Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBurgemeester en wethouders van de gemeente Gouda
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, art. 16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1 tot en met 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2020Nieuwe regeling

18-03-2014

Gemeenteblad, 27 oktober 2014

864507

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda

Gelet op artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994

Besluiten vast te stellen: het Reglement burgerlijke stand.

artikel 1 begripsbepalingen

In dit Reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Gouda en als zodanig benoemd door het college;

 • b.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon als zodanig benoemd door het college;

 • c.

  verbintenis: het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap, het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

   

artikel 2 benoeming
 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode is :

  a.Voor een periode van maximaal vijf kalenderjaren. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid van eenmalige verlenging met vijf kalenderjaren. Voor de onder b tot en met f van dit lid genoemde personen geldt een afwijkende termijn.

  b.Voor raadsleden: voor de periode dat zij raadslid van de gemeente Gouda zijn;

  c.Voor wethouders: voor de periode dat zij wethouder van de gemeente Gouda zijn;

  d.Voor de burgemeester: voor de periode dat hij burgemeester van de gemeente Gouda is;

  e.Voor hen die op verzoek van een aanstaand bruidspaar worden benoemd: voor een dag;

  f.Voor hen die bij de inwerkingtreding van dit reglement reeds als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd zijn: de periode zoals genoemd in het benoemingsbesluit.

 • 3.

  Een benoeming voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de benoemingsperiode.

 • 4.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het tweede lid, onder a genoemde termijn.

artikel 3 leiding van de dienst

Het hoofd van de afdeling Services is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 4 openstelling

 • 1.

  Met uitzondering van de tijdstippen voor het sluiten van verbintenissen zijn de openingstijden van het bureau burgerlijke stand dezelfde als de openingstijden die voor het Huis van de Stad zijn vastgesteld (Ma-Vr van 8.30 tot 17.00 en donderdag tot 20.00 uur).

 • 2.

  Het sluiten van verbintenissen in het Huis van de Stad is, met uitzondering van de in artikel 3 Algemene Termijnenwet bedoelde algemeen erkende feestdagen, of daarmee gelijk gestelde dagen die door het college tevens zijn aangewezen als vrije dag voor het gemeentepersoneel, mogelijk op maandag tot en met vrijdag van 09.15 uur tot 16.30 uur.

 • 3.

  Het sluiten van verbintenissen op een als huis der gemeente aangewezen locatie is mogelijk op in onderling overleg te bepalen uren op maandag tot en met zaterdag en op algemeen erkende feestdagen, als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, echter met uitzondering van 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag. Dit lid voorziet niet in de mogelijkheid van trouwen op zondag.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 6.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

artikel 5

Het Reglement burgerlijke stand 2012 wordt per 1 januari 2014 ingetrokken.

artikel 6

Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

artikel 7

Dit Reglement wordt aangehaald als: Reglement burgerlijke stand.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

Burgemeester en wethouders van Gouda,

 

De secretaris,

 

de burgemeester,

 

Toelichting op het reglement burgerlijke stand

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 • c.

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met het sluiten van verbintenissen (artikelen 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2 Benoeming

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd (artikel 16, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek).

Met lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente. Tevens bestaat de mogelijkheid om een andere maximale benoemingsperiode op te nemen, zoals de tijd dat de ambtenaar in dienst is bij een bepaalde afdeling of een tijdsperiode.

De periodes kunnen per individueel geval in het benoemingsbesluit van burgemeester en wethouders worden bepaald of collectief in dit lid.

Artikel 3 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

Artikel 4 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek).

In dit artikel moeten zowel de reguliere dagelijkse openingstijden worden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door de burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend. Daarbij kan er voor worden gekozen om het bureau op vaste dagdelen open te stellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het bureau van de burgerlijke stand op afspraak te laten bezoeken. Deze optie is als bepaling aan de verordening toegevoegd. In de praktijk werken veel gemeenten al (dagdelen) op afspraak, ondermeer om lange wachttijden aan het loket te voorkomen en zo beter tegemoet te komen aan de wensen van de burger.

Indien burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het bepalen van de openstelling wil overdragen aan een ambtenaar (bijvoorbeeld het hoofd Services), dan dienen zij hiertoe een apart mandaatsbesluit te nemen.

Artikel 5 tot en met 7

Deze artikelen spreken voor zich.