Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening tot het wijzigen van het drempelbedrag voor het indienen van planschadeclaims zoals opgenomen in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot het wijzigen van het drempelbedrag voor het indienen van planschadeclaims zoals opgenomen in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
CiteertitelVerordening tot het wijzigen van het drempelbedrag voor het indienen van planschadeclaims zoals opgenomen in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 217
  2. Wet op de ruimtelijke ordening, art. 49

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-200501-10-200501-09-2010nieuwe regeling

15-09-2005

Gemerts-Nieuwsblad, 30 september 2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot het wijzigen van het drempelbedrag voor het indienen van planschadeclaims zoals opgenomen in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

 

DE RAAD DER GEMEENTE GEMERT-BAKEL,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 augustus 2005;

 

gelet op de gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening tot het wijzigen van het drempelbedrag voor het indienen van planschadeclaims zoals opgenomen in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

 

Artikel 1 Wijziging

Het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt:

  • verhoogd met € 200,-- en wordt vastgesteld op € 500,--

  • verlaagd met € 200,-- uitsluitend ten behoeve van een aanvrager die blijkens de aangifte inkomstenbelasting of andere bescheiden in de twaalf maanden voorafgaande aan het indienen van de aanvraag een inkomen heeft genoten ten bedrage van ten hoogste 110 % van het wettelijk minimumloon, en wordt ten behoeve van hen gesteld op € 100,--

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2005.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel van 15 september 2005.