Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Gemert-Bakel
CiteertitelBeleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Gemert-Bakel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting bij beleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 1.61, eerste lid, van de Wet kinderopvang
 3. artikel 1.65, eerste lid, van de Wet kinderopvang
 4. artikel 1.66 van de Wet kinderopvang
 5. artikel 1.72, eerste lid, van de Wet kinderopvang
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-2018Nieuwe regeling

14-08-2018

gmb-2018-195335

17407-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel

 

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op de artikelen 1.61 lid 1, 1.65 lid 1, 1.66 en 1.72 lid 1 Wet kinderopvang;

besluiten:

de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Gemert-Bakel vast te stellen.

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Toepassing

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding van overtreding van de bij of krachtens de Wet kinderopvang gestelde regelgeving.

Artikel 2 Kwaliteitseisen

 • 1.

  De kwaliteitseisen waar aan voldaan moet worden, staan genoemd in de Wet kinderopvang en alle onderliggende regelgeving. Ze worden tevens expliciet in het door de toezichthouder opgestelde rapport genoemd.

 • 2.

  De toezichthouder kinderopvang onderzoekt de naleving van deze kwaliteitseisen en legt de bevindingen vast in een inspectierapport.

 • 3.

  In deze Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Gemert-Bakel wordt uitgegaan van deze kwaliteitseisen.

 • 4.

  In het afwegingsoverzicht dat als bijlage aan deze beleidsregels is toegevoegd worden voor de prioritering, de hoogte van de bestuurlijke boete en de hoogte van de last onder dwangsom per domein de kwaliteitseisen geclusterd weergegeven.

Artikel 3 Vormen van sanctioneren

Bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid heeft het college de volgende mogelijkheden

 • a.

  informeel middel zoals een waarschuwing

 • b.

  op herstel gericht handhavingsmiddel zoals een herstelsanctie

 • c.

  bestraffende sanctie

Hoofdstuk 2 Herstellend traject

Artikel 4 Herstelsancties

 • 1.

  Indien gebleken is dat een houder van een kindercentrum, een gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en alle onderliggende regelgeving, start het college in beginsel een handhavingstraject. Dit traject is gericht op beëindiging van de overtreding(en) en voorkoming van herhaling hiervan.

 • 2.

  Bij het uitvoeren van het herstellend traject hanteert het college de volgende stappen:

  • a.

   stap 1: aanwijzing

  • b.

   stap 2: last onder dwangsom/last onder bestuursdwang

  • c.

   stap 3: exploitatieverbod

  • d.

   stap 4: intrekken van de toestemming tot exploitatie en verwijdering van de registratie uit het landelijk register kinderopvang

 • 3.

  Indien de overtreding of de handhavingsgeschiedenis op deze overtreding hiertoe aanleiding geeft, kan het college besluiten om een bepaalde stap of bepaalde stappen van het herstellend traject over te slaan dan wel meerdere keren toe te passen.

 • 4.

  De duur van de hersteltermijn is maximaal 6 weken zoals afgeleid kan worden uit het afwegingsoverzicht dat als bijlage is opgenomen. Indien de overtreding hiertoe aanleiding geeft kan het college besluiten de hersteltermijn te wijzigen.

 • 5.

  In afwijking van het vorige lid, is de hersteltermijn voor het overleggen van een verklaring omtrent gedrag maximaal 2 weken, m.u.v. personen in het personenregister.

Artikel 5 Verwijdering registratie

Indien het ingezette traject tot herstel niet heeft geleid tot beëindiging van de overtreding(en) kan overgegaan worden tot het intrekken van de toestemming tot exploitatie en verwijdering van de registratie uit het landelijk register kinderopvang (stap 4). Het intrekken van de toestemming tot exploitatie geschiedt door middel van een beschikking overeenkomstig artikel 1.46 lid 5 en 6 Wet kinderopvang. Aansluitend wordt de registratie verwijderd uit het landelijk register kinderopvang.

Hoofdstuk 3 Bestraffend traject

Artikel 6 Bevoegdheid opleggen bestuurlijke boete

 • 1.

  Indien de houder een aanwijzing onderscheidenlijk een bevel als bedoeld in artikel 1.65 van de Wet kinderopvang of een vordering tot medewerking als bedoeld in artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht niet nakomt dan wel handelt in strijd met een verbod krachtens artikel 1.66 van voormelde wet kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 45.000,-.

 • 2.

  Bij een bestraffend traject bestraffen we de overtreding. Het gaat hierbij niet om het herstel van de overtreding. De vorm van een bestraffende sanctie onder de Wet kinderopvang is de bestuurlijke boete (artikel 1.72, eerste lid van de Wko).

 • 3.

  Bij het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete spelen prioriteit van de overtreding, het verloop van het hersteltraject en de handhavingsgeschiedenis een rol.

 • 4.

  Een bestuurlijke boete kan separaat aan een hersteltraject worden opgelegd.

Artikel 7 Hoogte bestuurlijke boete

 • 1.

  Bij de berekening van de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1.72 lid 1 van de Wet kinderopvang wordt voor alle overtredingen het boetebedrag dat is opgenomen in het als bijlage toegevoegde afwegingsoverzicht als uitgangspunt genomen.

 • 2.

  Het onder het eerste lid genoemde boetebedrag wordt opgelegd per overtreden voorwaarde zoals opgenomen in het desbetreffende domein.

 • 3.

  In afwijking van hetgeen onder het eerste lid is vermeld, geldt voor voorzieningen voor gastouderopvang, dat het boetebedrag zoals opgenomen in het afwegingsoverzicht met 0.5 wordt vermenigvuldigd. Dit met uitzondering van de specifiek op gastouders betrekking hebbende boetebedragen.

Artikel 8 Recidive/verzwaring

Bij de vaststelling van de boete wordt uitgegaan van:

 • a.

  1,5 maal het onder artikel 7 bepaalde boetebedrag indien een door een bestuurlijke boete te handhaven overtreding plaatsvindt binnen een periode van twee jaar nadat een eerdere overtreding van dezelfde wettelijke norm heeft plaatsgevonden waarvoor eveneens een bestuurlijke boete was opgelegd;

 • b.

  2 maal het onder artikel 7 bepaalde boetebedrag indien er sprake is van een derde of volgende overtreding van dezelfde wettelijke norm binnen een periode van twee jaar nadat de daaraan voorafgaande overtreding zich heeft voorgedaan waarvoor eveneens een bestuurlijke boete was opgelegd.

Artikel 9 Matiging

 • 1.

  Het college kan besluiten om de bestuurlijke boete te matigen, indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat op grond van:

  • a.

   de ernst van de overtreding

  • b.

   de mate van verwijtbaarheid

  • c.

   de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan of;

  • d.

   de omstandigheden waarin de overtreder verkeert,

 • boeteoplegging volgens deze beleidsregels handhaving Wet kinderopvang onevenredig is.

 • 2.

  Van een situatie als bedoeld in het vorige lid kan in beginsel slechts sprake zijn, indien sprake is van bijzondere omstandigheden waarin bij de vaststelling van deze Beleidsregels niet is voorzien.

Artikel 10 Samenloop

De totale bij boetebeschikking op te leggen boete bestaat, ingeval er sprake is van meerdere overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

Hoofdstuk 4 Uitzonderingssituaties

Artikel 11 Afwijking van hersteltermijnen

Van de hersteltermijnen in artikel 4, vierde lid, kan gemotiveerd worden afgeweken door het college.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking in het gemeenteblad.

 • 2.

  De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, vastgesteld bij collegebesluit van 8 maart 2016, worden tegelijktijdig ingetrokken.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Gemert-Bakel’.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel van 14 augustus 2018.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.J.L.G. vanOudheusden

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen

Bijlage: Afwegingsoverzicht dagopvang / buitenschoolse opvang / gastouderopvang/ gastouderbureau

 

Domein Kinderopvang, Gastouderopvang,

Gastouderbureau: Registratie – wijziging - naleving

Prioriteit

Boetebedrag 

Last onder dwangsom1

Exploitatie zonder toestemming college van B en W

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

 

bso, kdv artikel 1.1 lid 1 jo 1.49 Wko

 

 

 

 

Hoog

 

 

 

€ 20.500,-

(boete 4e

categorie2)

 

 

 

 

€ 22.000,-

GASTOUDERBUREAU

Kinderopvang door tussenkomst geregistreerd gastouderbureau; in gezinssituatie; op woonadres gastouder of vraagouder.

 

artikel 1.1 lid 1 jo 1.49 Wko

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

Een buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek door de GGD heeft plaatsgevonden en uit dit onderzoek blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de bij of krachtens de artikelen 1.49 tot en met 1.59 gestelde regels uit de Wet kinderopvang.

 

artikel 1.45 lid 3 Wko

Onverwijld melden wijziging aan het college

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De houder van een buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf of gastouderbureau meldt een wijziging in de gegevens aan het college met het verzoek de gegevens te wijzigen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden de te melden gegevens aangewezen.

 

artikel 1.47 lid 1 en 6 Wko;

artikel 7 lid 2, 3 en 4 Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang

    

Hoog

    

€ 2.000,-

 

    

€ 3.500,-

Inrichting administratie

BUITENSCHOOLSE OPVANG, KINDERDAGVERBLIJF en GASTOUDERBUREAU

Eisen gesteld aan de inrichting van de administratie van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau opdat de toezichthouder een onderzoek kan uitvoeren op de naleving van de bij of krachtens wet gegeven voorschriften.

 

bso, kdv artikel 1.53 Wko; artikel 11 lid 1 en 2 Regeling wet kinderopvang;

bso, gob, kdv artikel 11 lid 1 Regeling Wet kinderopvang;

bso, kdv artikel 11 lid 2 Regeling Wet kinderopvang;

gob artikel 1.56 lid 6 Wet kinderopvan; artikel 11 lid 1 en 3 Regeling Wet kinderopvang

 

 

 

 

  

Gemiddeld

 

 

 

 

€ 1.500,-

per ontbrekend stuk

 

 

 

 

€ 3.000,-

Een schriftelijke overeenkomst per (vraag)ouder

 

kdv en bso artikel 1.52 lid 1, Wko

gob artikel 1.52 lid 1 en 1.56 lid 4 Wko

GASTOUDERBUREAU

Inzichtelijke betalingen van vraagouders aan gastouderbureau en doorbetaling van gastouderbureau aan gastouders

 

artikel 1.49 lid 4b en 1.56 Wko; artikel 11 lid 1 en 3 Regeling Wet kinderopvang

  

Hoog

  

€ 1.500,-

  

€ 3.000,-

Een ondertekend origineel van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

 

artikel 1.56 Wko;

artikel 7 lid 4 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

   

Gemiddeld

   

€ 1.000,-

per voorziening voor gastouderopvang

   

€ 2.500,-

Naleving kadervoorschriften

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Houder biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

 

artikelen 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

dagopvang: artikel 2 besluit kwaliteit kinderopvang of BSO artikel 11 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering en boetebedrag zijn aangegeven bij de inhoudelijke overtredingen, die de overtreding van verantwoorde kinderopvang veroorzaken.

 

 

 

 

 

 

GASTOUDERBUREAU

Houder draagt zorg voor een verantwoorde uitvoering van de

werkzaamheden van het bureau, waaronder wordt verstaan:

a. het tot stand brengen en begeleiden van gastouderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving;

b. het doorgeleiden van de betalingen van ouders aan gastouders.

 

artikelen 1.49 lid 4 en 1.56 lid 1 Wko

GASTOUDEROPVANG

Houder biedt verantwoorde gastouderopvang aan waaronder wordt verstaan opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

 

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 Wko

 

Domein Pedagogisch Klimaat

Prioriteit

Boetebedrag

Last onder dwangsom

Pedagogisch beleidsplan

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Elke buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf beschikt over een pedagogisch beleidsplan. In dit voorschrift staan twee kwaliteitseisen: beschikken over een pedagogisch beleidsplan en in de praktijk ernaar handelen3.

 

bso en kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

 

 

 

 

Hoog

 

 

 

 

 

 

€ 8.000,-

 

 

 

 

 

 

€ 9.500,-

GASTOUDERBUREAU

Houder stelt een pedagogisch beleidsplan vast, waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.

 

artikelen 1.49 lid 4, en 1.56 lid 1 en 2 Wko;

artikel 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang;

artikel 12a lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang

Inhoud pedagogisch beleidsplan

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

 

bso en kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikelen 11 en 12 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikelen 2 en 3 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

 

 

 

Gemiddeld

 

 

 

 

 

€ 3.000,-

 

 

 

 

 

€ 4.500,-

Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de overige daaraan gestelde kwaliteitseisen.

 

bso en kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 12 lid 2, 3 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 3 lid 2, 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

GASTOUDERBUREAU

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen ten minste een beschrijving van: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen om en sociale competenties te ontwikkelen en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.

 

artikelen 1.49 lid 4, en 1.56 lid 1 en 2 Wko;

artikel 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang;

artikel 12a lid 1 onder a Regeling kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang

 

 

 

 

 

Gemiddeld

 

 

 

 

 

€ 3.000,-

 

 

 

 

 

€ 4.500,-

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het aantal kinderen dat door de gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen.

En het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de eisen die aan de voorzieningen voor gastouderopvang worden gesteld.

 

artikelen 1.49 lid 4, en 1.56 lid 1 en 2 Wko;

artikel 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang;

artikel 12a lid 1 onder b en c Regeling kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang

Pedagogische praktijk

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Houder draagt er zorg voor dat er conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

Gemiddeld

 

€ 3.000,-

 

€ 4.500,-

GASTOUDERBUREAU

Houder voert een zodanig beleid dat de gastouder de kwaliteitseisen kan naleven en stelt hiertoe het pedagogisch beleidsplan ter beschikking aan de gastouder.

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het pedagogisch beleid uitvoeren. Het pedagogisch beleid is door het gastouderbureau aan de gastouders verstrekt.

 

artikelen 1.49 lid 4 sub a en 1.56 lid 1, Wko;

artikel 11 en 16 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang

 

Gemiddeld

 

€ 3.000,-

 

€ 4.500,-

GASTOUDEROPVANG

De gastouder handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan dat door het gastouderbureau is opgesteld en ter beschikking is gesteld.

 

artikel 1.56b lid 1 en 2 Wko;

artikel 16 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang

 

 

Gemiddeld

 

 

€ 1.000,-

 

 

€ 2.500,-

Kinderdagverblijf / Voorschoolse educatie4

Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van ontwikkelingsdomeinen.

 

artikel 1.50b Wko;

artikelen 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

 

 

 

 

Hoog

 

 

 

 

€ 2.000,-

 

 

 

 

€ 3.500,-

Per acht feitelijk aanwezige kinderen in de groep is ten minste één beroepskracht aanwezig.

 

artikel 1.50b Wko;

artikel 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.

 

artikel 1.50b Wko;

artikel 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: een getuigschrift of een erkende beroepskwalificatie.

 

artikel 1.50b Wko;

artikel 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie;

artikel 10c Regeling Wet kinderopvang

 

Gemiddeld

 

€ 1.500,-

 

€ 3.000,-

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.

 

artikel 1.50b Wko;

artikel 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

 

Gemiddeld

€ 3.000,-

niet aanwezig

€ 1.000,-

niet actueel

€ 4.500,-

niet aanwezig

€ 2,500,-

niet actueel

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

artikel 1.50b Wko;

artikel 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

 

Gemiddeld

 

€ 1.000,-

 

€ 2.500,-

Inrichting administratie voorschoolse educatie

Een overzicht van alle bij het kinderdagverblijf werkzame beroepskrachten in relatie tot de behaalde diploma’s en getuigschriften.

 

artikel 1.53 Wko;

artikel 11, lid 2a Regeling Wet kinderopvang

 

Gemiddeld

 

€ 1.000,-

 

€ 2.500,-

 

Domein Personeel en Groepen

Prioriteit

Boetebedrag

Last onder dwangsom

Verklaring omtrent het gedrag / personenregister

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

1. Verklaring omtrent het gedrag en Personenregister

- De houder (of voorgenomen houder),personen die werkzaam zijn (of zullen zijn) op de kinderopvangvoorziening, personen die inzage hebben in de persoonlijke gegevens van kinderen, huisgenoten (18+), structureel aanwezigen en overige personen zoals benoemd in artikel 1.50 lid 3, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

- Voornoemde personen zijn gekoppeld aan de houder(s).

 

kdv en bso artikel 1.48d en 1.50 lid 3 tot en met 8 Wko;

gob artikel 1.48d en 1.56 lid 3 Wko;

gastouder artikel 1.48d en 1.56b lid 3 Wko

 

 

Hoog

 

€ 4.000,-

per ontbrekende inschrijving

 

€ 2.000,-

per ontbrekende koppeling

 

€ 5.500,-

per ontbrekende inschrijving

 

€ 3.500,-

per ontbrekende koppeling

2. Verklaring omtrent het gedrag en Personenregister

Werkzaamheden van personen worden pas aangevangen nadat de koppeling tussen de persoon en de houder tot stand is gebracht.

 

Kdv en bso artikel 1.50 lid 4 Wko;

Gob artikel 1.56 lid 3 Wko

   

Hoog

   

€ 4.000,-

   

€ 5.500,-

Passende beroepskwalificatie of deskundigheidseisen / Algemeen

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

1. Passende beroepskwalificatie voor beroepskrachten conform de meest recent aangevangen cao kinderopvang;

2. De inzet van beroepskrachten in opleiding gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang;

3. Gedurende de opvang is er tenminste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor eerste hulp aan kinderen.

 

bso, kdv artikelen 1.49, lid 1 en 2; 1.50, lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 13 lid 4, 15 lid 1 en 2 en 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 9a lid 1 en 2; artikel 9b en 9c Regeling Wet kinderopvang

kdv artikel 4 lid 5, 6 lid 1 en 2, 7 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 7 lid 1, artikel 8 en 9 Regeling Wet kinderopvang

 

Hoog

€ 4.000,-

geen (juiste) beroepskwalificatie of verkeerd ingezette beroepskracht in opleiding

 

€ 2.000,-

Geen (juiste) EHBO kwalificatie

€ 5.500,-

geen (juiste) beroepskwalificatie of verkeerd ingezette beroepskracht in opleiding

 

€ 3.500,-

Geen (juiste) EHBO kwalificatie

GASTOUDEROPVANG

1. Gastouder beschikt over een getuigschrift van een (beroeps)opleiding of erkenning van een beroepskwalificatie;

2. Gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.

 

artikel 1.56b 1 en 2 Wko;

artikel 13 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang;

artikelen 10, 10a, 10b en 10d Regeling Wet kinderopvang

 

Hoog

€ 3.000,-

Ad 1

 

€ 2.000,-

Ad 2

€ 4.500,-

Ad 1

 

€ 3.500,-

Ad 2

Passende beroepskwalificatie / Meertalige opvang

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor de werkzaamheden passende certificaat of diploma

 

art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;

artikel 15 Besluit kwaliteit kinderopvang

   

Hoog

€ 4.000,-

geen juiste kwalificatie

€ 5.500,-

geen juiste kwalificatie

Personeelsformatie per gastouder / door gastouderbureau

Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling.

 

artikel 1.56 lid 7 Wko;

artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

   

Gemiddeld

   

€ 2.000,-

   

€ 3.500,-

Beroepskracht-kindratio

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten is afgestemd op het aantal aanwezige kinderen in een

- stamgroep (dagopvang);

- in een basisgroep (buitenschoolse opvang);

- in een combinatiegroep (dagopvang en buitenschoolse opvang).

Daarbij is rekening gehouden met de leeftijd en het aantal aanwezige kinderen

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 16 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 7 lid 1, 2 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

     

Hoog

 

 

     

€ 5.000,-

 

 

     

€ 6.500,-

Indien kinderen bij een activiteit hun stamgroep (dagopvang) of hun basisgroep (buitenschoolse opvang) verlaten leidt dit niet tot een verlaging van de minimaal in te zetten beroepskrachten.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 16 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 7 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

    

Hoog

    

€ 2.500,-

    

€ 4.000,-

Minder beroepskrachten inzetten

- Op schooldagen kan de buitenschoolse opvang ten hoogste een half uur per dag en op vrije dagen van de basisschool en tijdens schoolvakanties ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten inzetten.

- Dagopvang kan ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten inzetten.

- Indien bij het afwijken van de beroepskracht-kindratio één beroepskracht aanwezig is, is ter ondersteuning van deze beroepskracht een andere volwassene aanwezig.

- Indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht aanwezig is wordt dan is een andere volwassene telefonisch bereikbaar en bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 13 lid 3f; 16 lid 4, 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 4 lid 3f; 7 lid 4, 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

          

Hoog

        

€ 2.500,-

Per minder ingezette beroepskracht of ontbreken achterwacht

        

€ 4.000,-

Per minder ingezette beroepskracht of ontbreken achterwacht

Opvang in groepen / Stabiliteitseisen

De opvang vindt plaats in stamgroepen (dagopvang) of basisgroepen (buitenschoolse opvang).

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel18 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

   

   

€ 4.000,-

   

€ 5.500,-

Eisen aan de maximale omvang van de stamgroep (dagopvang) of van de basisgroep (buitenschoolse opvang).

 

Eisen aan de maximale omvang van een gecombineerde groep, indien een stamgroep (dagopvang) en een basisgroep (buitenschoolse opvang) gecombineerd worden.5

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 18 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 2 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

Hoog

     

€ 2.000,-

per kind teveel

     

€ 3.500,-

per kind teveel

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders kan een kind gedurende een vooraf schriftelijk met de ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep (dagopvang) of basisgroep (buitenschoolse opvang).

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 18 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 9 Besluit kwaliteit kinderopvang

    

€ 2.000,-

per ontbrekende toestemming

    

€ 3.500,-

per ontbrekende toestemming

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen.

- de mentor is een beroepskracht van het kind;

- bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders (dagopvang);

- bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders (buitenschoolse opvang);

- de mentor is voor ouders het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en welbevinden van het kind (dagopvang);

- de mentor is voor ouders en kind het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en welbevinden van het kind (buitenschoolse opvang);

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

        

Gemiddeld

 

 

        

€ 1.500,-

 

 

        

€ 3.000,-

KINDERDAGVERBLIJF

Houder deelt ouders en kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke beroepskracht(en) op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn toegewezen

 

artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wko;

artikel 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

    

Hoog

   

€ 2.000,-

   

€ 3.500,-

- Ten hoogste twee vaste beroepskrachten bij kinderen tot één jaar.

- Ten hoogste drie vaste beroepskrachten bij kinderen van één jaar of ouder.

 

artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

artikel 9 lid 4 en 5 Besluit kwaliteit kinderopvang

   

€ 1.500,-

   

€ 3.000,-

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes

 

artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

artikel 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang

  

€ 1.500,-

  

€ 3.000,-

GASTOUDEROPVANG

De maximale groepsgrootte per gastouder wordt afgestemd op de leeftijd van de op te vangen kinderen (0 tot 13 jaar).

De eigen kinderen in de leeftijd tot 10 jaar worden meegerekend.

 

artikel 1.49 lid 3, 1.56 b lid 1 en 2 Wko;

artikel 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang;

artikel 13 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

 

    

Hoog

 

    

€ 2.000,-

 

    

€ 3.500,-

Gebruik voorgeschreven voertaal

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De Nederlandse voertaal wordt gebruikt of er wordt meertalige buitenschoolse opvang verzorgd. Waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of spreektaal in levend gebruik is mag ook die taal als voertaal worden gebruikt

OF

Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode

 

Kdv, bso en go artikel 1.55 Wko

 

      

Gemiddeld

 

      

€ 3.000,-

 

      

€ 4.500,-

 

Domein Veiligheid en gezondheid

Prioriteit

Boetebedrag

Last onder dwangsom

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

- De houder heeft voor elke kdv en bso een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.

- De houder draagt er zorg voor dat er conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

 

 

 

 

Hoog

€ 8.000,-

ontbreken

beleid

 

€ 4.000,-

niet ernaar handelen

€ 9.500,-

ontbreken

beleid

 

€ 5.500,-

niet ernaar handelen

- De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum.

- Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

 

€ 4.500,-

 

 

 

 

€ 5.500,-

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat in ieder geval de volgende elementen:

1. Wijze waarop er continu proces is van vormen, implementeren, evalueren en actualiseren van het beleid;

2. Voornaamste risico’s en het risico van grensoverschrijdend gedrag, waaronder het vierogenprincipe bij de dagopvang

3. Plan van aanpak voornaamste risico’s en grensoverschrijdend gedrag

4. Omgaan met risico’s,

5. Inzichtelijk voor medewerkers en ouders

6. Achterwacht

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 13 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 4 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

 

 

 

€ 2.000,-

 

 

 

 

 

€ 3.500,-

De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

 

Kdv artikel 1.49 lid 1 en 2; 1.50 lid 1 en 2 Wko, artikel 4 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

Hoog

 

 

€ 4.000,-

 

 

5.500,-

Gedurende de opvang is er tenminste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor eerste hulp aan kinderen.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 9b Regeling Wet kinderopvang;

kdv artikel 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 8 Regeling Wet kinderopvang

 

Hoog

 

€ 2.000,-

 

€ 3.500,-

Inventarisatie veiligheids- en gezondheidsrisico’s

GASTOUDERBUREAU

- De houder van het GOB voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de door de gastouder op te vangen kinderen op het opvangadres gewaarborgd is.

- De houder van het GOB inventariseert jaarlijks samen met de gastouder de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van alle voor kinderen toegankelijke ruimten in elke woning waar gastouderopvang plaats vindt.

- De houder van het GOB stelt samen met de gastouder een plan van aanpak op.

- De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid bevat in ieder geval een beschrijving van de benoemde thema’s.

 

artikel 1.49 lid 4 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wko;

artikel 7 lid 1, 2, 3 en 5 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang;

artikel 11 lid 3 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

 

 

 

 

 

Hoog

 

€ 8.000,-

geen inventarisatie

 

€ 4.000,-

>1 jaar,

niet actueel

 

€ 2.000,-

per niet beschreven thema

 

€ 9.500,-

geen inventarisatie

 

€ 5.500,-

>1 jaar,

niet actueel

 

€ 3.500,-

per niet beschreven thema

GASTOUDEROPVANG

- De gastouder houdt bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening met de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

- De gastouder draagt er zorg voor dat de maatregelen uit het plan van aanpak binnen de gestelde termijn worden genomen.

- De gastouder draagt zorg voor een actuele lijst van ongevallen

- Op ieder adres waar opvang plaatsvindt, is een op dat adres toegespitste inventarisatie aanwezig.

 

artikel 1.49 lid 3; 1.56b lid 1 en 2 Wko;

artikel 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang;

artikel 11 lid 1, 2 en 4 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

 

 

 

Hoog

 

 

 

€ 2.000,-

 

 

 

€ 3.500,-

Bereikbaarheid en achterwacht

Een gastouder is goed telefonisch bereikbaar

- Zorgt voor een adequate vervanging bij calamiteiten bij opvang van meer dan drie aanwezige kinderen.

1. Achterwachtregeling

2. Achterwacht is bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig

3. Achterwacht is gedurende de opvanguren altijd telefonisch bereikbaar

 

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wko;

artikel 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang;

artikel 12 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

 

 

 

 

Hoog

 

 

 

 

1.000,-

 

 

 

 

2.500,-

Meldcode kindermishandeling

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende elementen bevat: stappenplan; toebedeling van verantwoordelijkheden; aandacht voor bijzondere vormen van geweld; omgaan met vertrouwelijke gegevens.

 

kdv artikel 1.49 lid 1 en 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wko; artikel 5 besluit kwaliteit kinderopvang;

bso 1.49 lid 1 en 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wko; artikel 14 Besluit kwaliteit kinderopvang;

gob artikel 1.49 lid 4a; 1.51a lid 1,2,3 en 5 Wko; artikel 8 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

 

 

 

 

 

Hoog

 

 

 

€ 8.000,-

 

 

 

€ 9.500,-

- De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij personeel of bij gastouders

- De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht (gewelds- of zedendelict) en bevordert de kennis en het gebruik ervan.

 

bso, kdv artikelen1.49 lid 1; 1.51a lid 4, 1.51b en 1.51c Wko;

gob artikelen 14.49 lid 4a; 1.51a lid 4, 1.51b en 1.51c Wko

 

 

 

€ 2.000,-

 

 

 

€ 3.500,-

 

Domein Accommodatie en inrichting

Prioriteit

Boetebedrag

Last onder dwangsom

Binnen- en buitenruimte

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn

- veilig,

- toegankelijk en

- passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

 

Gemiddeld

 

 

 

€ 2.000,-

 

 

 

3.500,-

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Per aanwezig kind is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar.

 

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

artikel 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld

 

€ 2.000,-

3-3.5m²

 

€ 3.000,-

< 3m²

€ 3.500,-

3-3.5m²

 

€ 4.500,-

< 3m²

- Per aanwezig kind is ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte beschikbaar.

- De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum.

- Niet aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid en voor kinderen veilig en toegankelijk

 

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

artikel 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 1.000,-

2-2.5m²

en overige eisen

 

€ 2.000,-

< 2m²

€ 2.500,-

2-2.5m²

en overige eisen

 

€ 3.500,-

< 2m²

KINDERDAGVERBLIJF

- Per aanwezig kind is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar.

- Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.

 

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

artikel 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

 

 

 

Gemiddeld

 

€ 2.000,-

3-3.5 m²

 

€ 3.000,-

< 3 m²

 

€ 2.000,-

per ontbrekende ruimte;

€ 3.500,-

3-3.5 m²

 

€ 4.500,-

< 3 m²

 

€ 3.500,-

per ontbrekende ruimte;

Voor aanwezige kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar is in ieder geval een afzonderlijke slaapruimte aanwezig.

 

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

artikel 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 2.500,-

€ 4.000,-

-Per aanwezig kind is ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte beschikbaar.

-De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kinderdagcentrum.

-Voor kinderen vanaf twee jaar is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kinderdagcentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw.

 

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

artikel 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

Gemiddeld

€ 1.000,-

2-2.5m²

en overige eisen

 

€ 2.000,-

< 2m²

€ 2.500,-

2-2.5m²

en overige eisen

 

€ 3.500,-

< 2m²

Woning

GASTOUDEROPVANG

- De woning waar gastouderopvang plaatsvindt beschikt over voldoende speelruimteruimte;

- De slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar is afzonderlijk en op het aantal kinderen afgestemd

- De binnen- en buitenruimten waar de kinderen verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

 

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wko;

artikel 15 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang;

artikel 14 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

 

 

Gemiddeld

 

 

€ 1.000,-

 

 

€ 2.500,-

De woning waar gastouderopvang plaatsvindt is te allen tijde rookvrij.

De woning waar gastouderopvang plaats vindt is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders

 

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wko;

artikel 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang;

artikel 14 lid 1 onder c en d Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

 

 

Hoog

 

 

€ 1.500,-

 

 

€ 3.000,-

 

Domein Ouderrecht

Prioriteit

Boetebedrag

Last onder dwangsom

Informatie

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden dat er minder beroepskrachten ingezet worden dan vereist.

 

bso artikel 1.50 lid 1 en 2 Wko; artikel 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang;

Kdv artikel 1.50 lid 1 en 2 Wko; artikel 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.500,-

 

 

De houder informeert (vraag)ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.

 

bso, kdv artikel 1.54 lid 1 Wko;

gob artikel 1.54a Wko

- De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen.

- Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

 

bso, kdv artikel 1.54 lid 2 en 3 Wko;

gob artikel 1.54a lid 2, 3 Wko

GASTOUDERBUREAU

- De houder informeert de vraagouder over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan.

- De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid inzichtelijk is voor de vraagouders.

- In de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder is duidelijk te zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat en welk deel naar de gastouder.

 

artikelen, 1.49 lid 4 sub a, 1.56 lid 1, 2, 4 en 6 en 1.56b lid 1 en 2 Wko;

artikel 7 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang;

artikel 12a lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang;

artikel 11b Regeling Wet kinderopvang

 

 

Gemiddeld

 

 

€ 1.000,-

 

 

€ 2.500,-

Oudercommissie

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

1. Houder heeft een oudercommissie ingesteld

2. De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. Geldt enkel wanneer er maximaal 50 kinderen worden opgevangen/50 gastouders aangesloten zijn.

3. Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: - de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; en de aspecten waarop adviesrecht bestaat

 

bso, gob, kdv artikel 1.58 lid 1 en 2 Wko

 

 

 

Gemiddeld

 

 

 

€ 2.500,-

 

 

 

€ 4.000,-

Binnen 6 maanden na de registratie in het LRK heeft de houder het reglement oudercommissie vastgesteld, tenzij er op grond van artikel 1.58 lid 2 geen oudercommissie is ingesteld.

 

bso, gob, kdv artikelen 1.58 lid 3 en 1.59 lid 1 Wko

Samenstelling oudercommissie

 

bso, gob, kdv artikel 1.58 lid 4, 5 en 6 Wko

 

 

Laag

 

 

€ 500,-

 

 

€ 2.000,-

Inhoud van reglement oudercommissie

 

bso, gob, kdv artikel 1.59 Wko

Klachten en geschillen

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

- Aansluiting bij Geschillencommissie

- De mogelijkheid om geschillen aan de commissie voor te leggen wordt op passende wijze aan ouders kenbaar gemaakt.

 

bso, kdv, gob artikel 1.57c lid 1 en 2 Wko;

artikel 5 Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang

 

 

 

 

 

Laag

 

€ 1.500,-

 

€ 3.000,-

Schriftelijk vastgelegde klachtenregeling ouders voldoet aan de gestelde eisen.

 

bso, kdv, gob artikel 1.57b lid 1 en 2 Wko

€ 1.500,-

geen informatie

 

€ 1.000,-

informatie niet volledig

€ 3.000,-

geen informatie

 

€ 2.500,-

informatie niet volledig

Openbaar Jaarverslag klachten

 

bso, kdv, gob artikel 1.57b lid 4, 5, 6, 7, 8 en 9 Wko;

artikel 11h Regeling Wet kinderopvang

€ 1.500,-

geen jaarverslag

of te laat

€ 3.000,-

geen jaarverslag

of te laat

Houder handelt overeenkomstig de klachtenregeling.

De klachtenregeling wordt op passende wijze onder de aandacht van ouders gebracht

 

bso, kdv, gob artikel 1.57b lid 3 Wko

Laag

€ 500,-

€ 2.000,-

 

Domein Kwaliteit gastouderbureau

Prioriteit

Boetebedrag

Last onder dwangsom

Kwaliteit gastouderbureau

De houder draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang beoordeeld wordt hoeveel kinderen en van welke leeftijd opgevangen kunnen worden.

 

artikelen 1.49 lid 4aen 1.56 lid 1 en 2 Wko;

artikel 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang;

artikel 11b lid 1 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

 

 

Hoog

 

€ 2.000,-

per niet beoordeelde voorziening

 

€ 3.500,-

per niet beoordeelde voorziening

Overige kwaliteitscriteria gastouderbureau, de houder draagt er zorg voor:

- dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders tijdens de opvang de voorgeschreven voertaal gebruiken

- een intakegesprek met de gastouder en met de vraagouder.

- een koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en gastouder

- dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze bezoeken.

- jaarlijks mondelinge evaluatie van de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast.

 

artikelen 1.49 lid 4a, 1.55, en 1.56 lid 1 en 2 Wko;

artikel 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang;

artikel 11a Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

 

 

 

Gemiddeld

 

 

 

€ 1.250,-

per voorschrift

 

 

 

€ 2.750,-

per voorschrift

Zorgplicht gastouderbureau

Gastouderbureau is goed bereikbaar voor vraagouder en gastouder.

 

artikelen 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wko;

artikel 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang;

artikel 11b lid 3 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

 

Hoog

 

€ 1.250,-

 

€ 2.750,-

Overige voorschriften welke niet nageleefd worden

Schenden medewerkingsplicht

 

artikel 5:20 Awb; artikel 1.72 Wko

 

 

 

 

 

 

Hoog

 

 

 

€ 4.100,-

(boete tweede categorie)

€ 5.600,-

(boete tweede categorie)

Niet opvolgen aanwijzing / bevel

 

artikel 1.72 lid 1 Wko

 

€ 4.000,-

 

€ 5.500,-

Niet opvolgen exploitatieverbod / exploiteren zonder toestemming (art. 1.45 lid 3 Wko)

 

artikel 1.72 lid 1 Wko

€ 20.500,-

(boete vierde categorie)

€ 22.000,-

(boete vierde categorie)

Niet nakomen afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op primair onderwijs

 

artikel 1.72 lid 1 Wko

 

€ 4.000,-

 

€ 5.500,-

Onderbouwing bedragen last onder dwangsom

Bij de vaststelling van de hoogte van de last onder dwangsom is aansluiting gezocht bij de boetebedragen. De boetebedragen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijn waarbij gekeken is naar de ernst van het feit en dat kun je gelijkstellen aan het geschonden belang dat als maatstaf bij de dwangsom geldt.

 

Voor het bepalen van de hoogte van de last onder dwangsom, is het boetebedrag verhoogd met een bedrag van € 1.500,-6). Deze € 1.500,- dient als prikkelende factor om het herstel van de geconstateerde overtreding te bevorderen.

 

Echter, hoe kleiner de organisatie, hoe ingrijpender het opleggen van een last onder dwangsom zou zijn wanneer de bedragen voor alle organisaties gelijk zouden zijn. Om deze reden wordt er een onderscheid gemaakt tussen grote, middelgrote, kleine en micro organisaties (hierbij aansluitend bij de definities in het economisch verkeer). Hierbij wordt gelet op de grootte van de gehele onderneming, de grootte van de locatie speelt hier geen rol in. De wijze waarop dit onderscheid is gemaakt, is in onderstaande tabel weergegeven:

 

Categorie onderneming

Aantal werknemers

Vermenigvuldigingsfactor

Groot

> 250

1

Middelgroot

> 50 < 250

1/2

Klein

> 10 < 50

1/3

Micro

< 10

1/4

 

Leeswijzer:

 • Hersteltermijn en prioritering staan los van elkaar, met andere woorden: prioritering is niet afgeleid van de hersteltermijn. De prioritering is gebaseerd op de impact van het niet voldoen aan de eisen gesteld in het domein.

 • In de tabel zijn in de kolom “last onder dwangsom” alleen de bedragen opgenomen voor een grote organisatie. Voor een andere categorie geldt bovenstaande berekening.


1

Zie bijlage ‘onderbouwing last onder dwangsom’ voor toelichting hoogte

2

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-zijn-de-boetes-in-nederland; wetboek van strafrecht eerste boek artikel 23.

3

In dit voorschrift staan twee kwaliteitseisen: beschikken over een pedagogisch beleidsplan en in de praktijk ernaar handelen.

4

De beoordeling door de GGD van voorschoolse educatie vindt plaats indien deze door de gemeente wordt gesubsidieerd.

Het is niet gebruikelijk dat bij toekenning subsidie een bestraffende sanctie in de vorm van een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

5

Voorschrift met verwijzing naar bijlage 1 is zowel van toepassing voor een bso als voor een kdv.

6

Dit bedrag is gebaseerd op “Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen” VNG – augustus 2012