Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit elektronisch berichtenverkeer Gouda 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit elektronisch berichtenverkeer Gouda 2015
CiteertitelBesluit elektronisch berichtenverkeer Gouda 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 2:15, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-201625-10-2018Onbekend

24-11-2015

De Goudse Post, 02-03-2016

94

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit elektronisch berichtenverkeer Gouda 2015

 

 

Burgemeester en wethouders

van de gemeente Gouda

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 24 november 2015;

Gelet op afdeling 2.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten

vast te stellen het

Besluit elektronisch berichtenverkeer Gouda

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

bestuurlijke berichten: elektronische berichten die aanvragen, bezwaarschriften, klachten en zienswijzen behelzen en/of berichten die anderszins tot besluitvorming moeten leiden in welke zin en op welke wijze dan ook

contactgegevens: gegevens die aangeven op welke manier contact opgenomen kan worden met de verzender van het bericht. Daaronder wordt verstaan: naam en adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres.

DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van personen te verifiëren die langs elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan;

e- Herkenning: hetzelfde als DigiD, echter uitsluitend bedoeld voor bedrijven, instellingen en bestuursorganen;

elektronische berichten: berichten die aan de gemeente verzonden zijn in de vorm van e-mail of door middel van een e-formulier (webformulier) op de gemeentelijke website.

niet-bestuurlijke berichten: alle elektronische berichten die geen bestuurlijke berichten zijn;

Persoonlijke Internetpagina (PIP): beveiligde, persoonlijke website voor overheidszaken. Hierop staan alle persoonlijke gegevens die van de betrokkene bekend zijn bij de overheid. Tevens kan hier informatie gevonden worden over de status van een (digitale) aanvraag bij de gemeente. De PIP is alleen toegankelijk met DigiD.

webformulier: het formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg;

Artikel 2. Acceptatie elektronische berichten

 • 1.

  Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen elektronische berichten naar de gemeente sturen.

 • 2.

  Bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn verstuurd via het daarvoor bestemde webformulier, per e-mail of via de Persoonlijke Internetpagina (PIP)..

 • 3.

  Niet-bestuurlijke berichten worden in behandeling genomen wanneer deze zijn verstuurd via het daartoe bestemde webformulier op de gemeentelijke website of via e-mail.

   

   

Artikel 3 Ondertekening

 • 1.

  Als de wet van de inwoner een handtekening eist, moet een e-mail zijn voorzien van een door de ondertekenaar zelf gemaakte en geplaatste afbeelding van diens handtekening.

 • 2.
  • Als de wet van de inwoner een handtekening eist, moeten de webformulieren met gebruikmaking van een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht worden verzonden.

 • 3.

  Voor het ondertekenen als bedoeld in het tweede lid moet gebruik worden gemaakt van DigiD dan wel, indien van toepassing, e Herkenning.

Artikel 4. Weigering van elektronische berichten

 • 1.

  In de volgende gevallen worden elektronische berichten (zowel bestuurlijke als niet- bestuurlijke) en de daarbij behorende bijlagen geweigerd en niet in behandeling genomen: a. indien het bericht niet voldoet aan het gestelde in de artikelen 2 en 3; b. indien het bericht geen contactgegevens bevat; c. indien het bericht niet geopend kan worden; d. indien het bericht niet voldoet aan de technische eisen met betrekking tot bestandsgrootte en bestandsformaat, zoals vastgelegd op de website dan wel nader bekendgemaakt zijn bij directiebesluit.

 • 2.

  Een elektronisch bericht kan worden geweigerd indien gerede twijfel bestaat over de identiteit van de afzender of de authenticiteit van de inhoud van het bericht.

 • 3.

  Indien een bericht wordt geweigerd op grond van het bepaalde in het eerste en het tweede lid, wordt de kennelijke afzender daarvan uiterlijk binnen veertien dagen na de ontvangst van het bericht langs – zo mogelijk – dezelfde weg op de hoogte gesteld.

 • 4.

  Indien mogelijk, wordt de (kennelijke) afzender in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen na ontvangst van de weigering het gebrek te herstellen. Blijft herstel uit, dan blijft de weigering in stand.

Artikel 5. Wijze van antwoorden

 • 1.

  Het bestuursorgaan sluit voor wat betreft de wijze van beantwoording zoveel mogelijk aan bij de wens van betrokkene.

 • 2.

  Besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden echter nooit elektronisch verzonden, maar altijd per post.

 • 3.

  Op verzoek kan een elektronisch afschrift van het besluit worden toegezonden.

Artikel 6. Wijze van verzenden van aanvullende informatie

 • 1.

  Aanvullende informatie en bijlagen kunnen zowel digitaal worden ingevoegd bij het te gebruiken webformulier of e-mailbericht als apart per post worden verzonden.

 • 2.

  Bij het versturen van aanvullende informatie en bijlagen, moet worden verwezen naar het bijbehorende eerder verzonden bericht, indien mogelijk met een kenmerk.

Artikel 7. Rol directie

Zo nodig kan de directie, naast de in artikel 4, eerste lid, onder d. genoemde technische eisen, uit oogpunt van bedrijfsvoering gewenste richtlijnen formuleren voor een nuttige werking van het onderhavige besluit.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit elektronisch berichtenverkeer Gouda 2015,

Gouda, 24 november 2015

De secretaris,

Drs. L.A.M. Bakker

De burgemeester,

Dr. M. Schoenmaker

Toelichting

Algemeen

Op 1 juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) in werking getreden. In de Webv is geregeld wanneer berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen is toegestaan en aan welke voorwaarden dat verkeer moet voldoen. Dat is geregeld door een aantal bepalingen in afdeling 2.3 in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen. Door de inwerkingtreding van de Webv is het dus in principe mogelijk om berichten langs elektronische weg aan de gemeente te zenden. Echter, dit kan uitsluitend als de gemeente uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. De gemeente Gouda wil de ‘elektronische weg’ nu formeel open zetten. Dat gebeurt door middel van het onderhavige besluit. In aanvulling op de regels die op grond van de Webv gelden voor elektronisch berichtenverkeer, kan het bestuursorgaan nadere eisen stellen aan het gebruik van de elektronische weg. Het besluit bevat onder meer deze nadere eisen.

De elektronische weg is het voorkeurskanaal van de gemeente Gouda, maar het blijft uiteraard mogelijk om langs schriftelijke weg met de gemeente te communiceren.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Overige vormen van elektronische berichten, zoals SMS, What’s App en social media zijn van dit besluit uitgesloten;

Faxverkeer valt eveneens niet onder de werking van dit besluit. Strikt genomen wordt een fax elektronisch verzonden. Al jarenlang wordt de fax echter al aangemerkt als een vorm van schriftelijke verzending. De Webv beoogt niet daarin verandering te brengen, aangezien het faxverkeer minder makkelijk kan worden gemanipuleerd en minder problemen met betrekking tot de ondertekening kent, dan bijvoorbeeld het gebruik van e-mail. Het verkeer kan betrekking hebben op allerlei stukken en berichten: een aanvraag, bezwaarschrift, klacht, zienswijze, een brief met een verzoek om informatie, een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur etc.

 

Artikel 2Acceptatie elektronische berichten

Het eerste en het tweede lid van dit artikel hebben betrekking op het kenbaarheidsvereiste uit artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht. De bestuursorganen van de gemeente Gouda geven hiermee aan bereikbaar te willen zijn voor burgers en andere partijen, zoals bedrijven en instellingen, via de elektronische weg. Om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarbij elektronische berichten naar willekeurige postbussen in de organisatie gezonden worden, worden in dit artikel eisen aan het gebruik van de elektronische weg gesteld.

Elektronisch verstuurde bestuurlijke berichten (aanvragen voor bijv. vergunningen, ontheffingen, subsidies, bezwaarschriften, klachten en zienswijzen) worden alleen in behandeling worden genomen wanneer er gebruik is gemaakt van een daarvoor bestemd formulier op de gemeentelijke website. Daarnaast is ook e-mail naar de algemene postbus toegestaan indien en voor zover er geen webformulier op de website wordt aangeboden. Voordeel van een gestructureerde invoer zoals bij een webformulier is dat het voor inwoners duidelijk is welke informatie aangeleverd moet worden.

Als niet aan voornoemde eisen wordt voldaan, wordt de betreffende aanvraag niet in behandeling genomen op grond van artikel 4.

 

Artikel 3. Ondertekening

Een eis die het besluit stelt aan het elektronisch afhandelen van elektronische berichten is dat het bericht (indien van toepassing) is ondertekend met een elektronische handtekening die voldoende betrouwbaar is, zodanig dat deze dezelfde rechtsgevolgen heeft als de handgeschreven handtekening. Momenteel voldoen alleen de digitale handtekening (DigiD) en E herkenning aan alle betrouwbaarheidseisen.

Elektronische handtekeningen die niet aan alle betrouwbaarheidseisen voldoen, denk bijvoorbeeld aan een gescande handtekening, zijn niet per definitie als onbetrouwbaar aan te merken. Bij een conflict is het aan de rechter om te toetsen of de betrouwbaarheid voldoende is in de gegeven omstandigheden. Bij e-mail gaan we in beginsel uit van de betrouwbaarheid van een afbeelding van een gescande handtekening. Indien er gerede twijfel bestaat, verdient het de voorkeur de afzender te vragen zijn bericht tevens per post in te sturen, voorzien van een ‘echte’ handtekening.

 

Artikel 4 Weigering van elektronische berichten

Ook vanuit de techniek wordt een aantal voorwaarden gesteld aan het verzenden van elektronische berichten. Wanneer de bijlage(n) van een bericht niet geopend kunnen worden, bijvoorbeeld omdat de benodigde applicatie niet in gebruik is bij de gemeente Gouda, dan kan het betreffende bericht niet in behandeling genomen worden. Verder stelt de mailserver eisen aan de maximale grootte van een bericht. Wordt deze grootte overschreden, dan komt het bericht niet aan en kan het dus ook niet behandeld worden. De technische eisen van de gemeente Gouda worden bekendgemaakt op de website.

Belangrijk is ook, dat bij weigering van een bericht zo spoedig mogelijk de weigeringsgrond moet worden medegedeeld. Deze kan voortvloeien uit dit besluit of uit de Algemene wet bestuursrecht (artikel 2:15 lid 2 en 3): “Een bestuursorgaan kan elektronisch verschafte gegevens en bescheiden weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting voor het bestuursorgaan zou leiden. Een bestuursorgaan kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.”

 

Artikel 5. Wijze van antwoorden

Het streven is erop gericht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wens van de burger voor wat betreft de wijze van beantwoording (elektronisch). Echter, besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht van een bestuursorgaan worden vooralsnog niet elektronisch verzonden, maar altijd per post. Uiteraard kan er desgevraagd naast het schriftelijke besluit eveneens een kopie van het getekende besluit per e-mail verzonden worden, echter pas nadat het schriftelijke besluit is verzonden.