Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt 'Aanwijzingsbesluit voor verzending en uitreiking aanslagbiljetten', vastgesteld d.d. 21-12-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 232

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201215-12-2012nieuwe regeling

06-12-2011

Gemeenteblad, nr. 2011-16

2011/4681

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

gelet op artikel 232, eerste lid, van de Gemeentewet,

 

Besluit:

 

vast te stellen het volgende besluit:

 

Aanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten

 

 • 1.

  De volgende gemeenteambtenaren treden voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 in de plaats van de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet:

  • a.

   voor de leges bedoeld in titel 1, hoofdstuk 7, voor wat betreft de onderdelen 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 en 1.7.5 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening: - de medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering;

  • b.

   voor de leges bedoeld in

   • -

    titel 1, hoofdstuk 1 (Burgerlijke stand);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 2 (Reisdocumenten);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 3 (Rijbewijzen)

   • -

    titel 1 hoofdstuk 4 (Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 6 (Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 9 (Overige publiekszaken);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 14 (Verkeer en Vervoer), met uitzondering van de onderdelen 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.14.5 en 1.14.6 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening:

   • -

    de medewerkers van de afdeling Publiekszaken;

  • c.

   voor de afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel behorende bij de verordening reinigingsheffingen:

   • -

    het hoofd van de afdeling Leefomgeving en diens plaatsvervanger, alsmede de medewerkers werkzaam op het milieustation van de gemeente Gennep.

     

 • 2.

  Voor de toepassing van dit besluit wordt onder aanslagbiljet tevens verstaan de kennisgeving van het gevorderde bedrag.

   

 • 3.

  Het “Aanwijzingsbesluit voor verzending en uitreiking aanslagbiljetten” van 21 december 2010 (2010/5175) wordt ingetrokken.

   

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

   

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten”.

Aldus vastgesteld op 6 december 2011,

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

de secretaris, de burgemeester,