Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Beheers/anti-misbruikverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheers/anti-misbruikverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ
CiteertitelBeheers/anti-misbruikverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Beheers/anti-misbruikverordening Wet werk en bijstand

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8a
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12, lid 1
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201009-02-2012nieuwe regeling

15-06-2010

Goirles Belang, 30-06-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheers/anti-misbruik verordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ

 

 

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: Wet werk en bijstand;

  • b.

   WIJ: Wet investeren in jongeren;

  • c.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • d.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 • 2.

  Alle overige begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2: Hoogwaardige Handhaving

Het college stelt regels met betrekking tot hoogwaardige handhaving waarin tenminste wordt geregeld:

 • 1.

  voorlichting over de regelgeving alsmede de daaraan verbonden gevolgen bij misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • 2.

  de wijze van verificatie van gegevens;

 • 3.

  de wijze waarop periodieke controles worden uitgevoerd;

 • 4.

  de wijze waarop informatie-uitwisseling met derden plaatsvindt;

 • 5.

  de wijze waarop de interne controle wordt uitgevoerd;

 • 6.

  de wijze waarop fraude wordt opgespoord en afgehandeld.

Artikel 3: Terugvordering

 • 1.

  Er kan worden afgezien van geheel of gedeeltelijke terugvordering indien:

  • a.

   afweging van de kosten en baten verhouding van terugvordering daartoe aanleiding geeft,

  • b.

   omstandigheden gelegen in de persoon en/of gezin daartoe aanleiding geven;

  • c.

   het terug te vorderen bedrag niet is gedekt door pand of hypotheek op een goed of goederen, en dit redelijkerwijs kan worden uitgewonnen;

  • d.

   hiertoe dringende redenen aanwezig zijn.

 • 2.

  Kosten van een re-integratievoorziening of een werkleeraanbod voor een niet-uitkeringsgerechtigde kunnen worden teruggevorderd indien belanghebbende onvoldoende medewerking verleent aan het werkleeraanbod en dit als verwijtbaar wordt aangemerkt.

Artikel 4: Verhaal

 • 1.

  Er kan worden afgezien van het nemen van een verhaalsbesluit indien:

  • a.

   afweging van de verhouding tussen kosten en baten hiertoe aanleiding geeft;

  • b.

   hiertoe dringende redenen aanwezig zijn.

 • 2.

  Het college kan besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van invordering van te verhalen bijstand indien:

  • a.

   omstandigheden gelegen in persoon en gezin daartoe aanleiding geven;

  • b.

   afweging van de kosten en baten verhouding van invordering daartoe aanleiding geeft;

  • c.

   hiertoe dringende redenen aanwezig zijn.

 

Artikel 5: Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010.

Artikel 7: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Beheers/anti-misbruikverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ.

Artikel 8: Intrekking oude verordening

De Beheers/anti-misbruikverordening Wet werk en bijstand wordt ingetrokken per 1 juli 2010.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 juni 2010.

, de voorzitter

, de griffier