Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening Winkeltijden Goirle 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Goirle 2013
CiteertitelVerordening Winkeltijden Goirle 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwinkeltijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201301-01-2016nieuwe regeling

10-12-2013

Goirles Belang, 18-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Goirle 2013

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

Artikel 2. Openstelling op zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid onder a. en onder b., van de wet vervatte verboden, behoudens voor 4 mei na 19.00 uur, geldt een algemene vrijstelling tussen 8.00 uur en 20.00 uur.

Artikel 3. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid onder c., van de wet vervatte verbod.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken om een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikken voor ten hoogste met vier weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden Goirle, zoals vastgesteld op 21 december 2004, wordt ingetrokken.

 • 2.

  De bij of krachtens de Verordening Winkeltijden Goirle verleende en nog van kracht zijnde vergunningen en ontheffingen vervallen op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige Verordening Winkeltijden Goirle 2013.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Goirle maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Goirle 2013.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-12-2013.

, de voorzitter

, de griffier