Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Delegatieverordening gemeente Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatieverordening gemeente Gemert-Bakel
CiteertitelDelegatieverordening gemeente Gemert-Bakel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-1997nieuwe regeling

26-03-1997

Gemerts-Nieuwsblad, 15-04-1997

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatieverordening gemeente Gemert-Bakel

De Raad der gemeente Gemert-Bakel,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 maart 1997

 

gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet;

 

 

Artikel 1
 • 1.

  De bevoegdheden van de raad, opgesomd in het bij dit besluit behorende register, worden overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de in het register aangegeven voorwaarden en aanwijzingen.

Artikel 2
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervallen alle thans vigerende delegatiebesluiten, waarbij aan het college van burgemeester en wethouders bevoegdheden van de raad zijn toegekend.

Artikel 3

Deze verordening kan worden aangehaald als “Delegatieverordening Gemert-Bakel

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel van 26 maart 1997

DE RAAD VOORNOEMD,

de secretaris, de voorzitter,

mr. R.A.L. Severijns mr. J.H.A.G. van Maasakkers

DELEGATIEREGISTER

behorende bij de Delegatieverordening Gemert-Bakel

 

Omschrijving bevoegdheid:

Datum besluit:

 

Het besluiten op aan de raad gerichte verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

26-03-1997

 

Het besluiten tot toepassing van afdeling 3.4 (openbare voorbereidingsprocedure) of afdeling 3.5 (uitgebreide voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht, (voorzover het betreft gevallen waarin de besluitvorming bij de raad ligt).

26-03-1997

 

Het in gelegenheid stellen van de aanvrager van een besluit en van belanghebbenden die het besluit niet hebben aangevraagd om hun zienswijze naar voren te brengen in de gevallen bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht.

26-03-1997

 

Het aangaan van betalingsregelingen, afkoopregelingen inbegrepen, met betrekking tot de aflossing van schulden, die bij het niet nakomen van hypothecaire verplichtingen bij financieringsinstellingen aan de gemeente ontstaan als gevolg van garantiestelling door de gemeente. (Hier wordt geen gemeentegarantie bedoeld)

26-03-1997

 

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van nadere regels ter uitvoering van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO), voorzover ter zaken overeenstemming is bereikt met de Commissie voor Georganiseerd Overleg en de begroting niet wordt overschreden.

26-03-1997

 

De bevoegdheden geregeld bij artikel 15:1:25 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Hierin staat dat de raad kan bepalen in welke niet elders voorziene gevallen schadeloosstelling en vergoeding van kosten verleend zullen verleend.

26-03-1997

 

Het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

26-03-1997

 

Het beslissen op aanvragen om de in artikel 65 en volgende van de Wet op het basisonderwijs dan wel artikel 74 en volgende van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs dan wel artikel 76c en volgende van de Wet op het voortgezet onderwijs, bedoelde andere voorzieningen of om vergoeding van de kosten daarvan met uitzondering van nieuwbouw en uitbreiding.

26-03-1997

 

Het vaststellen van straatnamen

18-02-2004