Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Archiefverordening gemeente Goirle 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Goirle 2007
CiteertitelArchiefverordening gemeente Goirle 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpzorg voor archief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervangt Archiefverordening gemeente Goirle 1997.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Archiefwet 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-200718-06-2015nieuwe regeling

15-05-2007

Goirles Belang, 06-06-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Goirle 2007

 

 

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Goirle

 • c.

  archiefbewaarplaats: de als zodanig aangewezen ruimte waar de overgebrachte archieven en collecties worden bewaard

 • d.

  archiefruimte: de ruimte bestemd voor het bewaren van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven en collecties

 • e.

  gemeentearchivaris: de op grond van de Archiefwet 1995 benoemde functionaris die is belast met het beheer van de overgebrachte archieven en collecties en het toezicht op de niet overgebrachte archieven en collecties

 • f.

  beheerder: degene die is belast met het beheer van de archieven en collecties van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats

 • g.

  beheereenheid: een door het college aangewezen organisatie-onderdeel

 • h.

  informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd

 • i.

  niet-overgebrachte archieven: de archieven en collecties die zijn opgeslagen in afwachting van het moment van wettelijke vernietiging of overbrenging naar de archiefbewaarplaats

 • j.

  overgebrachte archieven: de archieven en collecties die aan de gemeentearchivaris in beheer zijn gegeven en derhalve naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht

Artikel 2 Taak college

Het college is belast met de zorg voor zowel de niet-overgebrachte als de overgebrachte archieven en

collecties.

Artikel 3 Besluit informatiebeheer

Het college stelt voor het beheer van zowel de niet-overgebrachte als de overgebrachte archieven en collecties van de gemeentelijke organen in het "Besluit informatiebeheer" voorschriften vast.

HOOFDSTUK II NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEVEN EN COLLECTIES

Artikel 4 Archiefruimte

Het college draagt zorg voor het inrichten en in stand houden van een archiefruimte.

Artikel 5 Materiële zorg

Het college draagt er zorg voor dat de vervaardiging en de bewaring van de archieven en collecties geschieden op een zodanige wijze dat het behoud in goede en toegankelijke staat van deze bescheiden is gewaarborgd.

Artikel 6 Toezichtstaak gemeentearchivaris

 • 1.

  De gemeentearchivaris ziet erop toe dat het beheer van de archieven en collecties, die niet zijn overgebracht, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften. Hij kan hiertoe aanwijzingen geven.

 • 2.

  Onder deze toezichtstaak vallen de volgende werkzaamheden:

  • a.

   Toezicht op beheer en jaarlijkse rapportage hierover;

  • b.

   Ondertekenen van akten van overbrenging van archieven en collecties;

  • c.

   Ondertekenen van lijsten van vernietiging archiefbescheiden.

Artikel 7 Uitvoering toezicht namens gemeentearchivaris

De gemeentearchivaris kan de uitoefening van de hem bij de wet opgedragen toezichtstaak opde niet-overgebrachte archieven en collecties opdragen aan een of meer aan hem onderschikteambtenaar/ambtenaren die in het bezit zijn van het diploma archivistiek als bedoeld in de Archiefwet 1995.

Artikel 8 Informatieplicht beheerder

De beheerder verstrekt aan de gemeentearchivaris of aan degene die namens hem met het toezichtis belast alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van de toezichtstaak noodzakelijk zijn.

Daarnaast verleent deze de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archieven en collecties en in de opzet en werking van hulpmiddelen systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

Artikel 9 Mutaties in beheer

De beheerder doet aan de gemeentearchivaris in elk geval tijdig mededeling van het voornemen om aan het college een voorstel te doen tot:

 • a.

  opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

 • b.

  bouw, verbouwing, inrichting of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefruimte;

 • c.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • d.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

 • e.

  voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

Artikel 10 Consultrapportage

 • 1.

  De gemeentearchivaris brengt eenmaal per jaar een rapport uit aan het college over de uitoefening van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven.

 • 2.

  Indien nodig doet de gemeentearchivaris tussentijds mededeling aan de beheerder(s) van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht. In dat geval kan hij ook het college informeren.

Artikel 11 Verslag aan raad

 • 1.

  Het college doet tenminste eenmaal per jaar verslag aan de raad over de uitgevoerde activiteiten met betrekking tot het beheer van de niet-overgebrachte archieven en collecties.

 • 2.

  Het college legt in dit verband het verslag over dat door de gemeentearchivaris aan hen is uitgebracht.

HOOFDSTUK III OVERGEBRACHTE ARCHIEVEN EN COLLECTIES

Artikel 12 Archiefbewaarplaats

Het college wijst een archiefbewaarplaats aan.

Artikel 13 Gemeentearchivaris

 • 1.

  Het college benoemt de gemeentearchivaris en een plaatsvervangend gemeentearchivaris.

 • 2.

  De gemeentearchivaris is belast met het formele beheer van de overgebrachte archieven en collecties.

Artikel 14 Formele beheertaak gemeentearchivaris

De formele beheertaak van de gemeentearchivaris met betrekking tot de overgebrachte archieven omvat:

 • a.

  Toe- en afwijzen van een verzoek om raadpleging;

 • b.

  Uitlenen van archieven en collecties aan overheidsorganen en particulieren, die archieven en collecties hebben overgedragen;

 • c.

  Geven van afschriften van authentieke akten die volgens de wet door de beheerder bewaard moeten worden;

 • d.

  Voorstellen tot besluiten van vervreemding van overgebrachte archieven en collecties;

 • e.

  Toezicht op de uitvoering van beheerwerkzaamheden door de stichting Mommerskwartier.

Artikel 15 Jaarverslag

Na afloop van elk jaar brengt de gemeentearchivaris aan het college een jaarverslag uit over de door hem verrichte werkzaamheden in het kader van formele beheertaak.

Artikel 16 Verslag aan raad

 • 1.

  Het college doet tenminste eenmaal per jaar verslag aan de raad over de uitgevoerde activiteiten met betrekking tot de overgebrachte archieven en collecties.

 • 2.

  Het college legt in dat kader het verslag over dat door de gemeentearchivaris aan hen is uitgebracht.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALING

Artikel 17 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking van het besluit tot vaststelling.

 • 2.

  De "Archiefverordening gemeente Goirle 1997" wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Archiefverordening gemeente Goirle 2007".

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING, BEHOREND BIJ DE ARCHIEFVERORDENING GEMEENTE GOIRLE 2007.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel worden de belangrijkste begrippen uit de verordening beschreven zodat er geen verschillende opvattingen over eenzelfde begrip kan ontstaan. Bij de beschrijving is aangesloten bij het begrippenkader dat in de opgestelde overeenkomst tussen de gemeente Tilburg en de stichting Mommerskwartier ter uitvoering van archiefbeheerwerkzaamheden is opgenomen.

Artikel 2 Taak college

De zorgtaak van het college vloeit voort uit artikel 30 van de Archiefwet 1995. Deze taak heeft zowel betrekking op de niet-overgebrachte- als op de wel welovergebrachte archieven en collecties.

De zorgtaak heeft betrekking op vier terreinen te weten:

 • a.

  financiële middelen

 • b.

  personeel

 • c.

  fysieke ruimte

 • d.

  regelgeving

Het college heeft als taak om ervoor te zorgen dat de archiefwerkzaamheden op een zodanige wijze kunnen

worden uitgevoerd dat voldaan wordt aan het gestelde in de Archiefwet 1995 alsmede daaruit

voortvloeiende aanverwante regelingen.

Artikel 3 Besluit informatiebeheer

In het "Besluit informatiebeheer", dat door het college wordt vastgesteld, worden nadere regels opgenomen voor het beheer van documenten door de gemeentelijke organen, resp. de gemeentelijke organisatie. Deze voorschriften zijn een concretisering van aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats alsmede van het toezicht op de nog niet overgebrachte archieven en collecties.

HOOFDSTUK II NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEVEN EN COLLECTIES

Artikel 4 Archiefruimte

Het is zaak om een goede archiefruimte te hebben. De wettelijke verplichting daarvoor vloeit voort uit artikel 13 van het Archiefbesluit 1995, en de daaruit tot stand gekomen regeling Bouw- en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. Duidelijkheidshalve wordt opgemerkt dat geen verwarring moet ontstaan met de ruimten waar de dynamische bestanden op de werkplek worden beheerd. Een archiefruimte is een ruimte waar de archieven en collecties na hun dynamische fase worden bewaard in afwachting van overbrenging naar een archiefbewaarplaats. Er is dus sprake van de volgende drietrap:

 • a.

  beheer dynamische bestanden op werkplek;

 • b.

  archiefruimte;

 • c.

  archiefbewaarplaats.

Artikel 5 Materiële zorg

Dit artikel ziet erop toe dat de ambtelijke organisatie in voldoende mate gefaciliteerd wordt om de archieven en collecties, die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht, in goede en toegankelijke staat te brengen en te houden. Dit betekent dat met name moet worden bewaakt dat de toegankelijkheid en behoud van authenticiteit moeten worden gewaarborgd. En dat tevens binnen de organisatie wordt voldaan aan de duurzaamheidseisen van de op te maken documenten door onder meer het gebruik van bijvoorbeeld duurzaam papier, aangewezen inkten en toners. Dit geldt uiteraard eveneens voor de uitgaande documenten omdat die wellicht elders in een archiefruimte moeten worden bewaard.

Dit vloeit voort uit artikelen 11, lid 2 en artikel 12 van het Archiefbesluit 1995 op grond waarvan nadere ministeriële regelingen zijn vastgesteld met nadere regels over de kwaliteit van toegankelijkheid en authenticiteit en de normen en procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archieven en collecties/interne stukken. Dit is geregeld in respectievelijk de ministeriële Regeling duurzaamheid archiefbescheiden en de Regeling Geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de interne stukken na verloop van tijd op grond van een selectie worden gekwalificeerd òf als in aanmerkend komend voor permanente bewaring (overbrenging naar een archiefbewaarplaats) of op termijn vernietigbaar zijn.

Artikel 6 Toezichtstaak gemeentearchivaris

Ten aanzien van de niet-overgebrachte archieven heeft de gemeentearchivaris een belangrijke toezichthoudende functie. In het tweede lid wordt deze functie expliciet beschreven. Deze beschrijving stemt overeen met de beschreven functie van de gemeentearchivaris in de overeenkomst, die de gemeente Tilburg, ter uitvoering van archiefbeheerwerkzaamheden, met de stichting Mommerskwartier afsluit.

Artikel 7 Uitvoering toezicht namens gemeentearchivaris

Dit artikel bepaalt dat de gemeentearchivaris de toezichthoudende taak op niet-overgebrachte archieven kan overdragen aan een of meer aan hem onderschikte ambtenaar/ambtenaren. Veelal wordt deze de archiefconsulent of de archiefinspecteur genoemd. Deze hoeft niet per se de plaatsvervangend gemeentearchivaris te zijn. Uiteraard blijft de gemeentearchivaris wel eindverantwoordelijk voor het uit te voeren toezicht.

Artikel 8 Informatieplicht beheerder

Dit artikel richt zich tot de beheerder en schrijft een medewerkingsplicht voor in het kader van het toezicht door de gemeentearchivaris. Elke gemeentelijke dienst heeft een beheerder in de zin van deze verordening. Doorgaans is dat de directeur van de desbetreffende dienst, maar het kan eveneens bijvoorbeeld een sectorhoofd of afdelingshoofd zijn.

Artikel 9 Mutaties in beheer

De beheerder is verplicht de gemeentearchivaris, voordat daarover een voorstel aan het college wordt aangeboden, te informeren over de in dit artikel genoemde onderwerpen. Deze voorinformatie is noodzakelijk om de inspectietaak goed te kunnen uitoefenen.

In het artikel zijn slechts die onderwerpen genoemd die, bij constatering achteraf, tot onevenredig hoge kosten zouden kunnen leiden of die ernstige schade voor het behoud dan wel de openbaarheid van de archieven en collecties tot gevolg zou kunnen hebben.

Artikel 10 Consultrapportage

Minstens eenmaal per jaar rapporteert de gemeentearchivaris het college en de beheerder over zijn bevindingen.

Artikel 11 Verslag aan raad

In het kader van de controlerende taak van de raad wordt de consultrapportage door het college jaarlijks doorgeleid naar de raad. Ten aanzien van de overgebrachte archieven en collecties is in artikel 16 van deze verordening een soortgelijke bepaling opgenomen.

HOOFDSTUK III OVERGEBRACHTE ARCHIEVEN EN COLLECTIES

Artikel 12 Archiefbewaarplaats

Het college is op grond van artikel 31 van de Archiefwet 1995 de zorgdrager en als zodanig bestuurlijk verantwoordelijk voor de aanwijzing van een archiefbewaarplaats.

Artikel 13 Gemeentearchivaris

Dit artikel vloeit voort uit artikel 32, lid 1 van de Archiefwet 1995.

Artikel 14 Formele beheertaak gemeentearchivaris

De in dit artikel genoemde punten stemmen overeen met het takenpakket van de gemeentearchivaris zoals dat beschreven is in de overeenkomst die de gemeente Tilburg met de stichting Mommerskwartier afsluit in het kader van de uitvoering van archiefbeheerwerkzaamheden.

Artikel 15 Jaarverslag

Jaarlijks rapporteert de gemeentearchivaris aan het college over de uitvoering van zijn formele beheertaak inclusief het houden van toezicht op de uitvoering van archiefbeheerwerkzaamheden door de stichting Mommerskwartier.

Artikel 16 Verslag aan raad

In het kader van de controlerende taak van de raad zendt het college het jaarverslag van de gemeentearchivaris door aan de raad.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALING

Artikel 17 In werking treden

Deze bepaling spreekt voor zich.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15-05-2007.