Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Sportimpuls Gouda 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSportimpuls Gouda 2017
CiteertitelSportimpuls Gouda 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-201701-06-2018nieuwe regeling

23-05-2017

Gemeenteblad

96833

Tekst van de regeling

Intitulé

Sportimpuls Gouda 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda

gezien het advies van 23 mei 2017,

Gelet op artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003

Besluiten:

vast te stellen de subsidieregeling: Sportimpuls Gouda 2017

 

Artikel 1 Doelstelling Regeling

Deze subsidieregeling beoogt nieuwe activiteiten te stimuleren die Goudse inwoners met elkaar verbinden door middel van bewegen, waarbij wordt bijgedragen aan het vergroten van de gezondheid, preventie en participatie en wordt samengewerkt met Sport.Gouda en eventueel met één of meerdere organisaties die actief zijn binnen het maatschappelijke veld.

Artikel 2 Wie kunnen subsidie aanvragen

Rechtspersonen zonder winstoogmerk die bezig houden met sport in de gemeente Gouda.

Artikel 3 Indieningstermijn en inhoud van subsidieaanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit(en) bij het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda, ten aanzien van de afdeling CVO, Postbus 1086 2800 BB te Gouda, ingediend.

 • 2.

  De subsidieaanvraag omvat in elk geval:

  a.Een projectplan, waarin opgenomen is:

  • -

   een omschrijving van de wijze waarop de activiteit bijdraagt aan de doelstelling van deze regeling

  • -

   een omschrijving van de activiteit, doel en doelgroep, de start en de einddatum en de samenwerkingspartners

  • -

   het verwachte aantal deelnemers aan van de activiteit

  • -

   wie de activiteiten uitvoeren

  • -

   de locatie van de activiteit

  • -

   het tijdstip van de activiteit

  • -

   hoe er wordt samengewerkt met Sport.Gouda en eventueel met één of meerdere maatschappelijke organisaties.

   b.een begroting, waarin opgenomen is:

  • -

   een specificatie van de inkomsten en uitgaven, inclusief de eventuele bijdragen van derden, deelnemers en bezoekers;

   c.een promotieplan, waarin opgenomen is:

  • -

   welke media worden benut om de activiteit onder de aandacht te brengen

  • -

   een beschrijving van de manier waarop deelnemers/bezoekers worden geworven.

   d.een plan, waaruit blijkt op welke wijze de activiteit na afloop van de subsidieperiode wordt voortgezet.

Artikel 4 Tijdvak waarvoor de subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend voor de periode die nodig is om de activiteit te organiseren en te realiseren, doch uiterlijk tot 1 juni 2018.

Artikel 5 Toekenningscriteria

 • 1.

  De activiteit draagt bij aan de doelstelling van deze regeling.

 • 2.

  De organisatie en uitvoering van de activiteit gebeurt waar mogelijk door vrijwilligers.

 • 3.

  Er is een plan opgesteld waaruit blijkt op welke wijze de activiteit na afloop van de subsidieperiode zonder subsidie wordt voortgezet.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de subsidie in ieder geval indien:

 • 1.

  de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 3 en 5 genoemde criteria;

 • 2.

  de instelling of stichting al eerder een subsidie op grond van deze regeling heeft ontvangen;

 • 3.

  de aanvraag voor subsidie beschouwd moet worden als een ongeoorloofde steunmaatregel in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dan wel in strijd is met een verplichting als gevolg van een ander door de staat gesloten verdrag.

Artikel 7 Wijze van toekenning

1.De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie en bedraagt maximaal

€ 12.500, -.

 • 2.

  Uiterlijk 8 weken na indiening van de aanvraag wordt een beschikking afgegeven. Daarbij wordt maximaal 80% van het verleende subsidiebedrag als voorschot verstrekt.

 • 3.

  Bij een aanvraag tot subsidievaststelling worden, naast de in artikel 7, eerste lid, Uitvoeringsbesluit bij de algemene subsidieverordening Gouda 2003 genoemde informatie, de volgende stukken overgelegd:

  • -

   welke activiteiten er uitgevoerd zijn

  • -

   hoeveel bijeenkomsten er zijn geweest

  • -

   hoeveel mensen uit de doelgroep hebben deelgenomen in de periode van de uitgevoerde activiteiten.

 • 4.

  Binnen 8 weken na ontvangst van de vaststellingsaanvraag wordt het besluit over de vaststelling

schriftelijk bekendgemaakt. Deze termijn kan eenmalig met 8 weken verlengd worden.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdelingswijze

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 125.000, -.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten, die voor toekenning in aanmerking komen, in volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Toekenning vindt plaats tot het subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Een overschot van het jaarsubsidiebedrag wordt overgeheveld naar een volgend jaar. Dit zolang de regeling geldt.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt 1 dag na de bekendmaking in werking en eindigt op 1 juni 2018.

Artikel 10 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Sportimpuls Gouda 2017.