Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Mandaatregister Gemert-Bakel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregister Gemert-Bakel 2018
CiteertitelMandaatregister Gemert-Bakel 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201801-01-2020eerste wijziging: blg.

20-03-2018

gmb-2018-67707

Onbekend
17-02-201804-04-2018Nieuwe regeling

30-01-2018

gmb-2018-33961

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregister Gemert-Bakel 2018

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Gemert-Bakel;

ieder voor zover het diens bevoegdheid betreft;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en in de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen:

Het mandaatregister Gemert-Bakel 2018

Artikel I

Het mandaatregister 2016, bijhorende bij de mandaatregeling Gemert-Bakel 2014 wordt in zijn geheel vervangen door het mandaatregister Gemert-Bakel 2018, conform de bij dit besluit bijhorende bijlage.

Artikel II

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatregister Gemert-Bakel 2018”.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 30 januari 2018

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.A.T.G. Jansen MBA

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen

Bijlage: Mandaatregister Gemert-Bakel 2018

Mandaatregister Algemeen

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

AD = algemeen directeur

 

Mandaat aan AD

M = manager

 

 

Mandaat aan M

MW = medewerker

 

 

 

Mandaat aan MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Afdoen van correspondentie van eenvoudige aard.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

2.

Het versturen van brieven die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of informatie bevatten (zogenaamde feitelijke informatie) en het verstrekken van statistische gegevens.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

3.

Vaststellen van standaard (aanvraag-) formulieren.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

4.

Indienen van aanvragen om vergunning, ontheffing, vrijstelling of toestemming.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

5.

Verzenden/verstrekken van ontvangstbevestigingen.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

6.

Doorzenden van stukken die voor anderen bestemd zijn.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

7.

Opvragen van inlichtingen en stukken aan derden.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

8.

Verrichten van handelingen ter voorbereiding van besluiten, zoals ter inzage leggen van stukken, horen, gelegenheid geven tot indiening zienswijzen en besluiten tot het achterwege laten daarvan, stellen termijn voor aanvulling gegevens, opschorten, mededeling overschrijding beslistermijn (verdaging) etc. .

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Voor zover voorgeschreven in wettelijke procedures en/of opgenomen in gemeentelijke procesbeschrijvingen

9.

Advies vragen bij adviesinstanties ter voorbereiding van besluiten.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Voor zover voorgeschreven in wettelijke procedures en/of opgenomen in gemeentelijke procesbeschrijvingen en passend binnen de begrotingsbudgetten.

10.

Bekendmakingen / publicaties / kennisgevingen in dag- en nieuwsbladen en langs de elektronische weg (Gemeentebladen, Staatscourant, etc.).

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Bekendmakingen van, van rechtswege verleende vergunningen vallen ook onder het mandaat.

11.

Verrichten van processuele handelingen, voeren van verweer en het vertegenwoordigen van de gemeenteraad, het college of de burgemeester in bezwaarschriftenprocedures.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Bezwaar agenderen voor de Poho.

12.

Uitnodigingen belanghebbenden t.b.v. hoorzitting, vergadering, bijeenkomst.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

13.

Besluiten tot het niet in behandeling nemen aanvraag.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

14.

Een aanvrager in de gelegenheid stellen zijn aanvraag aan te vullen.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

15.

Vragen van vrijblijvende adviezen, vrijblijvende offertes en kostenindicaties.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

16.

Verlengen / verdagen / opschorten beslistermijn (o.a. vergunningen / ontheffingen / beslissingen op bezwaar / verzoek om handhaving) conform de geldende wetgeving.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

17.

Het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom o.g.v. 4:18 Awb.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

18.

In rekening brengen van vergoedingen voor door de gemeente geleverde diensten en/of goederen.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

19.

Aanvragen van subsidies aan ministeries en/of provincie en het voeren van overleg daarover.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

20.

Doen van aangifte bij de politie i.h.k.v. uitvoering agressieprotocol en ingeval van vandalisme, diefstal e.d. m.b.t. gemeentelijke eigendommen en zaken in gemeentelijk beheer.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

21.

Toepassen van de regelingen m.b.t.(regulier) verlof.

B&W

AD

M

 

 

 

Zowel toekennen als afwijzen.

22.

Opstellen ontwikkelingsgesprek.

Vaststellen beoordeling.

B&W

AD

M

 

 

 

 

23.

Ziek- en herstelmeldingen, re-integratie activiteiten.

B&W

AD

M

 

 

 

 

24.

Accorderen nevenactiviteiten.

B&W

AD

M

 

 

 

 

25.

Accorderen gewerkte uren derden. Accorderen kosten op declaratiebasis medewerkers.

B&W

AD

M

 

 

 

 

26.

Overschrijven verlof.

B&W

AD

M

 

 

 

 

27.

Toestemming deelname aan studiebijeenkomsten, congressen, dienstreizen, e.d.

B&W

AD

M

 

 

 

 

28.

Uitvoering bevoegdheden ingevolge hoofdstukken 4 (melding en onderzoek), 5 (informatieverstrekking betrokkene) en 6 (rechten betrokkene) van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

B&W

AD

M

 

 

 

 

29.

Afdoen van klachten met betrekking tot de onderwerpen die behoren tot het (inhoudelijke) werkterrein van de afdeling.

B&W

AD

M

 

 

 

Klachten inzake onheuse bejegening tegen een ambtenaar vallen onder de klachten coördinator (KCI).

30.

Opdragen van meer- en minderwerk.

B&W

AD

M

 

 

 

Mits vallend onder het budget.

31.

Het versturen van facturen.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

32.

Inkopen van leveringen, diensten en werken.

B&W

AD

M

 

 

 

Conform inkoopstrategie.

33.

Goedkeuring inkoopstrategie.

B&W

AD

M

 

 

 

Tot een bedrag van maximaal € 100.000,-

34.

In het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) het verrichten van de volgende handelingen:

-Verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie;

-Verstrekken van verklaringen, over het al dan niet van toepassing zijn van publiekrechtelijke beperkingen;

-Afgifte van een vervallenverklaring o.g.v. artikel 7.4 van het WKPB.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

35.

Het nemen van een beslissing op bezwaar.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

Het mandaat geldt alleen als het primaire besluit in mandaat is genomen op medewerkersniveau en als het bestreden besluit in stand kan blijven als gevolg van een advies van de commissie bezwaarschriften.

Het mandaat geldt niet voor primaire besluiten die in mandaat door de manager zijn genomen of door het bestuursorgaan (B&W of Burgemeester) zijn genomen.

Mandaatregister Algemeen Directeur

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

AD = algemeen directeur

 

Mandaat aan AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Wijzigen dienstverband medewerkers.

B&W

AD

 

 

 

 

Conform regelgeving.

Binnen de ruimte (financiële dekking)

1.Bevordering, demotie;

2.Omvang dienstverband;

3.Inpassing functie of organisatieonderdeel;

4.Bovenformatief verklaren.

2.

Toekennen individuele toelagen, gratificaties of uitkeringen medewerker.

B&W

AD

 

 

 

 

Conform regelgeving, inclusief vaststellingsovereenkomsten.

3.

Toekennen verplaatsingskosten medewerker.

B&W

AD

 

 

 

 

 

4.

Toekennen disciplinaire straffen medewerkers.

B&W

AD

 

 

 

 

 

5.

Accorderen uitwisseling arbeidsvoorwaarden.

B&W

AD

 

 

 

 

Instemming medezeggenschap. Bij akkoord belastingdienst of andere externe partij en binnen de financiële ruimte.

6.

Ontslag medewerkers op eigen verzoek en in dat kader beslissen over terugbetalingsregelingen conform overeenkomsten;

Hypotheekafspraken conform hypotheekregeling en B&W besluiten;

Vaststellen uitwerkperiode / datum ontslag.

B&W

AD

 

 

 

 

Met uitzondering van:

1.Strafontslag (8:13 CAR), en

2.Ontslag niet op eigen verzoek:

-Reorganisatieontslag (8:3 CAR)

-Arbeidsongeschiktheidsontslag (8:5 CAR)

-Ontslag wegens ongeschiktheid / onbekwaamheid (8:6 CAR)

-Overige ontslaggronden (8:7 en 8:8 CAR)

7.

Vaststellen opleidingsplan.

B&W

AD

 

 

 

 

 

8.

Toestemming inhuur derden.

B&W

AD

 

 

 

 

 

9.

Openstellen vacatures.

B&W

AD

 

 

 

 

Binnen de formatieve ruimte (financiële dekking).

Opstellen vacaturetekst en vaststellen selectiecommissie door teammanager in overleg met P&O.

10.

De aanwijzing van functionarissen als comptabele en medewerker betalingsverkeer

B&W

AD

 

 

 

 

 

11.

Vaststellen wijzigingen CAR / UWO, inclusief bijlagen.

B&W

AD

 

 

 

 

Conform LOGA afspraken.

12.

Vaststellen plaatselijke rechtspositieregelingen.

B&W

AD

 

 

 

 

Instemming medezeggenschap.

13.

Aanstelling / benoeming medewerkers inclusief het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.

B&W

AD

 

 

 

 

 

15.

Beschikken op alle rechtspositionele aanspraken op grond van CAR/UWO, LOGA akkoorden en gemeentelijke rechtspositie en regelgeving.

B&W

AD

 

 

 

 

 

Mandaatregister Team Advies en Ondersteuning (A&O)

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

AD = algemeen directeur

 

Mandaat aan AD

M = manager

 

 

Mandaat aan M

MW = medewerker

 

 

 

Mandaat aan MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het aansprakelijk stellen van derden voor schade toegebracht aan gemeente eigendommen en het voeren van de daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

AD

M

 

 

 

 

2.

Het beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers van juridische zaken.

3.

Het besluiten over een verzoek om het treffen van een betalingsregeling.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

Voor zover dit valt onder het werkterrein van juridische zaken (o.a. op het gebied van handhaving).

4.

Het in ontvangst nemen van een dagvaarding / deurwaardersexploot / overige juridische stukken.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers van juridische zaken.

5.

Werving en selectieprocedure

B&W

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers van P&O.

Conform procedure:

1) Advertenties plaatsen,

2) sollicitanten uitnodigen, ondertekeningsmandaat: medewerker personeelsadministratie

3) sollicitanten afschrijven, ondertekeningsmandaat: medewerker personeelsadministratie

4) Verklaring omtrent gedrag aanvragen

5) Afsluiten stage overeenkomsten

6.

Verrichten van processuele handelingen, voeren van verweer en het vertegenwoordigen van de gemeenteraad, het college of de burgemeester in procedures bij administratieve rechter.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Bij beroepszaken via VKA kenbaar maken.

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers van juridische zaken.

7.

Uitvoeren van werkzaamheden, die voortvloeien uit genomen besluiten tot het uitoefenen van bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom (o.a. brieven tot stuiting verjaring), inclusief het ondertekenen van correspondentie daarover.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers van juridische zaken.

8.

De schriftelijke vastlegging van het besluit tot het stilleggen van de bouw-, sloop- en gebruikswerkzaamheden van een bouwwerk op grond van artikel 5:17 van de Wabo.

B&W

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers van juridische zaken.

9.

Het protocol behandeling bezwaarschriften aan te passen als de werkwijze in de praktijk daartoe aanleiding geeft.

B&W

Burg

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers van juridische zaken.

Mandaatregister Team Vergunning en Toezicht (V&T)

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

AD = algemeen directeur

 

Mandaat aan AD

M = manager

 

 

Mandaat aan M

MW = medewerker

 

 

 

Mandaat aan MW

WH = wethouder

 

 

 

 

Mandaat aan WH

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het behandelen en beslissen op aanvragen om een vergunning /ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, Drank- en horecawet.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Medewerkers zijn niet gemandateerd om te beslissen op aanvragen van evenementenvergunningen in de categorie B3 (5000-10.000 bezoekers en nachtelijke uren) en categorie C (vanaf 10.000 bezoekers).

2.

Het behandelen en beslissen op een aanvraag o.g.v. de wet op de Kansspelen en de daarbij gerelateerde verordening.

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

3.

Het verbieden van bijeenkomsten als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen.

B&W

AD

M

 

 

 

 

4.

Het aanvragen van omgevingsvergunningen.

B&W

AD

M

 

 

 

 

5.

Het behandelen en beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning o.g.v. de Wabo.

B&W

Burg.

AD

M

MW

WH

 

• Voor zover deze taken niet bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) zijn neergelegd.

In overeenstemming met het principebesluit van het college tot afwijken en/of vrijstelling van het bestemmingsplan en/of welstand.

• Het mandaat aan de wethouder heeft betrekking op de wethouders A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk en M.C.H. de Ruiter-van Hoof en is beperkt tot het plaatsen van een tijdelijke woonunit tijdens de bouwtijd van een woning.

6.

Intrekken / wijzigen van omgevingsvergunningen (Wabo).

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

Inzake de Wabo geldt dat voor zover deze taken niet bij de Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant (ODZOB) zijn neergelegd.

7.

Intrekken/wijzigen van de vergunningen op grond van de Drank- en horecawet.

Burg

AD

M

MW

 

 

 

8.

Intrekken/wijzigen van de vergunningen op grond van de APV.

Burg.

B&W

AD

M

 

 

 

 

9.

Het doorbreken van de aanhouding o.g.v. de Wabo.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

10.

Het stilleggen van bouw-, sloop- en gebruikswerkzaamheden van een bouwwerk op grond van artikel 5:17 van de Wabo.

B&W

AD

M

MW

 

 

Portefeuillehouder informeren via brief of Poho.

Inzake de Wabo geldt dat voor zover deze taken niet bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) zijn neergelegd.

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de toezichthoudende medewerkers.

11.

Het verlenen van vrijstelling o.g.v. artikel 6 van de Woningwet.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

12.

Het verstrekken van opdrachten aan een adviesbureau tot het uitbrengen van een advies of een rapport.

B&W

AD

M

 

 

 

TM uitsluitend bevoegd tot een maximaal bedrag van € 25.000,-.

13.

Het behandelen en beslissen op een aanvraag om een ontheffing o.g.v. artikel 10.63 Wet milieubeheer.

B&W

AD

M

 

 

 

Uitsluitend ten behoeve van het verbranden van snoeihout in het buitengebied.

14.

Het vaststellen van de totale legeskosten van een omgevingsvergunning.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

15.

Toezicht conform de Awb, Gemeentewet, Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo), Algemene plaatselijke verordening, Drank- en horecawet, Wet gemeentelijke basis administratie, Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp).

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Inzake de Wabo geldt dat voor zover deze taken niet bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) zijn neergelegd.

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de toezichthoudende medewerkers.

16.

Verlenen van een vergunning o.g.v. de Leegstandswet.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

17.

Het doen van aanvragen om inlichtingen op grond van artikel 9 tot en met 13 van de Wet justitiële gegevens

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Ten behoeve van besluiten op de Wet op de kansspelen, Drank- en horecawet.

18.

Het beslissen op verzoeken tot ontheffing op grond van de Zondagswet.

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

19.

Het vaststellen van een (huis)nummer aan verblijfsobjecten.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

20.

Het toezenden van ontwerp-, structuur- en bestemmingsplannen aan de provincie en de overige adviesinstanties.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

21.

Het digitaal ondertekenen van bestemmingsplannen.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

22.

Het toezenden van restcapaciteiten van bestemmingsplannen.

B&W

AD

M

 

 

 

 

23.

Het toetsen en goedkeuren van archeologische rapportages; het goedkeuren en ondertekenen van Programma’s van Eisen en het nemen van selectiebesluiten in het kader van de archeologische monumentenzorgcyclus (AMZ-cyclus) op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg.

B&W

AD

M

MW

 

 

Het nemen van een selectiebesluit in het geval van een definitieve opgraving of fysiek beschermen blijft voorbehouden aan het college.

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerker archeologie.

24.

Het behandelen en besluiten op aanvragen om ontheffing van de Winkeltijdenwet.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

25.

Het behandelen en besluiten op aanvragen o.g.v. de marktverordening.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

26.

Het beslissen op uitkeringen in het kader van het monumentenspaarfonds.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

27.

Verlenen van ontheffingen van verkeersmaatregelen o.g.v. 87 RVV 1990

B&W

AD

M

MW

 

 

 

28.

Het aanstellen van verkeersregelaars conform artikel 56 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 5 van de Regeling verkeersregelaars.

Burg.

AD

M

 

 

 

 

29.

Het voeren van correspondentie in het kader van de behandeling van aanvragen om vergunningen, ontheffingen en andere verzoeken die aan het gemeentebestuur zijn gericht.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

30.

Het voeren van een hogere waarde procedure in het kader van de Wet geluidhinder.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

31.

Doen uitgaan van brieven (constateringsbrief) gericht op de naleving van wettelijke voorschriften.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

32.

Doen uitgaan van brieven en nemen van besluiten (voornemen herstelsanctie en besluit herstelsanctie) gericht op de naleving van wettelijke voorschriften.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

33.

Het beslissen op een verzoek om handhaving.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

34.

Het nemen van een besluit ter invordering van een van rechtswege verbeurde dwangsom.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

35.

Het verzenden van een aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 Awb m.b.t. een van rechtswege verbeurde dwangsom waarvan een invorderingsbesluit is genomen.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

36.

Het verlenen en weigeren van een ontheffing voor voorwerpen op, aan of boven de grond.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

37.

Het opmaken van specifieke documenten / vaststellen van geometrie i.h.k.v. de Wet BAG.

B&W

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de toezichthouder bouwen.

Mandaatregister Team Bedrijfsvoering (BV)

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

AD = algemeen directeur

 

Mandaat aan AD

M = manager

 

 

Mandaat aan M

MW = medewerker

 

 

 

Mandaat aan MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het aangaan en uitlenen van leningen met een looptijd van één jaar.

B&W

AD

M

 

 

 

Met inachtneming van het Treasury Statuut.

2.

Salarisafhandeling.

B&W

AD

M

MW

 

 

Conform binnen regelgeving.

3.

Accorderen salarisuitbetaling.

B&W

AD

M

 

 

 

 

4.

Afdoening van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten i.z.

a.vaste geldleningen

b.kasgeldleningen

c.rekening courant overeenkomsten

d.rekening courantovereenkomsten gesubsidieerde instellingen

e.belegging van overtollige middelen.

B&W

AD

M

 

 

 

 

5.

Het aankopen van kantoorbenodigdheden (kleine kantoorapparaten en alle mogelijke gebruiks- en verbruiksartikelen) en schoonmaakmiddelen.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

6.

Het aankopen en huren van kantoormeubilair, stoffering en grote apparatuur.

B&W

AD

M

 

 

 

 

7.

De aanschaf van en het verlenen van opdrachten voor levering van automatiseringsapparatuur, randapparatuur en daarmee verband houdende infrastructurele maatregelen (incl. telefonie) tot € 20.000,00.

B&W

AD

M

 

 

 

 

8.

Het afsluiten van onderhoudscontracten ten behoeve van automatiseringsapparatuur, e.d.

B&W

AD

M

 

 

 

 

9.

Het verrichten van alle handelingen die verband houden met of voortvloeien uit de volgende wetten:

-- de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG);

-de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);

-de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB).

B&W

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de medewerkers gegevensbeheer van het team Bedrijfsvoering.

10.

Het bewerken en afhandelen van de krachtens de Kieswet en het Kiesbesluit vastgestelde formulieren.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

11.

Het aankopen van verkiezingsbenodigdheden.

B&W

AD

M

MW

 

 

Per verkiezing tot het bedrag zoals in de begroting opgenomen budget voor verkiezingen.

12.

Toestemming opgraven / herbegraven.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

13.

Aanschrijvingen m.b.t. begraafplaatsadministratie.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

14.

Benoeming voorzitters. (plaatsvervangend) leden stembureaus.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

15.

Het in ontvangst nemen en voor ontvangst ondertekenen van aangetekende stukken en pakketten en poststukken.

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de bode(s) en receptioniste(s).

16.

Afgifte van: gewaarmerkte afschriften en verklaringen uit de basisregistratie personen, bewijzen van Nederlanderschap (geen reispapieren zijnde), attestatie de vita, verklaringen van voorgenomen vestiging / vertrek, verklaring omtrent inkomen en vermogen.

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de gegevensbeheerder BRP.

17.

Verlening van een vergunning tot het opgraven en herbegraven/cremeren van een lijk als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de gegevensbeheerder(s) begraafplaatsadministratie.

Mandaatregister Team Klantcontacten en Informatievoorziening (KCI)

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

AD = algemeen directeur

 

Mandaat aan AD

M = manager

 

 

Mandaat aan M

MW = medewerker

 

 

 

Mandaat aan MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het in ontvangst nemen / openen van (vertrouwelijke) poststukken gericht aan gemeentelijke bestuursorganen / publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente.

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat voor het openen van vertrouwelijke poststukken met betrekking tot medewerkers is enkel van toepassing op de senior medewerker (D)IV.

De senior medewerker besluit dan, zo nodig in overleg met de geadresseerde, hoe de zaak wordt vastgelegd in het zaaksysteem.

2.

Het verzenden van een ontvangstbevestiging van bij het gemeentebestuur ingekomen brieven.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

 

3.

Het aankopen van boeken en tijdschriften e.d. en het afsluiten van abonnementen.

B&W

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de senior medewerkers.

4.

Het verlenen van paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen.

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerzaken.

5.

Het verzoeken om inlichtingen en advisering inzake naturalisatie.

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerlijke stand.

6.

Afgifte van: gewaarmerkte afschriften en verklaringen uit de basisregistratie personen, bewijzen van Nederlanderschap (geen reispapieren zijnde), attestatie de vita, verklaringen van voorgenomen vestiging / vertrek.

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerzaken.

7.

Legalisatie van handtekeningen.

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerzaken.

8.

Doen van aanvragen om inlichtingen op grond van artikel 9 tot en met 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Ten behoeve van de uitvoering van de Paspoortwet (artikel 20 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens).

Ten behoeve van de beoordeling van verzoeken tot verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap (artikel 16 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens)

9.

Het namens de minister uitreiken van de bevestiging van het Nederlanderschap.

B&W

Burg

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerzaken.

10.

Afdoen van klachten wegens onheuse bejegening gericht tegen een bestuursorgaan, een lid van een bestuursorgaan of een ambtenaar.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Met in achtneming van het Protocol interne klachtenbehandeling gemeente Gemert-Bakel.

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de klachten coördinator.

11.

De aanschaf van en het verlenen van opdrachten voor tot €20.000,00.

B&W

AD

M

 

 

 

 

12.

Het afsluiten van onderhoudscontracten ten behoeve van programmatuur en hardware.

B&W

AD

M

 

 

 

 

13.

Het afwijzen van verzoeken gedaan op grond van de wet BRP.

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

14.

Het voeren van onderzoeken in het kader van de wet BRP en het versturen van daarmee gepaard gaande correspondentie.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerlijke stand.

15.

Het opmaken van verklaringen onder ede in het kader van de wet BRP.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerlijke stand.

16.

Het voeren van correspondentie in het kader van de wet BRP inzake wijziging van persoonsgegevens.

B&W

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerzaken.

17

Verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen zoals is vastgelegd in de wet BRP.

B&W

Burg

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerzaken.

18.

Verklaring van overbrenging van archiefbescheiden (artikel 9, lid 3 van het archiefbesluit).

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

19.

Verklaring van vernietiging van archiefbescheiden (artikel 8 van het archiefbesluit).

B&W

Burg.

AD

M

 

 

 

 

20.

Laissez-passer vervoer voor lijken als bedoeld in artikel 78 van de Wet op de lijkbezorging

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerlijke stand.

21.

Verlenen van verlof tot begraving buiten de wettelijke termijn als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerlijke stand.

22.

Verlening van een vergunning tot het opgraven en herbegraven/cremeren van een lijk als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerlijke stand.

23.

Verlof geven tot uitstel van begraving / verbranding ex artikel 17 wet op de Lijkbezorging.

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerlijke stand.

24.

Verlenen van verlof tot ontleding als bedoeld in artikel 68 van de Wet op de lijkbezorging.

Burg.

Ad

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerlijke stand.

25.

Het geheel of gedeeltelijk op verzoek ongeldig verklaren van het rijbewijs.

Burg.

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de ambtenaar burgerlijke stand.

Mandaatregister Team Sociaal Domein (SD)

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

AD = algemeen directeur

 

Mandaat aan AD

M = manager

 

 

Mandaat aan M

MW = medewerker

 

 

 

Mandaat aan MW

Leerplichtambtenaar

 

 

 

 

Leerplichtambtenaar

WH: Wethouder(s)

 

 

 

 

 

Mandaat aan WH

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het nemen van beslissingen op verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

2.

Het beslissen tot ontheffing leerplicht o.g.v. de Leerplichtwet, m.u.v. artikel 11 onder g.

B&W

AD

M

 

Leerplichtambtenaar

 

Artikel 11 onder G, sub art 14 lid 3 aanvullende bevoegdheid leerplichtambtenaar. Niet namens BW maar eigen bevoegdheid.

3.

Het behandelen en besluiten op aanvragen om een subsidie, conform de geldende regelgeving.

B&W

AD

M

 

 

 

 

4.

Het wijzigen, intrekken, terugvorderen van subsidies alsmede het, toekennen / verstrekken van voorschotten m.b.t. de subsidies.

B&W

AD

M

 

 

 

 

5.

Het behandelen en besluiten op een aanvraag om leerlingenvervoer.

B&W

AD

M

 

 

 

 

6.

Het voeren van correspondentie met vervoersbedrijven m.b.t. het vervoeren van leerlingen i.h.k.v. leerlingenvervoer.

B&W

AD

M

 

 

 

 

7.

Het voeren van correspondentie met het ministerie m.b.t. vergoedingen nderwijs.

B&W

AD

M

 

 

 

 

8.

Het verzoeken om opname op onderwijshuisvesting v.w.b. de vervolgprocedure na een raadsbesluit.

B&W

AD

M

 

 

 

 

9.

Het behandelen en besluiten inzake de Wet Inburgering, re-integratie, steunfonds, kwijtscheldingen en schulden collectieve verzekering.

B&W

AD

M

 

 

 

 

10.

Het uitvoeren van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, het nemen van besluiten op grond van deze wet.

B&W

AD

M

 

 

 

 

11.

Het besluiten op aanvragen om een Gehandicaptenparkeerkaart.

B&W

AD

M

MW

 

 

Overeenkomstig medisch advies.

12.

Het besluiten op een verzoek om de registratie in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd (ZvJ) te verwijderen.

B&W

AD

M

 

 

 

 

13.

Het verlenen van een waarderingssubsidie aan vrijwilligersverenigingen en stichtingen met een maximum van € 300,-.

B&W

 

 

 

 

WH

Het mandaat is van toepassing op alle wethouders. Na besluit wethouder is de manager bevoegd het besluit te ondertekenen namens het college van B&W.

14.

Het opvragen van gegevens bij gemeenschappelijke regelingen en het verlenen van toestemming voor het verstrekken van gegevens aan derden.

B&W

AD

M

 

 

 

 

Mandaatregister Team Openbaar Beheer (OB)

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

AD = algemeen directeur

 

Mandaat aan AD

M = manager

 

 

Mandaat aan M

MW = medewerker

 

 

 

Mandaat aan MW

MM= marktmeester

 

 

 

 

Mandaat aan WH

WH= Wethouder

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Opdragen van meer- en minderwerk bij de in uitvoering zijnde werken.

B&W

AD

M

 

 

 

Mits vallende binnen ruimte en doelstellingen budget.

Portefeuillehouder informeren in Poho.

2.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

3.

Het aanstellen van verkeersbrigadiers.

Burg.

AD

M

 

 

 

 

4.

Het verlenen / vragen van toestemming aan nutsbedrijven voor het leggen van kabels en leidingen.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

5.

Het nemen van verkeersmaatregelen.

B&W

AD

M

MW

 

 

Portefeuillehouder informeren via kopie brief / Poho.

6.

Het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. kermissen.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

7.

Beslissen op aanvragen / uitvoering om aanleg van (extra) parkeervoorzieningen.

B&W

AD

M

MW

 

 

Verzoek moet passen binnen vastgestelde criteria en aanleg moet binnen het beschikbare budget vallen.

Portefeuillehouder informeren via kopie brief / Poho.

9.

Het organiseren van aanbestedingen van werken, diensten en leveringen.

B&W

AD

M

 

 

 

 

10.

Verlenen van opdrachten en gunnen van werken, levering materiaal, levering materialen en van diensten.

B&W

AD

M

MW

 

 

Conform inkoopstrategie.

Conform budget.

Het mandaat aan medewerkers is beperkt tot een maximum bedrag van € 500,-.

11.

Het verhuren van sporthallen, als ook het vaststellen van roosters m.b.t. de sporthallen.

B&W

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op de hoofdbeheerder van de sporthallen.

12.

Het nemen van verkeersbesluiten met betrekking tot het aanleggen van gehandicaptenpaarkeerplaatsen.

B&W

AD

M

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is enkel van toepassing op beleidsmedewerkers belast met de taak verkeer.

13.

Het behandelen en besluiten op aanvragen o.g.v. de Marktverordening, inclusief plaatsing / verwijdering van de wachtlijsten.

B&W

AD

M

MM

 

 

Het mandaat aan de marktmeester is van toepassing op de marktmeester(s) die door het college van B&W zijn aangewezen.

14.

Het aangaan van overeenkomsten met betrekking marktkramen met exploitanten van de weekmarkt.

B&W

AD

M

MM

 

 

Het mandaat aan de marktmeester is van toepassing op de marktmeester(s) die door het college van B&W zijn aangewezen.

15.

Het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot elektra met exploitanten op de weekmarkten.

B&W

AD

M

MM

 

 

Het mandaat aan de marktmeester is van toepassing op de marktmeester(s) die door het college van B&W zijn aangewezen.

16.

Het aansprakelijk stellen van derden voor schade toegebracht aan gemeente eigendommen en het voeren van de daarmee verband houdende correspondentie.

B&W

AD

M

 

 

 

 

17.

Het in procedure brengen van ontwerpbesluiten en het beslissen omtrent verkeersbesluiten.

B&W

AD

M

MW

 

 

Het mandaat geldt niet voor ingrijpende verkeersmaatregelen of maatregelen waar grote aantallen (onbekende) belanghebbenden bij betrokken zijn.

18.

Verlenen en weigeren ontheffing voor voorwerpen op, aan of boven de weg.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

19.

Verlenen van ontheffingen van verkeersmaatregelen o.g.v. art. 87 RVV 1990.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

20.

Het aanstellen van verkeersregelaars conform artikel 56 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 9 van de Regeling verkeersregelaars.

Burg.

AD

M

 

 

 

 

21.

Het aangaan van overeenkomsten als ook het maken van werkafspraken voor de uitleen van gemeentelijk materieel / materialen.

B&W

AD

M

 

 

 

 

22.

Het besluiten op de melding voor het maken / wijzigen van een in- uitweg (in- uitrit).

B&W

AD

M

MW

 

 

 

23.

Het toekennen van een vergoeding voor een initiatief zwerfafval binnen het omschreven toetsingskader met een maximum van € 2000,-

B&W

 

 

 

WH

 

Het mandaat is van toepassing op alle wethouders. Na besluit wethouder is de manager bevoegd het besluit te ondertekenen namens het college van B&W.

Mandaatregister Team Strategie, Programma en Projecten (SPP)

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

AD = algemeen directeur

 

Mandaat aan AD

M = manager

 

 

Mandaat aan M

MW = medewerker

 

 

 

Mandaat aan MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het behandelen en sluiten tot een ontheffing van het anti speculatiebeding.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

2.

Het opstellen / toezenden van overeenkomsten inzake aan- en verkoop, verhuur, verpachting, erfpacht, opstal en ingebruikgeving.

B&W

AD

M

 

 

 

 

3.

Het geven van opdrachten aan taxateur / aankoper tot het verrichten van taxaties.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

4.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

5.

Het verrichten van werkzaamheden tot het komen van een (ver)koopovereenkomst voor een kavel. O.a. het verstrekken van een koopoptie / opdracht aan de notaris tot opstellen dan wel vestigen van een akte.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

6.

Het aansprakelijk stellen van derden.

B&W

AD

M

 

 

 

 

7.

Organiseren van aanbestedingen m.b.t. diensten en leveringen.

B&W

AD

M

 

 

 

 

8.

Verlenen van opdrachten en gunnen van werken, levering materiaal, levering materialen en van diensten.

Als ook het opdragen van meer- en minderwerk.

B&W

AD

M

 

 

 

 

9.

Accorderen uren van derden.

B&W

AD

M

 

 

 

 

10.

Indienen van aanvragen voor een vergunning / ontheffing / vrijstelling / toestemming.

B&W

AD

M

 

 

 

 

11.

Het aanvragen van subsidies en de daaraan ten grondslag liggende handelingen.

B&W

AD

M

 

 

 

 

Mandaatregister ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

DO = directeur ODZOB

 

Mandaat aan DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het nemen van besluiten die voortvloeien uit de opdracht aan de omgevingsdienst, zoals vastgelegd in de artikelen 3, 4 en 5 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), d.d. 31 januari 2013, de dienstenovereenkomst tussen de gemeente Gemert-Bakel en de omgevingsdienst en de bij de overeenkomst jaarprogramma’s en bijzondere opdrachten.

B&W

DO

 

 

 

 

Het mandaat ziet niet op:

a.Het beslissen op bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 6:4 Awb;

b.besluiten die leiden tot de vaststelling of wijziging van gemeentelijke beleidskaders of beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb;

c.besluiten tot het aangaan van convenanten;

d.besluiten tot het al dan niet honoreren van schadeclaims van derden of het afkopen van mogelijke geschillen, m.u.v. schadeclaims die vallen onder de werking van een vastgestelde publiekrechtelijke regeling;

e.besluiten tot het voeren van rechtsgedingen en van bezwaar- en beroepsprocedures;

f.besluiten tot het weigeren van een vergunning of ontheffing, tenzij de toepasselijke regeling geen ruimte laat voor een andere beslissing;

g.besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang indien de last betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke sluiting van een inrichting in zin van artikel 1.1, eerste lid, Wet milieubeheer;

h.besluiten waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur.

2.

Het voeren van een hogere waarde procedure in het kader van de Wet geluidhinder.

B&W

DO

 

 

 

 

 

3.

Het opmaken van specifieke documenten / vaststellen van geometrie i.h.k.v. de Wet BAG.

B&W

DO

 

 

 

 

 

Mandaatregister OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

DO = directeur OMWB

 

Mandaat aan DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het nemen van besluiten die voortvloeien uit de opdracht aan de OMWB, inzake uitvoering van de BRZO-taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving zoals vastgelegd in de DVO “Overeenkomst inzake uitvoering en ondersteuning van taken betrekking hebbende op de inrichtingen, vallende onder het Brzo 1999 en/of RIE categorie 4 bedrijven”.

B&W

DO

 

 

 

 

 

Mandaatregister Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

DRDW = directeur RDW

 

Mandaat aan DRDW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 149, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 7.1 van het Voertuigreglement en juncto artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in casu het verlenen van ontheffing van het bepaalde in de afdelingen 3, 12, 13 en 18 van hoofdstuk 5 van het Voertuigreglement voor de eisen en voorwaarden, aan de inrichting en belading van deze voertuigen gesteld en ten aanzien van het rijden met deze voertuigen waarvan de afmetingen en massa's, inclusief de lading, de wettelijke maxima overschrijden

B&W

DRDW

 

 

 

 

Artikel 1, lid 3

voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten.

Artikel 3

In de te nemen beschikkingen dienen de voertuigen waarvoor deze worden afgegeven dan wel geweigerd, de wegen en weggedeelten waarvoor de ontheffing geldt te worden vermeld.

De beschikkingen worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:3 van het Voertuigreglement alsmede het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht verleend danwel geweigerd.

Artikel 4

1 De ontheffingen kunnen alleen worden verleend voor de navolgende wegen:

• West-om - Vondellaan - Boekent

• Komweg – Zandstraat

• Kruiseind - Zuid-Om - De Stap

• Pandelaar - Oost-om - St. Antoniusstraat - Scheiweg - Oude Molenweg

• Hoevensebaan

• Weijer

• Kaak

• Stippelberg

• Kruisberglaan

• Ripsestraat

• Oploseweg

2 Voor een voertuig dat een of meer bij dit besluit genoemde grenswaarden overschrijdt wordt geen ontheffing veleend, dan na voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders.

Voertuig inclusief lading:

• lengte trekker-opleggercombinatie 27.00 m

• engte vrachtauto-aanhangwagen 27.00 m

• vooruitstekende lading t.o.v. midden stuurwiel 6.00 m

• idem voor voorzijde aanhangwagen 8.00 m

• massa voertuig(combinatie) (treingewicht) 60 ton

Voertuigen exclusief lading:

• lengte onbeladen voertuigcombinatie 27.00 m

• breedte 3.00 m

• massa voertuig(combinatie) (treingewicht) 60 ton

Artikel 5

1.De te verlenen ontheffingen worden onderscheiden in langlopende en incidentele ontheffingen

A.Langlopende ontheffingen worden verleend

a.voor een geldigheidsduur van maximaal drie jaren

b.uitsluitend voor wegen genoemd in artikel 4, lid 1

B.Incidentele ontheffingen worden verleend:

a.voor maximaal twee, of in bijzondere gevallen verband houdende met de uitvoering van projecten, voor drie maanden;

b.uitsluitend voor de wegen genoemd in artikel 4, lid 1;

c.onder de voorwaarde dat de vervoerder de gemeente van tevoren moet informeren over het tijdstip waarop het transport zal of de transporten zullen plaatsvinden.

2.Ontheffingen worden verleend voor niet meer dat één voertuig of voertuigcombinatie. In beschikkingen strekkende tot verlening van een incidentele ontheffing kunnen, ter vervanging van het eerst opgegeven voertuig of de eerst opgegeven voertuigcombinatie, de kentekens of registratiebedrijven van maximaal drie andere voertuigen of voertuigcombinaties worden opgenomen.

Artikel 6

De gemandateerde dient de houder van de ontheffing erop te wijzen dat deze zich vooraf dient te overtuigen van de mogelijkheid van transport over de te berijden wegen.

Artikel 7

De gemandateerde zendt afschriften van zijn beschikkingen op basis van dit mandaat per omgaande toe aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8

De leges die verschuldigd zijn voor de behandeling van de ontheffing aanvraag worden geïnd door de gemandateerde.

Artikel 9

1.Per ontheffingaanvraag draagt de gemandateerde 30/65 af aan het college van burgemeester en wethouders. Het overige deel behoudt de gemandateerde.

2.De gemandateerde ontvangt buiten het gestelde in het eerste lid geen vergoeding voor de op grond van het mandaat uitgevoerde werkzaamheden.

3.In januari van ieder jaar wordt het aan burgemeester en wethouders toekomende aandeel van de legesopbrengsten, dat in het voorafgaande jaar door gemandateerde geïnd is, aan het college afgedragen.

Artikel 10

De gemandateerde verschaft het college van burgemeester en wethouders per kwartaal een overzicht van de geïnde legesbedragen en eventuele openstaande vorderingen.

Artikel 11

Met ingang van de dag van inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994, houdende regeling van de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het wegverkeer, wordt:

1.De bevoegdheid als bedoeld in artikel 1 gemandateerd aan de directeur van de Dienst Wegverkeer;

2.In dit besluit wordt dan "Rijksdienst voor het Wegverkeer" telkens vervangen door "Dienst Wegverkeer"

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de schriftelijke mededeling van de gemandateerde is ontvangen waarin wordt ingestemd met het verleende mandaat.

Mandaatregister Commissiebezwaarschriften

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

VZ = voorzitter commissie

 

Mandaat aan VZ

TM = teammanager

 

 

 

MW = medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

 

1.

De bevoegdheden en verplichtingen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht die verband houden met een ingekomen bezwaarschrift waarop de Regeling commissie bezwaarschriften van toepassing is, waaronder in elk geval de bevoegdheden en/of verplichtingen ingevolgde te artikelen:

-2:1, tweede lid (verlangen schriftelijke machtiging)

-6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim als in dit artikel bedoeld kan worden hersteld (niet voldoen aan vereisten indienen bezwaar- of beroepschrift)

-6:17, voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling van het bezwaar- of beroepschrift door de Commissie

-7:3 (afzien van horen)

-7:4, tweede lid (ter inzagelegging van stukken)

-7:6, vierde lid (afzonderlijk horen van belanghebbenden)

-7:18, tweede en zesde lid (ter inzagelegging van stukken en afzien van ter inzagelegging stukken in verband met geheimhouding)

B&W

VZ

 

 

 

 

 

 

2.

Uitoefening van de bevoegdheid als genoemd in artikel 2.2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, tijdens hoorzittingen (het weigeren van bijstand of vertegenwoordiging door een persoon).

B&W

VZ

 

 

 

 

 

 

Mandaatregister Intergemeentelijk team financiën

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

AD = algemeen directeur

 

Mandaat aan AD

CO = coördinator intergemeentelijk team

 

 

Mandaat aan CO

MW = medewerker

 

 

 

Mandaat aan MW / COM

COM = comptabele

 

 

 

 

Mandaat aan BIZOB

BIZOB: Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Aangifte van te verzekeren objecten.

B&W

AD

CO

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers vallend in het intergemeentelijk team financiën.

2.

Aangiften BTW-afdrachten.

B&W

AD

CO

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers vallend in het intergemeentelijk team financiën.

3.

Uitvoeringsbesluiten voortvloeiende uit de Hypotheekregeling voor gemeentepersoneel

B&W

AD

CO

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers vallend in het intergemeentelijk team financiën.

4.

Afdoening periodieke controle op de boeken.

B&W

AD

CO

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers vallend in het intergemeentelijk team financiën.

5.

Vorderingen oninbaar verklaren en afboeken

B&W

AD

CO

 

 

 

Bedragen onder de € 500,-.

6.

Het aangaan en beëindigen van verzekeringen en het aanmelden van schadegevallen

B&W

AD

CO

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers vallend in het intergemeentelijk team financiën.

7.

Het inzenden van belastingverordeningen ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten

B&W

AD

CO

 

 

 

 

8.

Het besluiten over een verzoek om het treffen van een betalingsregeling

B&W

AD

CO

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de medewerkers vallend in het intergemeentelijk team financiën.

9.

Het ondertekenen van betalingsopdrachten in verband met aangegane financiële verplichtingen

B&W

AD

CO

COM

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de kassier vallend in het intergemeentelijk team financiën.

De betalingsopdrachten worden gezamenlijk door zowel de comptabele als de kassier getekend.

10.

Het ondertekenen van betalingsopdrachten

B&W

AD

CO

COM

MW

 

 

Het mandaat aan medewerkers is alleen van toepassing op de kassier vallend in het intergemeentelijk team financiën.

De betalingsopdrachten worden gezamenlijk door zowel de comptabele als de kassier getekend.

11.

Het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het aanbesteden van verzekeringen.

B&W

AD

M

MW

 

 

 

12.

Het vaststellen van aanbestedingsdocumenten, publicatie van nota van inlichtingen en vaststellen gunningsadvies.

B&W

AD

M

 

BIZOB

 

Het mandaat aan BIZOB is enkel van toepassing op de medewerkers van het inkoopteam van BIZOB en heeft enkel betrekking op het vaststellen van het aanbestedingsdocument en de publicatie van de nota van inlichtingen.

Mandaatregister Gerrits & Van Gulick notarissen

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

GVG = ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van Gerrits & Van Gulick notarissen.

 

Mandaat aan GVG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Compareren bij notariële akten te verlijden voor notariskantoor Gerrits & Van Gulick te Gemert waarbij de gemeente Gemert-Bakel als partij moet zijn vertegenwoordigd ter uitvoering van besluiten van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel.

B&W

GVG

 

 

 

 

 

2.

Compareren bij notariële akten te verlijden voor notariskantoor Gerrits & Van Gulick te Gemert, ingevolge een besluit genomen door het college voor de verlening van bijstand gelden onder verband met hypotheek verstrekt.

B&W

GVG

 

 

 

 

 

3.

Compareren bij notariële akten te verlijden voor notariskantoor Gerrits & Van Gulick te Gemert, ingevolge een besluit genomen door het college, gelden onder verband van hypotheek verstrekt ingevolge de Financieringsregeling Huisvesting gemeentepersoneel.

B&W

GVG

 

 

 

 

 

Mandaatregister SENZER (Gemeenschappelijke regeling AtlantGroep)

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

DB = Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Atlantgroep (SENZER)

 

Mandaat aan DB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het nemen van alle beslissingen (inclusief voorbereidings- en uitvoeringshandelingen) op het terrein van Werk en Inkomen ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 met betrekking tot cliënten van de gemeente Gemert-Bakel conform het door de gemeente Gemert-Bakel op dit terrein vastgestelde beleid en verordeningen, met uitzondering van het verstrekken van bedrijfskapitaal aan een gevestigd zelfstandige en aan een beginnend zelfstandige als bedoeld in de artikelen 20 en 24 van het Bbz 2004.

B&W

DB

 

 

 

 

De Algemeen Directeur van Senzer is bevoegd ondermandaat te verlenen.

2.

Het indienen van verweerschriften namens en het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel tijdens hoorzittingen van de daartoe ingestelde hoorcommissie en in procedures bij de bestuursrechter voor zover nodig in verband met ingediende bezwaar- en beroepschriften in verband met de uitvoering van de bevoegdheden op het terrein Werk en Inkomen.

B&W

DB

 

 

 

 

De Algemeen Directeur van Senzer is bevoegd ondermandaat te verlenen.

3.

Het vaststellen van de invorderingsbeleid.

B&W

DB

 

 

 

 

 

Mandaatregister Openbaar Lichaam Peelgemeenten

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

ADP = Algemeen directeur gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

 

Mandaat aan ADP

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het nemen van alle beslissingen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen ter uitvoering van de taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS).

B&W

ADP

 

 

 

 

De Algemeen directeur is bevoegd ondermandaat te verlenen aan de functionarissen werkzaam voor de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

2.

Het nemen van beslissingen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen ter uitvoering van de taken in het kader van de behandeling van bezwaarschriften op het gebied van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS):

a.Bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift;

b.Mediation / informele traject;

c.Toetsen op ontvankelijkheid van een bezwaarschrift;

d.Het opvragen van een machtiging;

e.Het geven van een hersteltermijn ingeval van verzuim;

f.Het niet-ontvankelijk verklaren van een bezwaarschrift;

g.Het ongegrond verklaren van een bezwaarschrift.

B&W

ADP

 

 

 

 

De Algemeen directeur is bevoegd ondermandaat te verlenen aan de functionarissen werkzaam voor de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, met uitzondering van de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op bezwaar voor onderdeel f en g.

De Algemeen directeur is bevoegd extern mandaat te verlenen aan het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel h.o.d.n. Senzer met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden die gerelateerd zijn aan de taken op het gebied van de Bijzondere bijstand.

De Algemeen directeur is bevoegd instructies, voorwaarden, voorschriften en beperkingen te verbinden aan extern- en ondermandaat.

Mandaatregister GGZ Brabant-ZUIDoost

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

DG = Directeur Publieke Gezondheid GGD Brabant-Zuidoost

 

Mandaat aan DG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het benoemen van de gemeentelijke lijkschouwer.

B&W

DG

 

 

 

 

De directeur blijft binnen de kaders van de wet en zorgt voor plaatsing van een actuele lijst van gemeentelijke lijkschouwers op de website van de GGD.

2.

Het benoemen van GGD medewerkers die belast worden met het toezicht op kinderopvang en peuterspeelzalen.

B&W

DG

 

 

 

 

De directeur blijft binnen de kaders van de wet en zorgt voor plaatsing van een actuele lijst van toezichthouders op de website van de GGD.

3.

Het benoemen van de toezichthouders Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

B&W

DG

 

 

 

 

De directeur blijft binnen de kaders van de wet en zorgt voor plaatsing van een actuele lijst van toezichthouders op de website van de GGD.

Mandaatregister Heijmans Techniek & Mobiliteit BV

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

RM = regiomanager Heijmans Techniek & Mobiliteit BV te Eindhoven

 

Mandaat aan RM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Het doen van aangifte bij de politie van diefstal, beschadiging en schades van gemeente-eigendommen en het zich als benadeelde partij bij politie en justitie te voegen en als zodanig op te treden in een strafrechtelijke procedure.

B&W

RM

 

 

 

 

Mandaat is geldig voor de duur van de op 1 oktober 2010 aangegane overeenkomst met kenmerk BIZOB-2010-GB-007-DG.