Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Besluit van de raad van Gennep houdende vaststelling van de grens bebouwde kom houtopstanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de raad van Gennep houdende vaststelling van de grens bebouwde kom houtopstanden
CiteertitelGrens bebouwde kom houtopstanden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2018nieuwe regeling

12-03-2018

gmb-2018-68432

268814

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad van Gennep houdende vaststelling van de grens bebouwde kom houtopstanden

 

De gemeenteraad van de gemeente Gennep,

 

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 30 januari 2018;

 

gehoord de commissie Ruimte en Economie d.d. 26 februari 2018;

 

gelet op artikel 4.1 Wet natuurbescherming;

 

gelet op de relatie tussen de beschermingsmogelijkheden van waardevolle bomen en houtopstanden en de grens Bebouwde kom houtopstanden;

 

besluit:

 

de grens Bebouwde kom houtopstanden, ingevolge de Wet natuurbescherming, vast te stellen zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde tekening met referentienummer 300013.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 maart 2018.

De raad voornoemd,

De griffier, De heer J.W.M. van der Knaap

De voorzitter, De heer P.J.H.M. de Koning

Bijlage