Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij artikel 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2013n.v.t.

19-03-2013

Wet geurhinder en veehouderij artikel 6

2013-970

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012

De raad van de gemeente Gorinchem,

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij,

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet,

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 februari 2013,

gezien de uitkomsten van de raadsbijeenkomst van 5 maart 2013,

gezien de resultaten van de gevoerde inspraakprocedure, zoals opgenomen in de commentaarnota zienswijzen en inspraakreacties “ontwerp bestemmingsplan “Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden” en ontwerp verordening “Geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012” d.d. februari 2013,

gelet op de gebiedsvisie waarbij artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij is betrokken,

BESLUIT:

I. In te trekken de Verordening geurhinder en veehouderijen gemeente Gorinchem 2011.

II. vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen

inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het

betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Andere waarden voor de vaste afstanden

Voor invloedsgebied Hoog Dalem, zoals aangegeven op de kaart behorende bij deze verordening, geldt de volgende andere afstand:

Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3.117 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit), bedraagt de afstand tussen een geurgevoelig object en een veehouderij welke veehouderij is gelegen binnen het invloedsgebied Hoog Dalem (zoals aangegeven op de kaart behorend bij de verordening) of is gelegen binnen een afstand van minder dan 100 meter van dat gebied, waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, voor zover het bedrijven betreft met maximaal 50 dieren behorende tot de hoofdcategorie K (paarden) van de Regeling ammoniak en veehouderij: 50 meter.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij

gemeente Gorinchem 2012”.

III. Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking (op woensdag 27 maart 2013).

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 19 maart 2013

De raad van de gemeente Gorinchem.

de griffier,                    de burgemeester,

Bijlagen 1  

Kaart_verordening_geurhinder_en_veehouderij_gemeente_Gorinchem

Rapport QuickscanWet geurhinder en veehouderij in de Gemeente Gorinchem

Gebiedsvisie Hoog Dalem Wet geurhinder en veehouderij