Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2017
CiteertitelVerordening marktgelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmarktgelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 229 lid 1 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201601-01-2018nieuwe regeling

13-12-2016

gmb-2016-182229

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2017

Artikel 1 Voorwerp van belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'marktgelden' wordt een recht geheven voor het innemen van een marktstandplaats op de markt.

 • 2.

  Onder de naam 'energiekostenvergoeding' wordt een recht gegeven voor het ter beschikking stellen van een door de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorziening.

 

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die, gelet op de Marktverordening van de gemeente Goirle, in het bezit is van een vergunning voor het innemen van een marktstandplaats op het marktterrein.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De heffingsgrondslag voor de berekening van het marktgeld is de frontbreedte van de marktstandplaats in strekkende meters.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde frontbreedte wordt naar boven afgerond, uitgedrukt in eenheden van 4 meter.

 • 3.

  Voor de berekening van het recht marktgelden wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volle strekkende meter aangemerkt.

 • 4.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde.

 

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving, of gedagtekende factuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in artikel 1 zijn verschuldigd bij het begin van het kalenderjaar of, als dit later is, bij het ontstaan van de belastingplicht.

 

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van het uitreiken van de schriftelijke kennisgeving, dan wel, in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

De 'Verordening marktgelden 2002' van 13 november 2001, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 november 2004, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2017'.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13-12-2016.

 

 

, de voorzitter

, de griffier