Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling volksfeesten Gouda 2016
CiteertitelSubsidieregeling volksfeesten Gouda 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gouda 2003, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-201621-06-2017nieuwe regeling

28-06-2016

Gemeenteblad,

567

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016

Burgemeester en Wethouders van Gouda

 

Gelezen het advies d.d. 28 juni 2016;

 

Gelet op artikel 7 Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (ASV);

 

besluiten:

 

vast te stellen de Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016.

Artikel 1 Doelstelling subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling wijkoverstijgende volksfeesten in Gouda op koningsdag en de voorafgaande avond te subsidiëren.

Artikel 2 Indieningdatum en inhoud subsidie-aanvraag

Een organisatie die voor een subsidie in aanmerking wil komen dient voor 1 september van het jaar,

vooruitlopend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, een volledige aanvraag in bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda, t.a.v. de afdeling Cultuur, vrije tijd en vastgoed, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

De aanvraag omvat in ieder geval:

 • a.

  een omschrijving van de activiteit en van de doelgroep(en), de start- en einddatum;

 • b.

  het te verwachten aantal deelnemers;

 • c.

  locatie waar de activiteiten plaatsvinden;

 • d.

  een opgave van de organisatie en instellingen met wie wordt samengewerkt (buiten de hulpdiensten);

 • e.

  een begroting, waarin zijn opgenomen de eigen bijdrage van de deelnemers en (sponsor)inkomsten, subsidies uit andere bronnen en het gevraagde subsidiebedrag van de gemeente Gouda.

 • f.

  de meest recente balansgegevens;

 • g.

  een overzicht van de promotie activiteiten en middelen van de voorgaande editie van het evenement;

 • h.

  een sponsoroverzicht van de voorgaande editie van het evenement (welke sponsors, welke bedragen, welke tegenprestatie hebben zij gekregen).

Artikel 3 Tijdvak waarvoor subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend voor het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december), volgend op het jaar waarin de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Toekenningscriteria

Subsidie kan worden verleend wanneer wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het evenement vindt plaats op koningsdag of de avond ervoor;

 • b.

  het betreft een evenement in Gouda van een wijkoverstijgend niveau;

 • c.

  het evenement kan niet op een andere manier (volledig) worden gefinancierd;

Artikel 5 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie in ieder geval weigeren indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 1, 2 en 4 genoemde voorwaarden en criteria.

Artikel 6 Wijze van toekenning

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie;

 • 2.

  Uiterlijk 1 november van het jaar voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar wordt een beschikking afgegeven. Indien subsidie wordt toegekend wordt in de beschikking het maximale subsidiebedrag aangegeven.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks uiterlijk 1 juli een totaal subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling en deelplafonds per te subsidiëren volksfeest.

 • 2.

  Indien het totaal van de te verlenen subsidies lager is dan het voor deze subsidieregeling beschikbare totale subsidieplafond voor het desbetreffende jaar, wordt het dan ontstane overschot op dat totale subsidieplafond overgeheveld naar het daarop volgende jaar.

Artikel 8 Overige bepalingen

1.Op subsidieverstrekking krachtens deze regeling zijn de ASV en het daarbij behorende

Uitvoeringsbesluit van toepassing, tenzij in deze subsidieregeling daarvan wordt afgeweken.

 • 2.

  Elk volksfeest moet voldoen aan de operationele doelstellingen, welke in de evenementenvergunning worden vastgelegd.

 • 3.

  De subsidie wordt onder de opschortende voorwaarde van de afgifte van een evenementenvergunning verleend..

 • 4.

  Het is niet toegestaan een totaal aan reserves te vormen dat hoger is of daardoor hoger wordt dan twintig procent van de jaarinkomsten van de instelling.

Burgemeester en wethouders kunnen voor deze overschrijding toestemming verlenen.

Artikel 9 Intrekking

De subsidieregeling ‘volksfeesten’, door ons vastgesteld op 7 juli 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 10 Overgangsbepalingen

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling zijn verleend maar nog niet zijn vastgesteld, blijven de bepalingen van de ASV en de Subsidieregeling ‘volksfeesten’, zoals die gold bij de primaire besluitvorming door burgemeester en wethouders op 7 juli 2010, van kracht.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling volksfeestenGouda 2016.

Aldus besloten in de vergadering van 28 juni 2016

Burgemeester en Wethouders,

, waarnemend secretaris , burgemeester

Toelichting

Algemeen

 

De Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016is gebaseerd op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (ASV). In deze regeling worden specifieke regels geformuleerd voor de subsidiering van zogenaamde sterevenementen.

 

Deze subsidieregeling heeft het karakter van een zogenaamde lex specialis. Deze systematiek betekent dat de bepalingen van de ASV en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit van toepassing zijn op subsidieverstrekking krachtens deze regeling, tenzij daarvan in deze regeling wordt afgeweken. Verwezen wordt naar artikel 9.

 

Dit kan met de volgende voorbeelden worden toegelicht:

 • ·

  Burgemeester en wethouders kunnen subsidies minder dan € 25.000,-- op grond van deze regeling met gebruikmaking van artikel 21a van de ASV direct vaststellen. Direct vaststellen is een bevoegdheid, geen verplichting. In bepaalde gevallen kunnen burgemeester en wethouders dus kiezen voor ambtshalve vaststelling. Over direct vaststellen behoeft dus in deze subsidieregeling niets te worden geregeld.

 • ·

  Op grond van artikel 9 van de ASV zullen aan de subsidieverlening voorwaarden en verplichtingen zijn verbonden.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Doelstelling subsidieregeling

Oranjenacht, Koningsdag en de Oranjeboulevard zijn voorbeelden van volksfeesten. Indien deze volksfeesten onder de reikwijdte van deze subsidieregeling willen blijven vallen, moet worden voldaan aan de geldende eisen voor een volksfeest.

Artikel 2 Indieningsdatum en inhoud subsidie-aanvraag

De indieningsdatum is bepaald op 1 september. Deze datum geldt voor volledige aanvragen en niet voor pro forma aanvragen of onvolledige aanvragen. Laatstgenoemde aanvragen moeten nog worden aangevuld met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

In dit artikel, dat gaat over de documenten die bij een subsidieaanvraag overgelegd dienen te worden, is een aantal eisen opgenomen dat specifiek geldt voor de onderhavige subsidieregeling. De eisen zijn grotendeels ontleend aan het bij de ASV behorende Uitvoeringsbesluit (artikel 3). Omwille van de leesbaarheid zijn deze eisen hier weergegeven.

Naast de begroting  dienen op grond van punt f ook de meest recente balansgegevens  te worden verstrekt. Dit is nodig om een goed inzicht te krijgen in de financiële positie en de eventuele reservevorming.

Artikel 6 Wijze van toekenning

In afwijking van het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit (artikel 5) dient de subsidieverstrekking een maand eerder (uiterlijk 1 november) bekendgemaakt te worden. Dit in verband met het feit dat aan de organisatoren van de evenementen dan eerder duidelijkheid wordt verschaft. Zij kunnen hun organisatie daar dan op afstemmen.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdelingsregels

Op grond van dit artikel worden twee typen plafonds vastgesteld: één totaal-plafond dat beschikbaar is voor deze subsidieregeling en verschillende deelplafonds per volksfeest.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:26) en de ASV (artikel 7) is hier bepaald dat de verdeelregels eruit bestaan dat het college per volksfeest.

 

Er wordt overwogen om door middel van een wijziging van het Mandatenbesluit de verantwoordelijke wethouder mandaat te verlenen om namens het college de plafonds vast te stellen.

 

Als er geen subsidieplafond zou zijn ingesteld, dan is de omvang van het beroep op deze subsidieregeling ongelimiteerd. Met het instellen van een subsidieplafond beperkt het college de aanspraken op de subsidie.

 

Zodra het plafond van deze regeling voor een bepaald jaar wordt overschreden, moet de subsidieaanvraag geweigerd. Dit vloeit voort uit de Algemene wet bestuursrecht (4:25, tweede lid).

Het is niet uitgesloten dat het plafond op grond van artikel 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht (4:25, tweede lid) wordt verlaagd naar aanleiding van de begrotingsbehandeling. Dat heeft gevolgen voor de voordien ingediende aanvragen. Dit betekent dat deze subsidieregeling niet wordt toegepast als de gemeenteraad hiervoor geen middelen beschikbaar heeft gesteld.

 

Conform het bepaalde in artikel 4:27 van de Awb zullen de plafonds tijdig bekendgemaakt worden.

Artikel 8 Overige bepalingen

Indien mocht blijken dat er geen evenementenvergunning wordt verleend, volgt vaststelling van de subsidie op nihil dan wel intrekking van de subsidievaststelling.

 

Lid 4 is een met artikel 24, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 vergelijkbare bepaling omtrent reservevorming (toepassing 20% - regel).