Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidie 2017 preventief gezondheidsbeleid gemeente Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidie 2017 preventief gezondheidsbeleid gemeente Gouda
CiteertitelSubsidie 2017 preventief gezondheidsbeleid gemeente Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:22.
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23, lid 3.
 3. Algemene wet bestuursrechte, art. 4:25.
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:26.
 5. Algemene subsidieverordening Gouda 2003, art. 7.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-201605-08-2016nieuwe regeling

22-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 55054

386

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 22 maart 2016;

Gelet op artikel 4:22, 4:25, 4:26, 4:23, derde lid, onder d., van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003;

Gelet op het besluit van B&W van 17 november 2015 over de subsidiestaat 2016, voorstelnummer 982098;

besluit tot:

 • 1.

  Het vaststellen van een subsidieplafond voor het jaar 2017 op € 75.000,00 dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies die passen binnen het gemeentelijk gezondheidsbeleid, zoals o.a. neergelegd in de beleidsnota “gezondheidsbeleid 2013 - 2016” en zoals weergegeven in het landelijke ondersteuningsprogramma ‘Gezond In de Stad (GIDS);

 • 2.

  Het vaststellen van de indieningsdatum op 1 september 2016 voor subsidieaanvragen voor 2017 die passen binnen het gemeentelijk preventief gezondheidsbeleid;

 • 3.

  Het vaststellen van een tendersysteem: aanvragen voor 2016 worden afgewikkeld tot het voor subsidie beschikbare bedrag van in totaal € 75.000,00 (€25.000,00 per gebied Noord, West en Oost), op een prioriteitenlijst geplaatst aan de hand waarvan de uiteindelijke afwikkeling plaatsvindt;

 • 4.

  Indien het totaal van de te verlenen aanvragen voor één gebied lager is dan het voor dat gebied beschikbare bedrag, wordt het dan ontstane overschot toegevoegd aan en evenwichtig verdeeld over de voor de andere gebieden beschikbare bedragen;

 • 5.

  Het uitgangspunt van minimaal 20% cofinanciering;

 • 6.

  Het uitgangspunt dat het gaat om interventies die passen in de integrale aanpak per gebied (Noord, West en Oost) en de gezondheidsthema’s die per gebied bepaald worden;

 • 7.

  Bekendmaking van het begrotingsvoorbehoud, als bedoeld in de artikelen 4:28, onder c, en 4:34, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 8.

  Inwerkingtreding van dit besluit op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 maart 2016,

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

, secretaris , burgemeester