Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening commissie kunst en cultuur gemeente Goirle 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie kunst en cultuur gemeente Goirle 2015
CiteertitelVerordening commissie kunst en cultuur gemeente Goirle 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpkunst en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-201516-03-2017nieuwe regeling

03-11-2015

Gemeenteblad, 2015, 105576

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie kunst en cultuur gemeente Goirle 2015

 

 

Artikel 1 Begrippen

Commissie: Commissie Kunst & Cultuur gemeente Goirle.

Gemeente: de gemeente Goirle.

Raad: de raad van de gemeente Goirle

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle

Artikel 2 Taken van de commissie kunst en cultuur

De commissie kunst en cultuur (hierna te noemen: commissie) heeft tot taak:

 • a.

  Gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders over kunst en cultuur in de openbare ruimte.

 • b.

  Het stimuleren en ondersteunen van culturele evenementen in de gemeente, waar mogelijk in samenwerking met andere partijen.

 • c.

  Het initiëren en uitwerken van ideeën voor exposities van kunstenaars, woonachtig of werkzaam in de gemeente, danwel met een aantoonbare relatie met de gemeente, in het gemeentehuis;

 • d.

  Het adviseren over een kunstopdracht voor wat betreft de opdrachtformulering, (een) mogelijke kunstenaar(s), de kwaliteit van het kunstwerk en de locatie voor plaatsing van het kunstwerk in de openbare ruimte.

 • e.

  Het adviseren over aangeboden kunst in de openbare ruimte voor wat betreft kwaliteit en de locatie voor plaatsing van het kunstwerk.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit zes leden en een voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie is door het college van burgemeester en wethouders uit haar midden gekozen.

 • 3.

  De commissieleden en de voorzitter hebben stemrecht over met argumenten beklede adviezen aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 4.

  De commissie wordt bijgestaan door een secretaris in de persoon van een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar van de gemeente Goirle.

 • 5.

  De secretaris is geen lid van de commissie en heeft derhalve geen stemrecht.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De leden van de commissie worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders en hebben aantoonbaar kennis op het gebied van kunst en cultuur.

 • 2.

  Leden van de commissie worden aangesteld voor een termijn van vier jaren.

 • 3.

  Door de commissie wordt een rooster van aftreden opgesteld.

 • 4.

  Aftredende leden kunnen ten hoogste voor vier jaren worden herbenoemd.

 • 5.

  Het college kan één of meer leden tussentijds ontslaan.

 • 6.

  In de invulling van tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door middel van advertenties binnen de Goirlese samenleving;

 • 7.

  De secretaris is een door het college aangewezen ambtenaar en heeft geen relatie tot de benoemingstermijn van vier jaren.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De voorzitter bepaalt dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

 • 2.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 3.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden dit nodig oordeelt.

 • 4.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren

 • 5.

  De leden van de commissie krijgen ten minste vijf dagen voor de vergadering hiervoor een uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken.

 • 6.

  De commissie kan slechts vergaderen wanneer ten minste vier leden aanwezig zijn.

 • 7.

  De secretaris maakt een verslag van de vergaderingen, zorgt voor agendering, verzorgt adviesnota's en beheert de budgetten.

   

Artikel 5 Adviezen

 • 1.

  Een met argumenten omkleed advies van de commissie moet door tenminste vier commissieleden worden onderschreven.

 • 2.

  Een advies van de commissie wordt door de voorzitter en secretaris aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

 • 3.

  Adviezen aangaande kunst in de openbare ruimte worden, inclusief argumentatie, aan de raad kenbaar gemaakt.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding wordt de Verordening commissie kunst en cultuur' zoals deze is vastgesteld op 12 september 2000, ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening commissie kunst en cultuur gemeente Goirle 2015'.

Artikel 8 Nadere regels

 • a.

  Het college is bevoegd om nadere regels te stellen als dit wenselijk wordt geacht.

   

 • b.

  Het college is bevoegd om voor de werkzaamheden van de leden van de commissie een (vrijwilligers)vergoeding toe te kennen en stelt hiertoe de hoogte van de vergoeding en nadere regels vast.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Goirle in haar vergadering van 3 november 2015,

Gemeenteraad van de gemeente Goirle,

de griffier, de burgemeester,

Berry van 't Westeinde Machteld Rijsdorp