Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Gouda 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Gouda 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Gouda 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, art. 3.8 en art. 3.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Gouda 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-201406-01-2014nieuwe regeling

02-07-2014

Gemeenteblad

881970

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente gouda

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014;

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Gouda 2014

 

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Gouda aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan uit de basisregistratie personen op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Gouda en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Gouda was voor zover de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Gouda gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene van wie gegevens worden verstrekt.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt vast:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 2.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4: Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Artikel 5: Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Gouda 2014.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 2014

 

De raad der gemeente voornoemd,

 

De heer dr. M. Schoenmaker , voorzitter

 

Mevrouw drs. B. Lubbers , griffier

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Toelichting algemeen

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1.1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Gouda.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Organen van de gemeente Gouda zijn de organisatieonderdelen van de gemeente die persoonsgegevens verwerken in de bedrijfsprocessen die ze uitvoeren. Tot die organen worden ook gerekend, organen van een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente deelneemt en die onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Gouda, overheidstaken uitvoeren.

De gemeente Gouda is ook bevoegd om gegevens over personen te verwerken, die niet in de gemeente Gouda woonachtig zijn. De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens over deze categorieën van personen Deze, zogenaamde systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Gouda op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Gouda woonachtig zijn, dient de gemeente Gouda het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Gouda. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren. De aanwijzing van de hiervoor genoemde werkzaamheden en de categorieën van derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders.

Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders de volgende criteria als uitgangspunt te nemen.

Het moet gaan om werkzaamheden

 • ·

  die samenhangen met een overheidstaak,

 • ·

  die strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of

 • ·

  waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Gouda 2014, waarmee deze Verordening kan worden aangehaald, treedt in werking op de dag, na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met de dag waarop de Wet BRP inwerking is getreden. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.