Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregels bestuurlijke boete Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels bestuurlijke boete Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gouda
CiteertitelBeleidsregels bestuurlijke boete Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81,
 2. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 1.72, lid 1
 3. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 2.28, lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201301-01-2018nieuwe regeling

26-02-2013

De Goudse Post, 27-03-2013

803177

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bestuurlijke boete Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gouda

Burgemeester en wethouders van Gouda

 

Gelezen het advies met voorstelnummer 803177;

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 1.72, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Gelet op artikel 2.28, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

 

besluiten:

de Beleidsregels bestuurlijke boete Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gouda vast te stellen.

Artikel 1 Gebruik bevoegdheid opleggen bestuurlijke boete

 • 1.

  Het college legt een bestuurlijke boete op in geval van:

  • a.

   overtredingen met de prioriteit “hoog” als opgenomen in het afwegingsoverzicht in de bijlage;

  • b.

   overige overtredingen als opgenomen in het afwegingsoverzicht in de bijlage.

Artikel 2 Hoogte bestuurlijke boete

 • 1.

  Bij de berekening van de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1.72, eerste lid en artikel 2.28, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, wordt voor alle overtredingen de boetebedragen die zijn neergelegd in het afwegingsoverzicht als uitgangspunt gehanteerd.

 • 2.

  In afwijking van het vorige lid, geldt voor voorzieningen voor gastouderopvang als uitgangspunt dat de boetebedragen als neergelegd in het afwegingsoverzicht met 0,5 worden vermenigvuldigd.

Artikel 3 Recidive

Bij de vaststelling van de boete wordt uitgegaan van:

 • a.

  1,5 maal het onder artikel 2 bepaalde boetebedrag indien een door een bestuurlijke boete te handhaven overtreding plaatsvindt binnen een periode van twee jaar nadat een eerdere overtreding van dezelfde wettelijke norm heeft plaatsgevonden;

 • b.

  twee maal het onder artikel 2 bepaalde boetebedrag indien er sprake is van een derde of volgende overtreding van dezelfde wettelijke norm binnen een periode van twee jaar nadat de daaraan voorafgaande overtreding zich heeft voorgedaan.

Artikel 4 Samenloop

De totale bij boetebeschikking op te leggen boete bestaat, ingeval er sprake is van meerdere overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels bestuurlijke boete Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gouda”.

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 februari 2012,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

, burgemeeester

 

 

, secretaris

Bijlage: Afwegingsoverzicht

Ouders

Prio

Bestuurlijke boete

Houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld

Gemiddeld

€ 2.500,-

Inhoud van reglement oudercommissie

Laag

€ 500,-

Houder heeft een oudercommissie ingesteld

Laag

€ 500,-

Voorwaarden oudercommissie

Laag

€ 500,-

Adviesrecht oudercommissie

Gemiddeld

€ 750,-

Informatie

Laag

€ 500,-

 

 

 

Personeel

 

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Hoog

€ 3.000,- per ontbrekende VOG of VOG die ouder is dan 2 maanden voor indiensttreding

Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling

Gemiddeld

€ 3.000,- per gastouder met < 16 uur

Passende beroepskwalificatie

Hoog

€ 3.000,- per beroepskracht die niet voldoet

Voorwaarden en inzet van PMIO

Gemiddeld

€ 3.000,-

Gebruik voorgeschreven voertaal

Gemiddeld

€ 2.500,-

Vrijwilligersbeleid (peuterspeelzalen)

Gemiddeld

€ 3.000,-

Houder heeft vrijwilligers tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd (peuterspeelzalen)

Gemiddeld

€ 3.000,-

Risico-inventarisatie veiligheid

Hoog

€ 8.000,- indien risico-inventarisatie ontbreekt;

€ 4.000,- als > dan 1 jaar

De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s door een bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt

Hoog

€ 4.000,-

De houder van een kindercentrum of peuterspeelzaal waar VVE wordt aangeboden stelt jaarlijks een opleidingsplan op

Gemiddeld

€ 3.000,- als geen beleid

€ 1.000,- als te oud beleid

Beleid veiligheid

Gemiddeld

€ 1.500,-

Uitvoering beleid veiligheid

Gemiddeld

€ 1.000,-

Risico-inventarisatie gezondheid

Hoog

€ 8.000,- indien rie ontbreekt;

€ 4.000,- als > dan 1 jaar

Beleid gezondheid

Gemiddeld

€ 1.500,-

Uitvoering beleid gezondheid

Gemiddeld

€ 1.000,-

Meldcode kindermishandeling

Hoog

€ 8.000,-

Beleid meldcode kindermishandeling

Gemiddeld

€ 2.000,-

Uitvoering beleid meldcode kindermishandeling

Gemiddeld

€ 1.000,-

De gastouder is goed telefonisch bereikbaar

Gemiddeld

€ 750,-

Accommodatie en inrichting

 

 

Binnenspeelruimte

Gemiddeld

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste ruimte

Gemiddeld

€ 2.000,- per ontbrekende ruimte

Er is ten minste 3,5 m2 bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind, waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte (kdv)

Gemiddeld

3-3.5 m2 = € 2.000,-

< 3 m2 = € 3.000,-

Er is ten minste 3,5 m2 bruto oppervlakte voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes beschikbaar per kind (bso)

Gemiddeld

3-3.5 m2 = € 2.000,-

< 3 m2 = € 3.000,-

De binnenspeelruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Gemiddeld

€ 2.000,-

De woning waar gastouderopvang plaatsvindt beschikt over voldoende binnenspeelruimte voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen

Gemiddeld

€ 2.000,-

De woning waar gastouderopvang plaatsvindt is voorzien van voldoende en goed werkende rookmelders conform de eisen uit het vigerende Bouwbesluit

Gemiddeld

€ 2.000,-

Slaapruimte

Gemiddeld

€ 2.500,-

Buitenspeelruimte

Gemiddeld

 

Er is ten minste 3 m2 bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind

Gemiddeld

2-2.5 m2 = € 1.000,-

< 2 m2 = € 2.000,-

De buitenspeelruimte is veilig en toegankelijk

Gemiddeld

€ 1.000,-

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum (kdv)

Gemiddeld

€ 1.000,-

Aanvullende eisen indien de buitenspeelruimte niet aangrenzend is (BSO)

Gemiddeld

€ 1.000,-

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang (BSO)

Gemiddeld

€ 1.000,-

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen

Gemiddeld

€ 1.000,-

De woning waar gastouderopvang plaatsvindt is te allen tijde rookvrij

Gemiddeld

€ 1.000,-

 

 

 

Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio (bkr)

Hoog

 

Opvang in groepen

Hoog

 

De opvang vindt plaats in stamgroepen (kinderdagverblijf)

Hoog

€ 4.000,-

De samenstelling van de stamgroep (kinderdagverblijf)

Hoog

€ 2.000,- per kind teveel

De opvang vindt plaats in vaste groepen (peuterspeelzaal)

Hoog

€ 4.000,-

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen (VVE en psz)

Hoog

€ 2.000,- per kind teveel

De maximale groepsgrootte per gastouder wordt afgestemd op de leeftijdscategorieën van de kinderen

Hoog

€ 2.000,- per kind teveel

Ieder kind behoort bij een basisgroep (BSO)

Hoog

€ 4.000,-

De samenstelling van de basisgroep (BSO)

Hoog

€ 2.000,-

Vaste beroepskrachten en vaste ruimtes

Hoog

€ 1.000,-

Beroepskracht-kind-ratio

Hoog

€ 5.000,- per ontbrekende beroepskracht

Als conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene igv calamiteiten geregeld

Hoog

€ 2.000,-

Indien er meer dan 3 kinderen op het opvangadres aanwezig zijn, dan is ondersteuning van de gastouder door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld.

Hoog

€ 2.000,-

De achterwacht is telefonisch altijd bereikbaar tijdens de opvangtijden

Gemiddeld

€ 1.000,-

De achterwacht is igv calamiteiten binnen 15 minuten op het opvangadres aanwezig

Gemiddeld

€ 1.000,-

Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio bij openingstijden van ≥ 10 uur

Hoog

€ 2.000,-

Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio (BSO)

Hoog

€ 2.000,-

Vaste beroepskrachten (peuterspeelzaal)

Hoog

€ 1.000,-

 

 

 

Pedagogisch beleid

 

 

Pedagogisch beleidsplan

Gemiddeld

€ 3.000,-

Inhoud pedagogisch beleidsplan

Gemiddeld

€ 750,-

Pedagogische praktijk

Gemiddeld

€ 1.000,-

Emotionele veiligheid

Gemiddeld

€ 1.000,-

Persoonlijke competentie

Gemiddeld

€ 1.000,-

Sociale competentie

Gemiddeld

€ 1.000,-

Overdracht van normen en waarden

Gemiddeld

€ 1.000,-

 

 

 

Klachten

 

 

Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz)

Laag

€ 1.500,- indien regeling ontbreekt;

€ 500,- indien regeling niet aan de eisen voldoet

Klachtenregeling oudercommissie

Laag

€ 1.500,- indien regeling ontbreekt;

€ 500,- indien regeling niet aan de eisen voldoet

 

 

 

Administratie gastouderbureau

 

 

De administratie van het gastouderbureau bevat een contract per vraagouder

Gemiddeld

€ 1.000,- per ontbrekende ovk

De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de VOG’s van de gastouders en volwassen huisgenoten

Hoog

€ 1.500,- per ontbrekende VOG

De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de getuigschriften en/of EVC-bewijsstukken en certificaten Eerste Hulp aan kinderen van de gastouders

Gemiddeld

€ 1.500,- per ontbrekend stuk

Overige administratieve verplichtingen

Gemiddeld

€ 1.500,- per ontbrekend stuk/per vraagouder waarbij het ontbreekt/per gastouder waarbij het ontbreekt

 

 

 

Kwaliteitscriteria gastouderbureau

 

 

De houder draagt er zorg voor dat per gastouder beoordeeld wordt of de samenstelling van de groep kinderen die wordt opgevangen verantwoord is

Gemiddeld

€ 2.000,- per kind teveel

Overige kwaliteitscriteria gastouderbureau

Gemiddeld

€ 1.250,-

 

 

 

Overige overtredingen

 

 

Schenden medewerkingsplicht artikel 5:20 Awb

 

€ 7.500,-

Exploitatie zonder toestemming college

 

€ 19.000,-

Wijzigingen melden

 

€ 2.000,-

Overtreding aanwijzing/bevel

 

Zie de genoemde bedragen bij de betreffende overtreding

Overtreden exploitatieverbod

 

€ 19.000,-

Toelichting

Algemene toelichting

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. De overheid heeft in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en bijbehorende regelgeving kwaliteitseisen gesteld. Het college is verantwoordelijk voor de handhandhaving hiervan. Het college heeft verschillende handhavingsinstrumenten tot zijn beschikking. Enerzijds kan het college handhaven middels herstelsancties en anderzijds door middel van het opleggen van een bestuurlijke boete.

Het college geeft met deze boetebeleidsregels invulling aan zijn beleidsvrijheid ten aanzien van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

Artikel 1 Gebruik bevoegdheid opleggen bestuurlijke boete

Het opleggen van een bestuurlijke boete is een bevoegdheid van het college. Dit betekent dat het college een bestuurlijke boete op kan leggen, maar daartoe niet verplicht is. Voor een aantal hierna te noemen overtredingen is bepaald dat het college altijd van deze bevoegdheid gebruik maakt. Dit laat onverlet dat het college bevoegd blijft voor de overige overtredingen een boete op te leggen. Indien het college daartoe overgaat, is hetgeen in deze beleidsregels is bepaald onverkort van toepassing.

In geval van de volgende overtredingen legt het college altijd een boete op.

 • 1.

  overtredingen met prioriteit hoog; de bij of krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3 en hoofdstuk 2, afdeling 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gestelde eisen, waaraan het college in verband met de naleving ervan een hoge prioriteit heeft toegekend, en

 • 2.

  overige overtredingen; een aantal van de overige in artikel 1.72, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen genoemde overtredingen.

Ad 1. De overtredingen van de kwaliteitseisen zijn geprioriteerd. In geval van overtredingen met een hoge prioriteit maakt het college gebruik van zijn bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen.

Ad 2. Deze overige overtredingen betreffen het niet melden van wijzigingen als bedoeld in de artikelen 1.47 en 2.4 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de verplichtingen op grond van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht, het exploiteren in strijd met artikel 1.45 of 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; het niet naleven van een aanwijzing of bevel als bedoeld in de artikel 1.65 en 2.23 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en het niet nakomen, dan wel in strijd handelen met een verbod krachtens artikel 1.66 en 2.24 van laatstgenoemde wet. Als er sprake is van dergelijke “overige overtredingen” maakt het college eveneens gebruik van zijn bevoegdheid.

Artikel 2 Hoogte bestuurlijke boete

Eerste lid

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is het maximaal op te leggen boetebedrag aangegeven. Het college heeft derhalve beleidsvrijheid ten aanzien van de hoogte van het op te leggen boetebedrag.

Voor overtreding van de kwaliteitseisen geldt dat het college de hoogte van de boetebedragen heeft afgestemd op de prioritering van de overtreding. Een hoge prioritering betekent dat er ook in algemene zin sprake is van een ernstige overtreding, terwijl aan minder ernstige overtredingen een lag(ere) prioritering is toegekend.

Mede gelet op het in artikel 1.72 en 2.28 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen neergelegde boetemaximum heeft dit geleid tot de volgende verdeling.

Prioritering

Boetebedrag

Hoog

€ 1.000,- tot € 8.000,-

Gemiddeld

€ 750,- tot € 3.000,-

Laag

€ 500,-

In geval van overtreding van de artikelen 1.66, 2.24 en 1.45 en 2.2 is sprake van economische delicten, gesanctioneerd in de Wet op de Economische Delicten. In artikel 1 en 6 van deze wet is bepaald dat deze overtredingen beboet worden met een boete van de vierde categorie. De boetebedragen in onderhavig beleid komen hiermee overeen.

Overtreding van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht is een strafbaar feit; strafbaar gesteld in artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.” Het boetebedrag voor deze overtreding, komt overeen met het in het Wetboek van Strafrecht genoemde bedrag voor overtredingen van de tweede categorie.

Tweede lid

Gezien het bijzondere karakter van de voorziening voor gastouderopvang is ervoor gekozen de hoogte van de op te leggen boete met de helft te verlagen.

Het voorgaande laat onverlet dat het college op grond van artikel 5:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht gehouden is de hoogte van de bestuurlijke boete af te stemmen op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten, waarbij het college zo nodig rekening houdt met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Het college heeft door middel van de prioritering en de aansluiting op de betreffende strafrechtelijke overtredingen de ernst van de overtredingen geobjectiveerd.

Recidive 3 Recidive

Bij recidive treedt strafverzwaring op. Dit artikel bepaalt de hoogte van de strafverzwaring.

In het geval de overtreder de afgelopen twee jaar al eerder is beboet voor eenzelfde overtreding verhoogt het college de boete met 50%.

Daarbij is irrelevant of de in het verleden gepleegde overtreding(en) al dan niet betrekking hadden op hetzelfde kindercentrum of gastouderopvang waarvoor de nieuwe boete wordt opgelegd. Bepalend is of de overtreder als houder al eerder een boete is opgelegd. Iedere volgende overtreding binnen de periode van twee jaar wordt bestraft met een boete van 2 maal het in het afwegingsoverzicht opgenomen boetebedrag.

Artikel 5 Samenloop

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 6 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.