Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Gennep
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Gennep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar 2015 d.d. 3 februari 2015 (167156).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente, art. 2:1
 2. Gemeentewet, art. 231

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2016nieuwe regeling

23-02-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 23956

200301

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Gennep

Het college van Burgemeester en Wethouders  van de gemeente Gennep:

 

gelet op:

- artikel 2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

- artikel 231, tweede lid, onderdeel b en 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet;

- uitvoeringsovereenkomst en specifieke voorwaarden gemeente Gennep en BsGW behorend bij de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeente en Waterschappen;

 

Besluit:

 

vast te stellen het volgende besluit:

 

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Gennep

 

 • 1.

  De volgende ambtenaren worden voor de daarbij genoemde gemeentelijke belastingen aangewezen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet:

  • a.

   het hoofd van de afdeling Publiekszaken of, bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger, voor de heffing van alle gemeentelijke belastingen en rechten, voor zover deze bevoegdheid niet aan een ander is toegewezen of overgedragen.

  • b.

   het hoofd van de afdeling Leefomgeving of, bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger, voor de heffing van:

   • -

    leges als bedoeld in de navolgende hoofdstukken van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Gennep:

   • -

    titel 1, hoofdstuk 13 (Telecommunicatie);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 14 (Verkeer en Vervoer), voor wat betreft de onderdelen 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.14.5 en 1.14.6 (ontheffingen RVV 1990 en Regeling voertuigen);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 16, voor wat betreft de onderdelen 1.16.2.3 (kaarten, tekeningen, lichtdrukken, scans), 1.16.2.4 (digitaal kaartmateriaal) en 1.16.2.5 (luchtfoto);

   • -

    het eenmalig rioolaansluitrecht.

     

 • 2.

  De volgende ambtenaren worden aangewezen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet:

  • a.

   het hoofd van de afdeling Publiekszaken of, bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger, voor de invordering van alle gemeentelijke belastingen en rechten, voor zover deze bevoegdheid niet aan een ander is toegewezen of overgedragen.

  • b.

   het hoofd van de afdeling Leefomgeving of, bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger, voor de invordering in eerste aanleg van:

   • -

    leges als bedoeld in de navolgende hoofdstukken van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Gennep:

   • -

    titel 1, hoofdstuk 13 (Telecommunicatie);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 14 (Verkeer en Vervoer), voor wat betreft de onderdelen 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.14.5 en 1.14.6 (ontheffingen RVV 1990 en Regeling voertuigen);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 16, voor wat betreft de onderdelen 1.16.2.3 (kaarten, tekeningen, lichtdrukken, scans), 1.16.2.4 (digitaal kaartmateriaal) en 1.16.2.5 (luchtfoto);

   • -

    het eenmalig rioolaansluitrecht.

     

 • 3.

  Het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar 2015 d.d. 3 februari 2015 (167156) wordt ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Gennep.

Aldus besloten op 23 februari 2016

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning