Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels zondagavondwinkel gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels zondagavondwinkel gemeente Gennep
CiteertitelBeleidsregels zondagavondwinkel gemeente Gennep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwinkels
Externe bijlagenToelichting beleidsregels zondagavondwinkel gemeente Gennep Bijlage beleidsregels zondagavondwinkel kaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Art. 9 bevat een overgangsbepaling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 4
 3. Verordening winkeltijden gemeente Gennep, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201116-01-2014nieuwe regeling

13-12-2011

Gemeenteblad, nr. 2011-37

2011-5768

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels zondagavondwinkel gemeente Gennep

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep:

gelet op:

de Algemene wet bestuursrecht, de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden gemeente Gennep;

overwegende dat:

op grond van artikel 3, lid 4 van de Winkeltijdenwet en artikel 5 van de Verordening winkeltijden gemeente Gennep er slechts één ontheffing aan één zondagavondwinkel kan worden verleend;

er meer zondagavondwinkels dan te vergeven ontheffingen zijn, wat het vaststellen van nadere regels en voorwaarden wenselijk maakt;

om de schaarse ontheffing op een doelmatige en rechtmatige wijze tussen de zondagavondwinkels te laten rouleren, het wenselijk is dit in beleidsregels vast te stellen;

Besluit:

vast te stellen de volgende “Beleidsregels zondagavondwinkel gemeente Gennep”.

Artikel 1 Juridische begripsinkadering

In dit beleid wordt verstaan onder:

 • 1.

  De wet: Winkeltijdenwet.

 • 2.

  De verordening: Verordening winkeltijden gemeente Gennep.

Artikel 2 Geografische ligging

Een zondagavondwinkel dient in het centrumgebied van de kern Gennep te zijn gevestigd, zoals op de bijgevoegde kaart “Centrum gebied Gennep” is aangegeven.

Artikel 3 Voorzieningenniveau

Een zondagavondwinkel dient in hoge mate aan het voorzieningenniveau bij te dragen door:

 • 1.

  Een veelzijdig assortiment van redelijke en representatieve omvang in levensmiddelen te hebben, dat ten minste uit tien typen levensmiddelen uit de volgende vastgestelde 16 branches bestaat: diepvriesartikelen, groente/fruit, bakker, vlaaien, chocolade, koffie/thee, delicatessen, kaas, noten, poelier, reform, slagerij, slijter (uitgezonderd sterke drank), tabak/lectuur, vis, zoetwaren.

 • 2.

  Een minimale omvang van 400 m2 winkelvloeroppervlak te hebben.

Artikel 4 Openingstijden

Een zondagavondwinkel dient tussen 20:00-00:00 uur te zijn gesloten.

Artikel 5 Roulatiesysteem: tranches

 • 1.

  Een ontheffing wordt door middel van een roulatiesysteem met tranches verleend.

 • 2.

  Er wordt slechts één ontheffing per tranche aan een zondagavondwinkel voor de duur van één jaar verleend.

 • 3.

  Een ontheffing wordt voor de periode van 1 mei tot en met 30 april verleend.

 • 4.

  Een zondagavondwinkel kan voor 1 november voorafgaande aan het begin van een nieuwe tranche, een schriftelijke aanvraag tot ontheffing indienen.

 • 5.

  Uiterlijk voor 1 september voorafgaande een nieuwe tranche zal door middel van een publicatie in de gemeenterubriek de mogelijkheid tot inschrijving kenbaar worden gemaakt.

 • 6.

  Van de in dit artikel genoemde data kan door het college van burgemeester en wethouders worden afgeweken.

Artikel 6 Roulatiesysteem: roulatielijst

 • 1.

  Zondagavondwinkels waaraan reeds ontheffing is verleend en die een aanvraag tot ontheffing hebben ingediend, worden aan de hand van de historische volgorde van toekenning van de ontheffing in een roulatielijst opgenomen.

 • 2.

  Zondagavondwinkels waaraan nog niet eerder ontheffing is verleend en die een aanvraag tot ontheffing hebben ingediend, worden onderaan de roulatielijst opgenomen, op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  In afwijking van artikel 5, lid 4 van dit beleid kunnen zondagavondwinkels waaraan nog niet eerder ontheffing is verleend een aanvraag tot ontheffing na de gestelde termijn indienen, doch voor de in artikel 5, lid 5 van dit beleid genoemde publicatie waarin een volgende nieuwe tranche wordt aangekondigd, deze worden onderaan de roulatielijst opgenomen, op volgorde van binnenkomt.

 • 4.

  Bij iedere tranche worden de ingekomen aanvragen tot ontheffing die voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden in de wet, de verordening en dit beleid in behandeling genomen, waarbij iedere zondagavondwinkel één ontheffing wordt verleend, voor deze zondagavondwinkel beschikbare periode op volgorde van de roulatielijst.

 • 5.

  Nadat de roulatielijst éénmaal is afgewerkt wordt er met een nieuwe tranche begonnen.

 • 6.

  Indien een zondagavondwinkel waaraan reeds ontheffing is verleend, zich binnen het centrumgebied verplaatst, wordt dit niet gezien als een zondagavondwinkel waaraan nog niet eerder ontheffing is verleend.

 • 7.

  Indien er bij een zondagavondwinkel waaraan reeds ontheffing is verleend, in bedrijfseconomisch en/of administratief opzicht wijzigingen voordoen, wordt dit niet gezien als een zondagavondwinkel waaraan nog niet eerder ontheffing is verleend.

Artikel 7 Weigerings- of beperkingsgronden

Een aanvraag om ontheffing kan worden geweigerd of beperkt, indien:

 • 1.

  De nabije omgeving van de zondagavondwinkel in ernstige mate als een probleemlocatie door drugsgebruik, drugshandel, ordeverstoring of criminaliteit kan worden getypeerd.

 • 2.

  De zondagavondwinkel in een gebied ligt waar in de directe omgeving in hoge mate sprake van een woonfunctie is.

 • 3.

  De verkeersaantrekkende werking van de zondagavondwinkel naar verwachting de veiligheid op de weg in ernstige mate gevaar zal brengen en/of in ernstige mate overlast voor de naburige panden zal veroorzaken.

 • 4.

  Het gebruik van parkeerplaatsen bij winkelbezoek naar verwachting in ernstige mate overlast of in ernstige mate parkeerproblematiek voor de reguliere gebruikers/bewoners in de nabije omgeving zal veroorzaken.

 • 5.

  De mogelijkheid van hinder door overlast veroorzakende groepen, zoals jongeren, in de directe omgeving van de winkel kan ontstaan en dit in hoge mate als een reëel risico wordt beoordeeld.

 • 6.

  Er sprake van een ernstige strijdigheid met het bestemmingsplan, ontwerp-bestemmingsplan, beheersverordening en/of projectbesluit is.

Artikel 8 Intrekkings- of wijzigingsgronden

Een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd, indien:

 • 1.

  Op drie achter opeen volgende weken geen gebruik van de ontheffing wordt gemaakt.

 • 2.

  Er op de tijden waarop de ontheffing van toepassing is wordt geladen en gelost.

 • 3.

  De ontheffing niet te allen tijde op een daartoe strekkend verzoek kan worden getoond.

 • 4.

  Er niet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen worden getroffen ter voorkoming dat de gemeente danwel derden tengevolge van het gebruik van de ontheffing hinder ondervinden of schade lijden.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Een reeds verleende ontheffing, die mogelijk (deels) met dit beleid in strijd is, valt onder het overgangsrecht en blijft onverkort van kracht.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit beleid treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Citeertitel

Dit beleid kan als “Beleidsregels zondagavondwinkel gemeente Gennep” worden aangehaald.

Artikel 12 Vervanging bestaand beleid

Met het inwerkingtreden van dit beleid, worden thans geldende beleidsregelingen ter zake ingetrokken.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep van 13 december 2011.

Burgemeester en Wethouders van Gennep

De secretaris, De burgemeester,