Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Gouda
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSalariering en arbeidsvoorwaarden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement op de burgerlijke stand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-200301-01-200320-12-2011Nieuwe regeling

08-04-2003

Onbekend

3.7.12

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Gouda

 

 

burgemeester en wethouders van gouda 

 

Gelet op het Reglement op de burgerlijke stand, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1997;

 

Gezien de op 20 november 2002 bereikte overeenstemming in de commissie van Georganiseerd Overleg;

besluiten: 

vast te stellen de navolgende regeling:

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Gouda

Begripsomschrijving

Artikel 1

 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand;

 • b.

  CAR/GUWO: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten van de gemeente Gouda en de Goudse Uitwerkingsovereenkomst.

Aanstelling

Artikel 2
 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Bezoldiging

Artikel 3
 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  De vergoeding is gelijk aan driemaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van salarisschaal 8 van bijlage IIa van de CAR/GUWO, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, lid 2, van de CAR/GUWO.

 • 3.

  De vergoeding van het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/GUWO. De in het tweede lid vermelde ophoging van de vergoeding met het percentage van de vakantietoelage maakt geen onderdeel uit van de berekeningsgrondslag van de ophoging met het percentage van de eindejaarsuitkering.

 • 4.

  Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/GUWO, wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande twee leden.

 • 5.

  Artikel 3:3 van de CAR/GUWO (toelage onregelmatige dienst) is van overeenkomstige toepassing. Als salaris wordt het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande drie leden beschouwd.

Aanspraken bij ziekte

Artikel 4
 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:2 (recht op bezoldiging bij ziekte), 7:4 (samenloop van bezoldiging bij ziekte met arbeidsongeschiktheidsuitkering), 7:5 (passende arbeid) en 7:6 (gangbare arbeid) van de CAR/GUWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van het eerste lid wordt onder bezoldiging verstaan: de gemiddelde vergoeding over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het ziekteverzuim.

Ontslag en schorsing

Artikel 5
 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 (wegens ouderdomspensioen), 8:4 (wegens reorganisatie), 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:11 (wegens FPU), 8:13 (als disciplinaire straf), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden) van de CAR/GUWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig de artikelen 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/GUWO.

Overige rechten en plichten

Artikel 6

De artikelen 15:1:1, 15:1:3, 15:1:4, 15:1:5, 15:1:6, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16, 15:1:19, 15:1:20 en 15:1:23 van de CAR/GUWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/GUWO.

Slotbepalingen

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

 

Artikel 9

 

Deze regeling kan worden aangehaald als de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Gouda.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 8 april 2003.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

 

            , burgemeester

 

 

             , secretaris