Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidieregeling Initiatievenfonds

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Initiatievenfonds
CiteertitelSubsidieregeling Initiatievenfonds
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gouda 2003

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-200601-01-2014nieuwe regeling

28-03-2006

Onbekend

2006.01333

Tekst van de regeling

Intitulé

burgemeester en wethouders van gouda

besluiten: vast te stellen de volgende

 

Subsidieregeling Initiatievenfonds

Artikel 1  

Deze regeling is van toepassing als aanvulling op de Algemene subsidieverordening Gouda 2003.

Artikel 2  

Subsidies uit het Initiatievenfonds worden verstrekt voor activiteiten die erop gericht zijn dat burgers meer bij elkaar betrokken raken. De activiteit dient uit te gaan van samenwerking met anderen, gericht te zijn op

inwoners van Gouda en bij te dragen aan de ontplooiingskansen, de participatie of de zelfredzaamheid van burgers. De activiteit mag niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid of met algemeen aanvaarde normen

en waarden.

Artikel 3  

De subsidie bedraagt maximaal € 1.200,00 per initiatief. Dit is ook het maximumbedrag dat per jaar aan een initiatiefnemer kan worden verstrekt.

Artikel 4  

Geen subsidie wordt verstrekt aan organisaties waaraan al uit een ander budget een gemeentelijke subsidie wordt verstrekt, tenzij zo'n organisatie voor de subsidie-aanvraag slechts optreedt als bemiddelend rechtspersoon voor een vrijwilliger-initiatiefnemer.

Artikel 5  

De subsidie-ontvanger dient ermee in te stemmen dat de gesubsidieerde activiteit wordt gepubliceerd via de gemeentelijke website.

 

Artikel 6  

 • 1

  Aanvragen om subsidie uit het Initiatievenfonds kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend, maar worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 2

  Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover het budget van het Initiatievenfonds daarmee niet wordt overschreden. Afdeling 4.2.2 (het subsidieplafond) van de Algemene wet bestuursrecht is van

  toepassing.

   

  Aldus besloten in de vergadering van 28 oktober 2006

   

  Burgemeester en wethouders voornoemd,

   

  burgemeester,

   

  secretaris,