Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Nadere regeling verstrekking gegevens uit de basisadministratie aan organen van de gemeente Gorinchem 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling verstrekking gegevens uit de basisadministratie aan organen van de gemeente Gorinchem 2014
CiteertitelNadere regeling verstrekking gegevens uit de basisadministratie aan organen van de gemeente Gorinchem 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBasisadministratie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Gorinchem 2014; artikel 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014Onbekend

17-01-2014

Gemeenteblad 2014, 12522

2014/1139

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling verstrekking gegevens uit de basisadministratie aan organen van de gemeente Gorinchem 2014

 

 

Nadere regeling verstrekking gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Gorinchem 2014

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem;

gelet op artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Gorinchem 2014;

B E S L U I T E N :

I. in te trekken alle krachtens de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie gemeente Gorinchem 2011 vastgestelde reglementen.

II. vast te stellen de Nadere regeling verstrekking gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Gorinchem 2014

Artikel 1. Regels omtrent verstrekking van gegevens aan overheidsorganen van de gemeente Gorinchem

Het college van burgemeester en wethouders stelt de regels vast, zoals neergelegd in de bij deze Nadere regeling behorende bijlagen 1 tot en met 3, omtrent de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen van de gemeente Gorinchem.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere regeling en dit besluit treden met terugwerkende kracht in werking op 6 januari 2014.

 • 2.

  De Nadere regeling kan worden aangehaald als: Nadere regeling verstrekking gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Gorinchem 2014

Gorinchem,

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Gorinchem, 17 januari 2014

De secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Behoort bij de Nadere regeling verstrekking gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Gorinchem 2014

Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Binnengemeentelijk worden de volgende registraties voorzien van gegevens:

Afdeling

Publiekszaken

Registratie

Bevolkingsadministratie

Applicatie

Cipers (leverancier LGPR)

Bevoegdheden

Mutatie- en raadpleegbevoegdheden

levert de hierna genoemde gegevens aan:

KOPPELING 1

Afdeling

Concerndiensten

Registratie

Basisregistratie

Applicatie

Makelaar

Bevoegdheden

Raadpleegbevoegdheden

01 Persoon

 • 01.

  10 A-nummer

 • 01.

  20 Burgerservicenummer

02.10 Voornamen

02.20 Adellijke titel/predikaat

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

02.40 Geslachtsnaam

03.10 Geboortedatum

03.20 Geboorteplaats

03.30 Geboorteland

04.10 Geslachtsaanduiding

61.10 Aanduiding naamgebruik

04 Nationaliteit

05.10 Nationaliteit

06 Overlijden

08.10 Datum overlijden

07 Inschrijving

70.10 Indicatie geheim

08 Verblijfplaats

09.10 Gemeente van inschrijving

10.20 Gemeentedeel

10.30 Datum aanvang adreshouding

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

12.10 Locatiebeschrijving

13.10 Land waarnaar vertrokken

13.20 Datum vertrek uit Nederland

13.30 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

13.40 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

13.50 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

14.10 Land vanwaar ingeschreven

14.20 Datum vestiging in Nederland

58 Verblijfplaats (historisch)

09.10 Gemeente van inschrijving

10.20 Gemeentedeel

10.30 Datum aanvang adreshouding

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

12.10 Locatiebeschrijving

10 Verblijfstitel

39.10 Aanduiding verblijfstitel

39.20 Datum einde verblijfstitel

21 Verwijzing

09.10 Gemeente van inschrijving

09.20 Datum inschrijving

11.10 Straatnaam

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

12.10 Locatiebeschrijving

Aangehaakte gegevens

Burgerlijke staat

Bewonergegevens

KOPPELING 2

Afdeling

Concerndiensten

Registratie

Basisregistratie

Applicatie

GM (leverancier LGPR)

Bevoegdheden

Raadpleegbevoegdheden

categorie 01 Persoon

01.10 A-nummer

01.20 Burgerservicenummer

02.10 Voornamen

02.20 Adellijke titel/predikaat

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

02.40 Geslachtsnaam

03.10 Geboortedatum

03.20 Geboorteplaats

03.30 Geboorteland

04.10 Geslachtsaanduiding

61.10 Aanduiding naamgebruik

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

83.20 Datum ingang onderzoek

83.30 Datum einde onderzoek

85.10 Ingangsdatum geldigheid

categorie 02 Ouder1

01.10 A-nummer

01.20 Burgerservicenummer

02.10 Voornamen

02.20 Adellijke titel/predikaat

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

02.40 Geslachtsnaam

03.10 Geboortedatum

03.20 Geboorteplaats

03.30 Geboorteland

04.10 Geslachtsaanduiding

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

83.20 Datum ingang onderzoek

83.30 Datum einde onderzoek

categorie 03 Ouder2

01.10 A-nummer

01.20 Burgerservicenummer

02.10 Voornamen

02.20 Adellijke titel/predikaat

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

02.40 Geslachtsnaam

03.10 Geboortedatum

03.20 Geboorteplaats

03.30 Geboorteland

04.10 Geslachtsaanduiding

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

83.20 Datum ingang onderzoek

83.30 Datum einde onderzoek

categorie 04 Nationaliteit

05.10 Nationaliteit

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

83.20 Datum ingang onderzoek

83.30 Datum einde onderzoek

85.10 Ingangsdatum geldigheid

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

01.10 A-nummer

01.20 Burgerservicenummer

02.10 Voornamen

02.20 Adellijke titel/predikaat

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

02.40 Geslachtsnaam

03.10 Geboortedatum

03.20 Geboorteplaats

03.30 Geboorteland

04.10 Geslachtsaanduiding

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

15.10 Soort verbintenis

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

83.20 Datum ingang onderzoek

83.30 Datum einde onderzoek

85.10 Ingangsdatum geldigheid

categorie 06 Overlijden

08.10 Datum overlijden

08.20 Plaats overlijden

08.30 Land overlijden

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

83.20 Datum ingang onderzoek

83.30 Datum einde onderzoek

categorie 07 Inschrijving

67.10 Datum opschorting bijhouding

67.20 Reden opschorting bijhouding

70.10 Indicatie geheim

categorie 08 Verblijfplaats

09.10 Gemeente van inschrijving

09.20 Datum inschrijving

10.20 Gemeentedeel

10.30 Datum aanvang adreshouding

11.10 Straatnaam

11.15 Naam openbare ruimte

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

11.70 Woonplaatsnaam

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

12.10 Locatiebeschrijving

13.10 Land waarnaar vertrokken

13.20 Datum vertrek uit Nederland

13.30 Adres buitenland

13.40 Adres buitenland

13.50 Adres buitenland

14.10 Land vanwaar ingeschreven

14.20 Datum vestiging in Nederland

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

83.20 Datum ingang onderzoek

83.30 Datum einde onderzoek

categorie 09 Kind

01.10 A-nummer

01.20 Burgerservicenummer

02.10 Voornamen

02.20 Adellijke titel/predikaat

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

02.40 Geslachtsnaam

03.10 Geboortedatum

03.20 Geboorteplaats

03.30 Geboorteland

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

83.20 Datum ingang onderzoek

83.30 Datum einde onderzoek

85.10 Ingangsdatum geldigheid

categorie 10 Verblijfstitel

39.10 Aanduiding verblijfstitel

39.20 Datum einde verblijfstitel

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

83.20 Datum ingang onderzoek

83.30 Datum einde onderzoek

categorie 11 Gezagsverhouding

32.10 Indicatie gezag minderjarige

33.10 Indicatie curateleregister

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

83.20 Datum ingang onderzoek

83.30 Datum einde onderzoek

categorie 12 Reisdocument

35.10 Soort Nederlands reisdocument

35.20 Nummer Nederlands reisdocument

35.30 Datum uitgifte Nederlands reisdocument

35.50 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

categorie 13 Kiesrecht

38.10 Aanduiding uitgesloten kiesrecht

38.20 Einddatum uitsluiting kiesrecht

categorie 23 Adres

10.20 Gemeentedeel

10.30 Datum aanvang adreshouding

11.10 Straatnaam

11.15 Naam openbare ruimte

11.20 Huisnummer

11.30 Huisletter

11.40 Huisnummertoevoeging

11.50 Aanduiding bij huisnummer

11.60 Postcode

11.70 Woonplaatsnaam

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

12.10 Locatiebeschrijving

 • Het doel waarvoor de gegevensuitwisseling plaatsvindt:

Voor alle hierboven genoemde bestanden geldt dat de gegevensuitwisseling plaatsvindt in het kader van een eenduidige en juiste gegevensverwerking voor gemeentelijke taken.

Bijlage 2 Behoort bij de Nadere regeling verstrekking gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Gorinchem 2014

Binnengemeentelijke organen die rechtstreeks toegang hebben tot de BRP

Rechtstreekse toegang tot de BRP is toegekend aan de volgende binnengemeentelijke afdelingen:

 • ·

  de afdeling Beheer, onderhoud en realisatie

 • ·

  de afdeling Concerndiensten

 • ·

  de afdeling Financiën

 • ·

  de afdeling Publiekszaken

 • ·

  de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling

 • ·

  de afdeling Welzijn

 • ·

  Concerncontrol

 • ·

  Personeel en organisatie

 • ·

  Veiligheid en kabinet

De verstrekte gegevens

Binnen onderstaand autorisatieschema kunnen voor het daarbij vermelde doel aan medewerkers van de hierboven genoemde afdelingen de gegevens verstrekt worden conform de registratie bevoegdheidsprofielen BRP.

Het doel waarvoor de gegevensuitwisseling plaatsvindt

Voor alle hierboven genoemde afdelingen welke rechtstreeks toegang hebben tot de BRP geldt dat deze toegang plaatsvindt in het kader van eenduidige en juiste gegevensverwerking voor gemeentelijke taken conform de omschrijving in het autorisatieschema.

GBA-V

De persoonsgegevens van inwoners van de gemeente Gorinchem zijn te raadplegen in de BRP van de gemeente Gorinchem. Naast deze gegevens hebben diverse organen ook gegevens nodig voor het vervullen van hun wettelijke taken van personen die niet in Gorinchem woonachtig zijn. Deze gegevens zijn te raadplegen in de GBA-V. De autorisatie voor de GBA-V is opgenomen in het autorisatiebesluit van het Agentschap BPR.

Inhoud bijlage 2

 • 1.

  Gemeentelijke Belastingen

 • 2.

  Waardering onroerende zaken

 • 3.

  Afvalstoffenheffing

 • 4.

  Gemeentelijke opsporingsambtenaren

 • 5.

  Winkeltijden

 • 6.

  Drank en horecabedrijf

 • 7.

  Kansspelen

 • 8.

  Huisvesting

 • 9.

  Omgevingsvergunning

 • 10.

  APV: vergunningen, ontheffingen, meldingen en kennisgevingen

 • 11.

  WMO

 • 12.

  Gehandicaptenparkeerkaart

 • 13.

  Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen

 • 14.

  Rampenbestrijding

 • 15.

  Gevonden voorwerpen

 • 16.

  Volmachtverlening Kieswet

 • 17.

  Naturalisatie

 • 18.

  Leerplicht (ouders)

 • 19.

  Dispensatie niet openbare archiefstukken

 • 20.

  Pensioenen raadsleden en wethouders

 • 21.

  Wachtgelden gemeentepersoneel

 • 22.

  BRP

 • 23.

  Burgerlijke Stand

 • 24.

  Documentafgifte Publiekszaken

1. Gemeentelijke Belastingen

Doelgroep

Ingeschrevenen binnen de eigen gemeente ten aanzien van wie een gemeentelijke belasting wordt geheven of wordt ingevorderd.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

X

categorie 01 Persoon

X

01.10 A-nummer

X

01.20 Burgerservicenummer

X

02.10 Voornamen

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

X

02.40 Geslachtsnaam

X

03.10 Geboortedatum

X

04.10 Geslachtsaanduiding

X

61.10 Aanduiding naamgebruik

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

X

83.20 Datum ingang onderzoek

X

83.30 Datum einde onderzoek

X

categorie 02 Ouder1

X

01.10 A-nummer

X

01.20 Burgerservicenummer

X

02.10 Voornamen

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

X

02.40 Geslachtsnaam

X

03.10 Geboortedatum

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

X

83.20 Datum ingang onderzoek

X

83.30 Datum einde onderzoek

X

categorie 03 Ouder2

X

01.10 A-nummer

X

01.20 Burgerservicenummer

X

02.10 Voornamen

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

X

02.40 Geslachtsnaam

X

03.10 Geboortedatum

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

X

83.20 Datum ingang onderzoek

X

83.30 Datum einde onderzoek

X

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

X

01.10 A-nummer

X

01.20 Burgerservicenummer

X

02.10 Voornamen

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

X

02.40 Geslachtsnaam

X

03.10 Geboortedatum

X

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

X

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

X

83.20 Datum ingang onderzoek

X

83.30 Datum einde onderzoek

X

categorie 06 Overlijden

X

08.10 Datum overlijden

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

X

83.20 Datum ingang onderzoek

X

83.30 Datum einde onderzoek

X

categorie 07 Inschrijving

X

70.10 Indicatie geheim

X

categorie 08 Verblijfplaats

X

09.10 Gemeente van inschrijving

X

10.20 Gemeentedeel

X

10.30 Datum aanvang adreshouding

X

11.10 Straatnaam

X

11.15 Naam openbare ruimte

X

11.20 Huisnummer

X

11.30 Huisletter

X

11.40 Huisnummertoevoeging

X

11.50 Aanduiding bij huisnummer

X

11.60 Postcode

X

11.70 Woonplaatsnaam

X

12.10 Locatiebeschrijving

X

13.10 Land waarnaar vertrokken

X

13.20 Datum vertrek uit Nederland

X

13.30 Adres buitenland

X

13.40 Adres buitenland

X

13.50 Adres buitenland

X

14.20 Datum vestiging in Nederland

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

X

83.20 Datum ingang onderzoek

X

83.30 Datum einde onderzoek

X

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

X

09.10 Gemeente van inschrijving

X

10.20 Gemeentedeel

X

10.30 Datum aanvang adreshouding

X

11.10 Straatnaam

X

11.15 Naam openbare ruimte

X

11.20 Huisnummer

X

11.30 Huisletter

X

11.40 Huisnummertoevoeging

X

11.50 Aanduiding bij huisnummer

X

11.60 Postcode

X

11.70 Woonplaatsnaam

X

12.10 Locatiebeschrijving

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

X

83.20 Datum ingang onderzoek

X

83.30 Datum einde onderzoek

X

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

X

categorie 09 Kind

X

01.10 A-nummer

X

01.20 Burgerservicenummer

X

02.10 Voornamen

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

X

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

X

02.40 Geslachtsnaam

X

03.10 Geboortedatum

X

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

X

83.20 Datum ingang onderzoek

X

83.30 Datum einde onderzoek

X

Waardering onroerende zaken

Doelgroep

Personen die eigenaar, huurder of vruchtgebruiker zijn van een onroerende zaak. Hypotheekhouders behoren niet tot de doelgroep.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

Afvalstoffenheffing

Doelgroep

Personen die een afvalstoffenheffing moeten betalen.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 02 Ouder1

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 03 Ouder2

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

categorie 09 Kind

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

Gemeentelijke opsporingsambtenaren

Doelgroep

Personen wiens gegevens nodig zijn voor de opsporing van strafbare feiten op het gebied van de openbare ruimte. Personen die een bestuurlijke strafbeschikking krijgen opgelegd. Verdachten die door de gemeentelijke opsporingsambtenaren worden geverbaliseerd.

Maximale gegevensset

 

BRP

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

Winkeltijden

Doelgroep

Personen aan wie een vergunning op grond van de Winkeltijdenwet is verleend of door hen is aangevraagd. Personen die de voorwaarden waaronder de vrijstelling is verleend niet naleven en die door de gemeente moeten worden aangeschreven.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

Drank en horecabedrijf

Doelgroep

Exploitanten en leidinggevenden van een horecabedrijf of slijtersbedrijf als bedoeld in de Drank- en Horecawet waaraan de gemeente een drank- en horecavergunning heeft verleend. Minderjarige kinderen van exploitanten of leidinggevenden van een horecabedrijf of slijtersbedrijf als bedoeld in de Drank- en Horecawet.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 04 Nationaliteit

x

05.10 Nationaliteit

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

categorie 09 Kind

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 10 Verblijfstitel

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie 60 Verblijfstitel (historisch)

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie 11 Gezagsverhouding

x

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

Kansspelen

Doelgroep

Personen die een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen aanvragen of aan wie een vergunning is verleend. Bedrijfsleiders en beheerders van een inrichting waarin een op meer speelautomaten aanwezig zijn.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

Huisvesting

Doelgroep

Het behandelen van verzoeken van personen in verband met een huisvestingsvergunning, de inschrijving als woningzoekende, een urgentietoekenning, een woningtoewijzing of woningonttrekking. De gemeente moet beschikken over actuele gegevens van de verzoekers tijdens de behandelingsperiode. De afhandeling van deze verzoeken is doorgaans langdurig. Nadat het verzoek is behandeld kan het noodzakelijk zijn dat de gemeente achteraf de juistheid van de opgegeven gegevens kan controleren.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 02 Ouder1

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 03 Ouder2

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 04 Nationaliteit

x

05.10 Nationaliteit

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

09.20 Datum inschrijving

x

10.10 Functie adres

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

09.20 Datum inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

categorie 09 Kind

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 10 Verblijfstitel

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie 60 Verblijfstitel (historisch)

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie 11 Gezagsverhouding

x

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

Omgevingsvergunning

Doelgroep

Het betreft personen die een aanvraag voor bijvoorbeeld een bouwvergunning, een monumentenvergunning, een stookvergunning of een aanvraag voor een ontheffing van het bestemmingsplan hebben ingediend.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

APV: vergunningen, ontheffingen, meldingen en kennisgevingen

Doelgroep

Personen die op grond van de APV van de gemeente een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing doen, of een persoon aan wie een vergunning of ontheffing is verleend. Personen die op grond van de APV een melding of een kennisgeving aan de gemeente moeten doen.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 04 Nationaliteit

x

05.10 Nationaliteit

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

categorie 10 Verblijfstitel

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie 60 Verblijfstitel (historisch)

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

WMO

Doelgroep

Personen die een aanvraag hebben ingediend voor een WMO-voorziening.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

x

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 04 Nationaliteit

x

05.10 Nationaliteit

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

categorie 10 Verblijfstitel

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie 60 Verblijfstitel (historisch)

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie 11 Gezagsverhouding

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

Gehandicaptenparkeerkaart

Doelgroep

Het verlenen van een parkeervergunning aan personen aan wie een gehandicaptenparkeerkaart is verleend of door hen is aangevraagd. Het betreft langlopende parkeervergunningen voor gehandicapten. Voor de afhandeling van de verzoeken om een vergunning, de inning van de leges en de naleving van de vergunningvoorwaarden heeft de gemeente actuele adresgegevens nodig.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen

Doelgroep

Een persoon ten aanzien van wie de gemeente bij beschikking gelast heeft deze in bewaring te stellen. Een echtgenoot, wettelijke vertegenwoordiger of naaste (familie) betrekking van de persoon die in bewaring is gesteld en aan wie door de gemeente kennis moet worden gegeven over de bedoelde inbewaringstelling.

Maximale gegevensset

 

BRP

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 02 Ouder1

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 03 Ouder2

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 09 Kind

x

01.10 A-nummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 11 Gezagsverhouding

x

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

Rampenbestrijding

Doelgroep

Slachtoffers en getroffenen van een ramp.

Maximale gegevensset

 

BRP

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

Gevonden voorwerpen

Doelgroep

De persoon waarvan wordt vermoed dat hij de eigenaar is van een gevonden voorwerp.

Maximale gegevensset

 

BRP

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

Volmachtverlening Kieswet

Doelgroep

Een persoon die gemachtigd is namens een andere persoon een stem uit te brengen bij de verkiezingen.

Maximale gegevensset

 

BRP

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 13 Kiesrecht

x

38.10 Aanduiding uitgesloten kiesrecht

x

38.20 Einddatum uitsluiting kiesrecht

x

Naturalisatie

Doelgroep

De kinderen en kindskinderen van verzoekers om naturalisatie die in het verzoek worden betrokken.

Maximale gegevensset

 

BRP

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 02 Ouder1

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 03 Ouder2

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 04 Nationaliteit

x

05.10 Nationaliteit

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 10 Verblijfstitel

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 60 Verblijfstitel (historisch)

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 11 Gezagsverhouding

x

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

Leerplicht (ouders)

Doelgroep

Een persoon die ouder, voogd of verzorger is van een leerplichtige jongere en waarmee contact moet worden opgenomen door de leerplichtambtenaar.

Maximale gegevensset

 

BRP

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

Dispensatie niet openbare archiefstukken

Doelgroep

Personen wiens gegevens in een archiefstuk voorkomen en wiens gegevens moeten worden geverifieerd om te kunnen bepalen of het archiefstuk openbaar gemaakt kan worden.

Maximale gegevensset

 

BRP

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 51 Persoon (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

Pensioenen raadsleden en wethouders

Doelgroep

Raadsleden, wethouders en hun weduwen en wezen i.v.m. het toekennen van pensioenen.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap (historisch)

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

08.20 Plaats overlijden

x

08.30 Land overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

categorie 09 Kind

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

Wachtgelden gemeentepersoneel

Doelgroep

Het toekennen van wachtgelden aan gemeenteambtenaren, raadsleden en wethouders.

Maximale gegevensset

 

BRP

Spontane gegevensverstrekking na het plaatsen van een indicatie

 

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 02 Ouder1

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 03 Ouder2

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 07 Inschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

categorie 09 Kind

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

BRP

Doelgroep

Alle activiteiten die nodig zijn om de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de Gemeentelijke basisregistratie te vergroten.

Maximale gegevensset

 

BRP

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

20.10 Vorig A-nummer

x

20.20 Volgend A-nummer

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 51 Persoon (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

20.10 Vorig A-nummer

x

20.20 Volgend A-nummer

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 02 Ouder1

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 52 Ouder1 (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 03 Ouder2

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 53 Ouder2 (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 04 Nationaliteit

x

05.10 Nationaliteit

x

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

x

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 54 Nationaliteit (historisch)

x

05.10 Nationaliteit

x

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

x

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

15.10 Soort verbintenis

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

15.10 Soort verbintenis

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

08.20 Plaats overlijden

x

08.30 Land overlijden

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 56 Overlijden (historisch)

x

08.10 Datum overlijden

x

08.20 Plaats overlijden

x

08.30 Land overlijden

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 07 Inschrijving

x

66.20 Datum ingang blokkering persoonslijst

x

67.10 Datum opschorting bijhouding

x

67.20 Reden opschorting bijhouding

x

68.10 Datum eerste inschrijving

x

69.10 Gemeente waar de PK zich bevindt

x

70.10 Indicatie geheim

x

80.10 Versienummer

x

80.20 Datum tijdstempel

x

87.10 PK-gegevens volledig meegeconverteerd

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

09.20 Datum inschrijving

x

10.10 Functie adres

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

x

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.10 Land vanwaar ingeschreven

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

x

75.10 Indicatie document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

09.20 Datum inschrijving

x

10.10 Functie adres

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

x

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.10 Land vanwaar ingeschreven

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 09 Kind

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 59 Kind (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 10 Verblijfstitel

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 60 Verblijfstitel (historisch)

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 11 Gezagsverhouding

x

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 61 Gezagsverhouding (historisch)

x

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 12 Reisdocument

x

35.10 Soort Nederlands reisdocument

x

35.20 Nummer Nederlands reisdocument

x

35.30 Datum uitgifte Nederlands reisdocument

x

35.40 Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

x

35.50 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

x

35.60 Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

x

35.70 Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

x

35.80 Lengte houder

x

36.10 Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

x

37.10 Aanduiding bezit buitenlands reisdocument

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 13 Kiesrecht

x

31.10 Aanduiding Europees kiesrecht

x

31.20 Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht

x

31.30 Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht

x

38.10 Aanduiding uitgesloten kiesrecht

x

38.20 Einddatum uitsluiting kiesrecht

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

categorie 14 Afnemersindicatie persoonslijst

x

40.10 Afnemersindicatie

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie 64 Afnemersindicatie persoonslijst (historisch)

x

40.10 Afnemersindicatie

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie15 Aantekening

x

42.10 Aantekening

x

categorie 21 Verwijzing

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

09.20 Datum inschrijving

x

11.10 Straatnaam

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 71 Verwijzing (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

09.20 Datum inschrijving

x

11.10 Straatnaam

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 23 Adres

x

10.10 Functie adres

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

x

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

categorie 24 Afnemersindicatie adreslijst

x

40.10 Afnemersindicatie

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie 74 Afnemersindicatie adreslijst (historisch)

x

40.10 Afnemersindicatie

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

Burgerlijke Stand

Doelgroep

Personen waarvan gegevens noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de burgerlijke stand taken.

Maximale gegevensset

 

BRP

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

20.10 Vorig A-nummer

x

20.20 Volgend A-nummer

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 51 Persoon (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

20.10 Vorig A-nummer

x

20.20 Volgend A-nummer

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 02 Ouder1

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 52 Ouder1 (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 03 Ouder2

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 53 Ouder2 (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 04 Nationaliteit

x

05.10 Nationaliteit

x

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

x

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 54 Nationaliteit (historisch)

x

05.10 Nationaliteit

x

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

x

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

15.10 Soort verbintenis

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

15.10 Soort verbintenis

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

08.20 Plaats overlijden

x

08.30 Land overlijden

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 56 Overlijden (historisch)

x

08.10 Datum overlijden

x

08.20 Plaats overlijden

x

08.30 Land overlijden

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 07 Inschrijving

x

66.20 Datum ingang blokkering persoonslijst

x

67.10 Datum opschorting bijhouding

x

67.20 Reden opschorting bijhouding

x

68.10 Datum eerste inschrijving

x

69.10 Gemeente waar de PK zich bevindt

x

70.10 Indicatie geheim

x

80.10 Versienummer

x

80.20 Datum tijdstempel

x

87.10 PK-gegevens volledig meegeconverteerd

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

09.20 Datum inschrijving

x

10.10 Functie adres

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

x

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.10 Land vanwaar ingeschreven

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

x

75.10 Indicatie document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

09.20 Datum inschrijving

x

10.10 Functie adres

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

x

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.10 Land vanwaar ingeschreven

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 09 Kind

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 59 Kind (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 10 Verblijfstitel

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 60 Verblijfstitel (historisch)

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 11 Gezagsverhouding

x

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 61 Gezagsverhouding (historisch)

x

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 12 Reisdocument

x

35.10 Soort Nederlands reisdocument

x

35.20 Nummer Nederlands reisdocument

x

35.30 Datum uitgifte Nederlands reisdocument

x

35.40 Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

x

35.50 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

x

35.60 Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

x

35.70 Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

x

35.80 Lengte houder

x

36.10 Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

x

37.10 Aanduiding bezit buitenlands reisdocument

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

Documentafgifte Publiekszaken

Doelgroep

Personen waarvan gegevens noodzakelijk zijn voor het afgeven van een verklaring of document door Team Burgerzaken. Dit betreft reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent het gedrag en verklaringen uit de BRP.

Maximale gegevensset

 

BRP

Ad hoc verstrekking

x

categorie 01 Persoon

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

20.10 Vorig A-nummer

x

20.20 Volgend A-nummer

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 51 Persoon (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

20.10 Vorig A-nummer

x

20.20 Volgend A-nummer

x

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 02 Ouder1

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 52 Ouder1 (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 03 Ouder2

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 53 Ouder2 (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 04 Nationaliteit

x

05.10 Nationaliteit

x

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

x

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 54 Nationaliteit (historisch)

x

05.10 Nationaliteit

x

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

x

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

15.10 Soort verbintenis

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

15.10 Soort verbintenis

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 06 Overlijden

x

08.10 Datum overlijden

x

08.20 Plaats overlijden

x

08.30 Land overlijden

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 56 Overlijden (historisch)

x

08.10 Datum overlijden

x

08.20 Plaats overlijden

x

08.30 Land overlijden

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 07 Inschrijving

x

66.20 Datum ingang blokkering persoonslijst

x

67.10 Datum opschorting bijhouding

x

67.20 Reden opschorting bijhouding

x

68.10 Datum eerste inschrijving

x

69.10 Gemeente waar de PK zich bevindt

x

70.10 Indicatie geheim

x

80.10 Versienummer

x

80.20 Datum tijdstempel

x

87.10 PK-gegevens volledig meegeconverteerd

x

categorie 08 Verblijfplaats

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

09.20 Datum inschrijving

x

10.10 Functie adres

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

x

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.10 Land vanwaar ingeschreven

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

x

75.10 Indicatie document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

09.20 Datum inschrijving

x

10.10 Functie adres

x

10.20 Gemeentedeel

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

11.10 Straatnaam

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

x

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

13.10 Land waarnaar vertrokken

x

13.20 Datum vertrek uit Nederland

x

13.30 Adres buitenland

x

13.40 Adres buitenland

x

13.50 Adres buitenland

x

14.10 Land vanwaar ingeschreven

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 09 Kind

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 59 Kind (historisch)

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

81.10 Registergemeente akte

x

81.20 Aktenummer

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum ontlening

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 10 Verblijfstitel

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 60 Verblijfstitel (historisch)

x

39.10 Aanduiding verblijfstitel

x

39.20 Datum einde verblijfstitel

x

39.30 Ingangsdatum verblijfstitel

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 11 Gezagsverhouding

x

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 61 Gezagsverhouding (historisch)

x

32.10 Indicatie gezag minderjarige

x

33.10 Indicatie curateleregister

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 12 Reisdocument

x

35.10 Soort Nederlands reisdocument

x

35.20 Nummer Nederlands reisdocument

x

35.30 Datum uitgifte Nederlands reisdocument

x

35.40 Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

x

35.50 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

x

35.60 Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

x

35.70 Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

x

35.80 Lengte houder

x

36.10 Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

x

37.10 Aanduiding bezit buitenlands reisdocument

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

86.10 Datum van opneming

x

categorie 13 Kiesrecht

x

31.10 Aanduiding Europees kiesrecht

x

31.20 Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht

x

31.30 Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht

x

38.10 Aanduiding uitgesloten kiesrecht

x

38.20 Einddatum uitsluiting kiesrecht

x

82.10 Gemeente document

x

82.20 Datum document

x

82.30 Beschrijving document

x

categorie 14 Afnemersindicatie persoonslijst

x

40.10 Afnemersindicatie

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie 64 Afnemersindicatie persoonslijst (historisch)

x

40.10 Afnemersindicatie

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

categorie15 Aantekening

x

42.10 Aantekening

x

categorie 21 Verwijzing

x

01.10 A-nummer

x

01.20 Burgerservicenummer

x

02.10 Voornamen

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

02.40 Geslachtsnaam

x

03.10 Geboortedatum

x

03.20 Geboorteplaats

x

03.30 Geboorteland

x

09.10 Gemeente van inschrijving

x

09.20 Datum inschrijving

x

11.10 Straatnaam

x

11.20 Huisnummer

x

11.30 Huisletter

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

11.60 Postcode

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

70.10 Indicatie geheim

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde

x

Bijlage 3 Behoort bij de Nadere regeling verstrekking gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Gorinchem 2014

Binnengemeentelijke organen die geen rechtstreekse toegang hebben tot de BRP en aan wie systematische of incidentele gegevens worden verstrekt.

De Gemeente Gorinchem verstrekt incidentele of ad-hoc gegevens aan de volgende binnengemeentelijke organen:

De betreffende organen:

De betreffende gegevens:

 

A

B

01 Persoon

 

 

01.10 A-nummer

 

X

01.20 BSN nummer

 

X

02.10 Voornamen

X

X

02.20 Adellijke titel/predikaat

X

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

X

X

02.40 Geslachtsnaam

X

X

03.10 Geboortedatum

X

X

03.20 Geboorteplaats

X

X

03.30 Geboorteland

X

X

04.10 Geslachtsaanduiding

X

X

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

 

 

02 Ouder1

 

 

02.10 Voornamen

 

 

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

 

02.40 Geslachtsnaam

 

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

 

 

03 Ouder2

 

 

02.10 Voornamen

 

 

02.20 Adellijke titel/predikaat

 

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

 

 

02.40 Geslachtsnaam

 

 

85.10 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

 

 

04 Nationaliteit

 

 

05.10 Nationaliteit

 

X

 

 

 

05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

02.10 Voornamen

X

 

02.20 Adellijke titel/predikaat

X

 

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

X

 

02.40 Geslachtsnaam

X

 

 

 

 

06 Overlijden

 

 

08.10 Datum overlijden

 

X

08.20 Plaats overlijden

 

 

08.30 Land overlijden

 

 

 

 

 

08/58 Verblijfplaats

 

 

09.10 Gemeente van inschrijving

X

X

10.30 Datum aanvang adreshouding

X

X

11.10 Straatnaam

X

X

11.20 Huisnummer

X

X

11.30 Huisletter

X

X

11.40 Huisnummertoevoeging

X

X

11.50 Aanduiding bij huisnummer

X

X

11.60 Postcode

X

X

12.10 Locatiebeschrijving

X

X

13.10 Land waarnaar vertrokken

X

X

13.20 Datum vertrek uit Nederland

X

X

13.30 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

X

X

13.40 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

X

X

13.50 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

X

X

14.10 Land vanwaar ingeschreven

X

 

14.20 Datum vestiging in Nederland

 

 

 

 

 

21 Verwijzing

 

 

09.10 Gemeente van inschrijving

X