Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidieregeling Goed voor Gouda 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Goed voor Gouda 2014
CiteertitelSubsidieregeling Goed voor Gouda 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGVOP-2014-7349

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gouda 2003, art. 7.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201401-01-2015nieuwe regeling.

21-01-2014

Gemeenteblad, 2014, 4 februari

850618

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda

gelezen het advies van 16 januari 2014;

gelet op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (ASV);

besluiten de subsidieregeling Goed voor Gouda 2014 vast te stellen.

Artikel 1 Doelstelling subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling om aansprekende stadsbrede activiteiten mogelijk temaken die bijdragen aan een positief klimaat en ontmoeting in de stad.

Artikel 2 Wie kunnen subsidie aanvragen

 • 1.

  Iedereen ouder dan 18 jaar kan een subsidie aanvragen.

 • 2.

  Organisaties of instellingen die geen andere gemeentelijke subsidie ontvangen kunnen een subsidie aanvragen.

Artikel 3 Indieningdatum en inhoud subsidieaanvraag

Een persoon of organisatie die voor subsidie in aanmerking wil komen dient minimaal 8 weken

voorafgaand aan de activiteit(en) een aanvraag in bij het college van Burgemeester en Wethouders

van Gouda, ten aanzien van de afdeling Samenleving , Postbus 1086 2800 BB te Gouda.

De aanvraag van de subsidie omvat in elk geval:

 • a.

  Een activiteiten plan, waarin opgenomen is:

  - een omschrijving van de activiteit en van de doelgroep, de start en

  de einddatum;

  - het verwachte aantal deelnemers aan / bezoekers van de activiteit

  - de locatie van de activiteit

  - het tijdstip van de activiteit

  - een beschrijving van de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan - de doelstelling van dezeregeling

 • b.

  een begroting, waarin opgenomen is;

  - een specificatie van de inkomsten en uitgaven, inclusief de eventuele bijdragen van derden,deelnemers en bezoekers

 • c.

  een promotieplan, waarin opgenomen is;

  - welke media worden benut om de activiteit onder de aandacht te brengen

  - een beschrijving van de manier waarop deelnemers / bezoekers worden geworven

Artikel 4 Tijdvak waarvoor de subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend vanaf 5 februari 2014, voor de periode die nodig is om de activiteiten teorganiseren en te realiseren. Die periode is maximaal één jaar.

Artikel 5 Toekenningscriteria

 • De aanvragen worden getoetst aan onderstaande criteria:

 • 1.

  De activiteit draagt bij aan de doelstelling van deze regeling;

 • 2.

  De kosten en inhoud van de activiteit staan in redelijke verhouding tot elkaar;

 • 3.

  De activiteit heeft geen winst oogmerk;

 • 4.

  Voor aanvragen boven € 1000,- wordt minimaal 30% van de kosten gedekt door co-financieringof eigen inkomsten;

 • 5.

  De activiteit wordt georganiseerd door vrijwilligers;

 • 6.

  De activiteit is eenmalig en/of vernieuwend;

 • 7.

  Niet in aanmerking voor subsidie krachtens deze regeling komen:

  a. activiteiten die zich richten op straat, buurt of wijk;

  b. activiteiten die structureel van aard zijn;

  c. organisatiekosten van beroepskrachten.

   

Artikel 6 Wijze van toekenning

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie en bedraagt maximaal€ 5.000,-.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om subsidie uiterlijk twee maanden nadat de volledige aanvraag is binnengekomen. Daarbij wordt maximaal 60% van het verleende subsidiebedrag als voorschot verstrekt.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdelingswijze

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,- voor 2014. Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van nadien aangevraagde subsidies.

 • 2.

  Het budget wordt evenwichtig over het jaar verdeeld. Maximaal 50% van het budget is beschikbaar voor de eerste zes maanden van het jaar. De rest van het budget voor de tweede helft van het jaar.

 • 3.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen

Artikel 8 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Op aanvragen voor subsidies die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling en waarop nog niet is beslist, worden de desbetreffende bepalingen van deze subsidieregeling toegepast.

 • 2.

  Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling zijn verleend maar nog niet zijn vastgesteld, blijven de bepalingen van de ASV en Subsidieregeling Goed voor Gouda, zoals die gold bij de primaire besluitvorming van kracht en zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 februari 2011.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 5 februari 2014 en eindigt op 31 december 2014.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Goed voor Gouda 2014.

 

Aldus besloten in de vergadering van 21 januari 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, secretaris , burgemeester

toelichting

Eerder is op 15 februari 2011 de regeling Goed voor Gouda vastgesteld. Doelstelling van de 3 jarige regeling was om aansprekende stadsbrede activiteiten mogelijk te maken die bijdragen aan een positief klimaat en ontmoeting in de stad. De regeling Goed voor Gouda komt voort uit de eerdere subsidieregeling Gouda Ontmoet, waarmee veel initiatieven op buurt- en straatniveau konden worden gestart en een groeiende groep bewoners actief kon worden. Daaropvolgend werd de regeling Goed voor Gouda in het leven geroepen om dergelijke initiatieven op stadsbreed niveau te stimuleren. Dit heeft in totaal 37 kleine en grote initiatieven opgeleverd, van het bakken van de grootste stroopwafel of de organisatie van Huiskamer van de stad tot de organisatie van Stap en het kerst-wandeltheater. De regeling Goed voor Gouda is geëindigd per 31 december 2013. Besloten is om de regeling in 2014 voor één jaar opnieuw vast te stellen. Argumenten daarvoor zijn:

Goed voor Gouda maakt initiatieven uit de stad mogelijk

Met het continueren van de subsidieregeling blijft het voor de gemeente mogelijk om met een (veelal bescheiden) bijdrage nieuwe initiatieven te ondersteunen en de burgerparticipatie en dynamiek in de stad te bevorderen.

 Regeling wordt ongewijzigd voortgezet

Omdat de subsidieregeling tot 31 december 2013 liep, moet de regeling opnieuw worden vastgesteld om nieuwe aanvragen mogelijk te maken. De nieuwe regeling Goud voor Gouda 2014 blijft hetzelfde als de oude regeling: de opzet en werking van de regeling is succesvol gebleken en de regeling is inmiddels goed bekend.

 Flexibel budget en spreiding van activiteiten.

Voor de regeling Goed voor Gouda kunnen het hele jaar door aanvragen worden ingediend. De gemeente kan met de regeling flexibel inspringen op nieuwe, spontane initiatieven die Gouda beter op de kaart helpen zetten. Van het beschikbare jaarlijkse budget wordt maximaal 50% in het eerste halfjaar ingezet. Het restant is beschikbaar voor activiteiten in het tweede halfjaar.

 Eén jaar

De subsidieregeling geldt voor één jaar. Een nieuw college kan besluiten over het al dan niet voorzetten van de regeling, een mogelijke nieuwe opzet en/of de financiering hiervan.

 Overgangsregeling

De aanvragen voor subsidie die ontvangen zijn tussen 1 januari en 5 februari 2014, dus voor inwerkingtreding van de nieuwe regeling, worden wel in behandeling genomen. Hiervoor is een overgangsregeling in de subsidieregeling opgenomen.