Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Tijdelijke impulsregeling toegankelijkheid accomodaties en clubgebouwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke impulsregeling toegankelijkheid accomodaties en clubgebouwen
CiteertitelTijdelijke impulsregeling toegankelijkheid accomodaties en clubgebouwen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

8-2-2011 verlengd tot 31-12-2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverorodening Gouda 2003

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-200913-10-200901-01-2013nieuwe regeling

13-10-2009

De Goudse Post, 16 februari 2011

575397

Tekst van de regeling

Intitulé

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d.;  

Gelet op artikel 7 Algemene subsidieverordening Gouda 2003; 

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

Tijdelijke impulsregeling toegankelijkheid accommodaties en clubgebouwen 

 

 

I Aanduiding van de subsidie  

Tijdelijke impulsregeling voor aanpassingen aan accommodaties ten behoeve van de toegankelijkheid van accommodaties en clubgebouwen.

II Indieningsdatum

Een organisatie die voor deze regeling in aanmerking wil komen dient minimaal 13 weken voorafgaand aan de aanpassing een aanvraag in bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda, t.a.v. de afdeling Samenleving, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

 • 1.

  Bij de aanvraag dienen tevens de volgende gegevens geleverd te worden:

  a. Een inhoudelijke, financiële (begroting) en bouwkundige onderbouwing van de voorgestelde aanpassing in de vorm van een projectplan; en

  • b.

   De geplande realisatiedatum.

    

 • 2.

  Het college kan, indien het dit nodig acht voor de beoordeling van een aanvraag, de instelling verplichten tot het verstrekken van nadere informatie.

III Tijdvak waarvoor de bijdrage wordt toegekend  

De bijdrage wordt toegekend om de aanpassing uit te voeren en te realiseren. De aanpassing moet binnen maximaal één kalenderjaar zijn uitgevoerd.

 

IV Toekenningscriteria op grond waarvan een aanvrager in aanmerking komt voor een bijdrage

 • 1.

  Deze bijdrage kan alleen aangevraagd worden voor aanpassingen aan een accommodatie en/of clubgebouw voor (een) mensen met een beperking. Hieronder vallen bijvoorbeeld het aanpassen van een toilet, verbreden van deuren, realiseren van uitgankelijkheid (vluchtwegen voor mensen met een beperking), het wegnemen van drempels of het aanbrengen van een traplift. Dit zijn aanpassingen aan een accommodatie of clubgebouw waar meerdere personen gebruik van kunnen maken, zodat dit kan leiden tot een multifunctionelere inzet van het gebouw.

 • 2.

  Uitgesloten van deze regeling zijn individuele voorzieningen. De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gouda 2008 is van toepassing op die voorzieningen. Voorbeelden zijn een sportrolstoel of een aangepast paardrijdzadel.

 • 3.

  Indien een aanpassing aan de accommodatie gesubsidieerd kan worden uit een andere subsidieregeling komt de aanvraag niet voor toekenning op basis van deze regeling in aanmerking.

 • 4.

  De aanvraag dient verder te voldoen aan één of meerdere van de volgende criteria:

  • a.

   de aanvraag heeft betrekking op een functie voor Gouda op stedelijk- dan wel wijkniveau;

  • b.

   de aanvraag moet een toegevoegde waarde hebben voor het voorzieningenniveau op stedelijk- dan wel wijkniveau;

 • 5.

  Een subsidie kan aangevraagd worden door een organisatie die voldoet aan de onderstaande eisen:

  • a.

   De organisatie is een vereniging of stichting (zonder winstoogmerk) met volledige rechtsbevoegdheid welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  • b.

   De activiteiten van de organisatie hebben betrekking op sport, scouting, cultuur en welzijn.

  • c.

   De organisatie heeft de accommodatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd in eigendom; en zal de accommodatie de komende jaren blijven gebruiken.

  • d.

   De organisatie heeft in de afgelopen 5 jaar geen enkele bijdrage van de gemeente ontvangen voor het aanpassen van de accommodatie voor mensen met een beperking.

 • 6.

  Een bijdrage kan ook aangevraagd worden door een beheersstichting (eigenaar van de accommodatie), die de accommodatie in gebruik geeft aan één of meerdere organisaties die voldoen aan de toekenningscriteria zoals gesteld in artikel IV.

V Wijze van toekenning

Toekenning van de bijdrage

Uiterlijk binnen 13 weken na indiening van de aanvraag wordt een beschikking afgegeven. Indien een bijdrage wordt toegekend wordt aangegeven welke kosten onder de regeling vallen.

Voor het aanpassen van een accommodatie met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van de accommodatie voor mensen met een beperking wordt ten hoogste een subsidie toegekend, die als volgt wordt berekend: de totale kosten van de aanpassing x 0,5 tot een maximum van € 10.000.

 

Vaststelling

 • 1.

  Uiterlijk 13 weken na beëindiging van de activiteit waarvoor een bijdrage is gegeven, wordt een vaststellingsaanvraag ingediend waarbij schriftelijk inhoudelijk en financieel verslag van de investering aan het College van Burgemeester en wethouders wordt uitgebracht.

 • 2.

  Op basis van het ingediende verslag als bedoeld in het eerste lid zal het College van Burgemeester en wethouders binnen 15 weken na ontvangst van dit verslag tot vaststelling overgaan.

 • 3.

  Het College van Burgemeester en wethouders kan de bijdrage op grond van artikel 4:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht lager vaststellen en geheel of gedeeltelijk niet betaalbaar stellen indien bijvoorbeeld de aanpassing waarvoor de bijdrage is verleend niet of niet geheel is uitgevoerd.

VI plafond en verdelingsregels

VIa Er is een subsidieplafond. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 50.000, - .

VIb Het beschikbare budget wordt verdeeld in volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Vlc De regeling eindigt per 31-12-2014

 

VII Hardheidsclausule

Vld In bijzondere gevallen kan van het gestelde in deze regeling worden afgeweken.

VIII Looptijd regeling

Deze regeling treedt 13 oktober 2009 in werking en eindigt op 31-12-2014.

 

Aldus besloten in de vergadering van 8 februari 2011.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

, burgemeester

 

, secretaris