Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 2015
CiteertitelAanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 231, lid 2
 3. Rechtspositieregeling gemeente Gennep, art. 1:2
 4. Rechtspositieregeling gemeente Gennep, art. 2:1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201525-07-2019nieuwe regeling

27-01-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 9847

166370

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 2015

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 2015

 

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep;

 

gelet op:

 • -

  artikel 160, lid 1, onder d, 231, lid 2, onderdeel e, van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 1:2, onder 4 en 2:1 van de Rechtspositieregeling gemeente Gennep;

 

BESLUIT:

 • 1.

  De personen genoemd in de bijlagen 1 en 2 behorende bij dit besluit worden aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar in de functie van belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet.

   

 • 2.

  De plaats waar het werk wordt verricht is niet plaatsgebonden.

   

 • 3.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1. bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) belast zijn met de dwanginvordering van gemeentelijke belastingen met uitzondering van de gemeentelijke rechten, bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet, in de gemeente Gennep.

   

 • 4.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1. bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van MANDAAT B.V (handelend onder de naam Cannock Chase Public) belast zijn met de dwanginvordering van gemeentelijke rechten, bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet, in de gemeente Gennep.

   

 • 5.

  De in de gemeente geldende rechtspositieregeling is op betrokkenen niet van toepassing.

   

 • 6.

  Het Aanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders 2013 van 11 december 2012 (2012/4628), laatst gewijzigd bij besluit van 17 december 2013 (2013/7462) wordt ingetrokken.

   

 • 7.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

   

 • 8.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 2015”.

Aldus vastgesteld op 27 januari 2015.

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

de secretaris,

de burgemeester,

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9003, 6590 HD Gennep.

De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

de naam en het adres van de belanghebbende;de dagtekening;een kopie van het besluit;de gronden van het bezwaar; de handtekening van de belanghebbende of de handtekening van de gemachtigde.