Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Reglement van orde voor de gemeenteraad 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de gemeenteraad 2005
CiteertitelReglement van orde voor de gemeenteraad 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpreglement van orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging art. 18

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201226-03-2014gewijzigd reglement

10-04-2012

Goirles Belang, 18-04-2012

Onbekend
25-06-200919-04-2012gewijzigd reglement

16-06-2009

Goirles Belang, 24-06-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de gemeenteraad 2005

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  voorzitter: de voorzitter van de raad of diens vervanger;

 • b.

  amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen;

 • c.

  subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft;

 • d.

  motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken;

 • e.

  voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van de vergadering;

 • f.

  initiatiefvoorstel: een voorstel voor een verordening of een ander voorstel;

 • g.

  daar waar in dit reglement 'hij' of 'zijn' wordt vermeld kan ook 'zij' of 'haar' worden gelezen.

Artikel 2 De voorzitter

De voorzitter is belast met:

 • a.

  het leiden van de vergadering;

 • b.

  het handhaven van de orde;

 • c.

  het doen naleven van het reglement van orde;

 • d.

  hetgeen de Gemeentewet of dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 3 De griffier

 • 1.

  De griffier is in elke vergadering van de raad aanwezig.

 • 2.

  Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een door de raad daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 3.

  Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

Artikel 4 De secretaris

De raad kan het college verzoeken de secretaris in de vergadering aanwezig te laten zijn en deel te laten nemen aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement.

Artikel 5 Het raadspresidium

 • 1.

  De raad heeft een raadspresidium, dat wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Het raadspresidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de raadscommissievoorzitters of diens vervanger(s). De griffier of diens vervanger is in elke vergadering aanwezig.

 • 3.

  De voorzitter kan voorstellen de secretaris uit te nodigen voor het raadspresidium.

 • 4.

  Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 5.

  De vergaderingen van het raadspresidium zijn niet openbaar, tenzij het raadspresidium anders beslist.

 • 6.

  De concept verslagen van het presidium worden aan alle raadsleden per e-mail toegezonden.

Hoofdstuk 2 Toelating van nieuwe leden; fracties

Artikel 6 Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging

 • 1.

  Bij elke benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de raad een commissie in bestaande uit drie leden van de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop betrekking hebbende stukken van nieuw benoemde leden en de processen-verbaal van de stembureaus.

 • 2.

  De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven schriftelijk verslag uit aan de raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit. In het verslag wordt ook melding gemaakt van een minderheidsstandpunt.

 • 3.

  Na een raadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten leden van de raad op om in de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling, bedoeld in artikel 18 van de Gemeentewet, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

 • 4.

  In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een nieuw benoemd lid van de raad op voor de vergadering van de raad, waarin over diens toelating wordt beslist, om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

 • 5.

  bij de benoeming van een wethouder wordt overeenkomstig het eerste lid een commissie ingesteld welke onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van de Gemeentewet en of de kandidaat beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag. De werkwijze van deze commissie is overeenkomstig het tweede lid;

 • 6.

  de kandidaat wethouder overlegt de documenten en informatie die nodig zijn voor de in het voorgaande lid te verrichten toetsing;

Artikel 7 Fractie

 • 1.

  De leden van de raad, die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd.

 • 2.

  Indien boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie in de raad deze aanduiding als naam. Indien geen aanduiding boven de kandidatenlijst was geplaatst, deelt de fractie in de eerste vergadering van de raad aan de voorzitter mee welke naam deze fractie in de raad wil voeren.

 • 3.

  De namen van degenen die als voorzitter van de fractie en als diens plaatsvervanger optreden worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter.

 • 4.

  a Indien:

  1° één of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie gaan optreden;

  2° twee of meer fracties als één fractie gaan optreden;

  3° één of meer leden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie;

  4° een fractie tussentijds een andere naam wil voeren;

  wordt hiervan, voor zover van toepassing onder aanduiding van de nieuwe fractienaam, zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter.

  b Met de onder a beschreven veranderde situatie wordt rekening gehouden met ingang van de eerstvolgende vergadering van de raad na de mededeling daarvan.

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen; voorbereidingen

Artikel 8 Vergaderfrequentie

 • 1.

  De vergaderingen van de raad vinden in de regel plaats op dinsdag vanaf 19.30 uur en wordt uiterlijk om 23:00 uur geschorst. De vergaderingen worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 is de voorzitter bevoegd de vergadering niet te schorsen, indien afhandeling van de agenda in een redelijk tijdbestek mogelijk wordt geacht.

 • 3.

  Indien de agenda van een in lid 1 bedoelde vergadering niet is afgehandeld op het moment van het bereiken van het sluitingstijdstip, dan zal de behandeling van de agenda worden voortgezet op de eerstvolgende werkdag, niet zijnde een vrijdag, om 19:30 uur. Deze vergadering wordt gesloten nadat alle op de agenda voorkomende punten zijn behandeld.

 • 4.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag en aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie, overleg met het raadspresidium.

Artikel 9 Oproep

 • 1.

  De voorzitter draagt er zorg voor, spoedeisende gevallen uitgezonderd, dat de leden van de raad ten minste 10 dagen voor een raadsvergadering een schriftelijke oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter beschikking hebben.

 • 2.

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 25, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden van de raad ter beschikking gesteld. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden ook aan de leden van het college ter beschikking gesteld.

 • 3.

  Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 10, tweede lid, worden deze agenda en de daarop vermelde voorstellen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden van de raad ter beschikking gesteld.

Artikel 10 Agenda

 • 1.

  Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt het raadspresidium de voorlopige agenda van de vergadering vast.

 • 2.

  De agenda vermeldt alle onderwerpen die in de vergadering aan de orde komen. Daarbij wordt aangegeven over welke onderwerpen ter vergadering beraadslaagd zal worden, wat wordt aangegeven door een A of B annotatie per onderwerp, waarbij A punten als hamerstukken worden aangemerkt en B punten als bespreekpunten.In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 3.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast. Op voorstel van een lid van de raad of de voorzitter kan de raad bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 4.

  Wanneer de raad een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging voorbereid acht, kan hij het onderwerp verwijzen naar een commissie of aan het college nadere inlichtingen of advies vragen.

 • 5.

  Op voorstel van een lid van de raad of van de voorzitter kan de raad de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 11 De wethouder

 • 1.

  Het raadspresidium kan een of meer wethouders uitnodigen om in de raadsvergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen.

 • 2.

  Indien een wethouder bij een raadsvergadering aanwezig wil zijn en wil deelnemen aan de beraadslagingen doet hij hiertoe een verzoek aan de voorzitter.

 • 3.

  Het raadspresidium beslist op het verzoek.

Artikel 12 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegd. De voorzitter maakt van de terinzagelegging melding in de openbare kennisgeving bedoeld in artikel 13. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raad en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.

 • 2.

  Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentehuis gebracht.

 • 3.

  Indien omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en verleent de griffier de leden van de raad inzage.

Artikel 13 Openbare kennisgeving

 • 1.

  De vergadering wordt door aankondiging op de gemeentepagina in een lokaal weekblad, in het gemeentelijk informatieblad of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter openbare kennis gebracht.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a

   de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

  • b

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien.

Paragraaf 2 Orde der vergadering

Artikel 14 Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid van de raad onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 15 Zitplaatsen

 • 1.

  De voorzitter, de leden van de raad en de griffier hebben een vaste zitplaats, door de voorzitter na overleg met het raadspresidium bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van de raad aangewezen.

 • 2.

  Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de voorzitter de indeling herzien na overleg met het raadspresidium.

 • 3.

  De voorzitter draagt zorg voor een zitplaats voor de wethouders, secretaris en overige personen, die voor de vergadering zijn uitgenodigd.

Artikel 16 Opening en sluiting vergadering; quorum en overdenking

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien het daarvoor door de wet vereiste aantal leden van de raad blijkens de presentielijst aanwezig is.

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering, met inachtneming van artikel 20 van de Gemeentewet.

 • 3.

  De voorzitter opent en sluit de vergadering met het bieden van de mogelijkheid tot het houden van een korte persoonlijke overdenking.

Artikel 17 Primus bij bepalen volgorde sprekers en hoofdelijke stemming

Alvorens de aangekondigde onderwerpen aan de orde te stellen wordt bij loting een volgnummer van de presentielijst aangewezen; het resultaat van deze loting is bepalend voor de volgorde van de sprekers en het begin van de hoofdelijke stemming.

Artikel 18 Audioverslag en besluitenlijst

 • 1.

  Het audioverslag van elke openbare vergadering is binnen 3 werkdagen voor de leden van de raad en overige ter vergadering aanwezigen en belangstellenden te raadplegen via internet.

   

 • 2.

  De schriftelijke ontwerpbesluitenlijst van de vergadering wordt zo spoedig mogelijk aan de voorzitter en de leden van de raad, het college en aan anderen die het woord hebben gevoerd tijdens de vergadering toegestuurd.

 • 3.

  De ontwerpbesluitenlijst als bedoeld in het vorige lid wordt zo veel mogelijk aan het begin van de volgende vergadering vastgesteld.

 • 4.

  De leden, de voorzitter, de wethouders, de griffier en de secretaris hebben het recht een voorstel tot wijziging aan de raad te doen, indien de ontwerpbesluitenlijst, inclusief toezeggingen, onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen is toegezegd of besloten. Zij kunnen uiterlijk tot 16.00 uur op de dag voorafgaande aan die waarop de ontwerpbesluitenlijst in de raadsvergadering wordt behandeld, een voorstel tot wijziging doen.

 • 5.

  De besluitenlijst moet inhouden:

  a de namen van de voorzitter, de griffier en de ter vergadering aanwezige leden, alsmede van de leden die afwezig waren en overige personen die het woord gevoerd hebben;

  b een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  c een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemming van de namen van de leden die voor- of tegenstemden, onder aantekening van de namen van de leden die zich overeenkomstig de Gemeentewet van stemming hebben onthouden;

  d een lijst van de in de vergadering gemaakte afspraken en gedane toezeggingen, zoals deze tijdens de vergadering door de voorzitter zijn geconcludeerd;

  e de tekst van korte stemverklaringen;

  f de letterlijke tekst van het uiteindelijk genomen raadsbesluit.

 • 6.

  De tekst van de ter vergadering ingediende moties, amendementen en subamendementen wordt als bijlage bij de ontwerpbesluitenlijst gevoegd.

 • 7.

  De ontwerpbesluitenlijst en de bijbehorende wijzigingsvoorstellen, als bedoeld in het vierde lid, vormen een geheel.

 • 8.

  De besluitenlijst wordt opgesteld onder de zorg van de griffier.

 • 9.

  De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de griffier ondertekend.

Artikel 19 Ingekomen stukken

 • 1.

  Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt, gelijktijdig met een kopie van de ingekomen stukken en de oproep en voorlopige agenda als bedoeld in artikel 9 aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.

 • 2.

  Ingekomen stukken tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is worden door de voorzitter van de raad namens de raad onverwijld doorgestuurd naar dat orgaan. Van deze stukken wordt een kopie ter inzage gelegd in de voor raadsleden toegankelijke leesmap. Van de inhoud van deze leesmap wordt mededeling gedaan bij de verzending van de stukken voor iedere raadsvergadering. Indien college of burgemeester de bevoegde bestuursorganen zijn, informeert het college de raad over de afhandeling door middel van het onverwijld toesturen aan de raad van de antwoorden op de betreffende brieven. Kennisgeving aan de raad van deze stukken geschiedt door ter inzage legging in de voor raadsleden toegankelijke leesmap. Van de inhoud van deze leesmap wordt mededeling gedaan bij de verzending van de stukken voor iedere raadsvergadering.

 • 3.

  Bij de vaststelling van de voorlopige agenda stelt het raadspresidium een voorstel tot de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast

 • 4.

  Indien de raad besluit tot afhandeling van bij de raad ingekomen stukken door het college, informeert het college de raad over de afhandeling door middel van het onverwijld toesturen aan de raad van de antwoorden op de betreffende brieven. Kennisgeving aan de raad van deze stukken geschiedt door ter inzage legging in de voor raadsleden toegankelijke leesmap. Van de inhoud van deze leesmap wordt mededeling gedaan bij de verzending van de stukken voor iedere raadsvergadering.

 • 5.

  Bij ontvangst van stukken die vertrouwelijk behandeld dienen te worden, wordt door de voorzitter van de raad in overleg met het presidium een passende procedure vastgesteld.

Artikel 20 Spreekregels

 • 1.

  De leden van de raad en overige aanwezigen spreken vanaf hun plaats of van de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter.

 • 2.

  Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat de leden van de raad en de overige aanwezigen vanaf een andere plaats spreken.

Artikel 21 Volgorde sprekers

 • 1.

  Een lid van de raad voert het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.

 • 2.

  De volgorde van de sprekers wordt bepaald door loting. Het nummer van de presentielijst dat op grond van artikel 17 is aangewezen bepaalt welke spreker als eerste het woord krijgt. Vervolgens wordt, bezien vanuit de voorzitter, met de klok mee het woord verleend.

 • 3.

  De volgorde van sprekers als bedoeld in het tweede lid kan worden gewijzigd, wanneer een lid het woord vraagt over de orde van de vergadering.

Artikel 22 Aantal spreektermijnen

 • 1.

  De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, behoudens de behandeling van de ingekomen stukken en mededelingen en de beraadslaging over (sub)amende-menten en moties, welke in één instantie plaatsvinden, tenzij de raad anders beslist.

 • 2.

  Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.

 • 3.

  Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Het derde lid is niet van toepassing op:

  • a

   de rapporteur van een commissie;

  • b

   het lid dat een (sub)amendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, voor wat betreft dat amendement, die motie of dat voorstel;

 • 5.

  Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 23 Spreektijd

De voorzitter en ieder lid van de raad kunnen een voorstel doen over de spreektijd van de leden en de overige aanwezigen.

Artikel 24 Handhaving orde; schorsing

 • 1.

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij

  • a

   de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren;

  • b

   een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

 • 2.

  Indien een spreker, zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

Artikel 25 Beraadslaging

 • 1.

  Beraadslaging vindt plaats over de onderwerpen die als B-punt op de raadsagenda staan vermeld.

 • 2.

  Aanmerken als B-punt geschiedt op advies van de raadscommissie, door het presidium. Een individueel raadslid kan tot 12.00 uur op de dag vóór de raadsvergadering schriftelijk dan wel mondeling bij de griffier verzoeken om wijziging van een A-punt in een B-punt. Indien een verzoek om wijziging is ontvangen, dan zal dit punt op de raadsagenda als B-punt worden aangeduid. De overige raadsleden worden de griffier per e-mail op de hoogte gesteld van deze wijziging.

 • 3.

  De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

 • 4.

  Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

Artikel 26 Deelname aan de beraadslaging door anderen

 • 1.

  De raad kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden van de raad, de wethouder, de secretaris, de griffier en de voorzitter deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of één der leden van de raad genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 27 Stemverklaring

Bij het uitbrengen van zijn stem heeft ieder lid het recht zijn uit te brengen stem kort te motiveren.

Artikel 28 Beslissing

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de raad anders beslist.

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is gesloten, vindt na een stemming over eventuele amendementen, de stemming plaats over het voorstel, zoals het dan luidt, in zijn geheel tenzij geen stemming wordt gevraagd.

 • 3.

  Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel over de te nemen eindbeslissing.

Paragraaf 3 Procedures bij stemmingen

Artikel 29 Algemene bepalingen betreffende stemming over zaken

 • 1.

  Bij stemming over zaken vraagt de voorzitter, of stemming wordt verlangd. Indien geen van de leden om stemming vraagt, en ook de voorzitter dit niet verlangt, wordt het besluit geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen.

  Indien een of meer leden om stemming vragen dan geschiedt dit bij handopsteken, tenzij één van de leden een hoofdelijke stemming verlangt.

 • 2.

  In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in de notulen vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich van stemming te hebben onthouden.

 • 3.

  Indien door een of meer leden stemming wordt gevraagd, doet de voorzitter daarvan mededeling.

 • 4.

  De voorzitter (of de griffier) roept de leden van de raad bij naam op hun stem uit te brengen. De stemming begint bij het lid dat daarvoor overeenkomstig artikel 17 is aangewezen. Vervolgens geschiedt de oproeping naar de volgorde van de presentielijst.

 • 5.

  Bij hoofdelijke stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem uit te brengen.

 • 6.

  De leden brengen hun stem uit door het woord ‘voor’ of ‘tegen’ uit te spreken, zonder enige toevoeging.

 • 7.

  Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing nog herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft. Bemerkt het lid zijn vergissing pas later, dan kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt wel aantekening vragen dat hij zich heeft vergist; in de uitslag van de stemming brengt dit echter geen verandering.

 • 8.

  De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, met vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit.

Artikel 30 Stemming over amendementen en moties

 • 1.

  Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement gestemd.

 • 2.

  Indien op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement.

 • 3.

  Indien twee of meer amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel zijn ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. Daarbij geldt de regel, dat het meest verstrekkende amendement of subamendement het eerst in stemming wordt gebracht.

 • 4.

  Het bepaalde in voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing bij de stemming over moties, in die zin dat de stemming over ingediende moties plaatsvindt na de stemming over ingediende amendementen, waarna aansluitend het voorstel in stemming wordt gebracht.

Artikel 31 Stemming over personen

 • 1.

  Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het opstellen van een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter 2 leden tot stembureau.

 • 2.

  Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet op grond van de Gemeentewet van stemming moet onthouden is verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes dienen identiek te zijn.

 • 3.

  Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. De raad kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde stemmingen worden samengevat op één briefje.

 • 4.

  Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal leden dat ingevolge het tweede lid verplicht is een stembriefje in te leveren. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden.

 • 5.

  Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de Gemeentewet worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die leden die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd. Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan:

  • a

   een blanco ingevuld stembriefje;

  • b

   een ondertekend stembriefje;

  • c

   een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming verschillende vacatures betreft;

  • d

   een stembriefje waarbij, indien het een benoeming op voordracht betreft, op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen;

  • e

   een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de stemming is beperkt.

 • 6.

  In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad, op voorstel van de voorzitter.

 • 7.

  Onder de zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag vernietigd.

Artikel 32 Herstemming over personen

 • 1.

  Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan.

 • 2.

  Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben.

 • 3.

  Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 33 Beslissing door het lot

 • 1.

  Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing moet plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven.

 • 2.

  Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud.

 • 3.

  Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op dit briefje voorkomt, is gekozen.

Hoofdstuk 4 Rechten van leden

Artikel 34 Amendementen

 • 1.

  Ieder lid van de raad kan tijdens de beraadslagingen in zijn eerste of tweede instantie amendementen indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Alleen beraadslaagd kan worden over amendementen die ingediend zijn door leden van de raad, die de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn.

 • 2.

  Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een lid is ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement).

 • 3.

  Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde - oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.

 • 4.

  Intrekking, door de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden.

 • 5.

  Beraadslaging over (sub)amendementen vindt plaats in één instantie. Indien het (sub)amendement in de laatste instantie is ingediend wordt hierover in een extra instantie beraadslaagd.

Artikel 35 Moties

 • 1.

  Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen.

 • 2.

  Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

 • 3.

  De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.

 • 4.

  Een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp wordt vóór de vaststelling van de agenda bij de voorzitter ingediend. De behandeling van deze motie vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.

 • 5.

  Beraadslaging over moties vindt plaats in één instantie. Indien de motie over een op de agenda opgenomen onderwerp in de laatste instantie is ingediend wordt hierover in een extra instantie beraadslaagd.

Artikel 36 Voorstellen van orde

 • 1.

  De voorzitter en ieder lid van de raad kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist de raad terstond.

Artikel 37 Initiatiefvoorstel

 • 1.

  Een initiatiefvoorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

 • 2.

  De voorzitter plaatst het voorstel op de voorlopige agenda van de eerstvolgende vergadering, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dit laatste geval wordt het voorstel op de voorlopige agenda van de daaropvolgende vergadering geplaatst.

 • 3.

  De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende voorstellen en onderwerpen zijn behandeld, tenzij de raad oordeelt dat het voorstel met het oog op de orde van de vergadering tezamen met een ander geagendeerd voorstel of onderwerp dient te worden behandeld, het voorstel eerst dient te worden behandeld in een raadscommissie of voor advies naar het college dient te worden gezonden. In het laatste geval bepaalt de raad in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • 4.

  De raad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening.

Artikel 38 Collegevoorstel

 • 1.

  Een voorstel voor een verordening of een ander voorstel van het college aan de raad, dat vermeld staat op de agenda van de raadsvergadering, kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de raad.

 • 2.

  Indien de raad van oordeel is dat een voorstel als bedoeld in het eerste lid voor advies terug aan het college moet worden gezonden, bepaalt de raad in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 39 Interpellatie

 • 1.

  Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen.

 • 2.

  De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en de wethouders. Bij de behandeling van de ingekomen stukken van de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.

 • 3.

  De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden van de raad, de burgemeester en de wethouders niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.

Artikel 40 Schriftelijke vragen

 • 1.

  Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd.

 • 2.

  De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college worden gebracht.

 • 3.

  Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden stelt het college de vragensteller hiervan in kennis, onder vermelding van de motivering en de termijn, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

 • 4.

  De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de stukken als bedoeld in artikel 9 aan de leden van de raad toegezonden en wordt na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen geagendeerd. Bij ontvangst van meerdere vragen worden de vragen in volgorde van binnenkomst op de agenda geplaatst.

Artikel 41 Vragenuur

 • 1.

  Voor elke vergadering wordt als agendapunt opgevoerd 'het vragenuurtje'. Het vragenuurtje vindt plaats voor behandeling van overige agendapunten en zal maximaal 30 minuten duren. Niet beantwoorde vragen worden naar de volgende vergadering verwezen.

 • 2.

  Het lid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen over een actueel onderwerp, meldt dit schriftelijk aan de voorzitter uiterlijk om 16.00 uur op de dag voorafgaande aan de dag van de raadsvergadering met vermelding van het onderwerp en de daarbij betrokken portefeuillehouder(s).

 • 3.

  Aanmeldingen, die na het in lid 2 genoemde tijdstip binnenkomen worden niet meer gehonoreerd, tenzij de raad besluit, dat vanwege het spoedeisend belang beantwoording nodig is.

 • 4.

  De voorzitter zal een onderwerp tijdens het vragenuurtje niet aan de orde stellen indien:

  • a.

   de vraag gaat over een onderwerp waarover de raadscommissie binnen afzienbare tijd een advies zal uitbrengen;

  • b.

   sprake is van een vraag over een zaak die nog onder de rechter is;

  • c.

   sprake is van een vraag over een zaak of een verzoek om informatie die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar is;

  • d.

   de vraag gaat over nog niet beantwoorde schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 40.

 • 5.

  De behandeling van de aangemelde vragen geschiedt in volgorde van binnenkomst.

 • 6.

  De vragensteller krijgt maximaal twee minuten de tijd om zijn vragen te formuleren en toe te lichten.

 • 7.

  Daarna antwoordt de burgemeester respectievelijk het college in maximaal twee minuten.

 • 8.

  Hierna heeft de vragensteller en, indien gewenst, de andere leden van de raad ieder één minuut de gelegenheid om een (aanvullende) vraag over hetzelfde onderwerp te stellen.

 • 9.

  Daarna antwoordt de burgemeester respectievelijk het college in maximaal één minuut per vragensteller.

 • 10.

  De voorzitter is gerechtigd om een betoog, dat de beschikbare tijd overschrijdt, af te breken.

 • 11.

  Tijdens het vragenuurtje kunnen geen moties worden ingediend.

Hoofdstuk 5 Begroting en rekening

Artikel 42 Procedure begroting

Onverminderd het bepaalde in de Gemeentewet geschiedt de voorbereiding, het onderzoek, de behandeling en de vaststelling van de begroting volgens een procedure die de raad vaststelt.

Artikel 43 Procedure jaarrekening

Onverminderd het bepaalde in de Gemeentewet geschiedt de voorbereiding en het onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de vaststelling van de jaarrekening en van een eventueel indemniteitsbesluit volgens een procedure die de raad vaststelt.

Hoofdstuk 6 Lidmaatschap van andere organisaties

Artikel 44 Verslag; verantwoording

 • 1.

  Een lid van de raad, een wethouder, de burgemeester of de secretaris, die door de gemeenteraad is aangewezen tot lid van het algemeen bestuur van een openbaar lichaam of van een ander gemeenschappelijk orgaan, ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft het recht (om in aansluiting op de behandeling van de lijst van ingekomen stukken òf voor het sluiten van de vergadering) verslag te doen over zaken die in het algemeen bestuur als bedoeld aan de orde zijn. Door de raad gewenste bespreking van dit verslag kan de voorzitter verwijzen naar de desbetreffende commissie.

 • 2.

  Ieder lid van de raad kan aan een persoon als bedoeld in het eerste lid, schriftelijke vragen stellen. De regels voor het stellen van schriftelijke vragen, vastgesteld in artikel 40, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Wanneer een lid van de raad een persoon als bedoeld in het eerste lid ter verantwoording wenst te roepen over zijn wijze van functioneren als zodanig, besluit de raad over het toestaan daarvan. De regels voor het vragen van inlichtingen, vastgesteld in artikel 42, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op andere organisaties of instituties, waarin de raad één van zijn leden heeft benoemd.

Hoofdstuk 7 Besloten vergadering

Artikel 45 Algemeen

Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing voorzover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 46 Notulen

 • 1.

  De notulen van een besloten vergadering worden niet rondgedeeld, maar liggen uitsluitend voor de leden ter inzage.

 • 2.

  Deze notulen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad een besluit over het al dan niet openbaar maken van deze notulen. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de griffier ondertekend.

Artikel 47 Geheimhouding

Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raad overeenkomstig artikel 25, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

Artikel 48 Opheffing geheimhouding

Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, artikel 55, tweede en derde lid, of artikel 86, tweede en derde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met het desbetref-fende orgaan overleg gevoerd.

Hoofdstuk 8 Toehoorders en pers

Artikel 49 Toehoorders en pers

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen en mogen zich niet richten tot de leden van de raad.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

Artikel 50 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de raadsvergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 51 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het standby houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de voorzitter, niet toegestaan.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 52 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de raad op voorstel van de voorzitter.

Artikel 53 In werking treden

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt het eerdere reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Goirle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 april 2005.

, de voorzitter

, de griffier