Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

subsidieregeling sterevenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingsubsidieregeling sterevenementen
Citeertitelsubsidieregeling sterevenementen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gouda 2003, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-201102-07-2016Nieuwe regeling

14-06-2011

De Goudse Post, 13-11-13

695515

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en Wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d. 14 juni 2011;

Gelet op artikel 7 Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (AsG);

besluiten:

Vast te stellen de subsidieregeling sterevenementen.

 

 

Artikel 1 Doelstelling subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling sterevenementen in Gouda te subsidiëren die aansluiten op de strategische doelstellingen stadsmarketing en werken aan vernieuwing van hun evenement (zie bijlage 1 en 2).

Artikel 2 Wat is een sterevenement

Een evenement is een sterevenement als voldaan wordt aan:

 • a.

  Een sterevenement trekt meer dan 15.000 bezoekers, tenzij aantoonbare kwetsbaarheid van de locatie dit aantal bezoekers niet toelaat;

 • b.

  Een sterevenement heeft minimaal twee keer eerder succesvol plaatsgevonden in Gouda;

 • c.

  Een sterevenement wordt jaarlijks of periodiek (één keer in de zoveel jaar) georganiseerd. Als het evenement niet jaarlijks plaatsvindt, maar incidenteel, kan het alleen aangemerkt worden als ster evenement als het een uitzonderlijke publiekstrekker is;

 • d.

  Het sterevenement kan niet op een andere manier (volledig) worden gefinancierd;

 • e.

  De organisatie van een sterevenement spant zich aantoonbaar in om andere inkomsten, sponsoring, te verwerven.

Artikel 3 Indieningsdatum en inhoud subsidie-aanvraag

Indieningsdatum en inhoud subsidie-aanvraag

Een organisatie die voor een subsidie in aanmerking wil komen dient voor 1 september van het jaar, vooruitlopend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, een aanvraag in bij het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

De aanvraag omvat in ieder geval:

 • 1.

  een omschrijving van de activiteit en van de doelgroep, de start- en einddatum;

 • 2.

  het te verwachten aantal deelnemers;

 • 3.

  de locatie waar de activiteiten plaatsvinden;

 • 4.

  een toelichting over hoe de activiteiten bijdragen aan de strategische doelstellingen van stadsmarketing;

 • 5.

  een opgave van de organisatie en instelling(en) met wie wordt samengewerkt;

 • 6.

  een beschrijving hoe het evenement zich nu en op termijn wil ontwikkelen en vernieuwen

 • 7.

  een begroting, waarin zijn opgenomen de eigen bijdrage van de deelnemers en (sponsor)inkomsten, subsidies uit andere bronnen en het gevraagde subsidiebedrag van de gemeente Gouda;

 • 8.

  een beschrijving van de promotie waarin wordt aangegeven hoe het aanbod bekend wordt gemaakt bij de doelgroep;

 • 9.

  een sponsorplan (wat wordt aangeboden aan welke sponsors).

Artikel 4 Tijdvak waarvoor subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend voor het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december), volgend op het jaar waarin de aanvraag is gedaan.

Artikel 5 Toetsingscriteria

De sterevenementen krijgen niet allemaal hetzelfde subsidiebedrag, dit is afhankelijk van de mate waarin zij

bijdragen aan de marketing van de stad. Om tussen de geselecteerde sterevenementen onderling een

weging te kunnen maken zijn er toetsingscriteria opgesteld. De hoogte in de rangschikking bepaalt de hoogte van het subsidiebedrag.

De aanvragen worden getoetst op;

 • 1.

  aansluiting bij de strategische doelstellingen stadsmarketing zoals in de bijlage genoemd (30%)

 • 2.

  vernieuwing van het evenement (30%)

 • 3.

  samenwerking met andere partijen in de stad (15%)

 • 4.

  sponsorplan (15%)

 • 5.

  promotieplan (10%)

Artikel 6 Wijze van toekenning

Subsidieverlening

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie;

 • 2.

  Uiterlijk 1 november van het jaar voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar wordt een beschikking afgegeven. Indien subsidie wordt toegekend wordt in de beschikking het maximale subsidiebedrag aangegeven.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 109.812,00 per kalenderjaar. Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassingvan dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van de aangevraagde subsidies.

 • 2.

  Na de indieningdatum worden de binnengekomen aanvragen geselecteerd op grond van de artikelen 1 en 2. De geselecteerde evenementen worden vervolgens getoetst op grond van artikel 5. Aan de hand van de toegekende score wordt een rangschikking gemaakt en subsidie toegekend tot het subsidieplafond is bereikt. De hoogte in de rangschikking is bepalend voor de hoogte van de subsidie.

 • 3.

  Er worden maximaal 7 sterevenementen financieel ondersteund.

Artikel 8 Overige bepalingen

 • 1.

  Op subsidieverstrekking krachtens deze regeling zijn de AsG en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit van toepassing;

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 23 juni 2011. Aanvragen kunnen tot 1 september van het jaar voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar worden ingediend;

 • 3.

  De huidige subsidieregeling ‘sterevenementen’wordt op 23 juni 2011 ingetrokken;

 • 4.

  Elk evenement moet voldoen aan de operationele doelstellingen, welke in de evenementenvergunning worden vastgelegd. De subsidie wordt onder voorbehoud van een vergunning verstrekt.

   

Aldus besloten in de vergadering van 14 juni 2011.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

 

, burgemeester

 

, secretaris

 

Toelichting

Evenementen dragen bij aan de sociale cohesie, levendigheid in de stad en zijn vanuit economisch perspectief aantrekkelijk. Met passende evenementen kan bovendien concreet invulling worden gegeven aan de gewenste positionering van Gouda, zoals vastgesteld in het Stadsmarketingplan 2010-2011. Deze evenementen worden sterevenementen genoemd en willen we graag gebruiken om het imago van Gouda mee te ondersteunen en in te vullen. Daarom kunnen deze evenementen gebruik maken van de subsidieregeling “sterevenementen”.

Belangrijke doelstelling voor Goudse sterevenementen is het versterken van de positionering van Gouda door vernieuwing te stimuleren van bestaande evenementen. Insteek hierbij is dat we gebruik maken van de oude waarden van Gouda, maar hieraan wel een vernieuwende draai geven. De evenementen moeten zich blijven vernieuwen om nieuwswaarde te houden en om als evenement te blijven voortbestaan. De kern van het evenement kan hetzelfde blijven, maar door nieuwe aanvullingen of thematisering kan het verder ontwikkelen. Groei van bezoekers is niet altijd het doel, in ieder geval wel behoud van bezoekers en verhoging van kwaliteit, uitstraling en nieuwswaarde.

Samenvatting van de strategische doelstellingen stadsmarketing.

In de Visie Stadsmarketing van Gouda, welke in juli 2007 is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt de strategie en aanpak beschreven voor stadsmarketing in Gouda.

In de visie is onder andere het gewenste imago van Gouda vastgesteld. Het historische centrum is de kernkwaliteit. Dat is het ankerpunt om Gouda te vermarkten. De huidige bewoners, bedrijven en bezoekers zijn de hoogste prioriteit qua doelgroepen in de visie. Dit is uitgewerkt in 3 proposities met 1 startpunt;

A Gouda, historische stad waar de tijd soms stilstaat

“Soms” (waar de tijd soms stil staat) benadrukt het gevoel dat inspeelt op de behoefte om te ontspannen, op

adem te komen en energie op te doen als reactie op het drukke levensritme. Gouda biedt met haar charme,

het aantrekkelijke cultuuraanbod en de variëteit in horeca de mogelijkheid te ontsnappen aan de waan van

de dag en aan de kant van het water op adem te komen.

Doelgroep: bezoekers; primaire doelgroep: vitale 45+-ers

Kernwaarden: cultuur, charme, reflectie, water, vredig

Dragers: stadhuis, kaas, Sint Janskerk en de Goudse glazen, Museum GoudA, evenementen,

fluisterboten in de gracht, destinatie horeca, ambachten

Voorbeeld: evenementen die de cultuurhistorie en het erfgoed van Gouda benutten bij hun opzet en

uitvoering zoals Gouda bij Kaarslicht en Kunstlicht

 

B Gouda, historische stad volop in de 21e eeuw

Gouda staat niet stil en ontwikkelt zich voortdurend. De centrale ligging is een sterk uitgangspunt dat

uitgebreid wordt met het groeiende en vernieuwende karakter. Het groeiende en vernieuwende is sprekend

voor de komende jaren met projecten als Spoorzone, Goudse Poort en Westergouwe. Zoals de binnenstad

niet een openluchtmuseum mag zijn, zo moet de rest van de stad een moderne stad zijn die met haar tijd

meegaat.

Doelgroep: bedrijven; primaire doelgroep zijn de clusters kantoorhoudende diensten, vrijetijdsbesteding

en zorg en welzijn (bron: economische visie)

Bewoners; primaire doelgroep zijn mensen met een (boven)modaal inkomen

Kernwaarden: centrale ligging, groeiend, vernieuwend

Dragers: Spoorzone, Hamstergat, Westergouwe, Huis van de stad, Goudse Poort

Voorbeeld: evenementen die moderne aspecten van Gouda en nieuwe ontwikkelingen profileren

C Gouda, historische stad in het hart van het Groene Hart

Het Groene Hart is een begrip en het behoud ervan leeft in het algemeen onder politiek, ondernemers en

bewoners. We moeten nadrukkelijk uitdragen dat Gouda dé plaats is waar vandaan je het Groene Hart

beleeft en het Groene Hart zo meer naar ons toetrekken.

Doelgroep: bewoners; primaire doelgroep: jonge gezinnen

Bezoekers; primaire doelgroep zijn actieve stedelingen, natuurliefhebbers, waterrecreanten

en sportievelingen

Kernwaarden: groen, water, natuur, rust, ruimte

Dragers: Reeuwijkse Plassen, Krimpenerwaard, Groene Hart

Voorbeeld: evenementen die een link tussen Gouda en haar buitengebied leggen of evenementen zoals

de Kaas- en Ambachtenmarkt.

Vernieuwing bestaande evenementen

De uitdaging voor de Goudse evenementen is om opvallender en meer onderscheidend te zijn. Dit kan op de volgende manieren:

 • ·

  Door samen te werken, goed af te stemmen én samen promotie te bedrijven met andere evenementen en activiteiten die:

  • o

   in dezelfde periode plaats vinden. Vormen van programma’s (bijvoorbeeld een winterprogramma) of

  • o

   eenzelfde thema hebben, bijvoorbeeld alles wat met kaas en streekproducten heeft te maken

 • ·

  Door aan het evenement ieder jaar minimaal één nieuwigheid, met nieuwswaarde, toe te voegen. Bijvoorbeeld:

  • o

   Aanwezigheid bekend persoon

  • o

   Aantal onderdelen laten toenemen, langer programma

  • o

   In te spelen op een actueel thema of trend

  • o

   Speciale, eenmalige, activiteit. Met lokale ondernemers en organisaties kunnen bijzondere arrangementen worden ontwikkeld.

NB. “Nieuw” is relatief: bepaalde succesvolle acties kunnen na enkele jaren best wel weer van stal worden gehaald, en eventueel op een ander moment/gelegenheid worden ingezet.

 • ·

  Door tijdloze zaken eigentijds te presenteren en gebruik te maken van hedendaagse technieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan chocolade ateliers, stroopwafels op de lopende band enzovoort. Maar ook een streekmarkt op eigentijdse wijze vorm geven, zoals Rotterdamse Oogst.

 • ·

  Door aan te sluiten bij hedendaagse thema’s en programma’s:

  • o

   Serious Request krijgt lokale vertaling: GoudaGeeft!

  • o

   The Passion wordt Goudse Hartstocht. Ergens voor staan en tolerantie staan hierbij centraal.

 • ·

  Door digitale media nog meer in te zetten.

  • o

   Social media: zet het enthousiasme van inwoners, organisatoren en bedrijven in.

  • o

   Bouw digitale adresbestanden op van geïnteresseerden en houd hen regelmatig op de hoogte middels nieuwsbrieven en tweets.

  • o

   Online video is naast mobiel een van de belangrijkste digitale trends. Bewegend beeld is het krachtigste communicatie middel. Youtube, maar ook (lokale) nieuwssites bieden hiervoor een podium.

  • o

   Denk aan digitale infoverstrekking en entertainment bijvoorbeeld via apps, mobiele sites, audiotours, tweets etc.