Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
CiteertitelReglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Bijlage 2 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Bijlage 3 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Bijlage 4 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement is op 25 mei 2018 vervallen met het vervallen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201225-05-2018Nieuwe regeling

29-05-2012

Goudse Post, 6 juni 2012

759110
01-07-200901-07-2012Nieuwe regeling

23-06-2009

Goudse Post, 01-07-2009

1.4.2.7

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

 

 

burgemeester en wethouders van de gemeente gouda

Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening verwerking persoonsgegevens basisadministratie 2009;

besluiten:

vast te stellen het Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009.

hoofdstuk 1 - algemene bepalingen

artikel 1 begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

a. de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b. verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009;

c. basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de wet;

d. verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

e. beheerder: de ambtenaar die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

f. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie van de gemeente is opgenomen;

g. afnemer: afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

h. binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de desbetreffende (basis) administratie;

i. derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene.

hoofdstuk 2 - bepalingen met betrekking tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

artikel 2 doel van de basisadministratie

 • 1.

  De basisadministratie heeft ten doel de afnemers te voorzien van de in artikel 34 van de wet bedoelde algemene en bijzondere gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taken.

 • 2.

  De basisadministratie heeft ten doel derden op grond van de wet te voorzien van algemene gegevens, in de bij of krachtens de wet bedoelde gevallen;

 • 3.

  De basisadministratie heeft ten doel derden, genoemd in bijlage 2.2 van dit reglement, via de binnengemeentelijke afnemer, genoemd in bijlage 2 onder 4 van dit reglement, beperkte toegang te verschaffen tot, de in bijlage 2.3 van dit reglement genoemde gegevens uit de basisadministratie;

 • 4.

  De basisadministratie heeft mede ten doel een ingeschrevene te voorzien van de hem betreffende gegevens.

artikel 3 verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de wet worden bestanden van de GBA in verband gebracht met andere gemeentelijke registraties. Het doel is de verwerking van persoonsgegevens. In bijlage 1 worden de betreffende afdelingen c.q. registraties benoemd.

artikel 4 rechtstreekse toegang tot de basisadministratie

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de basisadministratie hebben:

  • a.

   de beheerder;

  • b.

   de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam bijde afdeling Services;

  • c.

   de door de beheerder aangewezen tijdelijke krachten en stagiaires werkzaam bij de afdeling Services, die in verband met geheimhouding een daartoe strekkende verklaring ondertekenen;

  • d.

   met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in bijlage 2 genoemde binnengemeentelijke afnemers ter uitvoering van publiekrechtelijke taken.

 • 2.

  De in lid 1 genoemden hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

artikel 5 verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

 • 1.

  Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in bijlage 3 genoemde binnengemeentelijke afnemers systematisch en incidenteel de deze bijlage genoemde gegevens verstrekt ten behoeve van het in deze bijlage genoemde doel.

 • 2.

  Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de niet in bijlage 3 genoemde binnengemeentelijke afnemers incidenteel de in bijlage 3.1 genoemde gegevens verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de (wettelijke) taken van die binnengemeentelijke afnemer;

 • 3.

  Op overige verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers en of verstrekkingen aan een externe partij, via een binnengemeentelijke afnemers, beslist de verantwoordelijke;

 • 4.

  De gebruikers van de gegevens verklaren strikte geheimhouding over de ontvangen gegevens en dat zij vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om gaan met de ter beschikking gestelde gegevens.

artikel 6 beperkte toegang via binnengemeentelijke afnemer

Tot gegevens uit de basisadministratie wordt, door alleen de in bijlage 2 onder 4 genoemde binnengemeentelijke afnemer, beperkte toegang verschaft aan de in bijlage 2.2 genoemde derden ten behoeve van de aan hen opgelegde taken. In bijlage 2.3 wordt tevens vermeld tot welke gegevens toegang wordt verschaft.

artikel 7 overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 100, eerste en tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt aan natuurlijke personen en aan de in bijlage 4 genoemde rechtspersonen.

 • 2.

  Gegevensverstrekking als genoemd in dit artikel vindt niet plaats indien het vermoeden bestaat dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevene onevenredig wordt geschaad.

hoofdstuk 3 – bepalingen met betrekking tot het verschaffen van beperkte toegang door een binnengemeentelijke afnemer aan derden

artikel 8 verwerken van persoonsgegevens

 • 1.

  De binnengemeentelijke afnemer, genoemd in bijlage 2 onder 4 van dit reglement verschaft enkel en alleen beperkte toegang tot de basisadministratie aan derden, genoemd is bijlage 2-2 voor de uitvoering van de Huisvestingswet en de aanpak van woonfraude.

 • 2.

  Verwerking, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 Wbp, door de binnengemeentelijke afnemer, vindt alleen plaats na goedkeuring van de coördinator voor de gegevensbescherming, als bedoeld in artikel 7 van de Privacyverordening 2002.

artikel 9 omgang met en kwaliteit van de gegevens

De gemeente Gouda maakt nadere afspraken met de, in bijlage 2-2 van dit reglement genoemde derden die overeenkomstig artikel 8 lid 1 van dit reglement, beperkte toegang tot de basisadministratie hebben verkregen.

artikel 10 terugmeldingsplicht
 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de beheerder;

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan;

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

artikel 11 beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het beveiligingshandboek GBA/Waardedocumenten.

artikel 12 onvoorziene gevallen

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van burgmeester en wethouders.

artikel 13 wijzigingen

De beheerder is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de bij dit reglement behorende bijlagen 1 tot en met 4.

hoofdstuk 4 – overgang- en slotbepalingen

artikel 14 intrekking

Het reglement, zoals vastgesteld op 13 november 2001 wordt ingetrokken

artikel 15 inwerkingtreding

Het reglement treedt in werking op 1 juli 2009

artikel 16 citeertitel

Het reglement wordt aangehaald als “Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009”

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 23 juni 2009.

 

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

, burgemeester

 

 

, secretaris

 

Toelichting

 

Bij wijziging A:

In de aanhef van het Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 is naam van de Verordening niet juist geciteerd. Dit is hersteld.

 

Bij wijziging B:

Als gevolg van de organisatiewijziging van 1 januari 2012 is de dienst Publiekszaken opgeheven. Daarvoor in de plaats is de afdeling Services gekomen. Deze naamswijziging is in dit reglement verwerkt.

 

Bij wijziging C:

De genoemde terugmelding wordt in de praktijk gemeld bij de beheerder en niet bij de (formele) verantwoordelijke.

 

Bij wijziging D:

Als gevolg van de organisatiewijziging van 1 januari 2012 is de dienst Publiekszaken opgeheven. De naam van het beveiligingshandboek is daardoor ook gewijzigd. Deze naamswijziging is in dit reglement verwerkt.