Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2018-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2018-2019
CiteertitelTijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2018-2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt uitwerking op 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 12 van de regeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201707-08-2019nieuwe regeling

20-06-2017

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2018-2019

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

Gelet op artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003;

Besluit tot het vaststellen van de Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2018-2019.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

beleidskader: ‘Regionaal Programma Educatie Midden-Holland 2018-2019’;

doelgroep: niet inburgeringsplichtige burgers van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas in de leeftijd vanaf 18 jaar die problemen ondervinden als gevolg van hun achterstand in de Nederlandse taal;

eindtermen WEB: zoals beschreven in de Regeling eindtermen educatie 2013;

non-formele educatie: niet diplomagerichte taal- en rekeneducatie, gericht op deelaspecten van de eindtermen WEB. Aanbieders hebben geen diploma-erkenning nodig;

scholingstraject: een voor de doelgroep georganiseerde serie van bijeenkomsten gericht op deelaspecten van de eindtermen WEB;

VE-subsidie: subsidie op grond van deze regeling;

WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2 Doelstelling

Deze subsidieregeling beoogt de zelfredzaamheid van de doelgroep te bevorderen door hen in staat te stellen laagdrempelige opleidingen, gericht op de Nederlandse taal en rekenen, te volgen.

Artikel 3 Algemene toekenningscriteria

Organisaties komen voor subsidie in aanmerking voor zover:

 • a.

  zij geen winstoogmerk hebben;

 • b.

  er voor het scholingsaanbod geen andere financieringsmogelijkheid beschikbaar is;

 • c.

  er voor het scholingsaanbod geen andere organisatie is, die al een dekkend aanbod verzorgt.

Artikel 4 Beoordelingscriteria

Voor de beoordeling van de VE-subsidieaanvraag worden de volgende criteria gehanteerd:

 • a.

  de mate waarin de aanvraag past binnen het beleidskader;

 • b.

  de samenwerking met andere partijen (in de regio);

 • c.

  de ervaring met het organiseren van scholingstrajecten voor de doelgroep;

 • d.

  de mate waarin aannemelijk kan worden gemaakt dat deelnemers zich aanmelden voor de scholing;

 • e.

  de mate waarin vrijwilligers betrokken worden bij de scholingstrajecten;

 • f.

  de scholing van de vrijwilligers;

 • g.

  de wijze waarop de niveauverhoging van de deelnemers getoetst wordt.

Artikel 5 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De VE-subsidieaanvraag geschiedt door middel van een vastgesteld aanvraagformulier.

 

 • 2.

  De aanvraag bevat:

 • a.

  een inhoudelijk plan waaruit blijkt dat aan de in artikel 3 genoemde eisen voldaan wordt en in welke mate de in artikel 4 genoemde criteria van toepassing zijn;

 • b.

  een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd, zoveel mogelijk gespecificeerd naar aard, omvang (aantal scholingstrajecten), specifieke doelgroep, plaats, frequentie en duur, organisaties waarmee samengewerkt gaat worden, alsmede een beschrijving van de wijze waarop bepaald wordt of deelnemers hebben voldaan aan eventuele inburgeringsverplichtingen;

 • c.

  een gespecificeerde begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben voor het uitvoeren van de onder b bedoelde activiteiten;

 • d.

  indien voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd worden de geldige statuten overgelegd met het nummer van de Kamer van Koophandel.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de subsidie in ieder indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 2 tot en met 5 genoemde voorwaarden en criteria.

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten

Een organisatie kan ten behoeve van de in artikel 2 genoemde doelstelling een subsidie aanvragen voor non-formele educatie.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling wordt jaarlijks door het college vastgesteld en bekend gemaakt. Voor 2018 bedraagt het subsidieplafond € 300.000,00.

 • 2.

  De verdeling van de budgetten over de verschillende gemeenten vindt plaats overeenkomstig de verhouding van de door het rijk aan de individuele gemeenten toegekende budgetten.

 • 3.

  Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van de aangevraagde subsidies.

 • 4.

  Op basis van de in artikel 4 genoemde criteria vindt prioritering van de aanvragen plaats, waarbij aanvragen met een hoge prioriteit als eerste in aanmerking komen voor subsidieverlening

Artikel 9 Wijze van toekenning

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie en bedraagt maximaal €50.000,00.

Artikel 10 Indiening van de aanvraag

 • 1.

  Volledige subsidieaanvragen dienen uiterlijk 31 augustus van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, te zijn ingediend.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend bij het subsidieloket van het college van burgemeester en wethouders van Gouda.

Artikel 11 Subsidiecyclus

 • 1.

  In afwijking van artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit Algemene Subsidieverordening Gouda 2003, dient de vaststellingsaanvraag voor 31 december van het jaar waarop de subsidieverlening betrekking heeft gehad, te zijn ingediend.

 • 2.

  Voor de verantwoording wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde verantwoordingsformulier.

Artikel 12 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  De Tijdelijke subsidieregeling ‘volwasseneneducatie’ vervalt zodra ze is uitgewerkt.

 • 2.

  Deze Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2018-2019 treedt één dag na bekendmaking in werking en vervalt met ingang van 1 januari 2020. Ze is voor het eerst van toepassing op subsidies voor activiteiten die in 2018 worden uitgevoerd.

 • 3.

  Op de subsidiëring van voordien uit te voeren activiteiten is de ‘Tijdelijke subsidieregeling ‘volwasseneneducatie’ van toepassing.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2018-2019’.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 juni 2017.

 

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

de burgemeester,

dr. E.M. Branderhorst

dr. M. Schoenmaker