Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening Langdurigheidstoeslag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand, vastgesteld door de raad bij besluit 5 april 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201201-01-201201-01-2014nieuwe regeling

05-07-2012

Gemeenteblad 2012, 11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag

De raad van de gemeente Gemert-Bakel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.26-6-2012;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8 eerste lid sub d, en tweede lid sub b en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Langdurigheidstoeslag

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1  

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  het college: het college van burgemeester en wethouders

  de wet: de Wet werk en bijstand;

  peildatum: datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat;

  referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum;

  inkomen:het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede “een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan” moet worden gelezen als “de referteperiode”, waarbij een bijstandsuitkering, in afwijking van artikel 32 van de wet, voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen wordt gezien.

  minimumloon: het bruto minimumloon als bedoeld in artikel 8 eerste lid, sub a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Hoofdstuk 2 Voorwaarden

Artikel 2
 • 1.

  De aanvrager moet voldoen aan de volgende voorwaarden om voor een langdurigheidstoeslag in aanmerking te komen.

  • a.

   heeft de leeftijd van 21 t/m 64 jaar op de peildatum

  • b.

   heeft een laag inkomen gedurende de referteperiode

  • c.

   heeft geen in aanmerking te nemen vermogen op de peildatum

  • d.

   heeft geen uitzicht op inkomensverbetering

 • 2.

  In de situatie dat de aanvrager inkomsten heeft verzwegen en als gevolg hiervan is aan de aanvrager ten onrechte een uitkering levensonderhoud verstrekt, is er sprake van de situatie dat belanghebbende in een bepaalde maand een inkomen heeft genoten boven 101% van de bijstandsnorm. Hierdoor bestaat er gedurende de referteperiode geen recht op de toeslag. Hieraan verandert niets wanneer de ten onrechte verstrekte uitkering later is teruggevorderd.

 • 3.

  Geen aanspraak op een langdurigheidstoeslag bestaat indien ten aanzien van de WWB, IOAW of IOAZ uitkering van de aanvrager n het jaar voorafgaand aan de peildatum een besluit is genomen tot afstemming op de uitkering van gedragingen met betrekking tot het niet nakomen van verplichtingen in het kader van de arbeidsinschakeling, zoals bedoeld in de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Gemert-Bakel.

Artikel 3

Onder langdurig een laag inkomen wordt verstaan een gemiddeld inkomen per maand dat gedurende de referteperiode niet uitkomt boven 101% van de geldende bijstandsnorm.

Hoofdstuk 3 Hoogte van de toeslag

Artikel 4
 • 1.

  De toeslag bedraagt per jaar:

  • a.

   voor een alleenstaande € 361,00;

  • b.

   voor een alleenstaande ouder € 462,00;

  • c.

   voor een gezin € 513,00.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 3.

  Indien één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op de toeslag op grond van artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem of haar als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met het percentage waarmee het minimumloon ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar is gestegen, naar boven afgerond op hele euro’s.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien de toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Wet Afschaffing huishoudinkomenstoets en na bekendmaking van deze verordening en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

 • 2.

  De Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand (vastgesteld op 5 april 2012) wordt met ingang van 1 januari 2012 ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 5 juli 2012.

 

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

Drs. J. van Zomeren