Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges, belasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door: 'Legesverordening 2012', vastgesteld d.d. 22-11-2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gelet op artikel 156, eerste lid, Gemeentewet
 2. artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet
 3. artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201116-12-2011intrekking

22-11-2011

Gemeenteblad, nr. 2011-26

2011/4680
17-12-201016-12-2011nieuwe regeling

06-12-2010

verwijzing

2010/4307

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

De raad van de gemeente Gennep;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

(Legesverordening 2011)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.16.2.6 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen betreft, waarvan de opbrengst geheel is bestemd voor een liefdadig of ideëel doel;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota, of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending1. per post, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving;2. langs elektronische weg, onverwijld

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

 • 1

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:1. onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);4. onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);7. hoofdstuk 12 (kansspelen);een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1

  De ‘Legesverordening 2010’ van 30 november 2009 (2009/6111), wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2011’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 december 2010

De raad voornoemd

voorzitter

griffier

Tarieventabel 1  

tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2011' Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke standHoofdstuk 2 ReisdocumentenHoofdstuk 3 RijbewijzenHoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensHoofdstuk 5 Verstrekking van WOZ-gegevensHoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevensHoofdstuk 7 BestuursstukkenHoofdstuk 8 VastgoedinformatieHoofdstuk 9 Overige publiekszakenHoofdstuk 10 GemeentearchiefHoofdstuk 11 WinkeltijdenwetHoofdstuk 12 KansspelenHoofdstuk 13 TelecommunicatieHoofdstuk 14 Verkeer en vervoerHoofdstuk 15 LeegstandwetHoofdstuk 16 DiversenTitel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 4 Vermindering Hoofdstuk 5 Teruggaaf Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project Hoofdstuk 8 Bestemmingswijziging zonder activiteiten Hoofdstuk 9 Sloopmelding Hoofdstuk 10 Hogere grenswaarde geluidsbelasting Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 Horeca Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven Hoofdstuk 4 Venten Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Alle vermelde tarieven zijn in euro's, tenzij anders is aangegeven.

Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Tarief 20111.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: 1.1.1.1 maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 19.00 uur, met uitzondering van woensdag en donderdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur 210,001.1.1.2 buiten de dagen en tijden, waarop het bureau van de burgerlijke stand voor de voltrekking van huwelijken of de registratie van partnerschappen is geopend 510,001.1.2 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op: 1.1.2.1 maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 19.00 uur, met uitzondering van woensdag en donderdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur 210,001.1.2.2 buiten de dagen en tijden, waarop het bureau van de burgerlijke stand voor de voltrekking van huwelijken of de registratie van partnerschappen is geopend 510,001.1.3 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere lokatie dan het stadhuis 310,001.1.4 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere lokatie dan het stadhuis 310,001.1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een (duplicaat van een) donkerblauw of bordeaurood trouwboekje van kunstleer of partnerschapsboekje 28,001.1.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een (duplicaat van een) wit trouwboekje van leder of partnerschapsboekje 31,001.1.7 Voor het beschikbaar stellen van getuigen vanuit de gemeente geldt een tarief per getuige van: 1.1.7.1 bij een huwelijksvoltrekking of bij een registratie van een partnerschap op het gemeentekantoor/stadhuis 52,001.1.7.2 bij een huwelijksvoltrekking of bij een registratie van een partnerschap op een andere lokatie dan het gemeentekantoor/stadhuis 74,001.1.8 Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed uur 23,001.1.9 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 51,001.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) 57,001.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 51,001.2.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 9,001.2.1.5 tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 21,001.2.1.6 tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 21,001.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar 9,001.2.1.8 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder 43,001.2.2 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 45,001.2.3 Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend. 1.2.4 Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van 21,401.2.5 Indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt en dit document niet of niet compleet kan worden overgelegd, wordt het tarief genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.7 en 1.2.1.8, verhoogd met 15,00Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs inclusief verkrijging van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen) 32,001.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 33,501.3.3 Indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt en dit document niet of niet compleet kan worden overgelegd, wordt het tarief bedoeld in 1.3.1 verhoogd met 15,00Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. 1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 5,751.4.3 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2,27Bewijzen van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 1.4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van opnemig in de gemeentelijke basisadministratie: 1.4.4.1 ten behoeve van één persoon 6,001.4.4.1.1 ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt, bedraagt het tarief in afwijking van onderdeel 1.4.4.1 4,001.4.4.2 ten behoeve van één gezin, ongeacht het aantal personen 8,001.4.4.2.1 ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt, bedraagt het tarief in afwijking van onderdeel 1.4.4.2 6,00Hoofdstuk 5 Verstrekking van WOZ-gegevens 1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek: 1.5.1 als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet waardering onroerende zaken, tot het verstrekken van het waardegegeven van een bepaalde onroerende zaak, per onroerende zaak, boven het aantal van drie 16,501.5.2 om een taxatieverslag voor een onroerende zaak als bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken, indien dit niet is ten behoeve van het indienen van bezwaar en indien er reeds eerder een taxatieverslag is verstrekt, per taxatieverslag 5,751.5.3 om een kopie van een beschikking als bedoeld in de artikelen 22, eerste lid, 26, eerste lid, 27, eerste lid dan wel artikel 28 eerste lid, van de Wet waardering onroerende zaken, indien dit niet is ten behoeve van het indienen van bezwaar en indien er reeds eerder een kopie is verstrekt, per beschikking 5,75Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens: 1.6.1.1 bij een verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit 1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina's, per pagina 0,23met een maximum per bericht van 4,501.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s 22,501.6.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens 4,50Hoofdstuk 7 Bestuursstukken Begroting en rekening 1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.7.1.1 een volledig exemplaar van de programmabegroting, de productenraming en de beheersbegroting, met toelichting 41,001.7.1.2 de programmabegroting 30,001.7.1.3 de productenraming 30,001.7.1.4 de beheersbegroting 30,001.7.1.5 een volledig exemplaar van de programmarekening met bijlagen 30,001.7.1.6 een uittreksel uit de onder 1.7.1.1 tot en met 1.7.1.5 genoemde stukken, per pagina 3,50Raads- en commissiestukken 1.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op alle stukken behorende bij de raads- en commissievergaderingen 87,001.7.3 Bij toezending van de stukken wordt het overeenkomstig 1.7.2 berekende tarief verhoogd met het tarief dat TNT Post terzake van die verzending in rekening brengt, volgens vooraf verstrekte opgave. Gemeenteblad 1.7.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.7.4.1 tot het verstrekken van het gemeenteblad, per pagina 3,501.7.4.2 tot het afsluiten van een abonnement op het gemeenteblad voor een kalenderjaar 51,001.7.5 Bij toezending van het gemeenteblad wordt het overeenkomstig 1.7.4.1 dan wel 1.7.4.2 berekende tarief verhoogd met het tarief dat TNT Post voor die verzending in rekening brengt, volgens vooraf verstrekte opgave. Verordeningen van de gemeente Gennep 1.7.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van: 1.7.6.1 de Algemene Plaatselijke Verordening 34,001.7.6.2.1 de Bouwverordening met toelichting 32,001.7.6.2.2 de Bouwverordening zonder toelichting 17,751.7.6.3 een andere dan de onder 1.7.6.1 en 1.7.6.2 bedoelde verordeningen, per verordening 19,001.7.6.4 aanvullingen op een verordening, per pagina 0,15Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie Inzage in bescheiden / overnemen van tekeningen 1.8.1 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in bescheiden betreffende een bestaand bouwwerk voor elke: 1.8.1.1 bouwvergunning met eventuele tekeningen 9,001.8.1.2 wijziging van een bouwvergunning met eventuele tekeningen 9,001.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overnemen van tekeningen van de onder 1.8.4.1 genoemde bescheiden, per kopie op formaat: 1.8.2.1 A4 11,501.8.2.2 A3 11,501.8.2.3 A2 17,001.8.2.4 A1 17,001.8.2.5 A0 23,001.8.2.6 voor elke 100 cm² meer 0,201.8.3 In de tarieven onder 1.8.1 zijn de tarieven genoemd onder 1.8.2 niet inbegrepen. Afschrift bestemmingsplan 1.8.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.8.4.1 een volledig ingekleurd exemplaar van de kaart van een structuur- of bestemmingsplan, per kaart 61,001.8.4.2 een ongekleurd exemplaar van de kaart van een structuur- of een bestemmingsplan, dan wel van kopieën daarvan, per kaart, tekening of kopie, op formaat: 1.8.4.2.1 A4 11,501.8.4.2.2 A3 11,501.8.4.2.3 A2 17,001.8.4.2.4 A1 17,001.8.4.2.5 A0 23,001.8.4.2.6 voor elke 100 cm² meer 0,201.8.4.3 de voorschrijften bij een bestemmingsplan, per pagina 0,151.8.4.4 de toelichting bij een bestemmingsplan, per pagina 0,15Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag 30,051.9.2 tot het verkrijgen van een attestatie de vita 6,001.9.2.1 ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt, bedraagt het tarief in afwijking van onderdeel 1.9.2 4,001.9.3 tot het legaliseren van een handtekening 6,001.9.3.1 ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt, bedraagt het tarief in afwijking van onderdeel 1.9.3 4,001.9.4 tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier 6,001.9.4.1 ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt, bedraagt het tarief in afwijking van onderdeel 1.9.4 4,001.9.5 tot het verstrekken van een verklaring, tot welker afgifte het college op verlangen van particulieren bevoegd is, voorzover niet genoemd of begrepen in enige andere bepaling in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel 5,00Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 17,001.10.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 1.10.2.1 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina 11,501.10.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina 11,50Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.11.1 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet 69,001.11.2 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander 69,001.11.3 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing 69,00

Hoofdstuk 12 Kansspelen

1.12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: 1.12.1.1 voor een periode van twaalf maanden 22,50vermeerderd met: 34,00per kansspelautomaat waarvoor de vergunning geldt. 1.12.1.2 voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd 90,50vermeerderd met: 136,00per kansspelautomaat waarvoor de vergunning geldt. 1.12.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 34,05

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

1.13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet 107,501.13.1.1 per strekkende meter sleuf verhoogd met 2,231.13.1.2 alsmede verhoogd met: 1.13.1.2.1 per vierkante meter sleuf in een klinkerbestrating 4,961.13.1.2.2 per vierkante meter sleuf in een tegelbestrating 3,181.13.1.2.3 per strekkende meter trottoirband 9,721.13.1.2.4 per strekkende meter opsluitband, koprolband 7,791.13.1.2.5 per berm / gazon met een oppervlakte kleiner dan 50 m² 94,601.13.1.2.6 per berm / gazon met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 50 m², per vierkante meter 1,901.13.2 Het overeenkomstig 1.13.1 berekende bedrag wordt: 1.13.2.1 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 74,001.13.2.2 indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met 74,001.13.2.3 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als hiervoor bedoeld is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

1.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.14.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 52,001.14.2 tot het verlengen van een reeds toegekende ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 34,501.14.3 tot het omzetten van het kenteken van een reeds toegekende ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 23,001.14.4 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen 52,001.14.5 tot het verlengen van een reeds toegekende ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen 34,501.14.6 tot het omzetten van het kenteken van een reeds toegekende ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen 23,001.14.7 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 22,301.14.8 tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 11,30Hoofdstuk 15 Leegstandwet 1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.15.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet 65,001.15.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet 34,00Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.16.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep (standplaatsvergunning) 65,001.16.1.2 tot het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep 34,001.16.1.3 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.5.1, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep (ontheffing stookverbod) 36,251.16.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep (overige geluidhinder) 36,251.16.1.4.1 Het overeenkomstig 1.16.1.4 berekende bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als hiervoor bedoeld is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 1.16.1.4.2 Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van in 1.16.1.4.1 bedoelde begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. 1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.16.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 11,501.16.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 11,501.16.2.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.16.2.1 en 1.16.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk op formaat: 1.16.2.3.1 A4 11,501.16.2.3.2 A3 11,501.16.2.3.3 A2 17,001.16.2.3.4 A1 17,001.16.2.3.5 A0 23,001.16.2.3.6 voor elke 100 cm² meer 0,201.16.2.4 digitaal kaartmateriaal, dat niet afkomstig is van het kadaster en/of de Grootschalige Basiskaart Nederland (Limburg): 1.16.2.4.1 per hectare 33,001.16.2.4.2 verhoogd met 17,00per aan de aanvraag besteed kwartier; 1.16.2.5 A4-plot van een luchtfoto 11,501.16.2.6 om een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 36,251.16.2.7 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 22,25Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; 2.1.1.2 bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Indien de door de aanvrager opgegeven bouwkosten niet in overeenstemming zijn met de normale marktwaarde of indien de aanvrager in gebreke is gebleven bij de aanvraag een behoorlijke opgave of raming te overleggen, stelt het college van burgemeester en wethouders de bouwkosten vast en worden de leges naar de uitkomst daarvan geheven. Het college stelt de bouwkosten vast op basis van de regionale lijst richtprijzen bouwwerken zoals deze jaarlijks in het regionaal overleg Bouw- en woningtoezicht Noord-Limburg wordt vastgesteld en op basis van de actuele taxatieboekjes van Reed Business Information. Met de actuele taxatieboekjes van Reed Business Information wordt bedoeld het boek met het jaartal dat overeenkomst met het jaar van indiening van het bouwplan. 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Onder het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 8 wordt mede begrepen een eerste schriftelijke dan wel elektronische, al dan niet ambtelijke, inhoudelijke dan wel op ontvankelijkheid gerichte reactie aan de aanvrager.

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag: 2.2.1 tot het vaststellen van een bestemmingsplan 25%2.2.2 tot het wijzigen van het bestemmingsplan door het college 25%2.2.3 om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit 25%2.2.4 om een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan of de beheersverordening: 2.2.4.1 met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking 50%2.2.4.2 in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen 50%2.2.4.3 indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat 25%2.2.4.4 indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en betrekking heeft op een bepaalde termijn 50%2.2.4.5 indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan, met toepassing van de daarin opgenomen regels inzake afwijking 25%2.2.4.6 indien de activiteit in strijd is met bij of krachtens provinciale verordening gestelde regels 25%2.2.4.7 indien de activiteit in strijd is met bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels 25%van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld. Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 2.3.1 Bouwactiviteiten 2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen: 3%van de bouwkosten met een minimum van 100,002.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 25.000 tot € 500.000 bedragen: 760,00vermeerderd met: 1,6%van de bouwkosten voor het gedeelte van de bouwkosten boven € 25.000; 2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen: 8.045,00 vermeerderd met: 1,15%van de bouwkosten voor het gedeelte van de bouwkosten boven € 500.000, met een maximum van: 100.000,00 Extra welstandstoets 2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is: 0,30%van de bouwkosten met een minimum van 35,50Verplicht advies agrarische commissie 2.3.1.3 "Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.Indien een begroting als hiervoor bedoeld is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken." Achteraf ingediende aanvraag 2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 25%van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 2.3.2 Aanlegactiviteiten 2.3.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 1.180,00 2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: 2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 196,002.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 196,002.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 4.912,00 2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): 1.572,00 2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 589,002.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 393,002.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 393,002.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 590,002.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 196,002.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 786,002.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 4.912,00 2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 1.572,00 2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 589,002.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 393,002.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 393,002.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 590,002.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.5.1 "ingeval van een aanvraag die niet gelijktijdig met een aanvraag bouwvergunning wordt gedaan:" 2.3.5.1.1 "bij een vloeroppervlakte tot 100 m²" 495,502.3.5.1.2 "bij een vloeroppervlakte van 100 m² tot 1.000 m²" 495,50"vermeerderd met een bedrag per m² van" 0,27"voor elke m² boven 100 m²." 2.3.5.1.3 "bij een vloeroppervlakte van 1.000 m² tot 2.500 m²" 738,50"vermeerderd met een bedrag per m² van" 0,22"voor elke m² boven 1.000 m²." 2.3.5.1.4 "bij een vloeroppervlakte van 2.500 m² tot 5.000 m²" 1.068,50 "vermeerderd met een bedrag per m² van" 0,16"voor elke m² boven 2.500 m²." 2.3.5.1.5 "bij een vloeroppervlakte van 5.000 m² tot 10.000 m²" 1.468,50 "vermeerderd met een bedrag per m² van" 0,11"voor elke m² boven 5.000 m²." 2.3.5.1.6 "bij een vloeroppervlakte van 10.000 m² of meer" 2.018,50 "vermeerderd met een bedrag per m² van" 0,06"voor elke m² boven 10.000 m²." 2.3.5.2 "ingeval van een aanvraag die gelijktijdig met een aanvraag om bouwvergunning wordt gedaan alsmede ingeval van een aanvraag om wijziging van eeneerder verleende gebruiksvergunning:" 2.3.5.2.1 "bij een vloeroppervlakte tot 100 m²" 127,502.3.5.2.2 "bij een vloeroppervlakte van 100 m² tot 1.000 m²" 127,50"vermeerderd met een bedrag per m² van" 0,11"voor elke m² boven 100 m²." 2.3.5.2.3 bij een vloeroppervlakte van 1.000 m² tot 2.500 m² 226,50"vermeerderd met een bedrag per m² van" 0,11"voor elke m² boven 1.000 m²." 2.3.5.2.4 "bij een vloeroppervlakte van 2.500 m² tot 5.000 m²" 391,50"vermeerderd met een bedrag per m² van" 0,06"voor elke m² boven 2.500 m²." 2.3.5.2.5 "bij een vloeroppervlakte van 5.000 m² tot 10.000 m²" 541,50"vermeerderd met een bedrag per m² van" 0,06"voor elke m² boven 5.000 m²." 2.3.5.2.6 "bij een vloeroppervlakte van 10.000 m² of meer" 841,50"vermeerderd met een bedrag per m² van" 0,03"voor elke m² boven 10.000 m²." 2.3.5.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker 47,002.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 1990 gemeente Gennep aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 5, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: 393,002.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: 393,002.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 393,002.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht 2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: 2.3.7.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: 786,002.3.7.1.2 in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: 69,002.3.7.2 Asbesthoudende materialen Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is: 137,50Aanleggen of veranderen weg 2.3.8 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 85,002.3.9 Uitweg/inrit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: 85,002.3.10 Kappen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 100,002.3.11 Handelsreclame Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief: 2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder g, van de Wabo 36,252.3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo: 36,252.3.12 Opslag van roerende zaken Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 2.3.12.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo: 36,252.3.12.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: 36,252.3.13 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 2.3.13.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 406,002.3.13.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 406,002.3.14 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief 406,002.3.15 Andere activiteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: 2.3.15.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: 129,002.3.15.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.15.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft 129,002.3.15.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft 129,002.3.16 Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.16.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; 2.3.16.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. 2.3.17 Beoordeling rapporten 2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld, voor de beoordeling van: 2.3.17.1.1 een milieukundig bodemrapport 133,002.3.17.1.2 een archeologisch bodemrapport 133,002.3.17.1.3 een bouwveiligheidsplan 61,002.3.17.1.4 een sloopveiligheidsplan 61,002.3.17.1.5 een akoestisch onderzoeksrapport 133,002.3.17.1.6 een onderzoeksrapport betreffende de geluidsbelasting op gevels van een te bouwen of te verbouwen woning of andere geluidgevoelige gebouwen 133,002.3.17.1.7 een brandveiligheidsrapport 133,002.3.17.1.8 een onderzoeksrapport naar externe veiligheid 133,002.3.17.1.9 een rapport over de volwaardigheid van bedrijven 133,002.3.17.1.10 een onderzoeksrapport naar aanwezige flora en fauna 133,002.3.17.1.11 een natuurcompensatierapport 133,002.3.17.1.12 een milieukundig onderzoeksrapport betreffende de luchtkwaliteit 133,002.3.17.1.13 overige rapporten 133,002.3.18 Advies 2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief 2.3.18.1.1 indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: 406,002.3.18.1.2 indien de aanvraag om een omgevingsvergunning in verband met brandpreventieve maatregelen voor advies wordt aan de brandweercommandant 0,20%van de bouwkosten met een minimum van 42,002.3.19 Verklaring van geen bedenkingen 2.3.19.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 2.3.19.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 406,002.3.19.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 203,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. 2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt: 2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 101,502.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 152,252.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: 203,00

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan 75%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken na het in behandeling nemen ervan 50%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 50%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 2.5.4 Teruggaaf als gevolg van niet behandelen aanvraag Als de gemeente op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht besluit om een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, niet te behandelen bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit reeds geheven dan wel nog verschuldigde leges plaats. 2.5.5 Minimumbedrag voor teruggaaf Een bedrag minder dan € 10,00 wordt niet teruggegeven. 2.5.6 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is: 101,50

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 203,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 4.912,00 2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening 3.242,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening 0,00Hoofdstuk 10 Hogere grenswaarde geluidsbelasting 2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder 135,00Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

2.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 36,25

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet 184,003.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet 69,003.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 34,503.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep 181,003.1.5 Indien voor de behandeling van een in dit hoofdstuk bedoelde aanvraag een openbare kennisgeving is vereist, wordt het op grond van dit hoofdstuk berekende bedrag per openbare aankondiging verhoogd met 67,00

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen

3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep (evenementenvergunning) 36,25Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 3.3.1 een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.13: 3.3.1.1 voor een seksinrichting 1.522,00 3.3.1.2 voor een escortbedrijf 1.522,00

Hoofdstuk 4 Venten 3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 3.4.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.15, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep 51,503.4.1.2 tot het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.15, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep 34,50Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 122,00

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 36,25

Behoort bij raadsbesluit van 16 december 2010, Afd. Publiekszaken, nr. 2010/4307 De griffier van de gemeente Gennep,