Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de cliëntenparticipatie WWB en WIJ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de cliëntenparticipatie WWB en WIJ
CiteertitelVerordening op de cliëntenparticipatie WWB en WIJ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Verordening op de cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201009-02-2012nieuwe regeling

15-06-2010

Goirles Belang, 30-06-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de cliëntenparticipatie WWB en WIJ

 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: Wet werk en bijstand;

  • b.

   WIJ: Wet investeren in jongeren;

  • c.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   Cliëntorganisaties: organisaties van cliënten die mede de belangen van cliënten behartigen, werknemersorganisaties daaronder begrepen;

  • e.

   Platform: het Platform Minima Goirle een uit vertegenwoordigers van cliënten en cliëntorganisaties bestaand inspraakorgaan met taken en bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 47 van de Wet werk en bijstand en in deze verordening omschreven.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de WWB, WIJ en Awb.

Artikel 2: Taak en doelstelling

 • 1.

  Met de instelling van een Platform Minima Goirle en het overleg wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de WWB en de WIJ, het lokale minimabeleid en de inkomensafhankelijke aspecten van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • 2.

  Het Platform heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college en de gemeenteraad over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van cliënten betreffen, daaronder begrepen de wijze waarop rijksregelgeving wordt uitgevoerd.

 • 3.

  Het Platform is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

Artikel 3: Werkwijze

 • 1.

  Het platform stelt voor haar doel, samenstelling en werkwijze een notitie op die ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd en als bijlage bij deze verordening opgenomen wordt.

 • 2.

  De gemeente wijst een bestuurlijk en ambtelijk primaathouder aan als aanspreekpunt voor de communicatie met het Platform. De betreffende primaathouder zal andere betrokken bestuurders of ambtenaren in het overleg betrekken, indien het onderwerp van advisering hiertoe noodzaakt.

 • 3.

  Tussen de primaathouders en het Platform vindt minimaal twee maal per jaar een structureel overleg plaats en zoveel vaker als noodzakelijk. Het initiatief voor een bijeenkomst kan uitgaan van de gemeente of van het Platform. Agendapunten kunnen aangedragen worden door beide partijen.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor tenminste tien werkdagen voor het geplande overleg de agenda en stukken zijn toezonden.

 • 5.

  Indien het college een beslissing neemt die afwijkt van het advies van het Platform dan brengt zij dit gemotiveerd ter kennis van de gemeenteraad en het platform.

Artikel 4: Faciliteiten

 • 1.

  Om haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren ontvangt het Platform via de begroting van de Twern een jaarlijks werkbudget.

 • 2.

  Leden, die schriftelijke stukken nodig hebben voor de voorbereiding op een vergadering voor het raadplegen van derden kunnen deze kosteloos bij de afdeling sociale zaken verkrijgen, voor zover deze stukken van de gemeente afkomstig zijn.

 • 3.

  De kosten van ambtelijke ondersteuning en de faciliteiten voor de vergaderingen worden gratis door de gemeente aan het Platform ter beschikking gesteld voor zover de vergaderingen plaatsvinden in het gemeentekantoor of gemeentehuis.

Artikel 5: Slotbepaling

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, voorziet het college na daartoe advies te hebben ingewonnen van het Platform.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010.

Artikel 7: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de cliëntenparticipatie WWB en WIJ.

Artikel 8: Intrekking oude verordening

De Verordening op de cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand wordt ingetrokken per 1 juli 2010.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 juni 2010.

, de voorzitter

, de griffier