Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2011
CiteertitelBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201101-04-201101-01-2013Onbekend

14-12-2011

De Goudse Post, 21 december 2011

720454
22-12-201101-04-2011Onbekend

14-12-2011

De Goudse Post, 21 december 2011

720454

Tekst van de regeling

Intitulé

de raad van de gemeente gouda

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011;

Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

besluit vast te stellen het:

 

besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2011

Artikel 1 heffingen waarbij kwijtschelding wordt verleend

 • Kwijtschelding wordt alleen verleend bij de invordering van de volgende heffingen:

 • a.

  Afvalstoffenheffing;

 • b.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • c.

  Rioolheffingen.

Artikel 2 gehanteerde normen voor kwijtschelding

 • 1.

  Bij de berekening van het bedrag van de kwijtschelding worden de kosten van het bestaan gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering.

 • 2.

  Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van Hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing indien de belastingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 3 overgangsrecht

Het ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid’ van 12 december 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 4 genoemde dag van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de gevallen die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 4 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat artikel 2, lid 2 terugwerkt tot en met 1 april 2011.

Artikel 5 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2011'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2011.

 

De voorzitter,

 

De griffier,