Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening wmo-raad Gouda 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wmo-raad Gouda 2010
CiteertitelVerordening wmo-raad Gouda 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art 12
 2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201012-04-2011Nieuwe regeling

09-03-2010

Goudse Post, 21-04-2010

11.1.3.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wmo-raad Gouda 2010

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda

Gelet op art. 12 Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 uit de gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening Wmo-raad Gouda 2010.

Artikel 1 definities

 • a.

  de gemeente de gemeente Gouda

 • b.

  college het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda

 • c.

  de wethouder de portefeuillehouder Wet maatschappelijke ondersteuning

 • d.

  Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

 • e.

  lid de persoon deel uitmakende van de Wmo-raad namens een categorie vragers van maatschappelijke ondersteuning en belanghebbenden

 • f.

  de Wmo-raad het uit vertegenwoordigers van organisaties bestaande orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven

 • g.

  adviseren het uitbrengen van een advies

 • h.

  achterban representatieve organisaties van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, alsmede belanghebbenden

 • i.

  contactambtenaar de beleidsmedewerker, die deskundig is op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en als aanspreekpunt fungeert voor de Wmo-raad

 • j.

  voorzitter de voorzitter van de Wmo-raad, die geen binding heeft met één van de betrokken organisaties

 • k

  vergadering de vergadering van leden (en/of plv. leden) van de Wmo-raad

 • l

  periodiek overleg officieel beraad tussen wethouder en Wmo-raad

 • m

  structureel overleg overleg tussen contactambtenaar en Wmo-raad

 • n

  de gemeenteraad de gemeenteraad van Gouda

 • o

  de vragersgroep een categorie vragers van maatschappelijke ondersteuning zoals aangegeven in bijlage 1

 • p

  het huishoudelijk reglement het door de Wmo-raad vastgesteld huishoudelijk reglement

Artikel 2 reikwijdte van de verordening

Deze verordening is van toepassing op de organisatie van de door het college ingestelde Wmo-raad.

Artikel 3 opdracht wmo-raad

 • 1.

  De Wmo-raad heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor vragers, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • 2.

  Ter uitvoering van de in het eerste lid neergelegde taakopdracht, is er tussen de Wmo-raad en representatieve organisaties van vragersgroepen, genoemd in bijlage 1, intensief overleg om het fundament van maatschappelijk ondersteuning te verstevigen, het draagvlak in de Goudse samenleving te vergroten en de opvattingen en signalen vanuit die organisaties en belanghebbenden actief te betrekken bij deze taakopdracht. De Wmo-raad zal zulks nader regelen in het huishoudelijk reglement.

Artikel4 doelstelling van de Wmo-raad

De doelstelling van de Wmo-raad is om de burger-/cliëntenparticipatie zoals omschreven in artikel 12 Wmo zo goed mogelijk in te vullen en integraal vorm te geven.

Artikel 5 bevoegheden

 • 1.

  Initiatiefrecht

  De Wmo-raad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering van de Wmo door de gemeente raken in het periodiek overleg met de wethouder aan de orde te stellen.

 • 2.

  Informatierecht

  De Wmo-raad krijgt van het college actief en op verzoek binnen 14 dagen alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zo nodig zullen deskundige ambtenaren mondelinge toelichting geven over lopend beleid, de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het gebied van Wmo-gerelateerd beleid.

 • 3.

  Adviesrecht

  • a.

   De Wmo-raad heeft adviesrecht in alle beleidsfases m.b.t. Wmo-gerelateerde beleidsterreinen, waar mogelijk samenwerking zal plaatshebben binnen door het college vastgestelde kaders.

  • b.

   Het college stelt de Wmo-raad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen over Wmo-gerelateerd beleid, dat er daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. Het college geeft van tevoren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien het college om advies vraagt, wordt het advies binnen zes weken schriftelijk uitgebracht.

  • c.

   Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een uitgebracht advies; in zijn besluitvorming wijkt het college alleen beargumenteerd af van het ontvangen advies.

Artikel 6 samenstelling Wmo-raad

 • 1.

  De Wmo-raad is, op basis van artikel 12 van de Wmo, de gezamenlijke vertegenwoordiging van representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De in bijlage 1 vermelde 6 vragersgroepen dragen vanuit de daarin genoemde representatieve organisaties gezamenlijk of individueel kandidaten voor als lid van de Wmo-raad.

 • 2.

  De Wmo-raad telt 9 leden, exclusief de voorzitter.

 • 3.

  De in het eerste lid genoemde organisaties vertegenwoordigen alle negen prestatievelden van de Wmo;

 • 4.

  Iedere vragersgroep draagt 1 lid voor, met uitzondering van de vragersgroep “burgers” en “zorgvragers”; zij dragen 3 respectievelijk 2 leden voor; iedere vragersgroep kan desgewenst een vervanger van het Wmo-raadslid voor benoeming door het college voordragen.

 • 5.

  De functieprofielen van Wmo-raadslid en voorzitter zijn vastgelegd in bijlage 2 van deze verordening.

 • 6.

  De leden dragen gezamenlijk zorg voor de communicatie met de betrokken achterban rondom een vraagstuk waarover advies wordt uitgebracht.

 • 7.

  De leden bekleden in Gouda geen vertegenwoordigende functie binnen een politieke partij of een functie binnen een dienstverlenende al dan niet commerciële organisatie die Wmo-gerelateerde diensten verleent aan de vragersgroepen van de Wmo.

 • 8.

  De leden van de Wmo-raad kiezen uit hun midden een secretaris en een penningmeester en kunnen voor ieder van hen een plaatsvervanger aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden uitgeoefend. Deze functionarissen vormen samen met de voorzitter het eerste aanspreekpunt m.b.t. het functioneren van de Wmo-raad.

Artikel 7 voordracht, benoemingen en zittingsduur

 • 1.

  Het college benoemt op voordracht van de Wmo-raad een onafhankelijk voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Om een goede continuïteit te waarborgen wordt door de Wmo-raad een rooster van aftreden opgesteld. Benoemingen kunnen één keer met een zelfde periode worden verlengd door het college, gehoord de desbetreffende organisaties die aan de benoemingen hebben meegewerkt. Zittende leden en voorzitter blijven tot in hun opvolging is voorzien.

 • 3.

  Indien een lid vóór het einde van zijn termijn vertrekt, wordt een opvolger benoemd voor de duur van de resterende periode van de in het rooster van aftreden vastgelegde zittingtermijn.

 • 4.

  De voordragende organisaties hebben het recht het voorgedragen en benoemde (plv.) lid tussentijds gemotiveerd te vervangen.

 • 5.

  Het college kan de (her-)benoeming van (plaatsvervangend) Wmo-raadsleden opdragen aan de portefeuillehouder Wmo, met uitzondering van de voorzitter, die door het college wordt benoemd.

 • 6.

  De leden treden af volgens een door de Wmo-raad vastgesteld rooster van aftreden. Per 1 april treedt jaarlijks een evenredig deel af.

Artikel 8 periodiek overleg met de wethouder

 • 1.

  De Wmo-raad overlegt minimaal vier keer per jaar met de wethouder.

 • 2.

  De voorzitter stelt in overleg met de secretaris en de contactambtenaar de agenda samen voor het periodiek overleg met de wethouder. Ieder lid heeft het recht om via de secretaris onderwerpen aan te reiken. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de het periodiek overleg vastgesteld.

 • 3.

  Het periodiek overleg wordt voorgezeten door de voorzitter.

 • 4.

  Op verzoek van ten minste twee leden van de Wmo-raad of op verzoek van het college worden, naast de periodieke overleggen, extra overleggen belegd. Aan dit verzoek wordt binnen vier weken voldaan nadat het verzoek daartoe door de voorzitter is ontvangen.

 • 5.

  De contactambtenaar maakt een verslag van het periodiek overleg, dat binnen 3 weken aan de Wmo-raad wordt voorgelegd.

Artikel 9 openbaarheid
 • 1.

  De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar, tenzij de voorzitter anders beslist, na raadpleging van de leden van de Wmo-raad.

 • 2.

  De door de Wmo-raad vastgestelde verslagen van de vergaderingen en de uitgebrachte adviezen zijn openbaar.

 • 3.

  De agenda voor de vergaderingen en de agendastukken zijn openbaar, tenzij de voorzitter anders beslist.

Artikel 10 verplichtingen

 • 1.

  De Wmo-raad stelt jaarlijks een activiteitenplan en een begroting op.

 • 2.

  Jaarlijks vóór 1 april maakt de Wmo-raad een activiteitenverslag, inclusief een financiële paragraaf, over het afgelopen jaar.

Artikel 11 financiën en vergoedingen

 • 1.

  De Wmo-raad ontvangt een budget voor zijn werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 3. De hoogte van het budget wordt jaarlijks vooraf vastgesteld.

 • 2.

  De Wmo-raad Gouda kan voor zijn vergaderingen gebruik maken van een externe vergaderlocatie, inclusief gebruik van koffie&thee. De gemeente Gouda draagt de kosten hiervoor, waarbij vooraf afspraken worden gemaakt over het hiervoor beschikbare budget.

 • 3.

  Voor de aanwezigheid bij vergaderingen ter voorbereiding van gevraagde adviezen en maximaal drie ongevraagde adviezen en bij het overleg tussen wethouder, voorzitter en maximaal twee leden, dat twee keer per jaar plaatsvindt, hebben de (plaatsvervangende) leden, inclusief de voorzitter, recht op de volgende vergoedingen:

  • -

   een reiskostenvergoeding op declaratiebasis;

  • -

   een commissievergoeding conform de beleidslijn ‘commissievergoedingen voor externe leden in commissies en besturen van de gemeente Gouda’.

    

Artikel 12 geheimhouding

Aan de leden van de Wmo-raad wordt geen geheimhouding opgelegd ten aanzien van door de gemeente verstrekte informatie. Wel dienen de leden zich te houden aan een van tevoren in voorkomende gevallen opgelegde c.q. afgesproken embargoperiode.

 

 

Artikel 13 geschillen betreffende deze verordening

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze verordening beslist het college, gehoord de Wmo-raad.

 

Artikel 14 slotbepalingen

 • 1.

  Communicatie

  Het college maakt het bestaan van de Wmo-raad algemeen bekend. Daarnaast zorgt het college voor bekendmaking van de verordening.

 • 2.

  Evaluatie

  • a.

   De Wmo-raad evalueert periodiek het functioneren van de Wmo-raad. Indien er op basis van deze evaluatie reden is de verordening aan te passen, dan wordt hiertoe een verzoek ingediend bij het college.

  • b.

   De Wmo-raad kan het college gemotiveerd verzoeken de voorzitter te vervangen, met dien verstande dat een besluit daartoe de instemming behoeft van twee-derde van de leden van de voltallige Wmo-raad.

 • 3.

  Huishoudelijk reglement

  Ten dienste van zijn functioneren stelt de Wmo-raad een huishoudelijk reglement op, waarin in ieder geval de administratieve ondersteuning, interne en externe communicatie, de inrichting van de vergaderingen, de onkostenvergoeding voor de (plaatsvervangend) leden en de verdeling van de middelen worden geregeld.

 • 4.

  Nadere regels

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de wethouder na overleg met de Wmo-raad.

   

Artikel 15 overgangsbepalingen

De leden van de Wmo-raad uit de periode 2006 – 2010, hebben bij herbenoeming voor een periode van 4 jaren, eenmaal een verlengde zittingsduur van maximaal 2 jaren op het moment van aftreden, conform het rooster van aftreden.

 

 

Artikel 16 citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Wmo-raad Gouda 2010’.

 

 

 

Artikel 17 inwerkingtreding van de verordening

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2010.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente

Gouda in de vergadering van 9 maart 2010.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis , burgemeester

 

drs. L.A.M. Bakker , secretaris

Bijlage 1 bij de verordening Wmo-Raad Gouda met wijzigingsvoorstellen

 

Representatieve organisaties van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning *

 

Vragersgroepen: Voordracht leden:

 

 • 1.

  Burgers

  • ·

   Wijkteams 1

   • -

    Wijkteam Achterwillens, Wijkteam Binnenstad;

   • -

    Wijkteam Bloemendaal, Wijkteam Gouda-Noord;

   • -

    Wijkteam Gouda-Oost, Wijkteam Goverwelle;

   • -

    Wijkteam Kadebuurt, Wijkteam Korte Akkeren;

   • -

    Wijkteam Kort Haarlem, Wijkteam Nieuwe Park;

   • -

    Wijkteam Plaswijck, initiatiefgroep Raambuurt;

   • -

    Buurtschap Stolwijkersluis.

  • ·

   Allochtonen Adviesraad1

  • ·

   Raad van Kerken 1

    

 • 2.

  Vrijwilligers

  • ·

   VGSO 1

    

 • 3.

  Mantelzorgers

  • ·

   Bureau Informele Zorg/ Mantelzorgraad

    

 • 4.

  Zorgvragers

  • ·

   GAB

  • ·

   ZOG

    

 • 5.

  Ouderen/Senioren

  • ·

   OSO

  • ·

   Seniorenraad

    

 • 6.

  Opvoeden, opgroeien

  • ·

   Jeugdraad

    

*) Deze lijst is niet gelimiteerd en kan op verzoek van Goudse representatieve organisaties worden aangepast.

 

Bijlage 2 bij de verordening Wmo-Raad Gouda met wijzigingsvoorstellen

 

Functieprofiel onafhankelijk voorzitter Wmo-raad

De gemeente Gouda wenst de participatie van degenen die te maken krijgen met de Wet maatschappelijke ondersteuning te versterken. Maatschappelijke ondersteuning richt zich op voorzieningen voor kwetsbare burgers en risicogroepen.

 

algemeen profiel

 • ·

  interesse in of betrokkenheid bij de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • ·

  kennis van de lokale situatie en de kenmerken van de stad of bereidheid zich deze eigen te maken;

 • ·

  kennis van Wmo beleidsterreinen van de lokale overheid;

 • ·

  affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen;

 • ·

  bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een voorzittersfunctie;

 • ·

  bij voorkeur ervaring met burger-/cliëntenparticipatie.

   

functiescheiding

 • ·

  U bekleedt in Gouda geen vertegenwoordigende functie binnen een politieke partij;

 • ·

  U bekleedt geen functie binnen een dienstverlenende al dan niet commerciële organisatie die Wmo-gerelateerde diensten verleent aan de vragersgroepen van de Wmo;

 • ·

  U bekleedt geen functie in een van de belangengroepen.

   

competenties

 • ·

  netwerken;

 • ·

  samenwerken;

 • ·

  vraaggerichtheid;

 • ·

  resultaatgerichtheid;

 • ·

  communiceren;

 • ·

  flexibiliteit;

 • ·

  open oor voor de leden van de Wmo-raad;

 • ·

  in staat om met een analytische blik te komen tot een objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming;

 • ·

  in staat om door het aanbrengen van samenhang tot een eenduidig advies te komen waarin de belangen van de leden zijn meegewogen.

   

Benoeming op voordracht van de Wmo-raad gebeurt door het college, conform artikel 7 lid 1 van de Verordening Wmo-raad Gouda.

 

Voor de voorzitter bestaat een vacatieregeling.

 

Functieprofiel Leden

 

De gemeente Gouda wenst de participatie van degenen die te maken krijgen met de Wet maatschappelijke ondersteuning te versterken. Maatschappelijke ondersteuning richt zich op voorzieningen voor kwetsbare burgers en risicogroepen.

 

algemeen profiel

 • ·

  informeert, betrekt en raadpleegt de achterban van de voordragende organisaties;

 • ·

  deskundigheid verkregen door eigen ervaring of (vrijwilligers-) werkervaring;

 • ·

  interesse van of betrokkenheid bij een of meer prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • ·

  kennis van de lokale situatie en de kenmerken van de stad;

 • ·

  kennis van Wmo beleidsterreinen van de lokale overheid;

 • ·

  affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen.

   

functiescheiding

 • ·

  U bekleedt in Gouda geen vertegenwoordigende functie binnen een politieke partij;

 • ·

  U bekleedt geen functie binnen een dienstverlenende al dan niet commerciële organisatie die Wmo-gerelateerde diensten verleent aan de vragersgroepen van de Wmo.

   

competenties

 • ·

  netwerken;

 • ·

  samenwerken;

 • ·

  vraaggerichtheid;

 • ·

  resultaatgerichtheid;

 • ·

  communiceren;

 • ·

  flexibiliteit;

 • ·

  open oor voor mede leden;

 • ·

  samenhang zien en aanbrengen;

 • ·

  in staat om een afgewogen oordeel te vormen;

 • ·

  gevoel voor politieke verhoudingen;

 • ·

  visie op integraal beleid;

 • ·

  in staat tot multidisciplinaire samenwerking;

   

De leden worden bindend voorgedragen door representatieve organisaties die zijn benoemd in

bijlage 1 van de Verordening Wmo-raad Gouda. Benoeming gebeurt door het college, conform artikel 7 lid 2 en 5 van de Verordening Wmo-raad Gouda.

 

Voor de leden bestaat een vacatieregeling.