Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening raadscommissies 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening raadscommissies 2005
CiteertitelVerordening raadscommissies 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpraadscommissies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging artikel 18

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201226-03-2014gewijzigde regeling

10-04-2012

Goirles Belang, 18-04-2012

Onbekend
14-04-200519-04-2012nieuwe regeling

05-04-2005

Goirles Belang, 13-04-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening raadscommissies 2005

 

 

Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

   

  • a.

   lid of leden: lid of leden van een raadscommissie;

    

  • b.

   voorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens vervanger;

    

  • c.

   commissiegriffier: secretaris van een raadscommissie of diens vervanger;

    

  • d.

   griffier: griffier van de raad of diens vervanger;

    

  • e.

   vergadering(en): vergadering(en) van een raadscommissie;

    

  • f.

   commissie(s): raadscommissie(s).

    

 • 2.

  Daar waar in dit reglement 'hij' of 'zij' wordt vermeld kan ook 'zijn' of 'haar' worden gelezen.

Hoofdstuk 2: Instelling, taken en samenstelling

Artikel 2 Instelling en werkterrein commissies

 • 1.

  De raad stelt de volgende commissies in:

   

  • a.

   Ruimte.

    

  • b.

   Welzijn (WZ).

    

  • c.

   Algemene Zaken (AZ).

    

 • 2.

  Tot het werkterrein van de commissie Ruimte behoort:

   

  • a.

   Ruimtelijke Ordening.

    

  • b.

   Volkshuisvesting.

    

  • c.

   Woonwagenzaken.

    

  • d.

   Bouwzaken.

    

  • e.

   Eigendommen.

    

  • f.

   Monumentenzorg.

    

  • g.

   Grondzaken.

    

  • h.

   Milieu.

    

  • i.

   Verkeer en vervoer.

    

  • j.

   Openbare werken.

    

  • k.

   Economische zaken.

    

  • l.

   Recreatie.

    

  • m.

   De ontwikkeling van het Centrumgebied Goirle.

    

 • 3.

  Tot het werkterrein van de commissie Welzijn (WZ) behoort:

   

  • a.

   Welzijn.

    

  • b.

   Onderwijs.

    

  • c.

   Sport.

    

  • d.

   Jeugdzaken.

    

  • e.

   Speelvoorzieningen.

    

  • f.

   Sociale zaken/arbeidstoeleiding.

    

  • g.

   Ouderenbeleid.

    

  • h.

   Gehandicaptenbeleid.

    

  • i.

   Volksgezondheid.

    

  • j.

   Mediabeleid.

    

  • k.

   De realisering van het nieuwe sociaal-cultureel centrum.

    

  • l.

   Burgerzaken.

    

 • 5.

  Tot het werkterrein van de commissie Algemene Zaken (AZ) behoort:

   

  • a.

   Algemene beleidszaken, kabinet en representatie algemeen.

    

  • b.

   Facilitaire zaken.

    

  • c.

   Informatie en automatisering.

    

  • d.

   Integratie.

    

  • e.

   Grensoverschrijdende samenwerking.

    

  • f.

   Politie en brandweer.

    

  • g.

   Organisatie en personeel.

    

  • h.

   Financiën.

    

  • i.

   Bestuurlijke vernieuwing.

    

  • j.

   Communicatie en internet.

    

  • k.

   Kunst en cultuur.

 • 6.

  Indien een onderwerp meerdere commissies aangaat wordt het in één van die commissies behandeld ter beoordeling van de betrokken commissievoorzitters, tenzij de voorzitters in onderling overleg bepalen dat er redenen zijn om met beide commissies gezamenlijk dan wel ieder afzonderlijk te vergaderen.

 • 7.

  Indien een gezamenlijke vergadering van commissies wordt belegd, vervult de voorzitter van de commissie die het onderwerp het meest aangaat, de taken van de voorzitter.

Artikel 3 Taken

Een commissie heeft de volgende taken:

 

 • a.

  het voorbereiden van de besluitvorming van de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op de in artikel 2, tweede, derde, vierde of vijfde lid, genoemde onderwerpen;

 • b.

  het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de in artikel 2, tweede, derde, vierde of vijfde lid, genoemde onderwerpen.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De commissies bestaan uit een voorzitter en de leden, die door de raad op voordracht van de fracties worden benoemd.

 • 2.

  Voor de commissie Algemene Zaken worden de door de fracties aangewezen fractievoorzitters voorgedragen en benoemd als lid van de commissie.

 • 3.

  Voor de overige commissies kunnen fracties in de gemeenteraad bestaande uit één, twee, drie, vier of vijf personen twee leden en fracties bestaande uit zes of meer personen drie leden voordragen voor benoeming. In deze commissies dient per commissie en per fractie, die bestaat uit twee of meer personen, tenminste één raadslid te worden benoemd.

 • 4.

  Met inachtneming van het bepaalde in het derde lid kan een lid zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie.

 • 5.

  De raad benoemt op voordracht van een fractie voor iedere commissie één plaatsvervangend lid per fractie, die zitting in een commissie heeft bij verhindering of ontstentenis van één van de leden van die fractie.

 • 6.

  Bij verhindering of ontstentenis van een commissielid en de plaatsvervanger kunnen zij vervangen worden door een raadslid of door de raad conform het derde lid benoemd niet raadslid dat behoort tot dezelfde fractie als welke door het lid wordt vertegenwoordigd.

 • 7.

  In geval van langdurige verhindering of ontstentenis kan, zulks ter beoordeling van de commissie, worden afgeweken van het in lid 5 bepaalde.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad uit zijn midden benoemd.

 • 2.

  De voorzitter is geen lid van de commissie.

 • 3.

  De voorzitter is belast met:

   

  • a.

   het leiden van de vergadering;

    

  • b.

   het handhaven van de orde;

    

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

    

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

    

  • e.

   het tekenen van de stukken, die van de commissie uitgaan.

Artikel 6 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een lid en zijn plaatsvervanger houden op lid te zijn van een raadscommissie indien zij niet meer voldoen aan de in artikel 4, vierde lid, gestelde eisen.

 • 3.

  De raad is bevoegd, al dan niet op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd, een lid te ontslaan.

 • 4.

  De raad kan de voorzitter of zijn plaatsvervanger ontslaan.

 • 5.

  Een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6.

  Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 4 en 5.

 • 7.

  Indien een fractie blijkens een schriftelijke mededeling van de voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.

Artikel 7 Griffier en commissiegriffier

 • 1.

  De commissies worden in alles wat de hun opgedragen taak betreft bijgestaan door een commissie-griffier, te weten de griffier of een door hem in overleg met de voorzitter van de commissie aangewezen griffiemedewerker of een door hem in overleg met de voorzitter van de commissie en de gemeentesecretaris aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig.

 • 3.

  Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door daartoe door de griffier aangewezen griffiemedewerker of een door de griffier in overleg met de gemeentesecretaris aangewezen ambtenaar.

 • 4.

  De griffier kan in iedere vergadering aanwezig zijn.

Hoofdstuk 3: Aanwezigheid college, burgemeester en secretaris

Artikel 8 Burgemeester en wethouders

 • 1.

  De voorzitter kan de burgemeester en één of meer wethouders uitnodigen in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen.

   

 • 2.

  Indien de burgemeester of een wethouder bij een vergadering aanwezig wil zijn en wil deelnemen aan de beraadslagingen, doet hij hiertoe een verzoek aan de voorzitter.

   

 • 3.

  De voorzitter neemt zo spoedig mogelijk een voorlopige beslissing op het verzoek.

   

 • 4.

  De raadscommissie kan bij aanvang van de vergadering beslissen dat de burgemeester en één of meer wethouders niet in de vergadering aanwezig mogen zijn of aan de beraadslagingen mogen deelnemen.

   

 • 5.

  De leden van het college, die in de vergadering aanwezig zullen zijn kunnen zich laten bijstaan door ambtelijke adviseurs. De commissie beslist op verzoek van de collegeleden in hoeverre deze ambtelijke adviseurs in de vergadering rechtstreeks het woord mogen voeren.

Artikel 9 Gemeentesecretaris

De voorzitter van de commissie kan het college verzoeken de secretaris aanwezig te laten zijn in de vergadering en deel te laten nemen aan de beraadslagingen als bedoeld in deze verordening. Artikel 8, lid 4 is van overeen-komstige toepassing.

Hoofdstuk 4: Vergaderingen

Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen en voorbereidingen

Artikel 10 Vergaderfrequentie

 

 • 1.

  In de regel vinden de vergaderingen van de commissie:

   

  • a.

   Ruimte plaats op maandag, drie weken voor de week waarin de volgende raadsvergadering plaatsvindt;

    

  • b.

   Welzijn plaats op dinsdag, drie weken voor de week waarin de volgende raadsvergadering plaatsvindt;

    

  • c.

   Algemene Zaken plaats op donderdag, drie weken voor de week waarin de volgende raadsvergadering plaatsvindt.

   De vergaderingen van de raadscommissies vangen aan om 19.30 uur en wordt uiterlijk om 23:00 uur geschorst. De vergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, tenzij door de commissie een andere locatie gekozen wordt.

 

 • 2.

  Een commissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken.

   

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 is de voorzitter bevoegd de vergadering niet te schorsen, indien afhandeling van de agenda in een redelijk tijdbestek mogelijk wordt geacht.

   

 • 4.

  Indien de agenda van een in lid 1 bedoelde vergadering niet is afgehandeld op het moment van het bereiken van het sluitingstijdstip, dan zal de behandeling van de agenda worden voortgezet op een nader in de commissie af te spreken tijdstip. Deze vergadering wordt gesloten nadat alle op de agenda voorkomende punten zijn behandeld.

   

 • 5.

  De commissie kan besluiten agendapunten door te schuiven voor behandeling naar een volgende vergadering.

   

 • 6.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg met de griffier.

Artikel 11 Oproep

 

 • 1.

  De voorzitter draagt er zorg voor, dat de leden van de commissie ten minste 10 dagen voor een commissievergadering een schriftelijke oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter beschikking hebben.

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86. eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep beschikbaar gesteld.

   

 • 2.

  Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 12, tweede lid, worden deze agenda en de daarop vermelde voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden.

Artikel 12 De agenda

 • 1.

  Voordat de schriftelijke oproep ter beschikking wordt gesteld, stelt de voorzitter de agenda van de vergadering voorlopig vast.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 3.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de commissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 4.

  Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

 • 5.

  Wanneer de commissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De commissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 13 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met de ter beschikkingstelling van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegd. De voorzitter maakt van de terinzagelegging melding in de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel 14. Indien na het ter beschikking stellen van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.

 • 2.

  Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentehuis gebracht.

 • 3.

  Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en verleent de griffier een lid inzage.

Artikel 14 Openbare kennisgeving

 

 • 1.

  De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging op de gemeente-pagina in het Goirles Belang, in het gemeentelijk informatieblad of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en door plaatsing op de internetsite (www.goirle.nl) van de gemeente ter openbare kennis gebracht.

   

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

   

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

    

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

    

  • c.

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 17.

Paragraaf 2 Orde der vergadering

Artikel 15 Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 16 Opening vergadering; quorum

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep voor die vergadering is gelegen.

 • 3.

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. De commissie kan echter over andere aangelegenheden alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 17 Spreekrecht burgers

 • 1.

  Ingezetenen en in de gemeente een belanghebbende natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen desgewenst het woord voeren tijdens een commissievergadering. Per rechtspersoon kan slechts één persoon het woord voeren.

 • 2.

  Het woord kan niet gevoerd worden over:

   

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

    

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

    

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

    

  • d.

   zaken, die niet tot het werkterrein van de commissie behoren.

 • 3.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 12.00 uur op de dag van de commissievergadering aan de commissiegriffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoon-nummer, het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren en, voorzover van toepassing, de rechtspersoon namens wie hij het woord voert.

 • 4.

  Indien het woord gevoerd zal worden ten aanzien van een geagendeerd onderwerp zal de voorzitter bij de behandeling van het agendapunt de burger als eerste het woord verlenen. Indien het woord gevoerd zal worden over een niet-geagendeerd onderwerp zal de voorzitter de burger het woord verlenen vóór de behandeling van de geagendeerde onderwerpen.

 • 5.

  Indien meerdere sprekers zich hebben aangemeld om het woord te mogen voeren over hetzelfde onderwerp bepaalt de voorzitter de spreekvolgorde.

 • 6.

  De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de burger die het woord wil voeren.

 • 7.

  Nadat de burger het woord heeft gevoerd krijgen de commissieleden overeenkomstig artikel 21 de gelegenheid om het woord te voeren. Voordat de commissieleden in tweede termijn het woord mogen voeren wordt de burger, die het woord heeft gevoerd in de gelegenheid gesteld om te reageren op hetgeen in eerste termijn door de commissie is besproken.

Artikel 18 Audioverslag en besluitenlijst

 • 1.

  Het audioverslag van elke openbare vergadering is binnen 3 werkdagen voor de leden van de raad en overige ter vergadering aanwezigen en belangstellenden te raadplegen via internet.

 • 2.

  De schriftelijke onwerpbesluitenlijst van de vergadering wordt aan de leden van de raad, het college en aan anderen die het woord hebben gevoerd tijdens de vergadering toegestuurd gelijktijdig met de schriftelijke oproep voor de eerstvolgende vergadering.

 • 3.

  De ontwerpbesluitenlijst als bedoeld in het vorige lid wordt zo veel mogelijk aan het begin van de volgende vergadering vastgesteld.

 • 4.

  De leden, de voorzitter, de wethouders, de griffier en de secretaris hebben het recht een voorstel tot wijziging aan de commissie te doen, indien de ontwerpbesluitenlijst, inclusief toezeggingen, onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen is toegezegd of besloten. Zij kunnen uiterlijk tot 16.00 uur op de dag voorafgaande aan die waarop de ontwerpbesluitenlijst in de commissie wordt behandeld, een voorstel tot wijziging doen.

 • 5.

  De besluitenlijst moet inhouden:

   

  • a.

   de namen van de voorzitter, de griffieren de ter vergadering aanwezige leden,alsmede van de leden die afwezig waren en overige personen die het woord gevoerd hebben;

    

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

    

  • c.

   een samenvatting van het advies aan de raad onder vermelding van de leden van de commissie die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring;

    

  • d.

   wanneer het stuk als een B-stuk wordt aangemerkt, de aspecten van het voorstel die nader in de raad besproken moeten worden;

    

  • e.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 26 is toegestaan deel te nemen aan de beraadslaging;

  • f.

   een lijst van de in de vergadering gemaakte afspraken en gedane toezeggingen, zoals deze tijdens de vergadering door de voorzitter zijn geconcludeerd;

 • 6.

  De ontwerpbesluitenlijst en de bijbehorende wijzigingsvoorstellen, als bedoeld in het vierde lid, vormen een geheel.

 • 7.

  De besluitenlijst wordt opgesteld onder de zorg van de commissiegriffier.

 • 8.

  De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 19 Spreekregels

 • 1.

  Een lid, de voorzitter, de burgemeester, een wethouder en de secretaris spreken vanaf hun plaats of van de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter.

 • 2.

  Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat de in het eerste lid genoemde personen vanaf een andere plaats spreken.

Artikel 20 Volgorde sprekers

 • 1.

  Een lid, de burgemeester, een wethouder of de secretaris, voeren het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.

 • 2.

  De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer het woord wordt gevraagd over de orde van de vergadering.

Artikel 21 Aantal spreektermijnen

 • 1.

  De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de commissie anders beslist.

 • 2.

  Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.

 • 3.

  Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 22 Spreektijd

De voorzitter of een lid kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden.

Artikel 23 Voorstellen van orde

 • 1.

  De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist de commissie terstond.

Artikel 24 Handhaving orde; schorsing

 • 1.

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

   

  • a.

   de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren;

    

  • b.

   een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

 • 2.

  Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

 • 4.

  De voorzitter kan een raadscommissie voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 25 Beraadslaging

 • 1.

  De commissie kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

 • 2.

  Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de commissie beslissen de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

Artikel 26 Deelname aan de beraadslaging door anderen

 • 1.

  De commissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 27 Advies

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de commissie anders beslist.

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de commissie of er een advies aan de raad wordt uitgebracht.

 • 3.

  Indien de commissie een advies aan de raad uitbrengt beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies.

 • 4.

  Het advies aan de raad bevat minimaal of het betreffende onderwerp of voorstel in de raad kan worden aangemerkt als een A punt (hamerstuk) of B punt (verdere bespreking in de raad is wenselijk). Indien één raadslid van mening is dat verdere bespreking wenselijk is, wordt dit onderwerp of voorstel als B punt aangemerkt.

 • 5.

  De commissie kan besluiten dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming in de gemeenteraad.

 • 6.

  In het advies van de commissie aan de raad worden de standpunten van alle fracties opgenomen.

Artikel 27a Besluitvorming

 • 1.

  De besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  De stemming vindt plaats volgens het systeem van de gewogen stemmen. De stem van ieder commissielid wordt vermenigvuldigd met het aantal raadszetels van de fractie die hij vertegenwoordigd, en vervolgens gedeeld door het aantal commissieleden dat in de betreffende vergadering namens deze fractie advies uitbrengt. Hoofdstuk

Hoofdstuk 5 Besloten vergadering

Artikel 28 Algemeen

 • 1.

  Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing voorzover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 29 Notulen besloten vergadering

 • 1.

  De notulen van een besloten vergadering worden niet rondgedeeld, maar liggen uitsluitend voor de leden ter inzage bij de griffier.

 • 2.

  Deze notulen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een beslissing over het al dan niet openbaar maken van deze notulen. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 30 Geheimhouding

 • 1.

  Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

 • 2.

   

Hoofdstuk 6: Toehoorders en pers

Artikel 32 Toehoorders en pers

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 33 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 34 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het standby houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

Hoofdstuk 7: Slotbepalingen

Artikel 35 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 36 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de eerdere Verordening raadscommissies gemeente Goirle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle.

   

  Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 april 2005.

Artikelsgewijze toelichting op de verordening op de raadscommissies  

Artikel 1

Om te voorkomen dat de omschrijving van terugkerende begrippen in de verordening steeds moeten worden herhaald, zijn in deze bepaling een aantal begrippen eenmalig gedefinieerd.

 

Artikel 2

In deze verordening is gekozen voor een stelsel van meerdere raadscommissies.

Het vijfde en zesde lid zijn coördinatiebepalingen. Als een onderwerp meerdere commissies aangaat, zal moeten worden vastgesteld in welke raadscommissie(s) het onderwerp besproken zal worden. In deze verordening is ervoor gekozen om de voorzitters van de betrokken raadscommissies hierover zeggenschap te geven.

In geval van een gezamenlijke vergadering vervult de voorzitter van de commissie die het onderwerp het meest aangaat, de rol van voorzitter. Het spreekt voor zich dat dan ook de commissiegriffier van die commissie de functie van commissiegriffier vervult.

Artikel 3

De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming van de raad voor en overleggen met het college of de burgemeester.

Artikel 4

De raad bepaalt de samenstelling van de raadscommissies. Wel schrijft artikel 82, derde lid, van de Gemeentewet voor dat de raad moet zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. Om dit te bereiken wordt bepaald dat iedere fractie per commissie twee of drie leden mag voordragen. Gecombineerd met gewogen stemmen is er sprake van een evenwichtige vertegenwoordiging van de raad (zie artikel 27, lid 5).

Tenminste één lid per commissie, per fractiedient een raadslid te zijn.

Op grond van het derde lid moeten niet-raadsleden, evenals raadsleden, voldoen aan hetgeen is bepaald in de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet. Dit betekent onder andere dat zij ingezetenen van de gemeente moeten zijn, achttien jaar moeten zijn, over een geldige verblijfstitel moeten beschikken, hun nevenfuncties openbaar moeten maken, geen functie als bedoeld in artikel 13 mogen vervullen en niet in strijd mogen handelen met artikel 15 betreffende het rechtsverkeer met de gemeente.

Iedere fractie kan per commissie één plaatsvervangend lid voordragen. Voor de plaatsvervangende leden gelden dezelfde eisen als voor het lid van een raadscommissie. Indien zowel het commissielid als zijn plaatsvervanger verhinderd is kan een raadslid van de fractie die het (plaatsvervangend) commissielid vertegenwoordigt op grond van het zesde lid deze plaats innemen.

 

Artikel 5

Artikel 82, vierde lid, van de Gemeentewet schrijft voor dat de voorzitter van een raadscommissie raadslid moet zijn. Om die reden bepaalt artikel 5, eerste lid, dat de raad de voorzitters en hun plaatsvervangers ‘uit zijn midden’ benoemt

Op basis van het tweede lid, is de voorzitter (en de plaatsvervangend voorzitter) geen lid van de raadscommissie. Dit is een bewuste keuze, op deze wijze kan de voorzitter zich concentreren op zijn taak als (technisch) voorzitter en zijn tijd en energie aanwenden voor het bewaken van de positie van de raadscommissie. Hij hoeft zich niet te bekommeren om de inbreng van zijn fractie in de raadscommissie.

Artikel 6

De zittingsperiode van de leden, de voorzitters en hun plaatsvervangers is even lang als de zittingsperiode van de raadsleden, in principe dus vier jaar. De benoeming eindigt derhalve van rechtswege, de raad hoeft hen niet te ontslaan.

Op grond van het tweede lid eindigt het (plaatsvervangend) lidmaatschap van een raadscommissie eveneens van rechtswege indien een (plaatsvervangend) lid niet meer voldoet aan de in artikel 4, vierde lid, gestelde eisen en indien een (plaatsvervangend) lid is benoemd op voordracht van een fractie die blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet meer vertegenwoordigd is in de raad (zevende lid).

De raad kan een (plaatsvervangend) lid van een raadscommissie ontslaan op eigen initiatief, op voorstel van de fractie die het (plaatsvervangend) lid heeft voorgedragen of op verzoek van het (plaatsvervangend) commissielid zelf.

Artikel 7

Iedere raadscommissie wordt ondersteund door een commissiegriffier. Afhankelijk van de omvang van de griffie is dit de griffier, een medewerker van de griffie of een ambtenaar uit de reguliere ambtelijke organisatie.

In dit artikel is er voor gekozen om alle mogelijkheden open te laten. De functie commissiegriffier kan worden ingevuld door de door de raad benoemde griffier, een door deze griffier aangewezen medewerker van de griffie of een door de griffier aangewezen medewerker uit het ambtelijke apparaat, dat ten dienste staat van het college van burgemeester en wethouders. Bij aanwijzing van een medewerker van de griffie als commissiegriffier overlegt de griffier met de voorzitter van de commissie, bij aanwijzing van een medewerker uit het ambtelijk apparaat overlegt de griffier met de voorzitter van de commissie en de gemeentesecretaris (als hoofd van de ambtelijke organisatie).

De commissiegriffier is altijd bij de vergaderingen van de raadscommissie aanwezig. In principe neemt hij geen deel aan de beraadslagingen, zij het dat de raadscommissie op grond van artikel 26 van deze verordening altijd de mogelijkheid heeft om anderen aan de beraadslagingen deel te laten nemen.

Artikel 8

De burgemeester en de wethouders zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur geen lid meer van raadscommissies (artikel 82, tweede lid Gemeentewet). Hun aanwezigheid is daardoor niet langer vanzelfsprekend, de raadscommissie kan per vergadering beslissen of de aanwezigheid van een collegelid al dan niet gewenst is en of hij aan de beraadslagingen mag deelnemen. Artikel 82, vijfde lid, dat artikel 21, tweede lid van de Gemeentewet, van overeenkomstige toepassing verklaard, is hiervoor de grondslag. Dit geldt zowel voor besloten als voor niet besloten vergaderingen. In openbare vergaderingen kunnen collegeleden uiteraard altijd aanwezig zijn op de publieke tribune. Deelnemen aan de beraadslagingen kunnen zij echter alleen als de raadscommissie hiermee instemt.

Om te komen tot een praktische regeling is er in deze bepaling voor gekozen om de voorzitter van de raadscommissie een voorlopige beslissing omtrent de aanwezigheid van de burgemeester of een wethouder en de deelname aan de beraadslagingen te laten nemen. Als de raadscommissie het niet met deze voorlopige beslissing van de voorzitter eens is, kan zij bij aanvang van de vergadering anders beslissen.

Een expliciete beslissing bij iedere vergadering is niet nodig. Als de raadscommissie niet aangeeft dat de aanwezigheid van het college niet gewenst is, volstaat de beslissing van de commissievoorzitter.

In het vijfde lid is geregeld dat een collegelid zich kan laten vergezellen door een ambtelijk adviseur. Het is echter de commissie die bepaalt in hoeverre deze ook daadwerkelijk aan de beraadslagingen mag deelnemen.

Artikel 9

Ook de aanwezigheid van de secretaris is in een gedualiseerd stelsel niet langer vanzelfsprekend. Indien de raadscommissie het wenselijk acht dat de secretaris bij een vergadering van een raadscommissie aanwezig is, zal de raadscommissie het college moeten verzoeken de secretaris aanwezig te laten zijn en deel te laten nemen aan de beraadslagingen. Het college is immers zijn werkgever. Om praktische redenen geldt ook hier de regling van artikel 8 inhoudende dat de voorzitter van de commissie een voorlopige beslissing mag nemen. Ook deze bepaling geldt zowel voor openbare als besloten vergaderingen. Op basis van artikel 26 kan de commissie ook andere ambtenaren aan de beraadslagingen deel laten nemen, ook hiertoe zullen zij een verzoek aan het college moeten doen.

Artikel 10

De vergaderingen van de raadscommissies vinden steeds plaats in de week na de laatste raadsvergadering en drie weken voor de volgende raadsvergadering. Een raadscommissie vergadert vaker als de voorzitter het nodig oordeelt of indien ten minste twee fracties hierom verzoeken. Indien een raadscommissie een hoorzitting zal willen houden, kan de voorzitter gebruik maken van het derde lid en een andere dag, aanvangsuur of plaats bepalen. Bepaald is dat de voorzitter hierover overleg voert met de griffier.

Artikel 11

De leden van een raadscommissie ontvangen een oproep inclusief de agenda voor een vergadering en de stukken tenminste 10 dagen voor de vergadering. Indien in spoedeisende gevallen een aanvullende agenda wordt vastgesteld bedraagt deze termijn minimaal 48 uur voor een vergadering. De stukken ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd worden niet ter beschikking gesteld, maar kunnen bij de griffier worden ingezien (artikel 13, derde lid).

In het artikel wordt gesproken over het beschikbaar stellen van de stukken om aan te geven, dat ook kan worden volstaan met deponering in de voor de commissieleden bestemde postvakjes in het gemeentehuis. Dit geldt niet voor een eventuele aanvullende agenda, deze zal wegens de korte termijn worden verzonden of thuisgebracht.

Artikel 12

Voor het verzenden van de oproep, stelt de voorzitter van een raadscommissie de agenda voorlopig vast. Wel zal de voorzitter hierover overleg moeten voeren met de griffier en/of de commissiegriffier(s). Uiteindelijk bepaalt een raadscommissie echter zijn eigen agenda. De agenderende rol van een raadscommissie komt tot uitdrukking in het derde, vierde en vijfde lid. Dit betekent onder andere dat een raadscommissie kan bepalen dat een onderwerp of voorstel onvoldoende voorbereid en voor inlichtingen of advies aan het college wordt gezonden.

Een raadscommissie bepaalt vervolgens in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt en niet het college. Uiteraard zal hierover wel overleg gevoerd moeten worden met het college of de secretaris.

Artikel 13

Naast de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, worden stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen voor een ieder ter inzage gelegd. In de openbare kennisgeving wordt hiervan melding gemaakt. Originele stukken moeten uiteraard bij de gemeente blijven berusten. Stukken ten aanzien waarvan geheimhouding wordt opgelegd kunnen leden van raadscommissies bij de griffier inzien.

Artikel 14

Op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet moet de voorzitter van een raadscommissie tegelijkertijd met de schriftelijke oproep de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering ter openbare kennis brengen. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep en op een bij openbare kennisgeving aan te geven plaats ter inzage gelegd. Deze bepaling geeft hier een regeling voor.

Artikel 15

De presentielijst en de ondertekening door de voorzitter en de commissiegriffier zijn bedoeld om formeel vast te stellen dat het vergaderquorum aanwezig is. Indien de griffier tevens de functie van commissiegriffier op zich neemt, ondertekent hij de presentielijst. Daarnaast is de presentielijst van belang om de vergoedingen voor de leden van een raadscommissie te kunnen vaststellen.

Artikel 16

Artikel 20 van de Gemeentewet regelt het vergaderquorum van de raad. Voor de raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet. Artikel 16 voorziet hierin. Indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is en de presentielijst heeft getekend, kan worden vergaderd. Het derde lid voorziet in een regeling voor een nieuwe vergadering indien het quorum niet aanwezig is, anders zou de afwezigheid van leden van een raadscommissie de voortgang van werkzaamheden kunnen belemmeren. Uiteraard staat op het moment dat de voorzitter bepaalt op welke datum en tijdstip, nog niet vast op welk moment de schriftelijke oproep uitgaat. Indien er enkele dagen tussen de twee vergaderingen zit, mag er vanuit worden gegaan dat het mogelijk is om 24 uur van tevoren een schriftelijke oproep te versturen. Overigens ligt het in de rede dat de voorzitter overlegt met de raadscommissie over de datum van een nieuwe vergadering.

Artikel 17

In dit artikel is gekozen voor een breed spreekrecht voor de burgers. Zowel ten aanzien van geagendeerde onderwerpen als niet geagendeerde onderwerpen kunnen burgers het woord voeren. Wel wordt het spreekrecht beperkt door het bepalen van de doelgroep en de onderwerpen waarvoor geen spreekrecht kan worden verleend.

De doelgroep beperkt zich tot de burgers die ook in de gemeente wonen of personen die een belang hebben in de gemeente. Met het laatste wordt met name gedoeld op privaatrechtelijke belangen zoals eigendom, pachtrecht etcetera. Indien rechtspersonen (verenigingen, stichting, bv's, nv's) gebruik willen maken van het spreekrecht zullen zij dus een belang in de gemeente Goirle moeten hebben. Algemene belangen, zoals bijvoorbeeld milieubelangen, zijn voor rechtspersonen onvoldoende voor het maken van aanspraak op het spreekrecht in de commissies.

In het tweede lid zijn de onderwerpen opgenomen, waar het spreekrecht niet voor geldt. Als een besluit van de raad of het college vatbaar is voor bezwaar of beroep en de burger belanghebbende is, kan de burger dienaangaande een bezwaarschrift indienen of beroep instellen. Deze procedure gaat voor het spreekrecht van burgers.

Hetzelfde geldt voor onderwerpen, waar zij op grond van artikel 9:2 Algemene wet bestuursrecht een klacht over kunnen indienen. Verder zijn de benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen van personen uitgesloten van het spreekrecht van burgers. Omdat inspraak over de benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen – de belangen van – kandidaten al dan niet in de uitoefening van hun ambt of functie kan schaden, kan niet worden toegestaan dat burgers hierover in het openbaar uitlatingen doen.

De burgers die wensen in te spreken moeten dit uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de commissievergadering melden bij de commissiegriffier.

Spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen wordt uitgeoefend voor de behandeling van de agenda. Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij de behandeling van het geagendeerde onderwerp. In beide gevallen wordt gesproken in twee termijnen door zowel de inspreker als de commissieleden. Indien gewenst kan de commissie uiteraard besluiten om hieraan een derde termijn toe te voegen.

De voorzitter heeft een belangrijke taak in de orde met betrekking tot het uitoefenen van het spreekrecht. Hij bepaalt de spreekvolgorde en hoeveel tijd ter beschikking wordt gesteld voor de inspreker. Het spreekt voor zich dat hij dit overlegt met de commissie.

Artikel 18

De ontwerp-notulen worden tegelijkertijd met de schriftelijk oproep voor de eerstvolgende raadsvergadering beschikbaar gesteld aan de leden overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 1 en toegezonden aan overige personen die het woord gevoerd hebben. De voorzitter, de leden en de collegeleden hebben het recht een voorstel tot wijziging te doen. Een voorstel tot wijziging kan tot het moment van vaststelling bij de commissiegriffier worden ingediend. Het recht om aanpassing voor te stellen (derde lid) komt ook toe aan de voorzitter, een lid en een collegelid, dat bij de desbetreffende vergadering niet aanwezig was. Het is aan de raadscommissie om te beslissen of een voorgestelde wijziging of aanvulling geaccepteerd wordt, aangezien de raadscommissie de notulen vaststelt. Een afwijzing van een dergelijk voorstel is niet vatbaar voor beroep (aldus de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State). Er wordt een zakelijke samenvatting van hetgeen besproken is gegeven. Na vaststelling van de notulen ondertekenen de voorzitter en de commissiegriffier deze.

Artikel 19

Indien er andere sprekers zijn, bepaalt de voorzitter vanaf welke plaats zij spreken.

Artikel 20

Het tweede lid bewerkstelligt dat een lid, de voorzitter, de burgemeester of een wethouder op ieder gewenst moment een voorstel van orde kan doen. Een voorstel van orde heeft betrekking op het verloop van de vergadering. Artikel 23 geeft een regeling voor een voorstel van orde. Het tweede lid heeft geen betrekking op interrupties.

Artikel 21

Een spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. Collegeleden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging kunnen na afloop van de eerste en tweede termijn van de commissieleden op verzoek van de commissie nog op de inbreng in tweede termijn antwoorden c.q. reageren.

Een verzoek van een commissielid na afloop van de tweede termijn om nog een korte reactie te mogen geven, dient de voorzitter niet te honoreren. Indien de commissie van mening is, dat na de tweede termijn verdere beraadslaging nodig is, kan hij daartoe uitdrukkelijk besluiten.

Artikel 22

Dit artikel strekt ertoe te benadrukken dat een raadscommissie op eigen initiatief regels kan stellen over de spreektijd van de leden. Hetzelfde geldt voor de spreektijd van overige sprekers.

Artikel 23

Ieder lid heeft te allen tijde het recht een voorstel van orde te doen (zie ook artikel 20, tweede lid). De beslissing of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde is aan de betreffende raadscommissie. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door een raadscommissie.

Artikel 24

Het eerste lid verzekert dat leden van een raadscommissie vrijelijk kunnen spreken. Wel zijn interrupties uiteraard toegestaan voor zover de voorzitter bij een overvloed aan interrupties of in het belang van de voortgang van de beraadslagingen niet bepaalt dat een spreker zijn betoog zonder verdere interrupties afrondt. Om te bevorderen dat leden van raadscommissies zich niet belemmerd voelen om hun mening te uiten bepaalt artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet bovendien dat artikel 22 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing is op leden van raadscommissies. Hierdoor zijn leden van raadscommissies niet in rechte te vervolgen, aan te spreken of verplicht getuigenis af te leggen over hetgeen zij in de vergadering zeggen of schriftelijk overleggen. Dit geldt voor zowel raadsleden als niet-raadsleden.

Op basis van het tweede lid kunnen alle sprekers in bepaalde gevallen door de voorzitter tot de orde worden geroepen en kan hen zo nodig over het aanhangige onderwerp het woord ontzegd worden. Ook kan de voorzitter de vergadering schorsen en bij herhaling van de verstoring van de orde, kan hij de vergadering sluiten. In het uiterste geval kan hij een lid het verdere verblijf ontzeggen en hem uit de vergadering doen verwijderen. Indien een lid blijft volharden in zijn gedrag kan hem de toegang tot de vergadering voor ten hoogste drie maanden worden ontzegd. Het vierde lid sluit aan bij artikel 26, derde lid, van de Gemeentewet, die een dergelijke regeling geeft ten aanzien van raadsleden.

Onder interruptie is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeuring; deze uitingen worden beschouwd als verstoringen van de orde. Voor wat betreft de handhaving van de orde op de publieke tribune wordt verwezen naar artikel 32 van deze verordening.

Artikel 25

Om de duur van vergaderingen niet te beperken wordt over een voorstel dat in onderdelen of artikelen is verdeeld, in principe in zijn geheel beraadslaagd. In het eerste lid is een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen. Zowel de voorzitter als de leden hebben het recht om voor te stellen een voorstel gesplitst te behandelen. Het eerste lid brengt daarmee tot uitdrukking dat een raadscommissie zijn eigen werkwijze bepaalt. Het recht wordt aan ieder individueel raadslid toegekend. Dit past in het streven naar dualisering, aangezien dualisering versterking van de vertegenwoordigende en daarmee agenderende rol van een raadscommissie veronderstelt. Hiertoe dienen ook individuele raadsleden en kleine fracties over adequate instrumenten te beschikken.

Indien de schorsing als bedoeld in het tweede lid aan het einde van de tweede termijn plaatsvindt, zijn er vervolgens twee mogelijkheden: er wordt direct tot stemming overgegaan of aan de beraadslagingen wordt een derde termijn toegevoegd (zie artikel 21). Na schorsing wordt als eerste het woord verleent aan degene die juist voor de schorsing aan het woord was.

Artikel 26

Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 Gemeentewet geregelde verschoningsrecht, dat in artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op leden van raadscommissies en andere personen die aan de beraadslagingen deelnemen. Het gaat in deze bepaling om anderen dan de leden, de voorzitter, de burgemeester, de wethouders en de secretaris. Deze hebben op grond van de artikelen 8, 9, 19 en 20 van deze verordening reeds het recht om aan de beraadslagingen deel te nemen. Uiteraard hebben deze andere sprekers niet dezelfde rechten als de leden. Een andere spreker heeft onder meer geen recht om een voorstel te doen tot wijziging van de notulen, een voorstel over de spreektijd of over de orde van de vergadering.

Artikel 27

De voorzitter kan de beraadslaging sluiten, als hij vaststelt dat een onderwerp voldoende is toegelicht, tenzij een raadscommissie anders beslist. Een raadscommissie neemt geen beslissingen, maar bereidt de besluitvorming in de raad voor en overlegt met het college en de burgemeester. Wel kan een raadscommissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de raad. De leden beslissen over het advies. Ten behoeve van het debat in de raad en om recht te doen aan de mening van alle fracties, inclusief minderheidsstandpunten, wordt de standpunten van alle fracties opgenomen. Het standpunt dat door de commissieleden wordt ingenomen wordt in dit verband geacht het standpunt van de fractie, die zij vertegenwoordigen te zijn, tenzij zij nadrukkelijk anders te kennen geven.

Artikel 28

In deze bepaling wordt namelijk artikel 23 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing verklaard op raadscommissies. Dit betekent dat de vergaderingen van de raadscommissies in de regel in het openbaar plaatsvinden. Op verzoek van een vijfde van het aantal leden van een raadscommissie of de voorzitter kan de raadscommissie beslissen om achter gesloten deuren te vergaderen. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar is tenzij de raadscommissie anders beslist.

Bij bepalingen die ingevolge van overeenkomstige toepassing zijn kan onder meer gedacht worden aan de bepalingen omtrent het tijdig verzenden van stukken, het vergaderquorum en voorstellen van orde. De bepalingen van deze verordening zijn echter niet van toepassing, voorzover de toepassing van die bepalingen strijdig is met het besloten karakter van de vergadering. Zo zullen er bijvoorbeeld geen beeld- en geluidsregistraties voor openbaar gebruik gemaakt kunnen worden. Ten aanzien van de stukken die betrekking hebben op een besloten vergadering en het behandelde zal een raadscommissie moeten besluiten of geheimhouding als bedoeld in artikel 86 van de Gemeentewet wordt opgelegd dan wel opgeheven.

Artikel 29

In aanvulling hierop bepaalt het eerste lid van dit artikel dat de notulen van een besloten vergadering ter inzage liggen bij de griffier.

Artikel 30

Hetgeen besproken wordt in een besloten vergadering, valt niet van rechtswege onder de geheimhoudingsplicht. Daarvoor is toepassing van de procedure volgens artikel 86 van de Gemeentewet nodig. Niet alleen een raadscommissie kan geheimhouding opleggen, ook de voorzitter van een raadscommissie, het college en de burgemeester kunnen geheimhouding aan een raadscommissie opleggen. Overigens kan een raadscommissie ook geheimhouding opleggen aan de raad of het college ten aanzien van stukken die zij aan de raad of het college overlegt (artikel 25, tweede lid, en artikel 55, tweede lid, van de Gemeentewet). De geheimhouding geldt ten aanzien van een ieder die aanwezig is bij een besloten vergadering of die kennis draagt van stukken ten aanzien waarvan geheimhouding geldt. De geheimhouding geldt totdat het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd of de raad, haar opheft.

Artikel 31

Zoals uit de toelichting op artikel 30 blijkt kan de raad de geheimhouding die een raadscommissie oplegt, opheffen. In deze bepaling is een overlegverplichting opgenomen waardoor recht wordt gedaan aan het principe van hoor en wederhoor.

Artikel 32

Artikel 26, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet regelen dat de voorzitter van de raad toehoorders die de orde verstoren, kan doen vertrekken en bij volharding in hun gedrag de toezegging kan ontzeggen. Voor raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet, het derde lid voorziet hierin.

Artikel 33

Aangezien de vergaderingen van een raadscommissie in principe openbaar zijn, kunnen radio- en tv-stations geluids- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als het een besloten vergadering betreft.

Artikel 34

Het mobiele telefoonverkeer werkt verstorend tijdens de vergadering. Er is in dit artikel een verbod op het gebruik van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen opgenomen om de verstoring van de vergaderorde door het gebruik te voorkomen. Indien de apparatuur zodanig instelbaar is, dat verstoring van de vergaderorde niet plaats zal vinden, mag de apparatuur stand-by gehouden worden (bijvoorbeeld stil alarm door middel van trilmechanisme). Het is echter niet toegestaan vanuit de stand-by-situatie over te schakelen op verder gebruik van de apparatuur. Indien dit nodig mocht zijn dient de gebruiker daarvoor de vergaderruimte te verlaten.

Artikel 35

Dit artikel bevat de zogenaamde hardheidsclausule; voor gevallen waarin de verordening niet voorziet of twijfel bestaat over de toepassing beslist de commissie. De voorzitter van de commissie doet daarvoor een voorstel.

Artikel 36

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de verordening. Een verordening treedt op grond van artikel 139 van de Gemeentewet niet in werking zolang deze niet is bekendgemaakt (op de gemeentepagina van het Goirles Belang). Om op korte termijn na vaststelling van deze verordening een start te kunnen maken met de commissies nieuwe stijl treedt de verordening in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 05-04-2005.