Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening op de werkgeverscommissie gemeenteraad 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de werkgeverscommissie gemeenteraad 2018
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie gemeenteraad 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening Werkgeverscommissie 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. artikel 156 van de Gemeentewet
 8. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2018Nieuwe regeling

08-11-2018

gmb-2018-254393

E-suitenr. 23503-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de werkgeverscommissie gemeenteraad 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening op de werkgeverscommissie gemeenteraad 2018

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap en de werkgeverstaken uit ten aanzien van de griffier, zoals door de raad aan haar gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan indien aan haar bevoegdheden ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren zijn overgedragen deze mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit ten minste drie leden: een voorzitter, en ten minste twee andere leden uit de raad, bij voorkeur zodanig dat coalitie en oppositie zijn vertegenwoordigd;

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling gaan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan op uitnodiging van de commissie in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig zijn en optreden als informant of adviseur van de commissie.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie namens de raad enerzijds en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie anderzijds.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door de griffier aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het commissiesecretariaat en maakt met het college of de gemeentesecretaris afspraken indien de commissie nog aanvullend ondersteuning behoeft.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering ten minste twee zitting hebbende leden aanwezig zijn;

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter van de commissie een beslissende stem.

Artikel 6 Verslaglegging

De functionaris bedoeld in artikel 4 draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste vier maal per jaar met de griffier plus de op de griffie werkzame ambtenaren. Met de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren individueel vergadert de werkgeverscommissie ten minste tweemaal per jaar. Met ambtenaren uit de organisatie van het college, die door de raad als raadscommissiegriffier zijn benoemd, overlegt de griffier ten minste tweemaal per jaar.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding en intrekken verordening 2011

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking. De Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad 2011.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad 2018’.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van Gemert-Bakel in zijn openbare vergadering op 8 november 2018.

de raad voornoemd,

griffier

P.G.J.M. vanBoxtel

voorzitter

Ing. M.S. vanVeen

Toelichting verordening werkgeverscommissie gemeenteraad 2018

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn ambtelijke organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening. De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten.

Het vaststellen van rechtspositieregelingen leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en is derhalve wettelijk niet toegestaan. Benoemen, schorsen of ontslaan wordt door de raad niet aan de werkgeverscommissie gedelegeerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffier.

Ook wanneer landelijk door LOGA (landelijk overleg gemeentelijke arbeidsvoorwaarden) of CAR / UWO (collectieve arbeidsvoorwaarden / uitwerkingsovereenkomst) ingezette aanpassingen van de ambtelijke rechtspositie lokaal vastgesteld moet worden, dient de werkgeverscommissie dit te doen m.b.t. de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is van de raad evenmin lid. Overigens is de burgemeester wel lid van het college en stuurt hij dus rechtstreeks de secretaris aan, maar dus niet de griffier. Dwz de griffier is niet aan de burgemeester maar aan de raad ondergeschikt.

 

De burgemeester is echter wel technisch voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheid vaak een beroep doen op de griffier. Vanwege de samenwerking van griffier en raadsvoorzitter heeft de burgemeester inzicht in het dagelijks functioneren van de griffier en de griffie. In dat kader kan het zinvol zijn om de burgemeester (per definitie) uit te nodigen in de vergaderingen van de werkgeverscommissie als informant en adviseur, of de burgemeester buiten de vergaderingen om als zodanig te betrekken.

 

De ten minste 3 raadsleden die de werkgeverscommissie vormen vertegenwoordigen ieder de gehele raad. Zij zullen dus periodiek de raad consulteren en aan de raad verantwoording afleggen. De leden vertegenwoordigen dus niet een bepaalde raadsfractie. Het heeft in verband hiermee de voorkeur om de werkgeverscommissie te bemensen met leden uit even zoveel verschillende fracties.

Artikel 3 Taken voorzitter

Gelet op de taken van de voorzitter van de werkgeverscommissie is het goed om voor de invulling van dit voorzitterschap een voorzittersprofiel op te stellen, waardoor de raad kan oordelen of de beoogde voorzitter aan dit profiel voldoet. Ook is het wellicht van belang om als raad aan de voorzitter (en de leden) van de werkgeverscommissie scholing aan te bieden op het specifieke terrein waarop deze commissie zich begeeft.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier zelf of een door de griffier aangewezen ambtenaar treedt op als secretaris en notulist van de werkgeverscommissie.

 

De ondersteuning waarover in dit artikel voorts wordt gesproken kan worden geregeld door middel van het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten van de griffier met het college, de secretaris of een afdelingshoofd. Voor het kunnen aangaan van deze overeenkomsten is het wel noodzakelijk dat het college zijn bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen aan de griffier mandateert. Mandaat aan een niet ondergeschikte is door de wetgever mogelijk gemaakt in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast moet de burgemeester aan de griffier de volmacht geven om overeenkomsten te kunnen ondertekenen.

 

Bedoeld mandaat wordt in de praktijk tot op heden niet ingezet. Ten behoeve van de werkgeverscommissie, maar ook ten behoeve van de raadscommissies of de agendacommissie, faciliteert doorgaans de ambtelijke organisatie van het college op het verzoek van de griffier. Een voorbeeld hiervan is de inzet van een personeelsconsulent bij een wervingsprocedure.

Artikelen 5 en 6 Besluitvorming en Verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd. De werkgeverscommissie is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. Vanzelfsprekend kunnen wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9 Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt op wat hieronder moet worden verstaan. De periodieke verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen aan de raad als zodanig kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dat het de raad is die over benoeming, schorsing en ontslag besluit, is een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

Artikelen 10, 11 en 12 Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en Citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.