betrekking tot geheimhouding opgenomen in artikel 67 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en artikel 67 van de Invorderingswet 1990. Dit besluit ziet ook op gegevens die GBLT in het kader van de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken heeft verkregen. Hiervoor geldt (ook) de geheimhoudingsverplichting uit artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1: Geen geheimhoudingsplicht

Dit artikel bepaalt dat enkel gegevens verstrekt worden aan bestuursorganen die genoemd worden in dit besluit. Aan die bestuursorganen worden uitsluitend gegevens verstrekt voor de doeleinden die zijn genoemd in dit besluit. Gegevens kunnen enkel verstrekt worden indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak. Bij de beoordeling van de noodzaak van het verstrekken van gegevens dient per verzoek rekening gehouden worden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

 

Uit dit artikel volgt dat gegevens uitsluitend verstrekt worden op verzoek.

 

Het verstrekken van gegevens gebeurt op een passende beveiligde wijze. Dit betekent dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de gegevens te beveiligen, alvorens deze te verstrekken.

 

Artikel 2: Verstrekking aan de deelnemers van GBLT (algemeen)

In dit artikel zijn publiekrechtelijke taken opgenomen waarvoor gegevens verstrekt kunnen worden. Dit betreft publiekrechtelijke taken die voor komen bij alle deelnemers van GBLT.

 

Artikel 2, onderdeel a: Gegevens die noodzakelijk zijn voor het voorbereiden of vaststellen vanbelastingverordeningen, begroting en rekening van de deelnemers.

Een deelnemer van GBLT moet jaarlijks een belastingverordening, begroting en rekening vaststellen. Om de begroting, rekening of tarieven vast te stellen zijn gegevens over bijvoorbeeld de begrote of gerealiseerde belastingopbrengsten noodzakelijk. Dit zijn gegevens waarover enkel GBLT beschikt. In beginsel verstrekt GBLT enkel kengetallen en/of totaalcijfers. Dat wil zeggen cijfers die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden. Bijvoorbeeld voor de watersysteemheffing het totaalbedrag van de opgelegde aanslagen per belastingsoort of het aantal hectares ongebouwd, natuurterreinen, buitendijks, waterbergingsgebied dat kan worden, of is, belast.

In incidentele gevallen zijn gegevens noodzakelijk die wel tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden. Hierbij kan gedacht worden aan een situatie dat een belastingplichtige een dermate groot aandeel heeft in de totale opbrengsten van een belastingsoort dat meer gegevens noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan een situatie dat deze belastingplichtige kenbaar maakt dat zij haar activiteiten in het volgende belastingjaar drastisch gaat inperken of haar activiteiten staakt. Dit heeft gevolgen voor de begrote belastingopbrengst voor dat belastingjaar waarop de deelnemer moet anticiperen.

 

Artikel 2, onderdeel b: Gegevens met betrekking tot de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen als bedoeld in artikel 40 van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016’.

Op grond van artikel 40 van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016’ zendt het dagelijks bestuur van GBLT periodiek aan de colleges van de deelnemers een overzicht van de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen. Dit kan voor de watersysteemheffing bijvoorbeeld uitgedrukt worden in het aantal belaste of nog te belasten hectares ongebouwd niet zijnde natuurterreinen, natuurterreinen, buitendijks en waterbergingsgebied. De gegevens die verstrekt worden betreffen gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

 

Artikel 3: Verstrekking aan de deelnemende waterschappen

In dit artikel zijn publiekrechtelijke taken opgenomen waarvoor gegevens verstrekt kunnen worden die uitsluitend voor komen bij (enkele of alle) waterschappen.

 

Artikel 3, onder a: Gegevens die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van subsidies aan heffingplichtigentot behoud van het gebruik van zuiveringtechnische werken teneinde een stijging van het tarief van deheffing zoveel mogelijk te voorkomen als bedoeld in artikel 122d, vijfde lid, onder b Waterschapswet.

Een waterschap mag op grond van de Waterschapswet een subsidie verstrekken aan heffingplichtigen tot behoud van het gebruik van zuiveringtechnische werken teneinde een stijging van het tarief van de heffing zoveel mogelijk te voorkomen. Om te bepalen in welke gevallen een subsidie verleend moet worden teneinde een stijging van het tarief zoveel mogelijk te voorkomen is het noodzakelijk om te beschikken over fiscale gegevens met betrekking tot de vervuilingswaarde van individuele belastingplichtigen. GBLT verstrekt uitsluitend gegevens die zijn verkregen in het kader van de zuiveringsheffing en betrekking hebben op de omvang en samenstelling van de vervuilingswaarde van het afvalwater van een belastingplichtige aan wie vermoedelijk subsidie verleend kan worden, dan wel subsidie verleend gaat worden. De gegevens hebben in de meeste gevallen geen betrekking op personen, maar op bedrijven.

 

Artikel 3, onder b: Gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen van transport-, zuiverings, en afvalwaterketenplannen in het kader van de zorg voor het zuiveren van afvalwater op de voet van artikel 3.4 Waterwet.

Een waterschap heeft als wettelijke taak de zorg voor het zuiveren van afvalwater. In dat kader stelt het waterschap transport-, zuiverings- en afvalwaterketenplannen op. Hiervoor dient het waterschap te beschikken over kengetallen en/of totaalcijfers over het aantal vervuilingseenheden dat is afgevoerd in een afgebakend gebied van een gemaal, RWZI of binnen het gehele waterschap. De gegevens die verstrekt worden betreffen gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

 

Artikel 3, onder c: Gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de hoeveelheid grensoverschrijdend afvalwater.

Een waterschap kan afvalwater ontvangen dat ontstaat in een naastgelegen waterschap. Dit wordt grensoverschrijdend afvalwater genoemd. In deze gevallen zuivert het waterschap in het kader van haar publiekrechtelijke taak (het zuiveringsbeheer) afvalwater van het naastgelegen waterschap waarvoor zij in veel gevallen geen belasting heft. Voor deze kosten maken de betreffende waterschappen onderling financiële afspraken. Om uitvoering te kunnen geven aan deze afspraken moet het waterschap beschikken over het aantal vervuilingseenheden dat is afgevoerd met het grensoverschrijdende afvalwater. De gegevens die verstrekt worden betreffen gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

 

Artikel 3, onder d: Gegevens die noodzakelijk zijn in het geval van omstandigheden als bedoeld in § 5 Waterwet waar het waterschap optreedt als bevoegd gezag.

GBLT verstrekt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om de calamiteit te bestrijden en/of om de omvang en effecten van een calamiteit te beperken. Gelet op het spoedeisende karakter waarvoor dergelijke gegevens noodzakelijk zijn is dit opgenomen in dit besluit.

 

Artikel 3, onder e: Gegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de analyse voor het doelmatig functioneren van de RWZI’s en gemalen binnen de zorg voor het zuiveren van afvalwater op de voet van artikel 3.4 Waterwet.

Een waterschap heeft als wettelijke taak de zorg voor het zuiveren van afvalwater. Ten behoeve van het goed functioneren van gemalen en RWZI’s analyseert het waterschap gegevens met betrekking tot de omvang van de vuilvracht. Dit betreft stoffen die het waterschap in het kader van de wettelijke taak, het zuiveringsbeheer, dient te zuiveren. GBLT verstrekt voor dit doel kengetallen en/of totaalcijfers over het aantal vervuilingseenheden dat in totaal per RWZI of gemaal is belast. De gegevens die verstrekt worden betreffen gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

 

Artikel 3, onder f: Gegevens die noodzakelijk voor het vaststellen van de (kostentoedelings)verordening als bedoeld in artikel 120 Waterschapswet

Een waterschap is verplicht om periodiek een verordening vast te stellen waarin voor elk van de categorieën heffingplichtigen voor de watersysteemheffing de toedeling van het kostendeel is opgenomen. Hiervoor dient het waterschap bijvoorbeeld te beschikken over de (totale) waarde van de onroerende zaken in haar verzorgingsgebied. De gegevens die verstrekt worden betreffen gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

 

Artikel 3, onder g: Aan waterschap Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta; gegevens die noodzakelijk zijn voor analyses ten behoeve van DWA-RWA onderzoeken (droogweerafvoer-regenwaterafvoer) in het kader van de zorg voor het zuiveren van afvalwater op de voet van artikel 3.4 Waterwet.

GBLT verstrekt aan waterschap Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta gegevens over de hoeveelheid ingenomen water of afgevoerd water. Het doel waarvoor deze gegevens verstrekt worden betreft zowel het zuiveringsbeheer als het rioleringsbeheer. Dit betreft publiekrechtelijke taken van respectievelijk een waterschap en een gemeente. Met het Bestuursakkoord Water is een verdergaande samenwerking beoogd tussen gemeenten en waterschappen om de doelmatigheid van het beheer van de afvalwaterketen te verhogen. In dat kader werken deze waterschappen samen met gemeenten in het verzorgingsgebied.

 

Het waterschap maakt analyses van de droogweerafvoer-regenwaterafvoer (DWA-RWA). Dit is noodzakelijk voor het bepalen van de benodigde pompcapaciteit (zuiveringsbeheer), maar ook voor het bepalen van de hoeveelheid rioolvreemd ‘dun’ water (rioleringsbeheer). ‘Dun’ water is water met een lage vervuilingswaarde, bijvoorbeeld grondwater. Deze hoeveelheid water draagt in belangrijke mate bij aan de kosten van het zuiveringsbeheer. Het zijn alleen kosten die veelal niet aan een individuele belastingbetaler zijn toe te rekenen, en dus ten laste komen van de gezamenlijke belastingbetalers. In dat kader is het noodzakelijk om de herkomst van rioolvreemd afvalwater in beeld te krijgen zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming of vermindering daarvan. Op dit gebied werkt het waterschap samen met gemeenten om de hoeveelheid rioolvreemd ‘dun’ water in beeld te krijgen teneinde de maatschappelijke kosten zoveel mogelijk te beperken.

 

In het verzorgingsgebied van het waterschap liggen meerdere gemeenten. De wettelijke taak van een waterschap, het zuiveringsbeheer, overschrijdt de grenzen van de verzorgingsgebieden van de inliggende gemeenten. Ook blijft de werking van een individuele RWZI in veel gevallen niet beperkt tot het rioleringsgebied van een individuele gemeente. Het ligt daarom voor de hand dat het waterschap de genoemde analyses maakt.

 

GBLT verstrekt voor dit doel totaalcijfers van de hoeveelheid ingenomen of afgevoerd water binnen bemalingsgebied of hoger aggregatieniveau (bijv. niveau van RWZI of het totale verzorgingsgebied). De gegevens die verstrekt worden betreffen gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

 

Artikel 4: Verstrekking aan de deelnemende gemeenten

In dit artikel zijn publiekrechtelijke taken opgenomen waarvoor gegevens verstrekt kunnen worden die uitsluitend voor komen bij (enkele of alle) gemeenten.

 

Artikel 4, onder a: Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede gebouwenregistratie als bedoeld in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

De gemeenten zijn bronhouder van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). GBLT is bronhouder van de basisregistratie WOZ. Er bestaat samenhang tussen deze basisregistratie. Over het realiseren van samenhang tussen deze basisregistratie schrijft de Waarderingskamer in de Waarderingsinstructie 2017, pagina 83:

 

“De uitvoering van de Wet WOZ vergt het verwerken van grote hoeveelheden informatie. De WOZ-administratie moet immers steeds een actuele weergave zijn van de werkelijkheid. Diverse basisregistraties uit het stelsel van basisregistraties leveren mutaties die verwerkt moeten worden in de WOZ-administratie en/of signalen over veranderingen in de werkelijkheid die naar verwachting moeten leiden tot mutaties in de WOZ-administratie. Basisregistraties die mutaties leveren die verwerkt moeten worden in de WOZ-administratie of die signalen leveren voor de bijhouding van de WOZ-administratie zijn in ieder geval de Basisregistratie Personen, het Handelsregister, de Basisregistratie Kadaster, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen en de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

 

Het gebruik van informatie uit basisregistraties is voor overheden verplicht. Deze verplichting betreft dus ook het gebruik van de genoemde basisregistraties bij de uitvoering van de Wet WOZ en de koppeling van de WOZ-administratie (Basisregistratie WOZ) aan deze basisregistraties.

Om te waarborgen dat de informatie uit deze basisregistraties op een adequate, consistente en doelmatige wijze wordt gebruikt en verwerkt, is het belangrijk dat de aansluiting van de WOZ-uitvoering en de WOZ-administratie op deze basisregistraties regelmatig wordt beoordeeld door de gemeente [ en GBLT, toevoeging GBLT ].

 

De aansluiting van de WOZ-administratie en WOZ-uitvoering op andere basisregistraties is overigens geen eenrichtingsverkeer, waarbij de WOZ-uitvoering uitsluitend gebruiker is. Bij koppeling van gegevens, bij verwerking van mutaties en bij uitvoering van WOZ-controles heeft men de plicht de andere basisregistratie te melden, wanneer er mogelijk sprake is van een onjuistheid (terugmelding bij gerede twijfel). En waar de WOZ-uitvoering gebruik maakt van signalen uit andere basisregistraties over mogelijke WOZ-relevante mutaties, leveren de diverse WOZ-activiteiten ook signalen die van belang zijn voor de bijhouding van andere basisregistraties zoals de BAG en de BGT.”

 

Om te waarborgen dat de informatie uit deze basisregistraties op een adequate, consistente en doelmatige wijze wordt gebruikt is het noodzakelijk dat GBLT, als bronhouder van de WOZ, gegevens uitwisselt met de gemeenten als bronhouder van de BAG en BGT.

 

GBLT verstrekt voor dit doel aan de gemeenten: adres, postcode, objectsoort, objectsoort omschrijving, objectsoort code, kadastraal perceel, wozobjectnummer, bouwjaar, bouwlaag, ontsluiting, objectonderdelen, inhoud, oppervlakte, gebruikscode.

 

Artikel 4, onder b: Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede geografische objectadministratie als bedoeld in de Wet basisregistratie grootschalige topografie.

Zie de toelichting bij artikel 4 onder a.

 

Artikel 4, onder c: Aan de gemeente Dronten; totaalcijfers die noodzakelijk zijn in het kader van de grensoverschrijdend afvalwater ten behoeve van de financiële verrekening van rioolheffing met de gemeente Kampen.

De gemeente Kampen ontvangt afvalwater uit de gemeente Dronten. Dit wordt grensoverschrijdend afvalwater genoemd. De gemeente Dronten en de gemeente Kampen hebben afspraken gemaakt over de verrekening van de kosten. Om uitvoering te geven aan deze afspraken moet de gemeente inzicht hebben welke kosten via de rioolheffing zijn verhaald via de heffingsobjecten die grensoverschrijdend afvoeren via de riolering. Deze gegevens kan de gemeente niet via andere weg verkrijgen dan via GBLT. GBLT verstrekt voor dit doel totaalcijfers.

 

Artikel 4, onder d: Aan de gemeente Bunschoten, Dalfsen, Nijkerk, Zwolle; gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een draagvlakmeting als bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

De betreffende gemeenten zijn op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones verplicht om in bepaalde situaties een draagvlakmeting uit te voeren. Hiervoor dienen zij te beschikken over actuele en juiste gegevens. Hierover beschikt GBLT.

Het dagelijks bestuur van GBLT heeft met haar besluit van 4 juli 2018 al een eenmalige ontheffing verleend van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. In voornoemd besluit is reeds opgenomen dat deze eenmalige verstrekking van gegevens structureel vorm moet krijgen door deze op te nemen in het Besluit gegevensverstrekking.

GBLT verstrekt voor dit doel aan de betreffende gemeente de volgende gegevens: WOZ-object nummer, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode, gebruikscode, omschrijving soort object, vastgestelde waarde op peildatum, heffingsmaatstaf OZB gebruikers, aanduiding eigenaar/gebruiker, voorletters, voorvoegsels, geslachtsnaam/bedrijfsnaam, straatnaam (vestigingsadres en postadres), huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats.

 

Artikel 4, onder e: Aan de gemeente Zwolle; gegevens die noodzakelijk zijn voor het heffen van de BIZ-bijdrage.

De gemeente Zwolle voert zelf de belastingheffing van de BIZ-bijdrage uit. Het dagelijks bestuur van GBLT heeft met haar besluit van 4 juli 2018 al een eenmalige ontheffing verleend van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. In voornoemd besluit is reeds opgenomen dat deze eenmalige verstrekking van gegevens structureel vorm moet krijgen door deze op te nemen in het Besluit gegevensverstrekking.

GBLT verstrekt voor dit doel aan de betreffende gemeente de volgende gegevens: WOZ-object nummer, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode, gebruikscode, omschrijving soort object, vastgestelde waarde op peildatum, heffingsmaatstaf OZB gebruikers, aanduiding eigenaar/gebruiker, voorletters, voorvoegsels, geslachtsnaam/bedrijfsnaam, straatnaam (vestigingsadres en postadres), huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats.

 

Artikel 5: Verstrekking binnen GBLT

In dit artikel zijn de publiekrechtelijke taken opgenomen van GBLT waarvoor het verstrekken van gegevens noodzakelijk is.

 

Artikel 5, onderdeel a: Gegevens die noodzakelijk zijn voor de interne controle en accountantscontrole als bedoeld in de ‘Controleverordening GBLT’.

GBLT dient jaarlijks een interne controle en accountantscontrole uit te (laten) voeren. Een onderdeel van de interne controle en accountantscontrole zijn de processen binnen de belastingafdelingen van GBLT. De interne controller en de accountant dient te kunnen beschikken over de gegevens die hij op juistheid moet controleren.

 

Artikel 5, onderdeel b: Gegevens die noodzakelijk zijn voor het overmaken van ingevorderde belastingen en het periodiek verstrekken van overzichten van de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen als bedoeld in artikel 40 van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016’.

GBLT heft en int belastingen namens zijn deelnemers. De belastingopbrengsten worden periodiek overgemaakt aan de deelnemers. Hiervoor moet GBLT ook periodiek een overzicht verstrekken aan de colleges van de deelnemers. Hiervoor zijn gegevens noodzakelijk met betrekking tot de opbrengst per belastingsoort, per belastingjaar per deelnemer.

 

Artikel 6 Verstrekking aan overige bestuursorganen

Op dit moment zijn er geen gegevens die uitsluitend voor een publiekrechtelijke taak van een ander bestuursorgaan verstrekt worden. Met dit artikel is ruimte gereserveerd voor toekomstige verzoeken zodat er geen omnummering hoeft plaats te vinden.

 

Artikel 7: Intrekking eerdere besluit

Dit besluit komt in de plaats van het ‘Besluit gegevensverstrekking GBLT’ van 4 november 2015. Dit artikel bepaalt, ten overvloede, dat de regeling die vervangen wordt is ingetrokken.

 

Artikel 8: Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel bepaalt dat dit besluit pas inwerking treedt na bekendmaking. Bekendmaking vindt plaats in het Elektronische blad gemeenschappelijke regeling van GBLT. Het besluit wordt aangehaald als ‘Besluit gegevensverstrekking GBLT’