Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle
CiteertitelVerordening Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging art. 22, lid 1

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet primair onderwijs, art. 147
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-200129-12-2011wijziging regeling 1999

09-10-2001

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG)

 

 

Artikel 1 Naam en zetel

 • 1.

  De openbare rechtspersoon draagt de naam: Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG)

 • 2.

  De openbare rechtspersoon heeft zijn zetel in de gemeente Goirle.

Artikel 2 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Goirle;

 • b.

  de scholen: de scholen als bedoeld in de overwegingen van deze verordening.

Artikel 3 Doel en middelen

De openbare rechtspersoon heeft ten doel de openbare scholen in de gemeente Goirle in stand te houden, met inachtneming van artikel 47 WPO. Om het doel te verwezenlijken kan de openbare rechtspersoon gebruikmaken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.

Artikel 4 Duur en boekjaar

 • 1.

  De openbare rechtspersoon is ingesteld voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5 Organisatie van de openbare rechtspersoon

De openbare rechtspersoon kent een bestuur. De openbare rechtspersoon kan commissies hebben. De raad houdt toezicht op het functioneren van de openbare rechtspersoon.

Artikel 6 Bestuur

 • 1.

  Het bestuur bestaat uit 7 leden. Voor de periode 9 oktober 2001 tot en met 31 maart 2002 wordt omwille van de continuïteit en de kwaliteit van het bestuur deze geleding tijdelijk uitgebreid met één extra bestuurslid in de persoon van de heer P. van der Velden.

 • 2.

  De raad benoemt:

  • a.

   3 leden op gezamenlijke voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraden van de scholen(GMR);

  • b.

   2 leden op voordracht van burgemeester en wethouders van de gemeente;

  • c.

   2 leden (telkens 1) op voordracht van:

   • -

    het bestuur;

   • -

    de gezamenlijke personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de scholen (GMR).

 • 3.

  Het bestuur stelt bij reglement een procedure vast voor de voordracht als bedoeld in het voorgaande lid en zendt dit reglement ter kennisgeving aan de raad.

 • 4.

  De leden van het bestuur respecteren de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.

 • 5.

  Personen in dienst van de openbare rechtspersoon kunnen geen lid van het bestuur zijn.

 • 6.

  Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de medezeggenschapsraden van de scholen (GMR).

 • 7.

  Een lid van het bestuur mag niet:

  • a.

   in dienst zijn van een openbare basisschool ressorterend onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle;

  • b.

   lid zijn van de medezeggenschapsraad van één der onder ad a bedoelde basisscholen;

  • c.

   als gemachtigde of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de openbare rechtspersoon of in die hoedanigheid deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Overleg;

  • d.

   middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting, noch op andere wijze geldelijk voordeel genieten vanwege het bestuurslidmaatschap.

 • 8.

  Het bestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen met een adviserende stem laten bijstaan.

 • 9.

  Indien in het bestuur, om welke reden dan ook, een of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur.

Artikel 7 Zittingsperiode

 • 1.

  De leden van het bestuur worden voor vier jaar benoemd. De leden kunnen na afloop van hun zittingsperiode terstond, maar maximaal twee maal worden herbenoemd.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7, eerste lid van deze verordening, worden in het eerstbe-noemde bestuur twee Ieden voor twee jaar benoemd.

 • 3.

  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 4.

  Een lid van het bestuur dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 8 Schorsing en ontslag

 • 1.

  De raad kan een bestuurslid dat naar zijn oordeel in ernstige mate door handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van het bestuur, voor maximaal vier (4) maanden schorsen of ontslaan. In het geval van schorsing vermeldt de raad de gevolgen daarvan.

 • 2.

  Het bestuur kan overeenkomstig het voorgaande lid een bestuurslid schorsen, mits daartoe wordt besloten met een tweederde meerderheid van stemmen.

 • 3.

  Het bestuur onderwerpt het besluit onmiddellijk aan het oordeel van de raad, die zo spoedig mogelijk daarop beslist of hij de schorsing al dan niet bevestigt. De schorsing geldt dan als door de raad besloten.

 • 4.

  Wanneer de raad de schorsing als bedoeld in het voorgaande lid bevestigt, wordt de schorsingstermijn geacht ingegaan te zijn op het moment van het bestuursbesluit daartoe.

Artikel 9 Einde bestuurslidmaatschap

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:

 • a.

  het eindigen van de periode waarvoor een lid is benoemd;

 • b.

  het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan men is benoemd;

 • c.

  verklaring in staat van faillissement;

 • d.

  verlening van surseance van betaling;

 • e.

  ondercuratelestelling;

 • f.

  ontslag;

 • g.

  opzegging;

 • h.

  overlijden.

Artikel 10 Taak en bevoegdheden van het bestuur

 • 1.

  Het bestuur is belast met het besturen van de openbare rechtspersoon.

 • 2.

  Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 106 WPO.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris tekenen alle stukken van het bestuur.

 • 4.

  Er is een directiestatuut dat de taken en bevoegdheden van de directie regelt.

Artikel 11 Taakverdeling

Het bestuur benoemt uit zijn midden voor een periode van vier jaar een voorzitter, een secretaris/vice-voorzitter en een penningmeester.

Artikel 12 Vertegenwoordiging

 • 1.

  Het bestuur vertegenwoordigt de openbare rechtspersoon in en buiten rechte. Deze vertegenwoor-digingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris dan wel met de penningmeester, of bij ontstentenis van een hunner van hun plaatsvervangers.

 • 2.

  Het bestuur kan anderen die werkzaam zijn bij de openbare rechtspersoon de bevoegdheid geven om de openbare rechtspersoon in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Artikel 13 Vergaderfrequentie

 • 1.

  Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls als door de voorzitter, dan wel ten minste twee leden van het bestuur, nodig wordt geoordeeld.

 • 2.

  De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste tien dagen voor de dag der vergadering aan de leden worden toegezonden.

 • 3.

  Tegelijkertijd met de oproeping draagt de voorzitter zorg voor openbare kennisgeving van de vergadering. Daarbij geeft hij aan op welke plaats de agenda en de bijbehorende stukken ter inzage liggen.

 • 4.

  Ieder lid van het bestuur kan ter vergadering voorstellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. Het bestuur beslist of, en zo ja in hoeverre, aan dit voorstel gevolg wordt gegeven.

Artikel 14 Quorum

 • 1.

  De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft van het aantal zittende leden aanwezig is.

 • 2.

  In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.

 • 3.

  Indien wegens onvoltalligheid op grond van het tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

Artikel 15 Stemmen

 • 1.

  De leden stemmen zonder last.

 • 2.

  Tenzij deze verordening anders bepaalt, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem.

 • 3.

  Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

 • 4.

  Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien bij herstemming de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 5.

  Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien bij deze stemming de stemmen opnieuw staken, dan beslist terstond het lot.

Artikel 16 Openbaarheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.

 • 2.

  De vergaderingen worden besloten gehouden, wanneer ten minste eenvijfde van het aantal aanwezige leden hierom vraagt of wanneer de voorzitter dit nodig acht. Het bestuur beslist vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde aangelegenheid of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 3.

  Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 17 Geheimhouding van stukken

 • 1.

  Het bestuur kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan hem zijn of worden voorgelegd, geheimhouding opleggen.

 • 2.

  De ingevolge het voorgaande lid opgelegde geheimhouding wordt zowel door degenen die bij de behandeling tegenwoordig waren, alsmede door degenen die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis nemen, in acht genomen, totdat het bestuur de geheimhouding opheft.

 • 3.

  De voorzitter kan omtrent de inhoud van stukken in het voorgaande lid voorlopige geheimhouding opleggen. De verplichting tot voorlopige geheimhouding vervalt, indien zij niet in de eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de helft van de zittende leden tegenwoordig is, door het bestuur wordt bekrachtigd.

Artikel 18 Huishoudelijk reglement

Alle zaken betreffende de interne aangelegenheden van de openbare rechtspersoon worden geregeld bij huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze verordening.

Artikel 19 Verantwoording

 • 1.

  Het bestuur brengt jaarlijks aan de raad verslag uit omtrent zijn werkzaamheden. Het bestuur besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.

 • 2.

  Het verslag wordt bekendgemaakt.

Artikel 20 Archief

Het bestuur draagt met inachtneming van de Archiefwet 1995 zorg voor de archiefbescheiden.

Artikel 21 Commissies

 • 1.

  Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen, die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 • 2.

  Het huishoudelijk reglement bevat regels voor de werkwijze en samenstelling van de commissies.

Artikel 22 Financiën en verslaglegging

 • 1.

  Het bestuur biedt jaarlijks vóór 1 januari een ontwerp van de begroting met toelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de activiteiten en vóór 1 augustus een ontwerp van de rekening over het afgelopen jaar van de openbare rechtspersoon ter goedkeuring aan de raad aan.

 • 2.

  De rekening gaat vergezeld van een verslag van een door het bestuur aangewezen registeraccountant dat, behalve de verklaring bij de rekening, bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid. De goedkeuring strekt het bestuur tot decharge.

 • 3.

  Nadat goedkeuring door de raad is verkregen, stelt het bestuur de begroting en jaarrekening vast.

 • 4.

  Indien vóór 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt de begroting niet is goedgekeurd, neemt de raad de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen.

 • 5.

  Indien het bestuur voornemens is de begroting te wijzigen, wordt deze wijziging ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Artikel 23 Wijziging van de verordening en ontbinding

 • 1.

  Het bestuur kan een verzoek tot wijziging of intrekking van deze verordening indienen bij de raad.

 • 2.

  De raad kan de verordening te allen tijde wijzigen. De raad kan niet tot wijziging overgaan dan na overleg met het bestuur.

 • 3.

  De raad kan de openbare rechtspersoon te allen tijde ontbinden, maar niet gedurende de eerste vijf jaar na de datum van instelling, tenzij er sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet. De raad kan niet tot ontbinding overgaan dan na overleg met het bestuur.

Artikel 24 Vereffening

 • 1.

  Bij ontbinding van de openbare rechtspersoon is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de raad anders besluit.

 • 2.

  Gedurende de vereffening blijft deze verordening van kracht voorzover dat met de vereffening verenigbaar is. De vereffenaars leggen rekening en verantwoording af aan de raad.

 • 3.

  De vereffenaars besteden hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de ontbonden openbare rechtspersoon is overgebleven zo veel mogelijk overeenkomstig het doel van de openbare rechtspersoon.

Artikel 25 Overgangs- en slotbepalingen

 • I.

  1. De voordracht door het bestuur als bedoeld in artikel 6, tweede lid en onder b van deze verordening vindt voor de benoeming van het eerste bestuur door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente plaats.

  • 2.

   Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1999.

  • 3.

   Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle.

 • II.

  De volgende bestuursleden te benoemen:

 • a.

  mevrouw M. Rijpert-de Maat, Klaphekkestraat 6, 5051 BM Goirle (geb. 6-8-1942);

 • b.

  de heer J.W.H.J. Hoefnagel, Schets van Grobbendoncklaan 11, 5051 KZ Goirle (geb. 21-5-1949);

 • c.

  de heer J.W.G.M. van den Bergh, Emmastraat 53, 5051 LM Goirle (geb. 8-7-1950);

 • d.

  mevrouw C.D.M. Jansen, Dr. Keyzerlaan 6, 5051 PB Goirle (geb. 12-7-1962);)

 • e.

  de heer J.M. van Steenbergen, Akkerwinde 37, 5052 RH Goirle (geb. 26-3-1958).

 • III.

  Voor de periode 9 oktober 2001 tot en met 31 maart 2002 de heer P. van der Velden als extra bestuurslid te benoemen.