Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidieregeling Gezond in Gouda 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Gezond in Gouda 2017
CiteertitelSubsidieregeling Gezond in Gouda 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-201720-03-2018nieuwe regeling

21-03-2017

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Gezond in Gouda 2017

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d.9 maart 2017;

Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003;

besluiten de subsidieregeling “Gezond in Gouda 2017” vast te stellen.

Artikel 1 Doel subsidie

Deze subsidieregeling beoogt initiatieven te stimuleren en te faciliteren die bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden tussen de verschillende doelgroepen in Gouda. De activiteiten moeten bijdragen aan een brede en samenhangende aanpak per gebied met een actieve rol voor de burgers zelf.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt voor het organiseren van gebiedsgerichte activiteiten voor specifieke doelgroepen ter voorkoming/vermindering van bepaalde gezondheidsachterstanden zoals vastgesteld tijdens de gebiedsbijeenkomsten gezondheidbeleid Gouda in april 2016.

 • 2.

  Gouda is in verband met de gebiedsgerichte aanpak onderverdeeld in drie gebieden, te weten:

  • a.

   Gebied Noord: bestaande uit de wijken Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord;

  • b.

   Gebied Oost: bestaande uit de wijken Kort Haarlem, Goverwelle en Stolwijkersluis;

  • c.

   Gebied West: bestaande uit de wijken Binnenstad, Korte Akkeren en Westergouwe.

    

 • 3.

  Subsidiabel zijn de activiteiten die gericht zijn op:

 • a.

  Voor gebied Oost:

  • Overbelaste mantelzorgers

  • Eenzaamheid bij ouderen, psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking

  • Overlastgevende jeugd in de Polderbuurt

  • Hele jonge kinderen die niet buiten spelen

    

 • b.

  Voor gebied West:

  • Ongezond voedingspatroon van inwoners in Korte Akkeren

  • Groeiende groep kwetsbare ouderen in Korte Akkeren

    

 • c.

  Voor gebied Noord:

  • Ongezond opvoedklimaat bij jongeren in Achterwillens vanaf 9 jaar

  • Ouderbetrokkenheid en opvoedvaardigheden in gezinnen met kinderen tot 12 jaar in Achterwillens

  • Overbelaste mantelzorgers onder ouderen

  • Eenzaamheid, inactiviteit isolement bij ouderen

    

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 75.000 voor 2017, verdeeld over de drie Goudse gebieden, dus € 25.000 per gebied.

 • 2.

  Indien het totale bedrag van de te verlenen subsidies voor één gebied lager is dan het voor dat gebied beschikbare bedrag, wordt het dan ontstane overschot verdeeld op een wijze die naar het oordeel van het college het meest recht doet aan de doelstelling van de subsidieregeling, waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met de scores die aan subsidieaanvragen zijn toegekend en een evenwichtige verdeling van de subsidie over de drie Goudse gebieden.

Artikel 4 Verdelingswijze

 • 1.

  Nadat de indieningtermijn, als bedoeld in artikel 5, is verstreken, beoordeelt het college van burgemeester en wethouders of de aanvragen voldoen aan de vereisten zoals omschreven in artikel 5 en 6.

 • 2.

  Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden uit deze regeling om voor subsidie in aanmerking te komen (artikel 5 en 6) worden ter beoordeling voorgelegd aan de beoordelingscommissie als genoemd in artikel 7.

 • 3.

  Aanvragen die voorgelegd worden aan de beoordelingscommissie worden op basis van de in artikel 9 genoemde criteria op een prioriteitenlijst geplaatst, waarbij aanvragen met een hoge prioriteit als eerste in aanmerking komen voor subsidieverlening.

Artikel 5 Indieningtermijn

Een aanvraag voor subsidie wordt vóór 8 mei 2017 ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gouda.

Artikel 6 Aanvraag

De aanvraag omvat in ieder geval de volgende informatie:

 

 • 1.

  Het volledig ingevulde aanvraagformulier;

 • 2.

  Het plan van aanpak, waarin opgenomen:

 • a.

  Een omschrijving van de activiteiten, doel en doelgroep, plaats/werkgebied, duur en aanvang van de activiteit, samenwerkingspartners en de inzet van vrijwilligers.

 • b.

  De resultaten die de organisatie verwacht te behalen, zowel inhoudelijk als cijfermatig;

 • 3.

  Een gespecificeerde begroting waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben voor de voorziening en/of activiteiten, inclusief de te verwachten inkomsten en eventuele cofinanciering.

 • 4.

  De statuten van de organisatie, voor zover deze van toepassing zijn en nog niet eerder bij een subsidieaanvraag bij de gemeente Gouda zijn overlegd.

Artikel 7 Beoordelingscommissie

 • 1.

  Voor deze regeling is een beoordelingcommissie ingesteld die de subsidieaanvragen beoordeelt op basis van de criteria in deze regeling en kent hier scores voor toe. Aan de hand van deze eindscores adviseert de beoordelingscommissie aan het college van burgemeester en wethouders over welke organisaties voor subsidieverlening in aanmerking komen.

 • 2.

  De beoordelingscommissie bestaat uit 5 personen, waarvan 2 personen werkzaam zijn bij de gemeente Gouda en betrokken bij deze subsidieregeling /het gebiedsgerichte werken. De andere drie personen zijn niet werkzaam bij de gemeente Gouda maar wel vanuit hun (vrijwilligers-)werk nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied, zoals bijvoorbeeld een sociaal makelaar, CJG-coördinator en een bestuurslid/coördinator van een van de Goudse vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de hulpverlening aan betreffende doelgroepen

Artikel 8 Toetsingscriteria en beoordeling

 • 1.

  De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op basis van het volledig ingevulde aanvraagformulier, het bijbehorende plan van aanpak en de begroting.

 • 2.

  De beoordelingscommissie scoort de aanvragen aan de hand van onderstaande criteria:

  • a.

   De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd sluit aan bij de doelstelling van deze subsidieregeling (artikel 1) en speelt in op minstens één van de genoemde activiteiten in een bepaald gebied (artikel 2 lid 3) – 5 punten;

  • b.

   In de aanvraag wordt duidelijk en concreet omschreven hoe de activiteiten gerealiseerd gaan worden – 5 punten;

  • c.

   Er is sprake van een samenhangend aanbod van activiteiten per gebied en er zijn geen overlappingen – 5 punten;

  • d.

   Van aanvragen die in 2016 al werden toegekend, worden de behaalde resultaten in dat jaar meegenomen – 5 punten;

  • e.

   De mate waarin de activiteit waarvoor subsidie aangevraagd wordt in de toekomst zonder subsidiering voort kan bestaan – 5 punten;

  • f.

   De aanbieder werkt samen met andere organisaties – 4 punten;

  • g.

   De uitvoering van de activiteiten gebeurt waar mogelijk door vrijwilligers, zo nodig ondersteund, begeleid en/of aangevuld door beroepskrachten – 3 punten;

  • 3.

   Het college van burgemeester en wethouders besluit op de subsidieaanvragen op basis van de volgorde van de eindscores. In het totaal zijn 32 punten te behalen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, weigert het college van burgemeester en wethouders een subsidieaanvraag, danwel laat deze buiten behandeling:

 

 • 1.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de eisen in artikel 5 en 6;

 • 2.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan hetgeen bedoeld in artikel 1 en 2;

 • 3.

  Voorzover de maximaal toe te kennen subsidie meer bedraagt dan 80% van de totale kosten de activiteit;

 • 4.

  Indien de activiteiten niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Artikel 10 Wijze van verstrekking

 • 1.

  Indien subsidie wordt verleend, wordt in de subsidieverleningbeschikking het maximale subsidiebedrag aangegeven, de activiteiten die hiervoor gerealiseerd dienen te worden en de verplichtingen waaraan de organisatie in het kader van deze subsidieverlening dient te voldoen.

 • 2.

  Het tijdvak waarvoor de subsidie wordt verleend is 1 jaar vanaf het moment dat de subsidie toegekend wordt.

Artikel 11 Overige bepalingen

Van toepassing zijn de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 en het Uitvoeringsbesluit bij de algemene subsidieverordening Gouda 2003, voor zover van laatstgenoemde in deze subsidieregeling niet wordt afgeweken

Artikel 12 Inwerkingtreding

De Subsidieregeling Gezond in Gouda 2017 treedt drie dagen na bekendmaking in werking

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Gezond in Gouda 2017.